16.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2259

af 15. december 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger til økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

Republikken Korea har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har inddraget godkendelsen af et kontrolorgan og tilføjet tre andre kontrolorganer til listen over godkendte kontrolorganer.

(3)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(4)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »A CERT European Organization for Certification S.A.« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »A CERT European Organization for Certification S.A.« for produktkategori A og D, for så vidt angår Albanien, Aserbajdsjan, Bhutan, Hviderusland, Chile, Kina, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, Etiopien, Grenada, Georgien, Indonesien, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kasakhstan, Libanon, Marokko, Moldova, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Papua Ny Guinea, Filippinerne, Pakistan, Serbien, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien, Thailand, Tyrkiet, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda og Sydafrika.

(5)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bioagricert S.r.l.« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Indonesien og Senegal og for produktkategori A og D til Albanien og Bangladesh og at udvide godkendelsens anvendelsesområde til produktkategori E, for så vidt angår Albanien og Thailand.

(6)

»Caucacert« har underrettet Kommissionen om en fejl i dets firmanavn, der skal ændres til »Caucascert«.

(7)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, D, E og F til Georgien, Iran, Jordan og Saudi-Arabien, for produktkategori B til Kina, Irak, Mali, Filippinerne og Syrien, for produktkategori C til Marokko og Tunesien, for produktkategori E til Tunesien og for produktkategori E og F til Kina, Egypten, Irak, Libanon, Marokko, Mali, Filippinerne, San Marino, Syrien og Tyrkiet.

(8)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CERES Certification of Environmental Standards GmbH« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Armenien, for produktkategori A og D til Hviderusland, Malawi, Sierra Leone, Somalia og Tadsjikistan og for produktkategori B til Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador.

(9)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Control Union Certifications« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, C, D, E og F til Burundi, Somalia og Sydsudan, for produktkategori B og C til Angola, Hviderusland, Djibouti, Eritrea, Fiji, Liberia, Niger, Tchad og Kosovo og for produktkategori B, C og D til Den Demokratiske Republik Congo og Madagaskar.

(10)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori B til Mozambique og for produktkategori C til Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru og Vietnam.

(11)

Ecocert SA har meddelt Kommissionen, at dets datterselskab »ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști« har indstillet sine attesteringsaktiviteter i alle de tredjelande, for hvilke det var godkendt. »ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști« bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(12)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ekoagros« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Ekoagros« for produktkategori A, for så vidt angår Rusland, for produktkategori A og B, for så vidt angår Hviderusland og Ukraine, for produktkategori A og D, for så vidt angår Tadsjikistan, og for produktkategori A og F, for så vidt angår Kasakhstan.

(13)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Jamaica og Vietnam og for produktkategori D til Ecuador.

(14)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »IMOswiss AG« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til De Forenede Arabiske Emirater, for produktkategori A og D til Burundi, for produktkategori B til Mexico og Peru og for produktkategori C til Brunei, Kina, Hongkong, Honduras, Madagaskar og De Forenede Stater. »IMOswiss AG« har desuden meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Rusland og Tadsjikistan. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen for disse lande i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(15)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Zambia, for produktkategori B til Laos, Myanmar/Burma og Thailand, for produktkategori C til Hongkong, Indonesien og Sri Lanka og for produktkategori C og E til Bangladesh.

(16)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Mayacert« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Colombia, Den Dominikanske Republik og El Salvador, for produktkategori A og D til Belize og Peru og for produktkategori B til Guatemala, Honduras og Nicaragua.

(17)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »OneCert International PVT Ltd« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Bangladesh, Kina, Ghana, Cambodja, Laos, Myanmar/Burma, Oman, Rusland og Saudi-Arabien.

(18)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Oregon Tilth« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde til produktkategori E, for så vidt angår Mexico.

(19)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Certifiers« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Indonesien.

(20)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organska Kontrola« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde til produktkategori B for alle lande.

(21)

»QC&I GmbH« har meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i alle de tredjelande, for hvilke det var godkendt. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(22)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Suolo e Salute srl« om ændring af organets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Den Dominikanske Republik og Egypten og at udvide godkendelsens anvendelsesområde til produktkategori D, for så vidt angår Den Dominikanske Republik.

(23)

Enhver henvisning til Taiwan i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 skal forstås som en henvisning til Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu.

(24)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III ændres som anført i bilag I til nærværende forordning

2)

Bilag IV ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).


BILAG I

I punkt 5 i teksten vedrørende Republikken Korea i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende kodenummer KR-ORG-003 (Bookang tech) udgår.

2)

Følgende rækker tilføjes:

»KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image

«

BILAG II

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Efter teksten vedrørende »Abcert AG« indsættes følgende nye tekst:

»»A CERT European Organization for Certification S.A.«

1.

Adresse: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grækenland

2.

Internetadresse: www.a-cert.org

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanien

x

x

AZ-BIO-171

Aserbajdsjan

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Hviderusland

x

x

CL-BIO-171

Chile

x

x

CN-BIO-171

Kina

x

x

DO-BIO-171

Den Dominikanske Republik

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egypten

x

x

ET-BIO-171

Etiopien

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgien

x

x

ID-BIO-171

Indonesien

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordan

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kasakhstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marokko

x

x

MD-BIO-171

Moldova

x

x

MK-BIO-171

den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

x

x

PG-BIO-171

Papua Ny Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filippinerne

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbien

x

x

RU-BIO-171

Rusland

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudi-Arabien

x

x

TH-BIO-171

Thailand

x

x

TR-BIO-171

Tyrkiet

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Ukraine

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Sydafrika

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2018.«

2)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Bioagricert S.r.l« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»AL-BIO-132

Albanien

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonesien

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—«

b)

I rækken vedrørende Thailand sættes et kryds i kolonne E.

3)

I teksten vedrørende »Caucacert Ltd« ændres titlen til »Caucascert Ltd«.

4)

I punkt 3 i teksten vedrørende »CCPB Srl« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»GE-BIO-102

Georgien

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordan

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudi-Arabien

x

x

x

x

b)

I rækkerne vedrørende Kina, Irak, Mali, Filippinerne og Syrien sættes et kryds i kolonne B.

c)

I rækkerne vedrørende Marokko og Tunesien sættes et kryds i kolonne C.

d)

I rækkerne vedrørende Tunesien sættes et kryds i kolonne E.

e)

I rækkerne vedrørende Kina, Egypten, Irak, Libanon, Marokko, Mali, Filippinerne, San Marino, Syrien og Tyrkiet sættes et kryds i kolonne E og F.

5)

I punkt 3 i teksten vedrørende »CERES Certification of Environmental Standards GmbH« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»AM-BIO-140

Armenien

x

x

x

BY-BIO-140

Hviderusland

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalia

x

x

TJ-BIO-140

Tadsjikistan

x

x

—«

b)

I rækkerne vedrørende Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador sættes et kryds i kolonne B.

6)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Control Union Certifications« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Hviderusland

x

x

CD-BIO-149

Den Demokratiske Republik Congo

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalia

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Sydsudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Tchad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« foretages følgende ændringer:

a)

I rækken vedrørende Mozambique sættes et kryds i kolonne B.

b)

I rækkerne vedrørende Bangladesh, Chile, Hongkong, Honduras, Peru og Vietnam sættes et kryds i kolonne C.

8)

Hele teksten vedrørende »ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști« udgår.

9)

Efter teksten vedrørende »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« indsættes følgende nye tekst:

»»Ekoagros«

1.

Adresse: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litauen

2.

Internetadresse: http://www.ekoagros.lt

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Hviderusland

x

x

KZ-BIO-170

Kasakhstan

x

x

RU-BIO-170

Rusland

x

TJ-BIO-170

Tadsjikistan

x

x

UA-BIO-170

Ukraine

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2018.«

10)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»JM-BIO-144

Jamaica

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—«

b)

I rækken vedrørende Ecuador sættes et kryds i kolonne D.

11)

I punkt 3 i teksten vedrørende »IMOswiss AG« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

Kina

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

De Forenede Stater

x

—«

b)

I rækken vedrørende De Forenede Arabiske Emirater sættes et kryds i kolonne A.

c)

I rækken vedrørende Honduras sættes et kryds i kolonne C.

d)

I rækkerne vedrørende Mexico og Peru sættes et kryds i kolonne B.

e)

Rækkerne vedrørende Aserbajdsjan, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Rusland og Tadsjikistan udgår.

12)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—«

b)

I rækken vedrørende Bangladesh sættes et kryds i kolonne C og E

c)

I rækkerne vedrørende Hongkong, Indonesien og Sri Lanka sættes et kryds i kolonne C

d)

I rækkerne vedrørende Laos, Myanmar/Burma og Thailand sættes et kryds i kolonne B.

13)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Mayacert« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—«

b)

I rækkerne vedrørende Colombia, Den Dominikanske Republik og El Salvador sættes et kryds i kolonne A.

c)

I rækkerne vedrørende Guatemala, Honduras og Nicaragua sættes et kryds i kolonne B.

14)

I punkt 3 i teksten vedrørende »OneCert International PVT Ltd« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

Kina

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Cambodja

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Burma

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Rusland

x

x

SA-BIO-152

Saudi-Arabien

x

x

—«

15)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Oregon Tilth« sættes der i rækken vedrørende Mexico et kryds i kolonne E.

16)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organic Certifiers« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»ID-BIO-106

Indonesien

x

x

—«

17)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organska Kontrola« sættes der i alle rækkerne et kryds i kolonne B.

18)

Hele teksten vedrørende »QC&I GmbH« udgår.

19)

I teksten vedrørende »Suolo e Salute srl« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3 indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»DO-BIO-150

Den Dominikanske Republik

x

x

EG-BIO-150

Egypten

x

—«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.«


(**)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«