29.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2080

af 25. november 2016

om indledning af en licitationsprocedure for salg af skummetmælkspulver

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (2), særlig artikel 28 og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for skummetmælkspulver med hensyn til prisfremgang og den omfattende lagerbeholdning i interventionslagrene bør der åbnes for salg af interventionsskummetmælkspulver ved en licitationsprocedure i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

(2)

For at kunne administrere salget fra interventionslagrene på passende vis, er det nødvendigt at anføre den dato, inden hvilken skummetmælkspulver, der er udbudt til salg, skal være overtaget til offentlig intervention.

(3)

I henhold til artikel 28, stk. 4, litra b), c), og d), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 er det nødvendigt at fastsætte perioderne for afgivelse af bud, minimumsmængden, for hvilken der kan afgives bud, og størrelsen af den sikkerhed, der skal stilles, når der afgives bud.

(4)

I forbindelse med artikel 31, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 er det nødvendigt at fastsætte frister inden for hvilke medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om alle bud, der kan antages.

(5)

Af hensyn til en effektiv administration bør medlemsstaterne formidle deres oplysninger til Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (3).

(6)

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Salg ved licitation af skummetmælkspulver, der er indlagret inden den 1. november 2015, indledes på de betingelser, der er fastsat i kapitel III i afsnit II i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

Artikel 2

Afgivelse af bud

1.   Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation udløber den 13. december 2016, kl. 11.00 (belgisk tid).

2.   Der kan indgives bud til den anden og efterfølgende dellicitationer fra den første arbejdsdag efter udløbet af den foregående frist. Fristerne udløber kl. 11.00 (belgisk tid) den første og tredje tirsdag i måneden. I august udløber fristen dog kl. 11.00 (belgisk tid) den fjerde tirsdag, og i december udløber den kl. 11.00 (belgisk tid) den anden tirsdag. Falder tirsdagen på en helligdag, er fristen kl. 11.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.

3.   Buddene skal afgives til de betalingssorganer, der er godkendt af medlemsstaterne (4).

Artikel 3

Mængde pr. bud og måleenhed

Den mindste mængde skummetmælkspulver, for hvilken der kan afgives bud, fastsættes til 20 ton.

Den tilbudte pris skal anføres som prisen pr. 100 kg produkt.

Artikel 4

Sikkerhedsstillelse

Når der afgives et bud i forbindelse med salget af skummetmælkspulver, skal der indgives en sikkerhed på 50 EUR/ton til det betalingsorgan, hvor buddet indgives.

Artikel 5

Meddelelse til Kommissionen

De meddelelser, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1240, skal i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 indgives senest kl. 16.00 (belgisk tid) på de dage, som der henvises til i denne forordnings artikel 2.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 71.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

(4)  Betalingsorganernes adresser findes på Europa-Kommissionens websted http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.