23.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/2030

af 26. oktober 2016

om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 325,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (3) har Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (»kontoret«) til opgave at udføre regelmæssig kontrol med kontorets varetagelse af sin undersøgelsesfunktion for at styrke kontorets uafhængighed.

(2)

Rammen for gennemførelsen af budgetbevillingerne relateret til medlemmerne af overvågningsudvalget bør fastlægges således, at der undgås ethvert indtryk af, at kontoret eventuelt hindres i at udføre sine opgaver. Forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør tilpasses for at give mulighed for en sådan ramme, samtidig med at den samme gennemsigtighed som før med hensyn til bevillingerne til overvågningsudvalgets drift garanteres.

(3)

For at sikre, at overvågningsudvalget fungerer effektivt, bør dets sekretariatsopgaver varetages direkte af Kommissionen, uafhængigt af kontoret, og Kommissionen bør sørge for, at sekretariatet råder over passende midler til udførelsen af sine opgaver. Med henblik på at værne om overvågningsudvalgets uafhængighed bør Kommissionen afstå fra at gribe ind i dets overvågningsfunktioner.

(4)

Hvis kontoret udpeger en databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, bør den databeskyttelsesansvarlige forblive kompetent for så vidt angår databehandlingen i overvågningsudvalgets sekretariat.

(5)

Fortrolighedsreglerne for personalet i overvågningsudvalgets sekretariat bør forblive gældende.

(6)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) og besluttede den 18. marts 2016 ikke at afgive udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10 ændres således:

a)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Den databeskyttelsesansvarlige er kompetent med hensyn til databehandlingen foretaget af kontoret og af overvågningsudvalgets sekretariat.«

b)

Stk. 5, andet afsnit, erstattes af følgende:

»I overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten afholder kontorets ansatte og de ansatte i overvågningsudvalgets sekretariat sig fra enhver uberettiget videregivelse af oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner, medmindre disse oplysninger allerede er offentliggjort på lovlig vis, eller offentligheden har fået adgang hertil, og de er fortsat pålagt denne forpligtelse efter udtrædelse af tjenesten.

Overvågningsudvalgets medlemmer er underlagt den samme tavshedspligt under udførelsen af deres hverv, og de er fortsat pålagt denne forpligtelse efter udløbet af deres mandat.«

2)

Artikel 15, stk. 8, erstattes af følgende:

»8.   Overvågningsudvalget udpeger selv sin formand. Det fastsætter selv sin forretningsorden, der forelægges Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til orientering, inden den vedtages. Der indkaldes til møde i overvågningsudvalget på initiativ af udvalgets formand eller generaldirektøren. Det afholder mindst ti møder om året. Overvågningsudvalget træffer sine beslutninger med et flertal blandt sine medlemmer. Dets sekretariatsopgaver varetages af Kommissionen, uafhængigt af kontoret og i tæt samarbejde med overvågningsudvalget. Inden der udpeges personale til sekretariatet, høres overvågningsudvalget, og dets synspunkter tages i betragtning. Sekretariatet handler efter overvågningsudvalgets instrukser og uafhængigt af Kommissionen. Med forbehold af Kommissionens kontrol med overvågningsudvalgets og dets sekretariats budget afstår Kommissionen fra at gribe ind i udvalgets overvågningsfunktioner.

Personalet i overvågningsudvalgets sekretariat må hverken søge eller modtage instrukser fra regeringer eller institutioner, organer, kontorer eller agenturer vedrørende udførelsen af udvalgets overvågningsopgaver.«

3)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Finansiering

De samlede bevillinger til kontoret opføres under en særlig budgetpost inden for den sektion af Den Europæiske Unions almindelige budget, som vedrører Kommissionen, og opføres i detaljer i et bilag til denne sektion. Bevillingerne til overvågningsudvalget og dets sekretariat opføres i den sektion af Den Europæiske Unions almindelige budget, som vedrører Kommissionen.

Oversigten over kontorets personale vedlægges som bilag til oversigten over Kommissionens personale. Oversigten over Kommissionens personale omfatter overvågningsudvalgets sekretariat.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. oktober 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. LESAY

Formand


(1)  EUT C 150 af 27.4.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.9.2016.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).