8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1948

af 7. november 2016

om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2016 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 4,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 22. marts 2016 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016 (2). Europa-Parlamentet og Rådet havde den 30. juni 2016 endnu ikke truffet afgørelse om denne tilpasning. I henhold til artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013 har Kommissionen derfor fastsat tilpasningssatsen i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Prognoserne for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter i Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1 til budgetforslaget for 2017 viser, at der er behov for at tilpasse den sats for finansiel disciplin, der blev taget højde for i budgetforslaget for 2017. Ved udarbejdelsen af ændringsskrivelsen blev der fastsat et beløb på 450,5 mio. EUR for finansiel disciplin til den reserve til kriser i landbrugssektoren, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1306/2013. For at tage hensyn til disse nye oplysninger bør Kommissionen ændre den tilpasningssats, som er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153.

(3)

Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for et kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode inden for regnskabsåret (N + 1). Medlemsstaterne kan dog inden for visse frister foretage sene betalinger til landbrugerne uden for betalingsperioden. Sådanne sene betalinger kan foretages i et efterfølgende regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger om i andre kalenderår end det år, for hvilket den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre ligelig behandling af landbrugerne, bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen kun anvendes på betalinger, som der er indgivet ansøgninger om i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af hvornår betalingen til landbrugerne finder sted.

(4)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (4) skal den tilpasningssats for direkte betalinger, der er fastsat i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun finde anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som bevilges til landbrugere i det pågældende kalenderår. Endvidere finder tilpasningssatsen som følge af den gradvise indførelse af direkte betalinger i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 først anvendelse på Kroatien fra den 1. januar 2022. Derfor bør den tilpasningssats, der fastsættes ved nærværende forordning, ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugere i denne medlemsstat.

(5)

For at sikre, at den ændrede tilpasningssats finder anvendelse fra den dato, hvor betalingerne til landbrugerne i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 skal påbegyndes, bør denne forordning anvendes fra den 1. december 2016.

(6)

Der bør tages hensyn til den ændrede tilpasningssats ved beregningen af alle betalinger, der tildeles en landbruger på grundlag af en ansøgning om støtte, der er indgivet for kalenderåret 2016. Af klarhedshensyn bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Med henblik på fastsættelse af tilpasningssatsen, jf. artikel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, og i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013 nedsættes de direkte betalinger på over 2 000 EUR, der bevilges på grundlag af en støtteansøgning for kalenderåret 2016 til landbrugere i henhold til de støtteordninger, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013, med en tilpasningssats på 1,353905 %.

2.   Tilpasningssatsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på Kroatien.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1153 af 14. juli 2016 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2016 (EUT L 190 af 15.7.2016, s. 76).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).