28.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/25


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1893

af 27. oktober 2016

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien bør ti personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2016.

På Rådets vegne

M. LAJČÁK

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer omhandlet i artikel 14, artikel 15, stk. 1, litra a) og artikel 15, stk. 1a

A.

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Stilling: Generalmajor, vicedirektør for luftvåbnets efterretningsdirektorat i Damaskus

Medlem af de syriske sikkerheds- og efterretningstjenester, som gjorde tjeneste efter maj 2011; vicedirektør for luftvåbnets efterretningsdirektorat i Damaskus; tidligere leder af luftvåbnets efterretningstjeneste i Aleppo.

Medlem af de syriske væbnede styrker med rang af »oberst« eller en tilsvarende eller højere rang, som gjorde tjeneste efter maj 2011. Har rang af generalmajor.

Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien gennem planlægningen af og deltagelsen i militære overfald i Aleppo og ansvarlig myndighed i forbindelse med anholdelsen og tilbageholdelsen af civile.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Stilling: Brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral for 155. brigade og 157. brigade i den syriske hær og gjorde tjeneste efter maj 2011.

Som brigadegeneral for 155. og 157. brigade er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder gennem sit ansvar for indsættelsen og anvendelsen af missiler og kemiske våben i civile områder i 2013 og involveringen i storstilede tilbageholdelser.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Stilling: Generalmajor

Har rang af generalmajor og er en højtstående officer i de syriske væbnede styrkers direktorat for artilleri og missiler og gjorde tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående officer i Syriens direktorat for artilleri og missiler er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen, herunder anvendelsen af missiler og kemiske våben af brigader under hans kommando i tæt befolkede civile områder i 2013 i Ghouta.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Stilling: Generalmajor

Har rang af generalmajor og leder de syriske væbnede styrkers direktorat for artilleri og missiler og gjorde tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående officer i Syriens direktorat for artilleri og missiler er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen, herunder indsættelsen af missiler og kemiske våben af brigader under hans kommando i tæt befolkede civile områder i Ghouta i 2013.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Født: 1966

Medlem af milits med tilknytning til regimet, den såkaldte »Kataeb al-Baath« (Baathpartiets milits). Støtter regimet gennem sin rolle i forbindelse med hvervning til og organisering af Baathpartiets milits.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Fremtrædende syrisk forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og er aktiv i banksektoren samt forsikrings, hotel- og restaurationsbranchen. Medstifter af Byblos Bank Syria, hovedaktionær i Unlimited Hospitality Ltd og bestyrelsesmedlem i Solidarity Alliance Insurance Company og Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Guvernør i Damaskus, som er udpeget af og tilknyttet Bashar al-Assad. Støtter regimet og er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder ved at udøve diskriminerende praksis over for sunnimuslimske grupper i hovedstaden.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Guvernør i Quneitra, der er tilknyttet og udpeget af Bashar al-Assad. Tidligere guvernør i Latakia. Støtter og nyder godt af regimet, herunder i form af offentlig støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser.

28.10.2016

215.

Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Guvernør i Hama, som er udpeget af og tilknyttet Bashar al-Assad. Han støtter også og nyder godt af regimet. Ghassan Omar Khalaf er tæt knyttet til medlemmer af en milits med tilknytning til regimet i Hama, den såkaldte Hamabrigade.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Guvernør i Idlib og tilknyttet og udpeget af Bashar al-Assad. Nyder godt af og støtter regimet, blandt andet ved at yde støtte til de syriske væbnede styrker og regimetro militser. Tilknyttet regimets minister for Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, der er hans bror.

28.10.2016«