1.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1443

af 29. juni 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer (1), særlig artikel 15,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (2), særlig artikel 30a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 indeholder en liste over registrerede stoffer, der er underlagt en række harmoniserede kontrol- og overvågningsforanstaltninger, der er indført ved disse forordninger.

(2)

De registrerede stoffer, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 er opdelt i kategorier, der er omfattet af forskellige foranstaltninger med henblik på at opnå en rimelig balance mellem trusselsniveauet fra hvert enkelt stof og byrden på lovlig handel.

(3)

De strengeste kontrol- og overvågningsforanstaltninger er fastsat for de registrerede stoffer i kategori 1. Erhvervsdrivende og brugere skal være i besiddelse af en licens for at besidde stoffer og for at gennemføre alle former for transaktioner, som involverer dem.

(4)

Det er muligt at konvertere chloroephedrin og chloropseudoephedrin direkte til methamphetamin med et højt udbytte. Medlemsstaterne har påvist, at chloroephedrin og chloropseudoephedrin siden 2013 flere gange har været anvendt i Unionen som prækursorer til ulovlig fremstilling af methamphetamin (også kaldet crystal meth). Hertil kommer, at der er anmeldt flere sager om anvendelse af disse to stoffer til fremstilling af methamphetamin uden for Unionen.

(5)

Handel med og besiddelse af chloroephedrin og chloropseudoephedrin er i øjeblikket ikke er underlagt nogen lovmæssige restriktioner, og kontrol hermed er begrænset til en frivillig forpligtelse for EU-erhvervsdrivende til at overvåge handelen og indberette mistænkelige transaktioner med disse stoffer.

(6)

Der blev ikke identificeret væsentlige lovlige anvendelser af chloroephedrin og chloropseudoephedrin under høringen af medlemsstaterne og repræsentanter for den kemiske industri. Mere end 3 ton af disse stoffer blev beslaglagt i 2013 og 2014 af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for at forhindre, at de anvendes til ulovlig fremstilling af methamphetamin.

(7)

I lyset af den høje risiko for omdirigering af chloroephedrin og chloropseudoephedrin, og da deres registrering ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på den lovlige handel, bør de pågældende stoffer opføres i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

(8)

Forordning (EF) nr. 273/2004 og (EF) nr. 111/2005 bør derfor ændres.

(9)

Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 gennemfører til sammen visse bestemmelser i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 19. december 1988 (3). I betragtning af den nære indholdsmæssige forbindelse mellem de to forordninger, er det berettiget at vedtage ændringsforslagene ved hjælp af en enkelt delegeret retsakt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 273/2004

I bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004, i tabellen for stoffer, der er registreret i kategori 1, tilføjes følgende rækker:

»(1R,2S)-(-)-chloroephedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroephedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoephedrin

 

2939 99 00

771434-80-1«.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 111/2005

I bilaget til gennemførelsesforordning (EF) nr. 111/2005 i tabellen for stoffer, der er registreret i kategori 1, tilføjes følgende rækker:

»(1R,2S)-(-)-chloroephedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroephedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoephedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoephedrin

 

2939 99 00

771434-80-1«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 47 af 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

(3)  EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56.