3.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1321

af 26. juli 2016

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare (en såkaldt »hængekøje med ramme«) med dimensionerne ca. 230 × 140 × 205 cm. Den består af en ramme med trekantede endeprofiler af metalstænger (stål) beregnet til placering på jorden, hvorpå hvilefladen hænges op. Hvilefladen måler 100 cm i bredden og 190 cm i længden og består af let bøjede stænger på de lange sider og lige stænger på de korte sider, som er beklædt med stof. Varen er udstyret med et »tag« i tekstil og myggenet.

Varen vejer 45 kg og kan bruges af personer på op til 180 kg. Den er fremstillet af vejrbestandigt materiale, hvilket betyder, at det er en vare, som er egnet til udendørs brug.

 (*) Se billede.

9403 20 80

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 til kapitel 94 samt teksten til KN-kode 9403 , 9403 20 og 9403 20 80 .

Varens karakteristika, navnlig dens vægt og det faktum, at den er vanskelig at skille ad, gør, at den ikke er nem at transportere ved campering. Tarifering som campingudstyr under pos. 6306 er derfor udelukket.

Varen er »flyttelig« og er med sine karakteristika konstrueret til anbringelse på gulvet eller på jorden. Den anvendes primært som nyttegenstand i udendørsområder såsom haver tilknyttet private boliger, hoteller, restauranter etc. (se også forklarende bemærkninger til HS, kapitel 94, almindelige bemærkninger, A)). Varen betragtes følgelig som et »møbel« fremstillet af forskellige materialer og skal tariferes under pos. 9403 efter det materiale, som rammen er lavet af, og som er karaktergivende for varen.

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 9403 20 80 som andre møbler af metal.

Image

(*)  Billedet er kun vejledende.