30.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1237

af 18. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af ordningen med import- og eksportlicenser og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår bestemmelserne om frigivelse og fortabelse af sikkerhed, der er stillet for sådanne licenser, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 341/2007 og (EF) nr. 382/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2390/98, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 507/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 177,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 66, stk. 3, litra c), og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1308/2013 ophævede og erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (3) og fastsætter bestemmelser for import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter. Desuden gives Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på området. For at sikre at ordningen vedrørende import- og eksportlicenser fungerer efter hensigten inden for det nye retlige grundlag, er det nødvendigt at vedtage visse bestemmelser i form af sådanne retsakter.

(2)

I artikel 176 i forordning (EU) nr. 1308/2013 er det fastsat, at der ved import, der overgår til fri omsætning, eller eksport af et eller flere produkter fra de sektorer, der er fastsat i denne bestemmelse, kan kræves fremlagt licens. Der bør opstilles en liste over produkterne i de sektorer, hvor der kræves fremlagt licens.

(3)

Kontrollen med handelsstrømmene via licenser bør gribes fleksibelt an. Ved fastlæggelsen af de tilfælde, hvor en licens ikke er påkrævet, bør der tages hensyn til andre informationskilder som f.eks. toldkontrol, behovet for licenser eller den tid, det tager at indhente oplysninger ved hjælp af licenser. De særlige tilfælde, hvor en licens ikke er påkrævet, bør defineres.

(4)

Det bør fastsættes, at licensudstedelsen er betinget af, at der stilles sikkerhed for at produkterne importeres eller eksporteres i licensens gyldighedsperiode. Det bør også fastsættes, hvornår forpligtelsen til at importere eller eksportere anses for at være opfyldt.

(5)

Import- og eksportlicenser giver ret til henholdsvis at importere eller eksportere og for at sikre denne ret, skal de følgelig forelægges ved indgivelsen af import- eller eksportangivelsen.

(6)

Da den person, der benytter en licens, ikke må være indehaveren eller den, licensen er overdraget til, bør det af hensyn til retssikkerheden og den administrative effektivitet præciseres, hvilke personer, der kan benytte licensen, herunder en toldrepræsentant, som handler på vegne af indehaveren eller den, licensen er overdraget til.

(7)

Under hensyn til de internationale handelssædvaner for de pågældende landbrugsprodukter bør der indrømmes en vis tolerance for mængden af de importerede eller eksporterede produkter i forhold til angivelserne i licensen.

(8)

Anvendes en importlicens ligeledes til forvaltning af et toldkontingent, for hvilket der er bevilget en præferenceordning, anvendes præferenceordningen på importørerne inden for rammerne af licensen, der i visse tilfælde skal ledsages af et dokument fra et tredjeland. For at undgå, at kontingentet overskrides, udnyttes præferenceordningen indtil den mængde, for hvilken der er udstedt licens. I sådanne tilfælde bør der indrømmes en tolerance, forudsat at den del af mængden, der overskrider den mængde, der er anført i licensen, men som ligger inden for tolerancen, ikke omfattes af præferenceordningen og pålægges konventionel told.

(9)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke regler for overdragelsen af en licens.

(10)

Der bør fastsættes bestemmelser om frigivelse og fortabelse af den sikkerhed, der er stillet for udstedelsen af import- og eksportlicenser.

(11)

På grund af de særlige forhold i sektoren er det nødvendigt at fastsætte yderligere betingelser for importlicenser for hamp og for hvidløg.

(12)

For at skabe klarhed bør der fastlægges bestemmelser om de import- og eksportlicenser, som er udstedt for produkter, for hvilke kravet om import- eller eksportlicens er ophævet eller berøres af denne forordning, og som stadig er gyldige på datoen for anvendelsen af denne forordning.

(13)

Da formålet med denne forordning og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (4) er at forenkle og tilpasse de bestemmelser, som gælder for ordningen med import- og eksportlicenser til de nye retlige rammer, der er indført ved forordning (EU) nr. 1308/2013, bør de nuværende bestemmelser ændres. For klarhedens skyld bør visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (5), (EF) nr. 1342/2003 (6), (EF) nr. 2336/2003 (7), (EF) nr. 951/2006 (8), (EF) nr. 341/2007 (9) og (EF) nr. 382/2008 (10) udgå, og Kommissionens forordning (EF) nr. 2390/98 (11), (EF) nr. 1345/2005 (12), (EF) nr. 376/2008 (13) og (EF) nr. 507/2008 (14) bør ophæves.

(14)

Overgangen fra de ordninger, der er omhandlet i de udgåede bestemmelser og ophævede forordninger, til bestemmelserne i nærværende forordning, kan få nogle praktiske konsekvenser. Derfor bør anvendelsen af forordningen udsættes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »licens«: et elektronisk eller papirbaseret dokument med en specificeret gyldighedsperiode, hvoraf rettighederne og forpligtelsen til at importere eller eksportere produkter fremgår

b)   »meddelelse vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter«: de nærmere vilkår for importlicenser eller eksportlicenser og de oplysninger, der skal anføres i en licensansøgning og i en licens, som er offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (15).

Artikel 2

Tilfælde, hvor der kræves licens

1.   Der skal fremlægges en importlicens for følgende produkter:

a)

produkter, der er opført i del I i bilaget, når de angives til overgang til fri omsætning under alle forhold, undtagen toldkontingenter, medmindre andet er fastsat i denne del I

b)

produkter, der angives til overgang til fri omsætning i henhold til de toldkontingenter, der forvaltes efter metoden »samtidig behandling« eller metoden »traditionelle/nye mønstre« som omhandlet i artikel 184, stk. 2, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller en kombination heraf eller efter en anden passende metode

c)

produkter, for hvilke der henvises til denne bestemmelse i del I i bilaget, når de angives til overgang til fri omsætning i henhold til de toldkontingenter, der forvaltes ved hjælp af »først til mølle« -princippet, som er omhandlet i artikel 184, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013

d)

produkter, der er nævnt i del I i bilaget, når de angives til overgang til fri omsætning under en præferenceordning, der skal forvaltes via licenser

e)

produkter, som er omfattet af en procedure for passiv forædling ved hjælp af en eksportlicens, og som genangives til overgang til fri omsætning som produkter, der er angivet i del I i afdeling A eller B i bilaget

f)

produkter, der angives til overgang til fri omsætning i henhold til artikel 185 i forordning (EU) nr. 1308/2013, i tilfælde af, at en nedsættelse af importtolden finder anvendelse.

2.   Der skal fremlægges eksportlicens for følgende produkter:

a)

produkter, der er opført i del II i bilaget

b)

EU-produkter, for hvilke der skal fremlægges en eksportlicens for at produkterne kan omfattes af et kontingent, der forvaltes af Unionen eller af et tredjeland, og som er åbnet i det pågældende land for import af disse produkter

c)

følgende EU-produkter, der er omhandlet i del II i bilaget, som skal eksporteres:

i)

produkter, som hører under toldproceduren for aktiv forædling

ii)

produkter, der anføres som basisprodukter i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 (16), og som hører under toldproceduren for passiv forædling

iii)

produkter, som er genstand for opkrævning eller fritagelse for import- eller eksportafgiftsbeløbet, jf. kapitel 3 i afsnit III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (17), med hensyn til hvilke der endnu ikke er truffet endelig afgørelse.

Artikel 3

Tilfælde, hvor der ikke kræves en licens

1.   Der kræves ikke og skal ikke fremlægges en licens for:

a)

overgang til fri omsætning eller eksport af varer i ikkeerhvervsmæssigt øjemed, jf. afdeling II, litra D, nr. 2, i første del af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (18)

b)

tilfælde, hvor fritagelse for importafgifter, eksportafgifter og foranstaltninger vedtaget på grundlag af traktatens artikel 207, ydes i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 (19)

c)

mængder af produkter, der er bestemt til fri omsætning eller eksport, og som ikke overstiger de mængder, der er fastsat i bilaget

d)

produkter, der er bestemt til fri omsætning som returvarer i henhold til afsnit VI, kapitel 2, afdeling 1 i forordning (EU) nr. 952/2013

e)

produkter, for hvilke klarereren ved antagelsen af reeksportangivelsen fører bevis for, at der er truffet bestemmelse om godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter i henhold til afsnit III, kapitel 3, afdeling 3 i forordning (EU) nr. 952/2013.

Uanset litra b) og c) i første afsnit kræves der licens, hvis overgangen til fri omsætning eller eksporten sker i henhold til de præferenceordninger, som der gives adgang til ved hjælp af en licens.

Med henblik på anvendelsen af litra c) i første afsnit skal den mængde, som skal omfattes af en licens, beregnes således, at den omfatter alle de til fri omsætning eller til eksport bestemte mængder, der er omfattet af den samme logistikoperation.

2.   En eksportlicens kræves ikke og skal ikke udstedes eller fremlægges for forsendelse af varer, der foretages af privatpersoner eller grupper af privatpersoner med henblik på gratis uddeling som fødevarehjælp i tredjelande, hvis forsendelserne er af lejlighedsvis karakter og består af forskellige produkter, der ikke overstiger en samlet mængde på 30 000 kg pr. transportmiddel. I forbindelse med fødevarehjælp, som ikke opfylder disse betingelser, kræves der en licens i overensstemmelse med denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

Artikel 4

Sikkerhed

1.   Der skal stilles sikkerhed for licenserne, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i bilaget.

2.   Ved indgivelsen af en ansøgning om licens skal ansøgeren stille en sikkerhed, som skal være til rådighed for den udstedende myndighed senest kl. 13.00 (Bruxelles-tid) den dag, ansøgningen indgives.

3.   Der kræves ingen sikkerhedsstillelse, hvis sikkerheden ligger under en tærskel på 100 EUR.

Med henblik herpå skal sikkerhedsbeløbet beregnes således, at det omfatter alle de mængder, som følger af forpligtelser, der er omfattet af den samme logistikoperation.

4.   Der kræves ingen sikkerhedsstillelse, hvis ansøgeren er enten:

a)

et offentligt organ, der er ansvarlig for udførelsen af en offentlig myndigheds opgaver, eller

b)

et privat organ, der udfører opgaver som omhandlet i litra a) under en medlemsstats tilsyn.

5.   Sikkerhedsstillelsen for en mængde, for hvilken der ikke er udstedt licens, frigives straks.

Artikel 5

Rettigheder, forpligtelser og tolerance

1.   Import- eller eksportlicensen udgør en rettighed og medfører en forpligtelse til at frigive den mængde, der er omfattet af importlicensen i dennes gyldighedsperiode, til fri omsætning eller til at eksportere den, jf. artikel 7, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

2.   Toldangivelsen vedrørende overgang til fri omsætning eller eksport skal indgives af:

a)

licensindehaveren, der er anført i afdeling 4 i licensen, som bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 indeholder en model af. (»licensindehaver«)

b)

erhververen, som er anført i afdeling 6 i licensen, der er omhandlet i litra a), eller

c)

en toldrepræsentant, som handler på vegne af licensindehaveren eller erhververen som omhandlet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 952/2013, som i toldangivelsen angiver, at licensindehaveren eller erhververen er den person, på hvis vegne den i stk. 1 nævnte forpligtelse opfyldes.

3.   Hvis det er fastsat i specifik EU-lovgivning, kan forpligtelsen til at frigive til fri omsætning eller til at eksportere omfatte forpligtelsen til at frigive fra eller eksportere til det land eller den gruppe lande, der er angivet i licensen.

4.   Forpligtelsen til frigive til fri omsætning eller til at eksportere anses for at være opfyldt, når den samlede mængde, der er angivet i licensen, er blevet godkendt af toldmyndighederne i henhold til den relevante procedure. Med henblik herpå gælder en positiv eller negativ tolerance for den mængde, der er angivet i licensen, jf. artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

5.   En positiv tolerance gælder ikke, hvis den mængde, der er anført i importlicensen, svarer til den mængde, der er angivet i et eksportdokument, og er en del af beviset for, at varen er berettiget til præferencebehandling på grund af dens særlige kvalitet, sort eller karakteristika som krævet i den relevante internationale aftale.

Hvis der kræves importlicens for et toldkontingent, bringes den mængde, som overstiger den mængde, der er anført i importlicensen inden for rammerne af den positive tolerance, i fri omsætning i henhold til samme licens under anvendelse af den bundne toldsats.

Artikel 6

Overdragelse

1.   De forpligtelser, der følger af licenserne, kan ikke overdrages. Medmindre andet er fastsat kan de rettigheder, der følger af licenserne, i licensens gyldighedsperiode overdrages af indehaveren.

2.   Overdragelse af de rettigheder, der følger af licensen eller partiallicensen, kan kun ske til fordel for en enkelt erhverver og skal omfatte de mængder, der endnu ikke er afskrevet på licensen eller partiallicensen.

3.   En overdragelse sker på anmodning af indehaveren ved den licensudstedende myndighed, der har udstedt den oprindelige licens.

4.   Erhververen kan ikke videreoverdrage sine rettigheder, men kan tilbageføre dem til indehaveren. Sådanne tilbageførsler til indehaveren skal omfatte de mængder, der endnu ikke er afskrevet på licensen eller partiallicensen. Den udstedende myndighed noterer sig tilbageførslen i henhold til meddelelsen vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter.

5.   Overdragelsen eller tilbageførslen får virkning fra datoen for den udstedende myndigheds validering.

Artikel 7

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelser

1.   Frigivelse af en sikkerhed i henhold til artikel 24, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 (20) kan være delvis i forhold til mængden af produkter, for hvilke der er forelagt dokumentation for opfyldelse af forpligtelsen til at importere eller eksportere. Denne mængde må ikke være mindre end 5 % af den samlede mængde, der er angivet i licensen.

Udgør den importerede eller eksporterede mængde mindre end 5 % af den i licensen angivne mængde, fortabes hele sikkerhedsstillelsen.

2.   Ved beregningen af den del af sikkerhedsstillelsen, der evt. fortabes, skal den udstedende myndighed fratrække et beløb svarende til den kvantitative tolerance, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4.

3.   Hvis den udstedende myndighed fraviger kravet om sikkerhedsstillelse i tilfælde, hvor det sikrede beløb er på under 500 EUR, jf. artikel 18, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 907/2014, skal den pågældende betale et beløb svarende til den afståede sikkerhedsstillelse senest 60 dage efter datoen for udløbet af licensens gyldighedsperiode.

4.   Er den sikkerhedsstillelse, som ville være blevet inddraget, på 100 EUR eller derunder for en given licens, frigiver den udstedende myndighed hele sikkerhedsstillelsen.

Artikel 8

Meddelelser

I overensstemmelse med de nærmere betingelser, der er fastsat i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 223, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 underretter medlemsstaterne Kommissionen om følgende:

a)

udstedte erstatningslicenser, jf. artikel 15, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

b)

tilfælde af force majeure, jf. i artikel 16, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

c)

for så vidt angår hamp — vedtagne bestemmelser, pålagte sanktioner, og kompetente kontrolmyndigheder, jf. artikel 17, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

d)

for så vidt angår hvidløg — den mængde, som er omfattet af »B«-licenser, jf. artikel 18 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

e)

for så vidt angår ethanol — udstedte importlicenser, jf. artikel 19 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

f)

uregelmæssigheder, jf. artikel 20, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

g)

de myndigheder, der har kompetence til at modtage licensansøgninger og udstede licenser eller erstatningslicenser, jf. artikel 20, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239

h)

officielle stempler og, hvor det er relevant, reliefstempler, jf. artikel 20, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

KAPITEL II

SEKTORSPECIFIKKE BESTEMMELSER

Artikel 9

Hamp

1.   De i del I, afdeling C, D og G i bilaget til denne forordning opførte hampeprodukters overgang til fri omsætning skal være omfattet af en importlicens i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (»importlicens AGRIM«).

Licensen udstedes kun, hvis det er godtgjort over for den medlemsstat, hvor hampeprodukterne skal overgå til fri omsætning, at alle de betingelser, der er fastsat i artikel 189, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og i nærværende forordning og de krav, der er fastsat af den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 189, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, er opfyldt.

2.   Licensansøgningen skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne for hampeprodukter i meddelelsen vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter.

Medlemsstaterne kan fastsætte supplerende krav vedrørende licensansøgningen samt udstedelsen og anvendelsen af licensen, jf. artikel 189, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.   Med henblik på anvendelse af artikel 189, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 indfører de pågældende medlemsstater ordninger for godkendelse af importører af hampefrø til andre formål end udsæd. Godkendelsesordningen skal bl.a. omfatte en fastlæggelse af betingelserne for godkendelse, kontrol samt sanktioner i tilfælde af uregelmæssigheder.

4.   Ved overgang til fri omsætning for hampefrø til andre formål end udsæd som omhandlet i del I, afdeling G i bilaget kan importlicensen kun udstedes, hvis den godkendte importør forpligter sig til under overholdelse af de af medlemsstaten fastsatte frister og betingelser at forelægge de myndigheder, som er ansvarlige for at tjekke de relevante operationer i den medlemsstat, hvor importøren er godkendt, dokumenter, der attesterer, at det hampefrø, der er omfattet af licensen, inden for en frist, som medlemsstaten skal fastsætte til under 12 måneder fra datoen for udstedelsen af licensen, har undergået en af følgende operationer:

a)

er bragt i en tilstand, der udelukker anvendelse til udsæd

b)

med henblik på foderbrug er blandet med andet frø end hampefrø, dog højst 15 % hampefrø i forhold til den samlede mængde frø og undtagelsesvis i visse tilfælde højst 25 % hampefrø efter den godkendte importørs anmodning og begrundelse

c)

eksport til tredjelande

Har en del af det hampefrø, der er omfattet af licensen, ikke undergået en af de i første afsnit omhandlede operationer inden for fristen på 12 måneder, kan medlemsstaten dog efter anmodning og begrundelse fra den godkendte importør forlænge fristen med en eller to perioder på seks måneder.

De i første afsnit omhandlede dokumenter udstedes af de erhvervsdrivende, der har foretaget de pågældende operationer, og skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

den erhvervsdrivendes navn, fuldstændige adresse, medlemsstat og underskrift

b)

beskrivelse af den udførte operation svarende til betingelserne i første afsnit samt datoen for operationens udførelse

c)

den mængde hampefrø i kg, som operationen har omfattet.

På grundlag af en risikoanalyse foretager hver medlemsstat en kontrol af nøjagtigheden af dokumenterne for de i første afsnit omhandlede operationer, der er udført på dens område.

5.   Uanset artikel 6, stk. 1, kan de rettigheder, der følger af importlicenser for hampeprodukter, ikke overdrages.

Artikel 10

Hvidløg

1.   Importlicenser for hvidløg, jf. afsnit E og F i del I i bilaget, benævnes »B«-licenser.

2.   Ansøgere kan indgive B-licensansøgninger til den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret og momsregistreret.

3.   Uanset artikel 6, stk. 1, kan de rettigheder, der følger af »B«-licenser, ikke overdrages.

KAPITEL III

ÆNDRINGER, OPHÆVELSE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001, (EF) nr. 1342/2003, (EF) nr. 2336/2003, (EF) nr. 951/2006, (EF) nr. 341/2007 og (EF) nr. 382/2008

1.   Følgende bestemmelser udgår:

a)

artikel 20, 21 og 22 i forordning (EF) nr. 2535/2001

b)

artikel 6, stk. 1, litra a), artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 1 og 2, artikel 12, litra a), og artikel 16 i forordning (EF) nr. 1342/2003

c)

artikel 5 og 7 i forordning (EF) nr. 2336/2003

d)

artikel 4c, 4d og 4e, artikel 5, stk. 1, artikel 7-7f, artikel 8a, artikel 9, artikel 10, artikel 11, stk. 1, litra a), og artikel 11, stk. 2, artikel 12a, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 1 i forordning (EF) nr. 951/2006

e)

artikel 5, stk. 1, artikel 5, stk. 2, andet afsnit, og artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 341/2007

f)

artikel 2, artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7 og artikel 8, stk. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 382/2008

2.   De i stk. 1 omhandlede bestemmelser finder fortsat anvendelse på licenser, der udstedes i henhold til de relevante forordninger.

Artikel 12

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2390/98, (EF) nr. 1345/2005, (EF) nr. 376/2008 og (EF) nr. 507/2008 ophæves.

Dog gælder følgende:

disse forordninger finder fortsat anvendelse på licenser, der er udstedt i henhold til nævnte forordninger og

Artikel 34, stk. 10, i forordning (EF) nr. 376/2008 finder fortsat anvendelse, indtil de relevante regler for toldkontingenter, som er vedtaget på grundlag af artikel 186 og 187 i forordning (EU) nr. 1308/2013, er trådt i kraft.

Artikel 13

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning påvirker ikke gyldighedsperioden og sikkerhedsstillelsen for licenser, som ikke er udløbet den 6. november 2016.

2.   Efter anmodning fra indehaveren frigives sikkerhedsstillelsen for en licens, når alle de følgende betingelser er opfyldt:

a)

licensens gyldighedsperiode ikke er udløbet på den dato, der er omhandlet i stk. 1

b)

licensen er ikke længere påkrævet for de pågældende produkter fra den dato, der er omhandlet i stk. 1

c)

licensen er kun delvist eller slet ikke brugt på den dato, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 14

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 6. november 2016.

Artikel 11, stk. 1, litra d), anvendes dog fra den 1. oktober 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og eksportlicenser (se side 44 i denne EUT).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/2003 af 30. december 2003 | om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (EUT L 346, 31.12.2003, s. 19).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 af 29. marts 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød (EUT L 115 af 29.4.2008, s. 10).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2390/98 af 5. november 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 for så vidt angår importordningen for visse kornsubstitutionsprodukter og produkter forarbejdet på basis af korn og ris med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2245/90 (EFT L 297 af 6.11.1998, s. 7).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2005 af 16. august 2005 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importlicenser for olivenolie (EUT L 212 af 17.8.2005, s. 13).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 38).

(15)  Meddelelse om import- og eksportlicenser (EUT C 278 af 30.7.2016).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(18)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(19)  Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23).

(20)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 28.8.2014, s. 18).


BILAG

DEL I

LICENSKRAV I FORBINDELSE MED IMPORT

Liste over de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a)

A.   Ris (artikel 1, stk. 2, litra b), og del II i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (1)

1006 20

Afskallet ris (hinderis), herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c)

1 000 kg

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c)

1 000 kg

1006 40 00

Brudris, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c)

1 000 kg


B.   Sukker (artikel 1, stk. 2, litra c), og del III i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (2)

1701

Alle produkter, der importeres på præferencevilkår, undtagen under toldkontingenter (3)  (4)

(—)


C.   Frø (artikel 1, stk. 2, litra e), og del V i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Sikkerhedsstillelse

Nettomængder (5)

ex 1207 99 20

Frø af hampesorter til udsæd

 (6)

(—)


D.   Hør og hamp (artikel 1, stk. 2, litra h), og del VIII i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Sikkerhedsstillelse

Nettomængder (7)

5302 10 00

Hamp, rå eller rødnet

 (8)

(—)


E.   Frugt og grøntsager (artikel 1, stk. 2, litra i), og del IX i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (9)

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Andre grøntsager (Allium-arter), friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (10)

(—)


F.   Forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter (artikel 1, stk. 2, litra j), og del X i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (11)

ex 0710 80 95

Hvidløg (12) og Allium ampeloprasum, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Blandinger af grøntsager med indhold af hvidløg (12) og/eller Allium ampeloprasum, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Hvidløg (12) og Allium ampeloprasum, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar indtagelse, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Blandinger af grøntsager med indhold af hvidløg (12) og/eller Allium ampeloprasum, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar indtagelse, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Tørret hvidløg (12) og Allium ampeloprasum og blandinger af tørrede grøntsager med indhold af hvidløg (12) og/eller Allium ampeloprasum, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 2, stk. 1, litra c) (13)

(—)


G.   Andre produkter (artikel 1, stk. 2, litra x), og del XXIV, afdeling 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Sikkerhedsstillelse

Nettomængder (14)

1207 99 91

Hampefrø, undtagen til udsæd

 (15)

(—)


H.   Landbrugsethanol (artikel 1, stk. 2, litra u), og del XXI i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (16)

ex 2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

100 hl

ex 2207 20 00

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

100 hl

ex 2208 90 91

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol. eller derover, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

100 hl

ex 2208 90 99

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol. eller derover, fremstillet af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

100 hl

DEL II

LICENSKRAV I FORBINDELSE MED EKSPORT

Liste over de produkter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a)

A.   Ris (artikel 1, stk. 2, litra b), og del II i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (17)

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

500 kg

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

500 kg


B.   Sukker (artikel 1, stk. 2, litra c), og del III i bilag I til forordning (EU) nr. 1308/2013

KN-kode

Beskrivelse

Nettomængder (18)

1701

Rør- eller roesukker og kemisk rent sakkarose, i fast form (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Andet sukker i fast form samt sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen laktose, glucose, maltodekstrin og isoglucose (19)

2 000 kg

2106 90 59

Sirup og andre sukkeropløsninger tilsat smagsstoffer eller farvestoffer, undtagen isoglucose-, laktose-, glukose- og maltodekstrinsirup (19)

2 000 kg


(1)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(2)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(3)  Kravet om importlicens gælder indtil den 30. september 2017.

(4)  Med undtagelse af import af præferencesukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 med oprindelse i Moldova, jf. Rådets afgørelse 2014/492/EU af 16. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 1), og import af præferencesukker henhørende under KN-kode 1701 med oprindelse i Georgien, jf. Rådets afgørelse 2014/494/EU af 16. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EUT L 261 af 30.8.2014, s. 1).

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(5)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(6)  Intet krav om sikkerhedsstillelse.

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(7)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(8)  Intet krav om sikkerhedsstillelse.

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(9)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(10)  Kravet om importlicens gælder indtil den 30. september 2017.

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(11)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(12)  Omfatter også produkter, hvor ordet »hvidløg« indgår i beskrivelsen. Herunder f.eks. »solohvidløg«, »elefanthvidløg«, »enkeltfedshvidløg« eller »kæmpehvidløg«.

(13)  Kravet om importlicens gælder indtil den 30. september 2017.

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(14)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(15)  Intet krav om sikkerhedsstillelse.

(—)

Der skal fremlægges licens uanset mængde.

(16)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for import på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(17)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for eksport på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(18)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens, jf. artikel 3, stk. 1, litra c). Ikke gældende for eksport på præferencevilkår eller under et toldkontingent, som forvaltes ved hjælp af licenser.

(19)  Kravet om eksportlicens gælder indtil den 30. september 2017.