29.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/144


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1013

af 8. juni 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden, bør de beføjelser, Kommissionen er tillagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 (3), bringes i overensstemmelse med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmode (TEUF).

(2)

Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (foreign direct investment, FDI) af høj kvalitet og med en høj grad af sammenlignelighed er afgørende for dem, der er ansvarlige for den offentlige orden i Unionen, forskere og alle EU-borgere. Kommissionen (Eurostat) bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at muliggøre nem og brugervenlig onlineadgang til dataserier og give brugerne en intuitiv præsentation af dataene.

(3)

Europæiske statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI er af afgørende betydning for at sikre en velfunderet udformning af den økonomiske politik og præcise økonomiske fremskrivninger.

(4)

Kommissionen har på baggrund af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4) ved en erklæring forpligtet sig (5) til at undersøge gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i TEUF.

(5)

Forordning (EF) nr. 184/2005 indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol og bør derfor undersøges i lyset af de kriterier, der er fastlagt i TEUF.

(6)

For at tilpasse forordning (EF) nr. 184/2005 til artikel 290 og 291 i TEUF bør de gennemførelsesbeføjelser, som Kommissionen har fået tillagt ved nævnte forordning, erstattes af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

(7)

Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF bør delegeres til Kommissionen, når det på grund af økonomiske eller tekniske ændringer er nødvendigt at ajourføre den geografiske opdeling, opdelingen efter institutionel sektor og opdelingen efter økonomisk aktivitet, som er omhandlet i tabel 6, 7 og 8 i bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005, forudsat at sådanne ajourføringer hverken påvirker indberetningsbyrden eller ændrer det gældende underliggende begrebsmæssige grundlag. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF bør også delegeres til Kommissionen, når det er nødvendigt at udelade eller mindske visse krav til datastrømmene i bilag I til nævnte forordning, forudsat at en sådan udeladelse eller mindskelse ikke forringer kvaliteten af de statistikker, der udarbejdes i overensstemmelse med denne forordning. Sådanne delegerede retsakter bør også omfatte forlængelse af fristen for rapporten om resultaterne af undersøgelserne af statistikker over FDI opgjort efter endeligt ejerskab, og af statistikker over FDI opgjort således, at der skelnes mellem greenfield-FDI-transaktioner og overtagelser. Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig ekstra byrde ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålene med denne forordning, eller ændrer det underliggende begrebsmæssige grundlag, der finder anvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne fastsat i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (6). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(8)

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af forordning (EF) nr. 184/2005 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at harmonisere retningslinjerne for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(9)

Betalingsbalanceudvalget, som er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 184/2005, rådgivet og bistået Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Efter strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (ESS), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for det europæiske statistiske system, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System (ESSC), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (7), have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Med henblik herpå bør forordning (EF) nr. 184/2005 ændres, således at henvisninger til Betalingsbalanceudvalget erstattes af en henvisning til ESSC.

(10)

Det gode operative samarbejde mellem de nationale centralbanker og de nationale statistiske kontorer og mellem Eurostat og Den Europæiske Centralbank (ECB) er et aktiv, som bør bevares og videreudvikles med henblik på at forbedre den overordnede konsistens og kvalitet af de makroøkonomiske statistikker, som f.eks. betalingsbalancestatistikker, finansielle statistikker, statistikker over offentlige finanser og nationalregnskaber. De nationale centralbanker og de nationale statistiske kontorer bør fortsat deltage aktivt i udformningen af alle beslutninger vedrørende betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI i kraft af deres deltagelse i relevante ekspertgrupper med ansvar for statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI. Samarbejdet mellem ESS og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) koordineres på strategisk plan i Det Europæiske Statistiske Forum, der blev etableret ved aftalememorandummet om samarbejdet mellem medlemmerne af det europæiske statistiske system og medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker, der blev undertegnet den 24. april 2013.

(11)

Med henblik på yderligere at styrke samarbejdet mellem ESS og ESCB bør Kommissionen anmode om en udtalelse fra Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (8), om alle spørgsmål, der hører under udvalgets kompetence, jf. nævnte afgørelse.

(12)

I henhold til artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i TEUF bør ECB høres om ethvert forslag til EU-retsakt inden for dens kompetenceområder.

(13)

Medlemsstaterne bør fremlægge de data, der er påkrævede for at udarbejde europæiske statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI rettidigt, i en passende form og af den påkrævede kvalitet.

(14)

Siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 184/2005 er de internationale kapitalstrømme blevet stadig mere intense og komplekse. Den stigende anvendelse af special purpose vehicles og juridiske konstruktioner til kanalisering af kapitalstrømme har gjort det vanskeligere at overvåge disse strømme for at sikre, at de er sporbare, og undgå dobbelt eller flerdobbelt regnskabsføring.

(15)

Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor ajourføres med henblik på at sikre mere gennemsigtighed og større detaljerigdom vedrørende betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI.

(16)

Med henblik på at indsamle de relevante oplysninger, der kræves i medfør af denne forordning, bør medlemsstaterne anvende alle relevante og hensigtsmæssige kilder, herunder administrative datakilder som f.eks. virksomhedsregistre eller EuroGroups-registret. Gennemsigtigheden kan også øges ved at udnytte nye innovationer som f.eks. de globale ID-koder for juridiske enheder samt registrene for reelt ejerskab inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (9).

(17)

Med henblik på at udvikle statistikker over FDI opgjort efter begrebet endeligt ejerskab og statistikker over FDI, og opgjort således, at der skelnes mellem udenlandske greenfield-FDI-transaktioner og FDI, der fører til overtagelser, som i en given periode som udgangspunkt ikke medfører en stigning i bruttoinvesteringerne i medlemsstaterne, bør de relevante metoder på disse områder videreudvikles og styrkes. Dette bør gøres i samarbejde med de relevante interessenter såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Den Internationale Valutafond og De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling.

(18)

Pilotundersøgelser bør fastlægge betingelserne, herunder den metodiske ramme for indføring af nye datasæt om årlige FDI-statistikker, og vurdere de omkostninger, der er forbundet med de relaterede dataindsamlinger, kvaliteten af statistikkerne og sammenligneligheden på tværs af grænserne. Kommissionen bør udarbejde en rapport om resultatet af disse undersøgelser og forelægge den for Europa-Parlamentet og Rådet.

(19)

For at sikre kvaliteten af de statistiske data forelagt af medlemsstaterne bør Kommissionen anvende passende beføjelser som fastsat i artikel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009.

(20)

Forordning (EF) nr. 184/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 184/2005 ændres således:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10, når det på grund af økonomiske eller tekniske ændringer er nødvendigt at ajourføre den geografiske opdeling, opdelingen efter institutionel sektor og opdelingen efter økonomisk aktivitet, som er omhandlet i tabel 6, 7 og 8 i bilag I, forudsat at sådanne ajourføringer hverken påvirker indberetningsbyrden eller ændrer det underliggende begrebsmæssige grundlag.

Kommissionen tillægges beføjelse til i overensstemmelse med artikel 10 at vedtage delegerede retsakter, når det er nødvendigt at udelade eller mindske visse krav til datastrømmene i bilag I, forudsat at en sådan udeladelse eller mindskelse ikke forringer kvaliteten af de statistikker, der udarbejdes i overensstemmelse med denne forordning.

Ved udøvelsen af disse beføjelser sikrer Kommissionen, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig ekstra byrde.

Kommissionen begrunder endvidere behørigt de aktioner, der er omhandlet i de delegerede retsakter, og foretager, når det er relevant, en vurdering af omkostningseffektiviteten, herunder af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (*).

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«"

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Kvalitetskriterier og -rapporter

1.   I denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal fremsendes i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 5.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en rapport om kvaliteten af de fremsendte data (»kvalitetsrapport«).

3.   Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte kvalitetskriterier på de data, der er omfattet af denne forordning, fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter retningslinjerne for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.

4.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data på grundlag af en passende analyse af kvalitetsrapporterne med bistand fra Udvalget for Det Europæiske Statistiske System, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, og udarbejder og offentliggør en rapport om kvaliteten af de europæiske statistikker, der er omfattet af denne forordning. Rapporten forelægges Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

5.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen (Eurostat) enhver større metodologisk eller anden ændring, der kan få indvirkning på de fremsendte data, senest tre måneder efter en sådan ændrings ikrafttræden. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om enhver sådan meddelelse.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Datastrømme

1.   De statistikker, der skal udarbejdes, grupperes med henblik på fremsendelse til Kommissionen (Eurostat) i følgende datastrømme:

a)

månedlige betalingsbalancestatistikker

b)

kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

c)

international handel med tjenester

d)

FDI-strømme

e)

FDI-positioner.

2.   Kommissionen (Eurostat) og medlemsstaterne udarbejder i samarbejde med de relevante internationale partnere de passende metoder til udarbejdelse af FDI-statistikker opgjort efter begrebet endeligt ejerskab samt princippet om umiddelbare modparter, og opgjort således, at der skelnes mellem greenfield-FDI-transaktioner og overtagelser.

3.   Senest den 20. juli 2018 iværksætter Kommissionen (Eurostat) pilotundersøgelser, der skal gennemføres af medlemsstaterne, vedrørende årlige FDI-statistikker opgjort efter begrebet endeligt ejerskab, og opgjort således, at der skelnes mellem greenfield-FDI-transaktioner og overtagelser. Formålet med disse undersøgelser er at fastlægge betingelserne, herunder den metodiske ramme for indføring af nye datasæt om årlige FDI-statistikker, og at vurdere de omkostninger, der er forbundet med de relaterede dataindsamlinger, den underliggende statistiske kvalitet samt sammenligneligheden på tværs af grænserne.

4.   Med henblik på at fremme undersøgelserne i stk. 3 kan Unionen yde finansiel støtte til medlemsstaterne i form af tilskud i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (**).

5.   Senest den 20. juli 2019 udarbejder Kommissionen (Eurostat) en rapport om resultaterne af undersøgelserne som omhandlet i stk. 3. Rapporten sendes til Europa-Parlamentet og til Rådet og indeholder, hvis det er relevant, en anførelse af de udestående betingelser, der skal opfyldes for at udvikle metoderne som omhandlet i stk. 2.

6.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 med henblik på at forlænge den rapporteringsfrist, der er fastsat i nærværende artikels stk. 5, med 12 måneder, når Kommissionens vurdering af de pilotundersøgelser, der er omhandlet i nævnte stykke, fastslår, at det er hensigtsmæssigt at anføre de udestående betingelser.

Ved udøvelsen af disse beføjelser sikrer Kommissionen, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig ekstra byrde.

Kommissionen begrunder endvidere behørigt de aktioner, der er omhandlet i de delegerede retsakter, og foretager, når det er relevant, en vurdering af omkostningseffektiviteten, herunder af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.

7.   Senest 12 måneder efter datoen for fremsendelsen af rapporten omhandlet i stk. 5 fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, afhængigt af navnlig Kommissionens vurdering af resultatet af de pilotundersøgelser, der er omhandlet i stk. 3, forslag til ændring af denne forordning med henblik på at definere metode- og datakrav til årlige FDI-statistikker opgjort efter begrebet endeligt ejerskab, og opgjort således, at der skelnes mellem greenfield-FDI-transaktioner og overtagelser.

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).«"

4)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Formidling

1.   Kommissionen (Eurostat) formidler de europæiske statistikker, der udarbejdes i medfør af denne forordning, med en hyppighed svarende til den, der er anført i bilag I. Statistikkerne gøres tilgængelige på Kommissionens (Eurostats) websted.

2.   I overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EF) nr. 223/2009 og med forbehold af beskyttelsen af den statistiske fortrolighed sikrer medlemsstaterne og Kommissionen (Eurostat) den formidling af de data og metadata, der kræves i medfør af denne forordning, samt den nøjagtige metode, der anvendes til udarbejdelsen.«

5)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 19. juli 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 2, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (***).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, og artikel 5, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(***)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

6)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (****).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(****)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

7)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Rapport om gennemførelsen

Senest den 28. februar 2018 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning.

Rapporten skal bl.a. indeholde:

a)

en vurdering af kvaliteten af data om betalingsbalance, international handel med tjenester og FDI

b)

en vurdering af, hvor stor gavn Unionen, medlemsstaterne samt leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger har af de udarbejdede statistikker set i forhold til, hvad det koster at udarbejde dem

c)

en kortlægning af mulige forbedringer og ændringer, der anses for nødvendige på baggrund af de opnåede resultater.«

8)

Der indsættes følgende artikel:

»Artikel 12a

Samarbejde med andre udvalg

I alle spørgsmål henhørende under kompetencen tillagt Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (*****), indhenter Kommissionen dette udvalgs udtalelse i henhold til nævnte afgørelse.

(*****)  Rådets afgørelse 2006/856/EF af 13. november 2006 om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21).«"

9)

Bilag I ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 8. juni 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.5.2016.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 19.

(6)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(8)  Rådets afgørelse 2006/856/EF af 13. november 2006 om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Den indledende tekst til tabel 2 affattes således:

»Hyppighed: kvartalsvis

Første referenceperiode: første kvartal 2014

Frist: T+85 fra 2014 til 2016, T+82 fra 2017 (2)

(2)  Overgangen til T+82 er ikke obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union.«"

2)

I tabel 2, del E »Kapitalbalancen over for udlandet«, affattes indførslen »Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner« således:

»Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1

3)

I tabel 4.1 foretages følgende ændringer:

a)

Indførslen »Direkte investeringer i udlandet — transaktioner« affattes således:

»Direkte investeringer i udlandet — transaktioner

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

b)

Indførslen »Direkte investeringer i den indberettende økonomi — transaktioner« affattes således:

»Direkte investeringer i den indberettende økonomi — transaktioner

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

c)

Følgende slutnote tilføjes:

»(*)

Geo 6: Geo 6 med fed skrift, obligatorisk fra og med 2015.«

4)

I tabel 4.2 foretages følgende ændringer:

a)

Indførslen »Direkte investeringer i udlandet — indkomst« affattes således:

»Direkte investeringer i udlandet — indkomst

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

b)

Indførslen »Direkte investeringer i den indberettende økonomi — indkomst« affattes således:

»Direkte investeringer i den indberettende økonomi — indkomst

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

c)

Følgende slutnote tilføjes:

»(*)

Geo 6: Geo 6 med fed skrift, obligatorisk fra og med 2015.«

5)

I tabel 5.1 foretages følgende ændringer:

a)

Indførslen »Direkte investeringer i udlandet« affattes således:

»Direkte investeringer i udlandet

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

b)

Indførslen »Direkte investeringer i den indberettende økonomi« affattes således:

»Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)«

c)

Følgende slutnote tilføjes:

»(*)

Geo 6: Geo 6 med fed skrift, obligatorisk fra og med 2015.«