1.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/865

af 31. maj 2016

om indledning af en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at registrere denne import

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen om en undersøgelse af den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der er indført på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«), ved at importere visse let ændrede typer af folie af aluminium med oprindelse i Kina, og om at registrere denne import.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 18. april 2015. Ansøgeren har anmodet om anonymitet og har behørigt begrundet det i anmodningen. Kommissionen mener, at der er tilstrækkelig grund til at indrømme ansøgeren anonymitet.

B.   VARE

(3)

Den vare, der er genstand for den mulige omgåelse, er folie af aluminium af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller af en bredde på højst 650 mm og af en vægt på over 10 kg med oprindelse i Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111910) (»den pågældende vare«). Det er denne vare, som de nuværende foranstaltninger gælder for.

(4)

De varer, der er genstand for undersøgelse af den mulige omgåelse, har de samme væsentlige egenskaber som den pågældende vare, der er beskrevet i foregående betragtning. Varerne kan dog også være udglødet og fremlægges også ved indførsel som:

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, uanset rullernes bredde, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, i ruller af en bredde på over 650 mm, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, uanset rullernes bredde, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, ved mindst to lag, uanset rullernes bredde.

(5)

De første af de tre ovennævnte varer er i øjeblikket henhørende under den samme KN-kode som den pågældende vare, men under andre Taric-koder (7607111930, 7607111940 og 7607111950).

(6)

Den sidste vare henhører under en anden KN-kode end den pågældende vare (nemlig KN-kode ex 7607 11 90) og Taric-kode 7607119045 og 7607119080.

(7)

Alle ovennævnte varer har også oprindelse i Kina (»de undersøgte varer«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(8)

De gældende foranstaltninger, der påstås omgået, er de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 (2) (»de gældende foranstaltninger«).

D.   BEGRUNDELSE

(9)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de antidumpingforanstaltninger, der blev indført over for den pågældende vare, bliver omgået gennem praksisser, fremgangsmåder eller bearbejdning, for hvilke der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtolden.

(10)

De umiddelbare beviser er følgende:

(11)

Baseret på kinesiske eksportstatistikker og Eurostats importstatistikker fastsatte ansøgeren udviklingen i importen af hver af de let ændrede undersøgte varer for en periode, der begyndte i 2008 og sluttede i 2015. Ved at sammenligne udviklingen i importen af den pågældende vare med importen af de let ændrede undersøgte varer påviste ansøgeren en kraftig vækst i importen af de let ændrede undersøgte varer samt et tilsvarende fald i importen af den pågældende vare. Ansøgeren påviste især, at importmængderne af de let ændrede undersøgte varer svarede til mængderne af den pågældende vare før indførelsen af de oprindelige antidumpingforanstaltninger ved forordning (EF) nr. 925/2009 (3). Derved påviste ansøgeren, at der var sket en ændring i handelsmønstret.

(12)

For hver omgåelsespraksis fremlagde ansøgeren desuden detaljerede oplysninger om den udbredte brug af denne praksis og at der ikke foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af tolden herfor.

(13)

På grundlag af de foreliggende oplysninger har ansøgeren godtgjort, at eksportpriserne på de let ændrede undersøgte varer med oprindelse i Kina ved hver omgåelsespraksis underbød EU-erhvervsgrenens priser i betydelig grad. Derfor undergraver importen af de let ændrede undersøgte varer med oprindelse i Kina de afhjælpende virkninger af antidumpingforanstaltningerne hvad angår priser og mængder.

(14)

Sluttelig foretog ansøgeren — på grundlag af de oplysninger han med rimelighed kunne råde over — beregninger af dumpingmargenen, der viser, at ved hver omgåelsespraksis indføres de let ændrede undersøgte varer i EU til dumpingpriser.

E.   PROCEDURE

(15)

Set i lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og gøre importen af de undersøgte varer til genstand for registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

a)   Spørgeskemaer

(16)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den udsende spørgeskemaer til de kendte eksportører/producenter og sammenslutninger af eksportører/producenter i Kina, til de kendte importører og importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Kina. Der kan, hvis det er hensigtsmæssigt, også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(17)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter rette henvendelse til Kommissionen, dog ikke efter den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, idet fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(18)

Myndighederne i Kina vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(19)

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

c)   Fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan import af de undersøgte varer fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis importen ikke indebærer en omgåelse.

(21)

Da den mulige omgåelse kan finde sted uden for Unionen, kan der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 13, stk. 4, bevilges fritagelser for producenter af de undersøgte varer i Kina, som kan godtgøre, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (4) med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne (5), og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse, som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(22)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal importen af de undersøgte varer gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra den dato, hvor der blev indført registrering af denne import, hvis det som resultat af undersøgelsen konstateres, at der forekommer omgåelse.

G.   FRISTER

(23)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende spørgeskemabesvarelser eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Kina kan anmode om fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(24)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne henvender sig til Kommissionen inden for de frister, der nævnes i denne forordnings artikel 3.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(25)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at afgive dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der drages positive eller negative konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(26)

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(27)

Hvis en af de interesserede parter helt eller delvist undlader at samarbejde, og der derfor drages konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

(28)

Hvis en af de interesserede parter ikke indsender svar elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejdsvilje, forudsat at den pågældende part kan påvise, at indsendelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. Den interesserede part bør omgående kontakte Kommissionen.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(29)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(30)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

K.   HØRINGSKONSULENT

(31)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(32)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(33)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens undersider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 for at fastslå, om importen til Unionen af:

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,007 mm og mindre end 0,008 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,008 mm og højst 0,018 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg og en bredde på over 650 mm, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på over 0,018 mm og mindre end 0,021 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, eller

folie af aluminium, af en tykkelse på mindst 0,021 mm og højst 0,045 mm, uden underlag, kun valset, i ruller, af en vægt på over 10 kg, uanset bredden, også udglødet, ved mindst to lag,

med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7607 11 19 (Taric-kode 7607111930, 7607111940 og 7607111950) og ex 7607 11 90 (Taric-kode 7607119045 og 7607119080), omgår de foranstaltninger, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter henvende sig til Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Kina, som ønsker fritagelse for registrering af import eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Oplysninger, som indgives til Kommissionen i forbindelse med undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, er ikke omfattet af ophavsrettigheder. Interesserede parter skal, før de forelægger Kommissionen oplysninger og data, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af undersøgelsen, oplysningerne og dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

6.   Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne forordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal være forsynet med påtegningen »Limited«  (7).

7.   Interesserede parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, anmodes om at indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indsender fortrolige oplysninger uden også at indsende et ikkefortroligt sammendrag, der opfylder kravene til form og indhold, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.

8.   Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger pr. e-mail, herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-ROM eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet. Ved brug af e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIEN

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2384 af 17. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Brasilien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 63).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien, Brasilien og Folkerepublikken Kina (EUT L 262 af 6.10.2009, s. 1).

(4)  I henhold til artikel 127 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558) betragtes to personer som værende indbyrdes afhængige, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: a) den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed eller omvendt, b) de anses juridisk set for interessenter eller kompagnoner, c) de er arbejdsgiver og arbejdstager, d) en tredjemand besidder, kontrollerer eller råder direkte eller indirekte over 5 % eller derover af deres aktier eller anparter med stemmeret, e) den ene af dem kontrollerer direkte eller indirekte den anden part, f) de kontrolleres begge direkte eller indirekte af en tredjemand, g) de kontrollerer tilsammen direkte eller indirekte en tredjemand, h) de er medlem af samme familie. I henhold til artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1) forstås ved »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som i henhold til EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne.

(5)  Dog kan producenter, selv om de er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen med oprindelse i Kina, alligevel bevilges fritagelse, hvis der ikke er noget, der tyder på, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, er blevet indgået for eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).