28.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/30


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/840

af 27. maj 2016

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

To personer bør ikke længere stå opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(3)

Oplysningerne om visse personer, der er opført på listen i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012, bør ajourføres.

(4)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2016.

På Rådets vegne

A.G. KOENDERS

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I.

Oplysningerne om følgende personer udgår af listen i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012:

 

Nr. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

Nr. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Oplysningerne om følgende personer i bilag II, afdeling A, til forordning (EU) nr. 36/2012, erstattes af følgende oplysninger:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Født: 10.7.1969

Fødested: Damaskus

Pas nr. 454224

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for telekommunikation, finansielle tjenesteydelser, transport og fast ejendom. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i Syriatel, den førende mobiltelefonoperatør i Syrien, og i investeringsfondene Al-Mashreq, Bena Properties og Cham Holding.

Han yder finansiering og støtte til det syriske regime gennem sine forretningsinteresser.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien. Fætter til præsident Bashar al-Assad.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Født: 20.5.1966,

Pas nr. 002954347

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser inden for ingeniør- og anlægsvirksomhed, medier, hotel- og restaurationsbranchen samt sundhedssektoren. Han har økonomiske interesser og/eller ledende og administrerende stillinger i en række selskaber i Syrien, navnlig Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project og Syria Metal industries.

Han spiller en vigtig rolle i Syriens erhvervsliv som generalsekretær for handelskammeret i Damaskus (udpeget af den daværende økonomiminister Khodr Orfali i december 2014), formand for Kina-Syrien i de bilaterale erhvervsråd (siden marts 2014) og formand for det syriske Metal and Steel Council (siden december 2015).

Han har nære forretningsforbindelser til centrale figurer i det syriske regime, herunder Maher al-Assad.

Mohammed Hamcho nyder gavn af og støtter det syriske regime gennem sine forretningsinteresser og er forbundet med personer, der nyder gavn af og støtter dette regime.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Født: 21. januar 1973

Fødested: Damaskus

Pas nr. N002848852

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien. Ihab Makhlouf er vicepræsident for og aktionær i Syriatel, den førende mobiltelefonoperatør i Syrien. Han har også forretningsinteresser i flere andre syriske virksomheder og enheder, herunder Ramak Construction Co og Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Som vicepræsident for Syriatel, som via sin licensaftale indbetaler en væsentlig del af sit overskud til den syriske regering, yder Ihab Makhlouf også direkte støtte til det syriske regime.

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien. Fætter til præsident Bashar al-Assad.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter inden for telekommunikation, oliesektoren og plastindustrien og nære forretningsforbindelser til Maher al-Assad.

Han nyder gavn af og yder støtte til det syriske regime gennem sine forretningsaktiviteter.

Tilknytning til Maher al-Assad, herunder gennem sine forretningsaktiviteter.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias.Ri'af Al-Quwatli alias.Raeef Al-Kouatly)

Født: 3.2.1967

Fødested: Damaskus

En af Maher Al-Assads forretningsforbindelser og ansvarlig for forvaltning af nogle af hans forretninger. Kilde til finansiering af regimet.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Født: 19.10.1932

Fødested: Latakia, Syrien

Indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien, forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf. Tæt tilknytning til Assadfamilien og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Også kaldet Abu Rami.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi, herunder interesser og/eller betydelig indflydelse i General Organisation of Tobacco og i olie- og gassektoren, våbenindustrien og banksektoren.

Involveret i forretningsaftaler for Assads regime vedrørende våbenkøb og i banksektoren. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Fødested: Latakia

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, involveret i stålsektoren, mediesektoren, forbrugsvaresektoren og oliesektoren, herunder i handelen med disse varer. Han har økonomiske interesser og/eller ledende stillinger i en række selskaber og enheder i Syrien, navnlig Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV og Sama Satellite Channel.

Ayman Jabir har lettet importen af olie fra Overseas Petroleum Trading til Syrien via sin virksomhed Al Jazira.

Ayman Jabir nyder gavn af og yder støtte til regimet gennem sine forretningsinteresser.

Han yder direkte støtte til og indtager en førende rolle i militser med tilknytning til regimet, såkaldte Shabiha og/eller Suqur as-Sahraa.

Tilknyttet Rami Makhlouf gennem sine forretningsaktiviteter og tilknyttet Maher Al-Assad gennem sin rolle i militser med tilknytning til regimet.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Født: 1933

Fødested: Karfis, Syrien

Ansvarlig for drab i Hama i 1980, er blevet kaldt tilbage til Damaskus som særlig rådgiver for præsident Bashar Al-Assad.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Amir Group og Cham Holdings, to konglomerater med interesser i fast ejendom samt turisme-, transport- og finanssektoren. Han har siden marts 2014 haft stillingen som formand for Rusland i de bilaterale erhvervsråd, efter at økonomiminister Khodr Orfali udnævnte ham.

Samir Hassan støtter regimets krigsindsats med kontante bidrag.

Samir Hassan er forbundet med personer, der nyder gavn af eller støtter regimet. Han er navnlig tilknyttet Rami Makhlouf og Issam Anbouba, som er udpeget af Rådet og nyder gavn af det syriske regime.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Født: 1945

Fødested: Damaskus

Tidligere finansminister frem til den 9. februar 2013. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Født: 1958

Fødested: Damaskus

Tidligere viceminister frem til mindst den 21. januar 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias: Hussein Mahmud Farzat)

Født: 1957

Fødested: Hama

Tidligere viceminister frem til mindst 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Født: 1964

Fødested: Damaskus

Tidligere minister for telekommunikation og teknologi frem til mindst april 2014. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Født: 1966

Fødested: Tartus

Tidligere informationsminister. Som tidligere medlem af regeringen medansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Født: 1961

Fødested: Mohagirine, Syrien

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Anwar Akkad Sons Group (AASG) og i datterselskabet United Oil. AASG er et konglomerat med interesser i sektorer såsom olie, gas, kemikalier, forsikring, industrimaskiner, ejendomshandel, turisme, udstillinger, kontraktindgåelse og medicinsk udstyr.

Hashim Anwar al-Aqqad arbejdede også som medlem af det syriske parlament så sent som i 2012.

Al-Aqqad kunne ikke have haft succes uden støtte fra regimet. Som følge af omfanget af sin virksomhed og sine politiske forbindelser til regimet yder han støtte til og nyder gavn af det syriske regime.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus, Syrien.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien i olie-, kemikalie- og fremstillingsindustrien. Han repræsenterer specifikt Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group er en førende producent af smøremidler, fedt og industrikemikalier i Syrien.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adresse: Damaskusprovinsen, Yabroud, Al Jalaa St, Syrien.

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter inden for ingeniør- og byggevirksomhed og i olie- og gassektoren. Han har interesser og/eller væsentlig indflydelse i en række selskaber og enheder i Syrien, navnlig HESCO Engineering and Construction Company, en stor ingeniør- og byggevirksomhed.

George Haswani har nære forbindelser til det syriske regime. Han støtter og nyder godt af regimet i kraft af sin rolle som formidler i aftaler vedrørende det syriske regimes køb af olie fra ISIL. Han nyder også godt af regimet gennem en gunstig behandling, herunder tildelingen af en kontrakt (som underleverandør) med Stroytransgaz, et stort russisk olieselskab.

7.3.2015