26.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/826

af 25. maj 2016

om afslutning af interventionsopkøb af skummetmælkspulver til fast pris for den interventionsperiode, der udløber den 30. september 2016, og om indledning af en licitationsprocedure med henblik på opkøb

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (2), særlig artikel 3, stk. 6,

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3), særlig artikel 14 og artikel 16, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1549 (4) er der adgang til offentlig intervention for skummetmælkspulver indtil den 30. september 2016.

(2)

På baggrund af de meddelelser, som medlemsstaterne indgav den 25. maj 2016 i henhold til artikel 13, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 1272/2009, ser det ud til, at den samlede mængde skummetmælkspulver, der siden 1. januar 2016 er tilbudt til intervention til fast pris, har overskredet det loft på 218 000 ton, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1370/2013. Interventionsopkøb af skummetmælkspulver til fast pris bør derfor afsluttes for den interventionsperiode, der udløber den 30. september 2016, en tildelingskoefficient bør derfor fastsættes for de mængder, der er tilbudt til medlemsstaternes interventionsorganer den 24. maj 2016, og de bud, der modtages af medlemsstaternes interventionsorganer fra den 25. maj 2016, bør derfor afvises.

(3)

I henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1272/2009 skal skummetmælkspulver, der tilbydes til intervention, emballeres i sække med en nettovægt på 25 kg. De mængder skummetmælkspulver, der tilbydes, bør derfor nedrundes til nærmeste multiplum af 25 kg, hvis de er berørt af en tildelingskoefficient.

(4)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1370/2013 skal der indledes en licitationsprocedure for skummetmælkspulver for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen.

(5)

De regler, der skal følges, når Kommissionen ved en licitationsprocedure indleder interventionsopkøb af de produkter, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) nr. 1308/2013, er fastsat ved afsnit II, kapitel I, afdeling III, i forordning (EU) nr. 1272/2009.

(6)

Perioderne for afgivelse af bud bør fastsættes i henhold til artikel 16, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1272/2009.

(7)

Interventionsorganernes frist for at underrette Kommissionen om alle antagelige bud bør fastsættes i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009.

(8)

Ved meddelelser til Kommissionen bør medlemsstaterne af hensyn til en effektiv administration anvende de relevante informationssystemer i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (5).

(9)

Idet interventionsorganerne efter offentliggørelsen af denne forordning har pligt til hurtigt at underrette tilbudsgiverne om afslutningen af interventionsopkøb til fast pris og om tildelingskoefficienten, bør forordningen træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afslutning af interventionsopkøb til fast pris

1.   Interventionsopkøb af skummetmælkspulver til fast pris afsluttes for den interventionsperiode, der udløber den 30. september 2016.

Den samlede mængde skummetmælkspulver, der er tilbudt til intervention, og som medlemsstaternes interventionsorganer har modtaget fra hver tilbudsgiver den 24. maj 2016, accepteres, efter at den er ganget med en tildelingskoefficient på 10,4707 % og rundet ned til nærmeste multiplum af 25 kg.

2.   Bud til fast pris, der modtages af medlemsstaternes interventionsorganer fra 25. maj 2016 og indtil den 30. september 2016, afvises.

Artikel 2

Indledning af en licitationsprocedure

Indtil den 30. september 2016 kan der inden for rammerne af en licitationsprocedure og på de betingelser, der er fastsat ved afsnit II, kapitel I, afdeling III, i forordning (EU) nr. 1272/2009 og i nærværende forordning, foretages interventionsopkøb af skummetmælkspulver, der overstiger den grænse, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1370/2013.

Artikel 3

Afgivelse af bud

1.   Fristen for afgivelse af bud til den første særlige licitation er 7. juni 2016 kl. 12.00 (belgisk tid).

Fristen for afgivelse af bud til efterfølgende særlige licitationer er den første og den tredje tirsdag i måneden kl. 12.00 (belgisk tid).

Falder tirsdagen på en helligdag, er fristen kl. 12.00 (belgisk tid) den foregående arbejdsdag.

2.   Buddene skal afgives til de interventionsorganer, der er godkendt af medlemsstaterne (6).

Artikel 4

Meddelelse til Kommissionen

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 skal de meddelelser, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009, indgives senest kl. 16.00 (belgisk tid) den dag, der er sidste frist for afgivelse af bud, jf. artikel 3 i nærværende forordning.

Uanset artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1272/2009 vil en medlemsstat, der ikke underretter Kommissionen om et antageligt bud inden for de frister, der er nævnt i stk. 1, blive anset for at have underrettet Kommissionen om, at der ikke er modtaget noget bud.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1549 af 17. september 2015 om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en forlængelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2015 og en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2016 (EUT L 242 af 18.9.2015, s. 28).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

(6)  Interventionsorganernes adresser findes på Europa-Kommissionens websted http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.