24.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/812

af 18. marts 2016

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på refusion til medlemsstaterne bør fastsættes på grundlag af metoder forelagt af medlemsstaterne og evalueret af Kommissionen, herunder de i artikel 67, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (2) og artikel 14, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1304/2013 omhandlede metoder.

(2)

Under hensyntagen til de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, for så vidt angår omkostningsniveauet for en bestemt type operation, bør definitionen og beløbene i forbindelse med standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb variere, alt efter hvilke typer af operationer og hvilken medlemsstat der er tale om for at afspejle de særlige karakteristika.

(3)

Tjekkiet og Belgien har fremlagt metoder til definition af standardskalaer for enhedsomkostninger med henblik på Kommissionens refusion af udgifter, og de er blevet vurderet af Kommissionen som værende hensigtsmæssige for refusion af udgifter til disse medlemsstater.

(4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag III og IV til delegeret forordning (EU) 2015/2195.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2195 af 9. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne (EUT L 313 af 28.11.2015, s. 22).


BILAG

»

BILAG III

Betingelser for refusion af udgifter til Tjekkiet på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Typer af operationer

Indikator

Udgiftskategori (1)

Måleenhed for indikatoren

Beløb

(i national valuta CZK)

1.

Oprettelse af en ny børnepasningsfacilitet under prioritetsakse 1 »Støtte til beskæftigelse og arbejdskraftens tilpasningsevne« (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operationelle program for beskæftigelse

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Nyoprettet plads i en ny børnepasningsfacilitet

indkøb af udstyr til en børnepasningsfacilitet

indkøb af materiel, der er nødvendigt for børns opvækst og uddannelse (spil og didaktiske behov)

forvaltning af projektfasen under facilitetens oprettelse.

Antal af nyoprettede pladser i en ny børnepasningsfacilitet (2)

20 053 inkl. moms eller 16 992 ekskl. moms

2.

Omdannelse af en ny børnepasningsfacilitet under prioritetsakse 1 »Støtte til beskæftigelse og arbejdskraftens tilpasningsevne« (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operationelle program for beskæftigelse

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Plads i en facilitet, der er omdannet til børnegruppe (3)

indkøb af udstyr til en børnepasningsfacilitet

indkøb af undervisningsmateriale

forvaltning af projektfasen under facilitetens omdannelse.

Antal pladser i en facilitet, der er omdannet til en børnegruppe (4)

9 518 inkl. moms eller 8 279 ekskl. moms

3.

Drift af en ny børnepasningsfacilitet under prioritetsakse 1 »Støtte til beskæftigelse og arbejdskraftens tilpasningsevne« (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operationelle program for beskæftigelse

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Belægning pr. plads i en børnepasningsfacilitet

lønninger til undervisningsmedarbejdere og andre medarbejdere,

drift af børnepasningsfaciliteten,

forvaltning af foranstaltningen

Belægningsgrad (5)

628 (6)

4.

Opkvalificering af omsorgspersoner under prioritetsakse 1 »Støtte til beskæftigelse og arbejdskraftens tilpasningsevne« (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operationelle program for beskæftigelse

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Opnåelse af en kvalifikation som omsorgsperson i en børnepasningsfacilitet

uddannelse og eksamen med henblik på at opnå en erhvervsmæssig kvalifikation

Antal personer, som opnår en certificering af en erhvervsmæssig kvalifikation som omsorgsperson i en børnepasningsfacilitet

14 178

5.

Leasing af lokaler til børnepasningsfaciliteter under prioritetsakse 1 »Støtte til beskæftigelse og arbejdskraftens tilpasningsevne« (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly) i det operationelle program for beskæftigelse

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Belægning pr. plads i en børnepasningsfacilitet

Leje af lokaler til en børnepasningsfacilitet

Belægningsgrad (5)

56 (6)

2.   Tilpasning af beløb

Ikke relevant

BILAG IV

Betingelser for refusion af udgifter til Belgien på grundlag af standardskalaer for enhedsomkostninger

1.   Definition af standardskalaer for enhedsomkostninger

Typer af operationer

Indikator

Udgiftskategori

Måleenhed for indikatoren

Beløb

(EUR)

1.

Individuel erhvervsuddannelse (IBO), som støttes under prioritetsakse 1 (investeringsprioritet 8.1) eller prioritetsakse 3 (investeringsprioritet 9.1) i det operationelle program under ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagere, der har afsluttet den individuelle erhvervsuddannelse (IBO)

Alle kategorier af støtteberettigede udgifter, der optræder under IBO

Antal deltagere med en (eller flere) individuel(le) erhvervsuddannelse(er) (opført under et individuelt registreringsnummer i IBO's onlineansøgning), dvs. de

har fået en IBO-vejledning (registreret med et individuelt løbenummer i MPL-kundekontoen)

og deres individuelle erhvervsuddannelse er blevet afsluttet (jf. registreringen i IBO's onlineansøgning) i kalenderåret

og de har arbejdet (som lønmodtager og/eller selvstændig arbejdstager) på et givet tidspunkt inden for den periode på tre måneder, der begynder ved afslutningen af den (senest afsluttede) individuelle erhvervsuddannelse.

1 439,55  (7)

2.

Erhvervsuddannelse gennem VDAB, som støttes under prioritetsakse 1 (investeringsprioritet 8.1) eller prioritetsakse 3 (investeringsprioritet 9.1) i det operationelle program under ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagere, der har afsluttet erhvervsuddannelsen

Alle kategorier af støtteberettigede udgifter, der optræder under erhvervsuddannelsen gennem VDAB

Antal deltagere med en (eller flere) erhvervsuddannelse(er) (registreret med et individuelt løbenummer i MLP-kundekontoen)

og hvor den individuelle erhvervsuddannelse var blevet afsluttet (registreret i MLP-kundekontoen) i kalenderåret

g hvor deltageren arbejder i henhold til Dimona- og RSVZ-data (som lønmodtager og/eller selvstændig arbejdstager) på et givet tidspunkt inden for den periode på tre måneder, der begynder ved afslutningen af den (senest afsluttede) erhvervsuddannelse (8).

8 465,80  (7)

2.   Tilpasning af beløb

Ikke relevant

«

(1)  I hver enkelt sag, der er anført nedenfor, dækker de nævnte omkostningskategorier alle omkostninger i forbindelse med den pågældende operation, undtagen for operationstype 1 og 2, som også kan omfatte andre udgiftskategorier

(2)  Dvs. en ny plads i den nye børnepasningsfacilitet, jf. de nationale forskrifter, og for hvilken der findes dokumentation for udstyr for hver ny plads.

(3)  En børnegruppe betyder, at den er registreret som en børnegruppe i henhold til national lovgivning om ydelse af børnepasningsfaciliteter i en børnegruppe.

(4)  Dvs. en plads i en eksisterende facilitet, der er blevet nyregistreret som en børnegruppe, jf. national lovgivning, og medtaget i den officielle kapacitet i denne gruppe, og for hvilken der findes dokumentation for udstyr for hver enkelt plads.

(5)  Belægningsgraden defineres som det antal børn i børnepasningsfaciliteten pr. halve dag i løbet af 6 måneder, divideret med den maksimale kapacitet pr. facilitet pr. halve dag i løbet af 6 måneder, ganget med 100.

(6)  Dette beløb udbetales for hvert procentpoint af belægningsgraden pr. plads op til højst 75 procentpoint i en periode på 6 måneder. Hvis belægningsgraden er under 20 %, er der ingen godtgørelse.

(7)  Hvis relevant, nedsættes dette beløb med støtten fra andre ESI-fonde og andre EU-instrumenter.

(8)  Uddannelse inden for områderne »målgruppespecifik udvikling« og »sproglig støtte« anses ikke for at være relevante.