14.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/757

af 3. februar 2016

om fastlæggelse af de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med toldinformationssystemet er at bistå de kompetente myndigheder med forebyggelse og efterforskning af og retsforfølgning ved operationer, der er i strid med told- eller landbrugsbestemmelserne. For at toldinformationssystemet fortsat skal kunne opfylde de administrative myndigheders behov, bør listen over de operationer, der ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne skal indføres i toldinformationssystemet, ajourføres.

(2)

Indføring af oplysninger i toldinformationssystemet om operationer i forbindelse med anvendelsen af landbrugsbestemmelserne bør begrænses til produkter, der er omfattet af kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur.

(3)

For at sikre, at de kompetente myndigheder kan reagere hurtigt på krisesituationer på sundhedsområdet, er det yderst vigtigt at kunne følge og spore de produkter, der er omfattet af landbrugsbestemmelserne. For at sikre, at alle sådanne varers bevægelser følges og spores, bør der fremlægges oplysninger om import, eksport, transit, midlertidig opbevaring og bevægelser inden for EU heraf —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne og i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 515/97 kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet, forstås operationer i forbindelse med:

a)

import fra tredjelande af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

b)

eksport fra tredjelande af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter

c)

bevægelser af produkter, der er omfattet af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter, under en fælles eller ekstern forsendelsesprocedure samt operationer, der indebærer midlertidig opbevaring af sådanne produkter i Unionen, når disse genudføres fra Unionen til et tredjeland

d)

bevægelser inden for EU af produkter, der er omfattet af restriktioner eller forbud efter de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og de særlige bestemmelser, der er fastsat vedrørende varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter, eller som modtager EU-støtte.

Artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 (2) ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 af 27. marts 1998 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 96 af 28.3.1998, s. 22).