31.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/462

af 30. marts 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 324/2008 om fastsættelse af reviderede procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (1), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at overvåge medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 725/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF (2) bør Kommissionen gennemføre inspektioner. Der er behov for at foretage inspektioner under Kommissionens tilsyn for at kontrollere effektiviteten af de nationale kvalitetskontrolsystemer og foranstaltninger, procedurer og strukturer inden for maritim sikring.

(2)

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 (3), bistår Kommissionen med at udføre inspektionsopgaverne. Ved udførelsen af inspektionsopgaverne inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anmoder Kommissionen om bistand fra nationale inspektører, der er opført på den liste over inspektører, som Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) fører, i overensstemmelse med Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 116/2008 (4).

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2008 (5) er der fastsat procedureregler for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring på en gennemskuelig, effektiv, harmoniseret og konsekvent måde.

(4)

På grundlag af de erfaringer, der er gjort siden 2008, er det nødvendigt at sikre, at Kommissionens inspektioner i henhold til forordning (EF) nr. 324/2008 gennemføres i henhold til en fastsat procedure, herunder efter en standardmetode. Foranstaltningerne til at fremme samarbejdet med medlemsstaterne og udøvelsen af Kommissionens beføjelser bør være effektiv og gennemskuelig.

(5)

Definitionerne af de udtryk, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens inspektioner, bør udvikles yderligere. Revisionerne udvider ikke omfanget af inspektionerne ud over de eksisterende rammer.

(6)

Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde under forberedelsen og gennemførelsen af Kommissionens inspektioner.

(7)

Kommissionen bør have mulighed for at inddrage kvalificerede nationale inspektører, som medlemsstaterne stiller til rådighed, og som opfylder de nødvendige kvalifikations- og uddannelseskrav, på sine inspektionshold.

(8)

For at sikre en gennemsigtig og effektiv gennemførelse af Kommissionens inspektioner bør bestemmelserne være tydelige, og de bør udvikles yderligere, navnlig for så vidt angår inspektion af skibe, der afsluttes i en havn i en anden medlemsstat end den, hvor inspektørerne går om bord. For så vidt angår inspektion af skibe, der fører en EU-medlemsstats flag, uden for Den Europæiske Union, bør bestemmelserne præciseres for at tage hånd om de specifikke logistiske begrænsninger, der er forbundet med sådanne inspektioner.

(9)

Følsomme, men ikke-klassificerede oplysninger vedrørende en inspektion bør behandles under strenge sikkerhedsforanstaltninger for at garantere, at de er fortrolige og ikke bliver afsløret.

(10)

Forordning (EF) nr. 324/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 725/2004 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 324/2008

I forordning (EF) nr. 324/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 1) og 2) affattes således:

»1)   »Kommissionens inspektion«: en undersøgelse af medlemsstaternes nationale kvalitetskontrolsystemer, foranstaltninger, procedurer og strukturer inden for maritim sikring, som foretages af Kommissionens inspektører for at fastslå, om forordning (EF) nr. 725/2004 overholdes, og om direktiv 2005/65/EF er gennemført. Undersøgelsen kan omfatte inspektion af havne, havnefaciliteter, skibe, kompetente maritime sikringsmyndigheder eller rederier, som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 725/2004. Undersøgelsen kan desuden omfatte inspektion af anerkendte sikringsorganisationer, som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 725/2004 og i bilag IV til direktiv 2005/65/EF, for så vidt angår anerkendte sikringsorganisationer

2)   »Kommissionens inspektør«: en person, der opfylder kravene i artikel 7, og som er ansat af Kommissionen eller af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, eller en national inspektør, der er bemyndiget af Kommissionen til at deltage i Kommissionens inspektioner, og som er oplistet af medlemsstaterne eller EFTA-staterne«.

b)

Nr. 11) affattes således:

»11)   »havn«: området inden for den afgrænsning, medlemsstaterne har foretaget i medfør af artikel 2, stk. 3, i direktiv 2005/65/EF og meddelt til Kommissionen i henhold til direktivets artikel 12«.

c)

Følgende indsættes som nr. 12), 13), 14), 15), 16) og 17):

»12)   »foreløbig udbedrende foranstaltning«: en foreløbig foranstaltning eller en række foranstaltninger, som tilstræber i praktisk muligt omfang at begrænse virkningen af en grov afvigelse eller en afvigelse, der er konstateret under gennemførelsen af en inspektion, inden manglerne kan afhjælpes fuldstændigt

13)   »klassificerede oplysninger«: identificerede eller identificerbare oplysninger indhentet under gennemførelsen af inspektionsaktiviteter, som, hvis de bliver videregivet, kan føre til brud på sikkerheden, og som er klassificeret i henhold til bestemmelserne i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 (*) eller i henhold til medlemsstaternes relevante nationale lovgivning

14)   »følsomme, men ikke-klassificerede oplysninger«: inspektionsrelateret materiale eller oplysninger indhentet under gennemførelsen af inspektionsaktiviteter, som, hvis de bliver videregivet, kan føre til brud på sikkerheden, og som kun må deles i nødvendigt omfang

15)   »ikke-bekræftet«: et undersøgelsesresultat, der er fremkommet under en af Kommissionens inspektioner, som indikerer manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF, men som ikke er underbygget af objektive beviser

16)   »udvalg«: det udvalg, der er nedsat ved artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 725/2004

17)   »repræsentant for en flagstat«: en repræsentant for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, under hvis flag skibet sejler, eller, hvis udpeget af medlemsstaten, en repræsentant for en anerkendt sikringsorganisation.

(*)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).«"

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Samarbejde med medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om gennemførelsen af dennes inspektionsopgaver, uden at dette dog berører Kommissionens ansvarsområder. Samarbejdet omfatter forberedelses-, udførelses- og rapporteringsfasen.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anmeldelsen af en inspektion:

a)

er underlagt strenge sikkerhedsforanstaltninger for at garantere, at den ikke bliver videregivet og derved kompromitterer inspektionsprocessen, og

b)

meddeles de relevante parter i nødvendigt omfang.«

3)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Hver medlemsstat sikrer, at Kommissionens inspektører på anmodning har rettidig adgang til sikringsrelevante dokumenter, der er nødvendige for at udføre inspektionsopgaverne, og særligt til:

a)

det nationale program til gennemførelse af forordning (EF) nr. 725/2004, som er omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 3

b)

de seneste oplysninger, der er afgivet af kontaktpunktet, og de kontrolrapporter, som er omhandlet i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 725/2004

c)

resultatet af medlemsstaternes overvågning af gennemførelsen af havnesikringsplanerne

d)

relevante sårbarhedsvurderinger af skibe, havne og havnefaciliteter samt relevante sikringsplaner for skibe, havne og havnefaciliteter, dokumentation for træningsøvelser og øvelser på skibe, havne og havnefaciliteter, mens Kommissionen gennemfører inspektioner

e)

medlemsstaternes meddelelser om beslutninger, der træffes efter den obligatoriske sikringsrelaterede risikovurdering, jf. artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 725/2004

f)

enhver vejledning, instruktion eller procedure, som medlemsstaten har udstedt for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 725/2004 og direktiv 2005/65/EF.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Efter aftale med Kommissionen stiller medlemsstaterne så vidt praktisk muligt nationale inspektører til rådighed til at deltage i Kommissionens inspektioner, herunder i de tilhørende forberedelses- og rapporteringsfaser.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Anmodninger om nationale inspektører, der skal deltage i Kommissionens inspektioner, meddeles i god tid, normalt mindst to måneder inden inspektionen efter planen skal finde sted.«

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Teknisk bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ved Kommissionens inspektioner

Når Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed yder Kommissionen teknisk bistand i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1406/2002, stiller agenturet tekniske eksperter til rådighed, som kan deltage i Kommissionens inspektioner, herunder de tilhørende forberedelses- og rapporteringsfaser.«

6)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra b) affattes således:

»b)

et godt praktisk kendskab til sikringsteknologier og -teknikker«.

ii)

Litra d) affattes således:

»d)

et praktisk kendskab til de aktiviteter, der undersøges«.

iii)

Følgende tilføjes som litra e) og f):

»e)

bevidsthed om sundheds-, sikkerheds- og sikringskrav ved arbejde i et maritimt miljø

f)

kendskab til de vigtigste lovkrav, som gælder inden for maritim sikring.«

b)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   For at være kvalificeret til at foretage Kommissionens inspektioner skal Kommissionens inspektører have fuldført en uddannelse hertil. Kommissionens inspektører deltager i periodisk undervisning mindst hvert femte år for at ajourføre deres viden.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 4:

»4.   Hvis en inspektørs adfærd eller resultater i løbet af en tidligere inspektion ikke opfylder kravene i denne forordning, skal den pågældende inspektør ikke længere udpeges til deltagelse i Kommissionens inspektionsopgaver.«

7)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen giver kontaktpunktet i den medlemsstat, på hvis område der skal foretages inspektion, mindst seks ugers varsel inden inspektionen.

Kommissionen kan samtidig med varslingen af inspektionen sende kontaktpunktet et spørgeskema, der skal udfyldes af den kompetente myndighed inden inspektionen, sammen med en anmodning om eventuel relevant dokumentation. Det udfyldte spørgeskema og den dokumentation, der måtte være anmodet om, forelægges Kommissionen mindst to uger før, inspektionen efter planen skal påbegyndes.

Den frist for varsling, der er fastsat i første afsnit, kan forkortes til ikke under to uger, såfremt Kommissionen reagerer på en usædvanlig begivenhed, som kan have væsentlig betydning for det samlede niveau for maritim sikring i Den Europæiske Union, og såfremt Kommissionen har hørt det pågældende kontaktpunkt forud for varslingen. I så fald finder andet afsnit ikke anvendelse.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Når flagstaten er en medlemsstat, underretter Kommissionen hurtigst muligt kontaktpunktet i denne medlemsstat om, at skibet muligvis vil blive inspiceret, når det ligger ved havnefaciliteten. Hvis en inspektion omfatter et skib, der fører et flag fra en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den inspicerede myndighed er hjemmehørende, underretter Kommissionen kontaktpunktet i flagstaten, så de nødvendige praktiske foranstaltninger kan blive truffet til gennemførelsen af inspektionen om bord på det pågældende skib.«

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Når Kommissionen deltager i en national inspektion eller kontrol af et skib uden for Den Europæiske Union, træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger med kontaktpunktet med henblik på at følge inspektionerne eller kontrollerne sammen med flagstatens repræsentant.«

8)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Der anvendes en standardmetode til at overvåge, at medlemsstaterne anvender kravene til maritim sikring i forordning (EF) nr. 725/2004 og i direktiv 2005/65/EF.

2.   Når Kommissionens inspektører udfører inspektionsaktiviteter, ledsages de altid af en repræsentant for den relevante kompetente myndighed. Repræsentanten må ikke påvirke omkostningseffektiviteten eller effektiviteten af inspektionsaktiviteterne.

Inspektioner udføres på en måde, der i mindst muligt omfang hindrer de erhvervsmæssige aktiviteters gang. For at opnå dette kan en inspektion, der er indledt i en havn, fortsætte, efter at skibet har forladt havnen, når som helst det er hensigtsmæssigt, og der forinden er indgået aftale med flagstaten og med skibsføreren herom.

Hvis et skib, der underkastes inspektion, sejler i international rutefart mellem to eller flere medlemsstater, kan inspektionen også omfatte passagerer og køretøjer, der går og kører om bord og fra borde i hver ende af rejsen. Kommissionen underretter i så fald medlemsstatens kontaktpunkt i ankomsthavnen, jf. artikel 8, stk. 1.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Når det er hensigtsmæssigt og praktisk muligt, giver Kommissionens inspektører et uformelt, mundtligt resumé af deres observationer på stedet, jf. dog artikel 11.

Det relevante kontaktpunkt informeres omgående om enhver grov afvigelse fra forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF, der måtte være konstateret under Kommissionens inspektion, inden der udfyldes en inspektionsrapport i henhold til nærværende forordnings artikel 11.

Når Kommissionens inspektør, der udfører inspektionen af et skib, finder en grov afvigelse, der kræver handling i henhold til artikel 16, informerer lederen af inspektionen dog straks de relevante kontaktpunkter skriftligt.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 7:

»7.   Kommissionens inspektører foretager inspektioner på en omkostningseffektiv og effektiv måde med behørig hensyntagen til sikkerhed og sikring.«

9)

Artikel 11, stk. 4 og 5, affattes således:

»4.   Ved vurderingen af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 725/2004 og direktiv 2005/65/EF i overensstemmelse med nærværende forordning klassificeres resultaterne efter en af følgende kategorier:

a)

fuld overensstemmelse

b)

overensstemmelsen bør forbedres

c)

afvigelse

d)

grov afvigelse

e)

ikke bekræftet.

5.   I rapporten redegøres nærmere for de resultater, der er indsamlet under inspektionen, og som, for så vidt angår gennemførelsen af forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF, kategoriseres som »grov afvigelse«, »afvigelse«, »overensstemmelsen bør forbedres« og »ikke bekræftet« i overensstemmelse med nærværende forordning.

Rapporten kan indeholde henstillinger om udbedrende foranstaltninger.«

10)

I artikel 12 indsættes følgende som stk. 3:

»3.   Når en medlemsstat foreslår omgående udbedrende foranstaltninger for at rette op på en grov afvigelse, der er fundet, underretter den straks Kommissionen om dem, før Kommissionen sender sin inspektionsrapport. I så fald angives den udbedrende foranstaltning, som medlemsstaten har truffet, i rapporten. Hvis der kun træffes foreløbige foranstaltninger, underretter medlemsstaten straks Kommissionen og oplyser desuden om fristen for gennemførelse af de fuldstændige og endelige udbedrende foranstaltninger.«

11)

Artikel 14 og 15 affattes således:

»Artikel 14

Fortrolighed af oplysninger

I overensstemmelse med gældende regler træffer Kommissionen, når den gennemfører inspektioner inden for maritim sikring, passende foranstaltninger til at beskytte klassificerede oplysninger, som den har adgang til, eller som medlemsstaterne meddeler den. Medlemsstaterne træffer tilsvarende foranstaltninger i overensstemmelse med deres relevante nationale lovgivning.

Følsomme, men ikke-klassificerede oplysninger, kan udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen, forudsat at disse beskytter oplysningerne i overensstemmelse med de gældende krav for at garantere fortroligheden af oplysningerne.

Artikel 15

Kommissionens inspektionsprogram

1.   Kommissionen rådfører sig med udvalget om prioriteterne for gennemførelsen af inspektionsprogrammet.

2.   Kommissionen orienterer regelmæssigt udvalget om gennemførelsen af inspektionsprogrammet og om inspektionsresultaterne. Kommissionen deler god praksis, der observeres under inspektionerne med medlemsstaterne.

Inspektionsrapporter skal normalt gøres tilgængelige for udvalget:

a)

så snart medlemsstaternes svar, i henhold til artikel 12, stk. 1, er modtaget, og

b)

når sagen er afsluttet.«

12)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»Hvis der i forbindelse med en inspektion konstateres en grov afvigelse fra forordning (EF) nr. 725/2004 eller direktiv 2005/65/EF, som skønnes at have væsentlig betydning for det samlede niveau af den maritime sikring i Unionen, og som det ikke i det mindste er muligt at rette op på med udbedrende foranstaltninger af foreløbig karakter, informerer Kommissionen de øvrige medlemsstater herom efter at have orienteret den berørte medlemsstat om den grove afvigelse.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1).

(4)  Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 116/2008 af 7. november 2008 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 106).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2008 af 9. april 2008 om fastsættelse af reviderede procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 5).