24.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/438

af 17. december 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (1), særlig artikel 26b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at sikre, at målene i direktiv 2009/65/EF opfyldes på ensartet vis i alle medlemsstater med henblik på at styrke integriteten i det indre marked og give dets deltagere retssikkerhed, herunder detailinvestorer, institutionelle investorer, kompetente myndigheder og andre interessenter. En forordning sikrer en sammenhængende ramme for alle markedsaktører og er den bedst mulige garanti for lige vilkår, ensartede konkurrencevilkår og en fælles velegnet standard for investorbeskyttelse. Derudover sikres den umiddelbare anvendelighed af detaljerede ensartede regler om UCITS'ers og depositarers aktiviteter, som pr. definition anvendes umiddelbart og derfor ikke kræver gennemførelse på nationalt niveau. Når der vedtages en forordning, sikres det også, at de relevante ændringer af direktiv 2009/65/EF, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU (2), alle kan anvendes fra den samme dato i samtlige medlemsstater.

(2)

Ved direktiv 2009/65/EF stilles der en lang række krav til depositarers opgaver, delegeringsordninger og ansvarsordningen vedrørende UCITS'ers aktiver, som opbevares i depot, for at sikre en høj standard for investorbeskyttelse, som tager hensyn til, at UCITS'er er detailinvesteringsordninger. Depositarens, administrationsselskabets og investeringsselskabets særlig rettigheder og forpligtelser bør derfor fremstå klart. Den skriftlige aftale bør omfatte alle de oplysninger, der er nødvendige for en passende opbevaring af alle UCITS-aktiverne hos depositaren eller en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til direktiv 2009/65/EF, således at depositaren kan varetage sine overvågnings- og kontrolfunktioner korrekt.

(3)

For at sætte depositaren i stand til at vurdere og overvåge depot- og insolvensrisikoen bør den skriftlige aftale give tilstrækkelige oplysninger om de kategorier af finansielle instrumenter, som UCITS'en kan investere i, og omfatte de geografiske regioner, hvor UCITS'en planlægger at investere. Aftalen bør også indeholde oplysninger om en eskaleringsprocedure for at præcisere omstændighederne, underretningsforpligtelserne og de foranstaltninger, som en af depositarens medarbejdere skal træffe, på alle niveauer i den organisatoriske struktur, i forhold til konstaterede uoverensstemmelser, herunder underretning af administrationsselskabet eller investeringsselskabet og/eller de kompetente myndigheder, som krævet i denne forordning. Depositaren bør således advare administrationsselskabet eller investeringsselskabet om enhver væsentlig risiko, som identificeres i et bestemt markeds afregningssystem. Det bør afspejles, at ophævelse af aftalen er depositarens sidste udvej, når det ikke godtgøres, at aktiver er tilstrækkeligt beskyttet. Ophævelse af aftalen bør også forebygge moralsk hasard, hvor UCITS'en træffer investeringsbeslutninger uafhængigt af depotrisici, idet depositaren ville være ansvarlig. Med henblik på at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør kravet om oplysninger med hensyn til overvågning af tredjeparter anvendes i relation til hele opbevaringskæden.

(4)

Med henblik på at sikre, at depositaren kan udføre sine opgaver, er det nødvendigt at præcisere de opgaver, der foreskrives i artikel 22, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF, og især de kontroller i »andet lag«, der skal foretages af depositaren. Sådanne opgaver bør ikke forhindre depositaren i at foretage forhåndskontroller, hvor denne anser det for relevant og efter aftale med UCITS'en. Med henblik på at sikre, at depositaren kan udføre sine opgaver, kan denne fastlægge sin egen eskaleringsprocedure for at tackle situationer, hvor der er konstateret uoverensstemmelser. Denne procedure bør sikre, at de kompetente myndigheder underrettes om eventuelle væsentlige overtrædelser. Depositarens overvågningsansvar i forhold til tredjeparter bør ikke berøre de ansvarsområder, der påhviler UCITS'en i henhold til direktiv 2009/65/EF.

(5)

Depositaren bør kontrollere, om der er sammenhæng mellem antallet af udstedte andele og det modtagne tegningsprovenu. For at sikre, at betalinger fra investorer i forbindelse med tegning er modtaget, bør depositaren også sikre, at der foretages en anden afstemning mellem tegningsordrerne og tegningsprovenuet. Den samme afstemning bør foretages for så vidt angår indløsningsordrer. Depositaren bør også kontrollere, om antallet af andele på UCITS'ens konti svarer til antallet af cirkulerende andele i UCITS'ens register. Depositaren bør tilpasse sine procedurer i overensstemmelse hermed under hensyntagen til tegnings- og indløsningsstrømmen.

(6)

Depositaren bør træffe alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de relevante værdiansættelsesmetoder og -procedurer i relation til UCITS'ens aktiver gennemføres effektivt ved hjælp af stikprøvekontroller eller ved at sammenligne sammenhængen mellem ændringen i beregningen af nettoaktivværdien over tid med en given referenceværdi. Ved fastlæggelsen af sine procedurer bør depositaren have en klar forståelse af de værdiansættelsesmetoder, som UCITS'en anvender, for at kunne værdiansætte UCITS'ens aktiver. Hyppigheden af disse kontroller bør svare til hyppigheden af UCITS'ens aktivværdiansættelse.

(7)

Som følge af sin overvågningsforpligtelse i henhold til direktiv 2009/65/EF bør depositaren indføre en procedure for efterfølgende at kontrollere UCITS'ens overholdelse af gældende love og bestemmelser og dens bestemmelser og vedtægter. Dette bør f.eks. omfatte kontrol af, hvorvidt UCITS'ens investeringer er i overensstemmelse med dens investeringsstrategier som beskrevet i UCITS'ens bestemmelser og udbudsdokumenter, og sikring af, at UCITS'en ikke overtræder sine investeringsbegrænsninger. Depositaren bør overvåge UCITS'ens transaktioner og undersøge eventuelle usædvanlige transaktioner. Hvis der sker overskridelse af de lofter eller begrænsninger, der er fastsat i de gældende love og bestemmelser eller i UCITS'ens fondsbestemmelser og vedtægter, bør depositaren straks tilbageføre den pågældende transaktion.

(8)

Depositaren bør sikre, at UCITS'ens indtægter beregnes nøjagtigt i henhold til direktiv 2009/65/EF. Med henblik herpå skal depositaren sikre, at indtægtsberegningen og -fordelingen er passende og, hvis denne konstaterer en fejl, at UCITS'en træffer hensigtsmæssige afhjælpende foranstaltninger. Når depositaren har sørget for dette, bør denne kontrollere fuldstændigheden og nøjagtigheden af indtægtsfordelingen.

(9)

For at depositaren har et klart overblik over alle UCITS'ens ind- og udgående pengestrømme i alle tilfælde bør UCITS'en sikre, at depositaren uden unødig forsinkelse modtager nøjagtige oplysninger om alle pengestrømme, herunder fra enhver tredjepart, hos hvem der oprettes en UCITS-kontantkonto.

(10)

For at UCITS'ens pengestrømme kan overvåges korrekt, bør depositaren sikre, at der er procedurer til rådighed, og at de er gennemført effektivt, for i passende grad at kunne overvåge UCITS'ens pengestrømme, og at der foretages en periodisk gennemgang af disse procedurer. Depositaren bør navnlig undersøge afstemningsproceduren for at sikre, at proceduren er egnet til UCITS'en og anvendes med passende intervaller under hensyntagen til UCITS'ens art, omfang og kompleksitet. Denne procedure bør eksempelvis indebære, at hver enkelt pengestrøm, der figurerer på kontoudtogene, sammenlignes med de pengestrømme, der registreres på UCITS'ens konti. Hvis der foretages afstemning dagligt, som det er tilfældet for de fleste åbne UCITS'er, bør depositaren også gennemføre sin afstemning dagligt. Depositaren bør navnlig overvåge de uoverensstemmelser, der fremhæves i forbindelse med afstemningsprocedurerne, og de korrigerende foranstaltninger, der træffes for uden unødig forsinkelse at underrette UCITS'en om enhver uregelmæssighed, der ikke er afhjulpet, og at gennemføre en fuldstændig gennemgang af afstemningsprocedurerne. En sådan gennemgang bør foretages mindst én gang årligt. Depositaren bør også rettidigt identificere væsentlige pengestrømme og især dem, som kan være uforenelige med UCITS'ens drift, f.eks. ændringer i positioner i UCITS'ens aktiver eller tegninger og indløsninger, og denne bør med jævne mellemrum modtage kontoudtog og kontrollere overensstemmelsen mellem sine egne registreringer af likvide positioner og UCITS'ens. Depositaren skal sørge for, at registrene er ajourførte i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, litra b), i direktiv 2009/65/EF.

(11)

Depositaren skal sikre, at alle betalinger, som foretages af eller på vegne af investorer i forbindelse med tegning af kapitalandele eller andele i en UCITS, er modtaget og bogført på en eller flere kontantkonti i henhold til direktiv 2009/65/EF. UCITS'en bør derfor sørge for, at depositaren får de relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge modtagelsen af investorernes betalinger korrekt. UCITS'en skal sikre, at depositaren modtager disse oplysninger uden unødig forsinkelse, når tredjeparten modtager en ordre om at indløse eller udstede andele i en UCITS. Oplysningerne bør derfor overføres ved afslutningen af hver bankdag fra den enhed, der er ansvarlig for tegning og indløsning af andele i en UCITS, til depositaren med henblik på at undgå forkert anvendelse af investorernes betalinger.

(12)

Depositaren bør opbevare alle UCITS'ens finansielle instrumenter, der kan registreres eller opbevares på en konto direkte eller indirekte i depositarens navn eller i navn af den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, navnlig på værdipapircentralniveau. Endvidere bør depositaren opbevare de finansielle instrumenter, der udelukkende er registreret direkte hos udstederen eller dennes agent i depositarens navn eller i navn af den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret. De finansielle instrumenter, som i henhold til gældende national lovgivning udelukkende er registreret i UCITS'ens navn hos udstederen eller dennes agent, bør ikke opbevares i depot. Alle finansielle instrumenter, der kan leveres fysisk til depositaren, bør opbevares i depot. Under forudsætning af at betingelserne for opbevaring af finansielle instrumenter er opfyldt, skal finansielle instrumenter, der stilles som sikkerhed til en tredjepart eller tilvejebringes af en tredjepart til fordel for UCITS'en, også opbevares af depositaren selv eller af en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, så længe de er ejet af UCITS'en.

(13)

I forbindelse med finansielle instrumenter, der opbevares i depot, bør der til enhver tid udvises fornøden omhu og beskyttelse. Med henblik på at vurdere opbevaringsrisikoen korrekt ved udvisningen af fornøden omhu bør der opstilles klare forpligtelser for depositaren, som især bør vide, hvilke tredjeparter der indgår i opbevaringskæden, sikre, at forpligtelsen til at udvise due diligence og forpligtelsen til adskillelse er bevaret gennem hele opbevaringskæden, sikre, at denne har en passende adgangsret til regnskaber og registre hos tredjeparter, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, sikre overholdelsen af kravet om at udvise due diligence og kravet om adskillelse, dokumentere alle disse opgaver og gøre disse dokumenter tilgængelige for administrationsselskabet eller investeringsselskabet.

(14)

Depositaren bør til enhver tid have et komplet overblik over alle aktiver, som ikke er finansielle instrumenter, der skal opbevares i depot. Disse aktiver vil være underlagt forpligtelsen vedrørende kontrol af ejendomsret og registrering i henhold til direktiv 2009/65/EF. Eksempler på sådanne aktiver er fysiske aktiver, der ikke anses for at være finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2009/65/EF eller ikke kunne leveres til depositaren, samt finansielle kontrakter såsom visse derivater og kontante deposita.

(15)

For at sikre en tilstrækkelig grad af sikkerhed for, at UCITS'en rent faktisk er ejeren af aktiverne, bør depositaren sørge for at få alle de oplysninger, som denne anser for nødvendige til at godtgøre, at UCITS'en har ejendomsretten til aktiverne. Disse oplysninger kan være en kopi af et officielt dokument, som godtgør, at UCITS'en er ejeren af aktivet, eller enhver formel og pålidelig dokumentation, som depositaren finder relevant. Om nødvendigt bør depositaren anmode om yderligere dokumentation fra UCITS'en og/eller fra en tredjepart.

(16)

Depositaren bør også registrere alle aktiver, for hvilke det er godtgjort, at UCITS'en har ejendomsretten. Denne kan indføre en procedure for modtagelse af oplysninger fra tredjeparter, hvor procedurer, der sikrer, at aktiverne ikke kan overføres, uden at depositaren eller den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, er blevet informeret om sådanne transaktioner.

(17)

Når depositaren delegerer opbevaringsfunktioner til en tredjepart i overensstemmelse med artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal denne gennemføre og anvende en hensigtsmæssig og dokumenteret procedure for at sikre, at den, til hvem ansvaret er overdraget, til enhver tid overholder kravene i artikel 22a, stk. 3, i nævnte direktiv. For at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for aktiverne er det nødvendigt at fastsætte en række principper, der bør anvendes i forbindelse med delegering af opbevaringsfunktioner.

(18)

Disse principper bør ikke betragtes som udtømmende, hverken med hensyn til fastlæggelsen af alle detaljer om depositarens udvisning af fornøden dygtighed, fornøden omhu og due diligence, eller med hensyn til fastlæggelsen af alle de foranstaltninger, som en depositar bør træffe i forbindelse med selve disse principper. Forpligtelsen til løbende at overvåge den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, bør bestå i at kontrollere, om tredjeparten udfører alle delegerede funktioner korrekt og overholder delegeringsaftalen og alle andre lovgivningsmæssige krav såsom kravet om uafhængighed og forbud mod genanvendelse. Depositaren bør også gennemgå elementer vurderet i løbet af udvælgelses- og udpegningsprocessen og sammenligne dem med markedsudviklingen. Depositaren bør til enhver tid være i stand til på passende måde at vurdere de risici, der er forbundet med at delegere opbevaringen af aktiver til tredjeparten. Hyppigheden af gennemgangen bør tilpasses, således at den altid er i overensstemmelse med markedsvilkårene og dertil knyttede risici. Med henblik på at sikre, at depositaren kan reagere effektivt på tredjepartens eventuelle insolvens, bør denne udarbejde nødplaner, herunder den mulige udvælgelse af alternative leverandører, hvis det er relevant. Mens sådanne foranstaltninger kan mindske depositarens risiko i forbindelse med opbevaringen, mindsker de ikke forpligtelsen til at erstatte de finansielle instrumenter eller betale det tilsvarende beløb, hvis de skulle gå tabt, hvilket afhænger af, hvorvidt kravene i artikel 24 i direktiv 2009/65/EF er opfyldt.

(19)

For at sikre sig, at UCITS-aktiverne og UCITS'ens rettigheder er beskyttet mod en tredjeparts insolvens, skal depositaren forstå insolvenslovgivningen i det tredjeland, hvor en tredjepart er hjemmehørende, og sikre, at kontraktforholdet er eksigibelt. Før depositaren delegerer opbevaringsfunktionerne til en tredjepart, som er hjemmehørende uden for Unionen, skal denne modtage en uafhængig juridisk udtalelse om eksigibiliteten af den kontraktmæssige ordning med tredjeparten i henhold til den gældende insolvenslovgivning og retspraksis i det land, hvor tredjeparten er hjemmehørende, for at sikre, at den kontraktmæssige ordning også er eksigibel i tilfælde af tredjepartens insolvens. Depositarens pligt til at vurdere de tilsynsmæssige og retlige rammer i tredjelandet omfatter også modtagelse af den uafhængige juridiske udtalelse med en vurdering af insolvenslovgivningen og retspraksis i det tredjeland, hvor den pågældende tredjepart er hjemmehørende. Disse udtalelser kan eventuelt kombineres eller afgives for de enkelte jurisdiktioner af relevante brancheforeninger eller advokatfirmaer til fordel for flere depositarer.

(20)

Den kontraktmæssige ordning med den udvalgte tredjepart, til hvem opbevaringsfunktionerne er delegeret, bør indeholde en bestemmelse, som giver mulighed for ophævelse, da det er nødvendigt for depositaren at kunne ophæve kontraktforholdet, hvis lovgivningen eller retspraksis i et tredjeland ændres, således at det ikke længere er muligt at sikre beskyttelsen af UCITS-aktiverne. Depositaren skal i sådanne tilfælde underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet herom. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal underrette de kompetente myndigheder og træffe alle nødvendige foranstaltninger, som er i UCITS'ens og investorernes interesse. Underretningen af de kompetente myndigheder om den øgede depot- og insolvensrisiko for UCITS-aktiver i et tredjeland bør ikke fritage depositaren eller administrationsselskabet eller investeringsselskabet for deres opgaver og forpligtelser i henhold til direktiv 2009/65/EF.

(21)

Ved delegering af opbevaringsfunktioner bør depositaren sikre, at kravene i artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF er opfyldt, og at depositarens UCITS-kunders aktiver holdes korrekt adskilt. Denne forpligtelse bør navnlig sikre, at UCITS-aktiverne ikke går tabt på grund af insolvens hos den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret, og at UCITS-aktiverne ikke genanvendes af tredjeparten for egen regning. Desuden bør depositaren kunne forbyde en forbigående manko i kundeaktiver, gøre brug af buffere eller indføre ordninger, der forbyder anvendelsen af en debetbalance for en kunde til at udligne en kreditbalance for en anden. Mens sådanne foranstaltninger kan mindske depositarens depotrisiko i forbindelse med delegering af opbevaringsfunktioner, ændrer de ikke ved forpligtelsen til at erstatte de finansielle instrumenter eller betale det tilsvarende beløb, hvis de skulle gå tabt, hvilket afhænger af, om kravene i direktiv 2009/65/EF er opfyldt.

(22)

Før og under delegeringen af opbevaringsfunktioner bør depositaren ved hjælp af forudgående kontraktmæssige ordninger og kontraktmæssige ordninger sikre, at tredjeparten træffer foranstaltninger og indfører ordninger, som sikrer, at UCITS-aktiverne beskyttes mod udlodning til eller realisering til fordel for tredjepartens kreditorer. I henhold til direktiv 2009/65/EF skal alle medlemsstaterne bringe den relevante insolvenslovgivning på linje med dette krav. Det er derfor nødvendigt, at depositaren indhenter uafhængige oplysninger om den gældende insolvenslovgivning og retspraksis i et tredjeland, hvor UCITS-aktiverne skal opbevares.

(23)

Depositarens ansvar i henhold til artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF udløses i tilfælde af tab af et finansielt instrument, der opbevares af depositaren selv eller af en tredjepart, til hvem opbevaringen er delegeret, forudsat at depositaren ikke kan bevise, at tabet skyldes en ekstern hændelse, som depositaren ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om depositaren havde truffet alle rimelige forholdsregler. Der bør skelnes mellem dette tab og et investeringstab for investorer, som skyldes et fald i værdien af aktiverne på grund af en investeringsbeslutning.

(24)

Depositaren er ansvarlig for tab, hvis tabet er definitivt, uden at der er nogen udsigt til at kunne tilvejebringe det finansielle aktiv. Situationer, hvor et finansielt instrument kun er midlertidigt utilgængeligt eller indefrosset, bør således ikke tælle som tab i henhold til artikel 24 i direktiv 2009/65/EF. I modsætning hertil kan der identificeres tre typer af situationer, hvor tabet bør anses for definitivt: hvis det finansielle instrument ikke længere findes eller aldrig har eksisteret, hvis det finansielle instrument eksisterer, men UCITS'en endeligt har mistet ejendomsretten til det, og hvis UCITS'en har ejendomsretten, men ikke længere kan overdrage ejendomsretten til eller skabe begrænsede ejendomsrettigheder vedrørende det finansielle instrument på et permanent grundlag.

(25)

Et finansielt instrument anses for ikke længere at eksistere, hvis det f.eks. er forsvundet som følge af en regnskabsfejl, der ikke kan korrigeres, eller hvis det aldrig har eksisteret, eller hvis UCITS'ens ejendomsret blev registreret på basis af forfalskede dokumenter. Situationer, hvor tabet af finansielle instrumenter forårsages af svigagtig adfærd, bør betragtes som tab.

(26)

Der kan ikke fastslås et tab, hvis det finansielle instrument er blevet udskiftet med eller konverteret til et andet finansielt instrument i situationer, hvor kapitalandele er annulleret og erstattet ved udstedelsen af nye kapitalandele i forbindelse med en restrukturering af selskabet. UCITS'en bør ikke anses for permanent at være frataget sin ejendomsret til det finansielle instrument, hvis den har overdraget ejendomsretten lovligt til en tredjepart. Hvis der sondres mellem den juridiske ejendomsret og den egentlige ejendomsret til aktiver, bør definitionen af tab derfor henvise til tab af den egentlige ejendomsret.

(27)

Kun i tilfælde af en ekstern hændelse, som depositaren ikke kan forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om depositaren har truffet alle rimelige forholdsregler, kan depositaren undgå at blive gjort ansvarlig i henhold til artikel 24 i direktiv 2009/65/EF. Den kumulative opfyldelse af disse betingelser bør godtgøres af depositaren for at blive frigjort for ansvar, og der bør indføres en procedure til dette formål.

(28)

Det bør først bestemmes, hvorvidt det var en ekstern hændelse, der medførte tabet. Depositarens ansvar bør ikke blive påvirket af delegering, og derfor bør en hændelse anses for ekstern, hvis den ikke forekommer som et resultat af en handling eller undladelse, der kan tilskrives depositaren eller den tredjepart, til hvem opbevaringen af finansielle instrumenter er delegeret. Der bør således foretages en vurdering af, om hændelsen ligger uden for depositarens kontrol, ved at undersøge, om en depositar under iagttagelse af forsigtighedsprincippet med rimelighed kunne have truffet forholdsregler og dermed have undgået hændelsen. I forbindelse hermed kan både naturlige hændelser og offentlige myndigheders handlinger anses for at være eksterne hændelser, der ligger uden for rimelig kontrol. Til forskel herfra kan et tab forårsaget af manglende anvendelse af adskillelseskravene i artikel 21, stk. 11, litra d), nr. iii), i direktiv 2009/65/EF eller tabet af aktiver som følge af en afbrydelse i tredjepartens aktiviteter i forbindelse med dennes insolvens ikke anses for at være eksterne hændelser, der ligger uden for rimelig kontrol.

(29)

Endelig bør depositaren bevise, at tabet var uundgåeligt, også selv om depositaren havde truffet alle rimelige forholdsregler. I den sammenhæng bør depositaren informere administrationsselskabet eller investeringsselskabet og træffe relevante foranstaltninger afhængigt af omstændighederne. I en situation, hvor depositaren eksempelvis mener, at den eneste hensigtsmæssige foranstaltning er at afhænde de finansielle instrumenter, bør depositaren på behørig vis informere administrationsselskabet eller investeringsselskabet herom, som derefter giver depositaren skriftlig besked om, hvorvidt denne skal beholde de finansielle instrumenter eller afhænde dem. Enhver besked til depositaren om at beholde aktiverne bør straks rapporteres til UCITS'ens investorer. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet bør tage behørigt hensyn til depositarens anbefalinger. Hvis depositaren stadig er bekymret over, at standarden for investorbeskyttelse ikke er tilstrækkelig til trods for gentagne advarsler, bør denne afhængigt af omstændighederne overveje eventuelle yderligere foranstaltninger, f.eks. ophævelse af aftalen, under forudsætning af at UCITS'en får tid til at finde en anden depositar i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

(30)

I forbindelse med foranstaltninger til investorbeskyttelse inden for depositarordningen skal der tages højde for mulige indbyrdes forbindelser mellem depositaren og administrationsselskabet eller investeringsselskabet, f.eks. som følge af fælles eller tilknyttet ledelse eller krydsejerskab af kapitalandele. Disse indbyrdes forbindelser kunne, hvis og i det omfang de er tilladt i henhold til national lovgivning, give anledning til interessekonflikter i form af risiko for svig (manglende indberetning af uregelmæssigheder til de kompetente myndigheder for at undgå et dårligt omdømme), risiko for så vidt angår sagsanlæg (utilbøjelighed til eller undladelse af at træffe retlige foranstaltninger mod depositaren), forudindtagethed ved udvælgelse (valget af depositar ikke baseret på kvalitet og pris), risiko for insolvens (lavere standarder ved adskillelse af aktiver eller hensyn til depositarens solvens) eller risiko vedrørende eksponering over for en enkelt koncern (koncerninterne investeringer).

(31)

Den operationelle uafhængighed, som administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren har, herunder i situationer, hvor opbevaringsfunktionerne er delegeret, er en yderligere sikkerhedsforanstaltning, som tilvejebringer investorbeskyttelse uden urimelige omkostninger ved at hæve de adfærdsmæssige standarder for enheder, som tilhører den samme koncern, eller som på anden måde er forbundne. I forbindelse med kravene om operationel uafhængighed bør der tages højde for væsentlige elementer som f.eks. identitet eller personlige forbindelser for ledere, ansatte eller personer, som varetager tilsynsfunktioner i forhold til andre enheder eller selskaber i koncernen, herunder i situationer, hvor sådanne personer er tilknyttede.

(32)

Hvis administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren tilhører den samme koncern, bør mindst en tredjedel af medlemmerne af de organer, der varetager tilsynsfunktionerne, eller af de ledelsesorganer, som også varetager tilsynsfunktionerne — eller to personer, alt efter hvilket antal der er mindst — være uafhængige, for at sikre en rimelig behandling.

(33)

For så vidt angår corporate governance bør der både tages højde for de særlige kendetegn ved det enstrengede system, hvor selskabet ledes af et enkelt selskabsorgan, som både varetager ledelses- og tilsynsfunktionerne, og ved det tostrengede system, hvor bestyrelsen eksisterer side om side med tilsynsrådet.

(34)

For at give de kompetente myndigheder, UCITS'er og depositarer mulighed for at tilpasse sig de nye bestemmelser i denne forordning, således at disse bestemmelser kan anvendes på en effektiv og hensigtsmæssig måde, bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes seks måneder i forhold til ikrafttrædelsesdatoen.

(35)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra ekspertgruppen under Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

DEFINITIONER OG INDHOLDET AF DEN SKRIFTLIGE AFTALE

(artikel 22, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF)

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»forbindelse«: en situation, hvor to eller flere fysiske eller juridiske personer er knyttet til hinanden enten gennem en direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne i et selskab eller en besiddelse, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af det selskab, hvori der besiddes en kapitalinteresse

b)

»koncernforbindelse«, som er en situation, hvor to eller flere selskaber eller enheder tilhører samme koncern i den betydning, der er fastlagt i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (3), eller i henhold til internationale regnskabsstandarder, der finder anvendelse inden for Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (4).

Artikel 2

Aftale om udpegelse af en depositar

1.   Aftalen om udpegelse af depositaren i henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF indgås mellem på den ene side depositaren og på den anden side investeringsselskabet eller administrationsselskabet for hver af de investeringsfonde, som administrationsselskabet forvalter.

2.   Aftalen skal som minimum indeholde følgende elementer:

a)

en beskrivelse af de tjenesteydelser, som depositaren skal levere, og de procedurer, der af depositaren skal fastsættes for hver aktivtype, som UCITS'en kan investere i, og som er overdraget til depositaren

b)

en beskrivelse af, hvordan opbevarings- og overvågningsfunktionerne skal udføres afhængigt af aktivtyperne og de geografiske områder, hvor UCITS'en planlægger at investere, herunder hvad angår opbevaringsopgaverne, landelisterne og procedurerne for tilføjelse af lande til eller fjernelse af lande fra listen. Dette skal være i overensstemmelse med oplysningerne i UCITS'ens fondsbestemmelser, vedtægter og udbudsdokumenter, for så vidt angår de aktiver, som UCITS'en kan investere i

c)

aftalens gyldighedsperiode og dens betingelser for ændring og ophævelse, herunder de situationer, der kan føre til aftalens ophævelse, og oplysninger om ophævelsesproceduren samt de procedurer, depositaren skal benytte til at sende alle relevante oplysninger til sin efterfølger

d)

fortrolighedsforpligtelserne, der gælder for parterne, i henhold til relevante love og forskrifter. Disse forpligtelser må ikke svække de kompetente myndigheders mulighed for at få adgang til de relevante dokumenter og oplysninger

e)

de metoder og procedurer, hvormed depositaren til administrationsselskabet eller investeringsselskabet fremsender alle relevante oplysninger, som disse har brug for for at kunne udføre deres opgaver, herunder udøvelsen af eventuelle rettigheder forbundet med aktiver, og som giver administrationsselskabet eller investeringsselskabet mulighed for at have et rettidigt og nøjagtigt overblik over UCITS'ens konti

f)

de metoder og procedurer, hvormed administrationsselskabet eller investeringsselskabet fremsender alle relevante oplysninger eller sikrer, at depositaren har adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige til udførelsen af dennes opgaver, herunder procedurer, der sikrer, at depositaren modtager oplysninger fra andre parter udpeget af administrationsselskabet eller investeringsselskabet

g)

de procedurer, der skal følges, når der overvejes en ændring af UCITS'ens fondsbestemmelser, vedtægter eller udbudsdokumenter med oplysninger om de situationer, hvor depositaren skal informeres, eller hvor depositarens forudgående samtykke er nødvendigt for at gå videre med ændringen

h)

alle nødvendige oplysninger, der skal udveksles mellem investeringsselskabet eller administrationsselskabet eller en tredjepart, der handler på UCITS'ens vegne, på den ene side og depositaren på den anden side, vedrørende salg, tegning, indløsning, udstedelse, annullering og tilbagekøb af andele i UCITS'en

i)

alle nødvendige oplysninger, der skal udveksles mellem investeringsselskabet eller administrationsselskabet eller en tredjepart, der handler på UCITS'ens vegne, og depositaren i forbindelse med udøvelsen af depositarens opgaver

j)

i situationer, hvor aftaleparterne forudser udpegelse af tredjeparter til at udføre dele af deres respektive opgaver, skal der være en forpligtelse til regelmæssigt at give oplysninger om eventuelle tredjeparter, der er udpeget, og efter anmodning oplysninger om de kriterier, der er anvendt til at vælge tredjeparten, og de foranstaltninger, der tænkes anvendt til at overvåge de aktiviteter, der udføres af den valgte tredjepart

k)

oplysninger om aftaleparternes opgaver og ansvarsområder i forhold til kravet om at forebygge hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme

l)

oplysninger om alle kontantkonti oprettet i investeringsselskabets navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, og procedurerne, der skal sikre, at depositaren informeres, når der oprettes en ny konto

m)

oplysninger om depositarens eskaleringsprocedurer, herunder angivelse af de personer, som depositaren skal kontakte inden for administrationsselskabet eller investeringsselskabet, når depositaren iværksætter en sådan procedure

n)

en forpligtelse fra depositarens side til at give meddelelse om, at adskillelsen af aktiver ikke længere er tilstrækkelig til at sikre beskyttelse mod insolvens hos en tredjepart, hvortil opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, i en bestemt jurisdiktion

o)

de procedurer, der sikrer, at depositaren, for så vidt angår dennes opgaver, er i stand til at undersøge administrationsselskabets eller investeringsselskabets adfærd og vurdere de modtagne oplysningers kvalitet, bl.a. ved hjælp af adgang til administrationsselskabets eller investeringsselskabets regnskaber og ved hjælp af besøg på stedet

p)

de procedurer, der sikrer, at administrationsselskabet eller investeringsselskabet kan vurdere depositarens resultater i forhold til dennes kontraktmæssige forpligtelser.

Oplysningerne om metoderne og procedurerne fastsat i litra a)-p) skal beskrives i den aftale, hvori depositaren udpeges, og i enhver efterfølgende ændring af aftalen.

3.   Parterne kan aftale at fremsende alle eller dele af de oplysninger, der udveksles mellem dem, elektronisk, forudsat at det sikres, at sådanne oplysninger registreres korrekt.

4.   Der er ingen forpligtelse til at indgå er særskilt skriftlig aftale for hver investeringsfond, medmindre andet er fastlagt i national lovgivning.

Administrationsselskabet og depositaren kan indgå en samlet aftale vedrørende de investeringsfonde, som administreres af det administrationsselskab, som aftalen finder anvendelse på.

5.   Aftalen om udpegelse af depositaren og eventulle efterfølgende aftaler skal indeholde bestemmelser om lovvalg.

KAPITEL 2

DEPOSITARFUNKTIONER, FORPLIGTELSE TIL AT UDVISE DUE DILIGENCE, FORPLIGTELSE TIL ADSKILLELSE OG INSOLVENSBESKYTTELSE

(artikel 22, stk. 3, 4 og 5, og artikel 22a, stk. 2, litra c) og litra d), i direktiv 2009/65/EF)

Artikel 3

Overvågningsopgaver — generelle krav

1.   På tidspunktet for udpegelsen skal depositaren vurdere de risici, der er forbundet med arten, omfanget og kompleksiteten af UCITS'ens investeringspolitik og -strategi og med administrationsselskabets eller investeringsselskabets organisation. På grundlag af denne vurdering skal depositaren planlægge overvågningsprocedurer, som er passende for UCITS'en og de aktiver, hvori den investerer, hvorefter disse procedurer gennemføres og anvendes. Procedurerne skal ajourføres løbende.

2.   Under udførelsen af overvågningsopgaverne i henhold til artikel 22, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF skal depositaren foretage efterfølgende kontroller og verificeringer af de processer og procedurer, der er administrationsselskabets eller investeringsselskabets eller en udpeget tredjeparts ansvar. Depositaren skal under alle omstændigheder sikre, at der findes en passende verificerings- og afstemningsprocedure, som gennemføres og anvendes, og som kontrolleres med hyppige mellemrum. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at alle instruktioner i forbindelse med UCITS'ens aktiver og transaktioner sendes til depositaren, så denne er i stand til at udføre sin egen verificerings- eller afstemningsprocedure.

3.   Depositaren skal indføre en klar og fyldestgørende eskaleringsprocedure til at afhjælpe situationer, hvor depositaren konstaterer potentielle uoverensstemmelser under udførelsen af sine overvågningsopgaver; oplysningerne herom skal stilles til rådighed for administrationsselskabets eller investeringsselskabets kompetente myndigheder efter anmodning.

4.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at depositaren ved påbegyndelsen af dennes opgaver og løbende derefter modtager alle relevante oplysninger, som er nødvendige, for at denne kan opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 22, stk. 3, i direktiv 2009/65/EF, herunder oplysninger fra tredjeparter til depositaren.

Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal navnlig sikre, at depositaren har adgang til regnskaberne og kan udføre besøg på stedet hos administrationsselskabet eller investeringsselskabet og hos enhver tjenesteyder, der er udpeget af administrationsselskabet eller investeringsselskabet, eller kan gennemgå rapporter og anerkendte eksterne certificeringer foretaget af kvalificerede uafhængige revisorer eller andre eksperter for at sikre, at de benyttede procedurer er tilstrækkelige og relevante.

Artikel 4

Opgaver i forbindelse med tegning og indløsning

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 3, litra a), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne sikrer, at administrationsselskabet eller investeringsselskabet har indført, gennemfører og anvender en egnet og konsekvent procedure til:

a)

at afstemme tegningsordrerne med tegningsprovenuet og antallet af udstedte andele med det af UCITS'en modtagne tegningsprovenu

b)

at afstemme indløsningsordrerne med de udbetalte indløsningsbeløb og antallet af annullerede andele med de af UCITS'en udbetalte indløsningsbeløb

c)

regelmæssigt at verificere, at afstemningsproceduren er hensigtsmæssig.

Med henblik på litra a), b) og c) skal depositaren navnlig regelmæssigt kontrollere, at der er overensstemmelse mellem det samlede antal andele på UCITS'ens konti og det samlede antal cirkulerende andele, som fremgår af UCITS'ens register.

2.   Depositaren skal sikre og regelmæssigt kontrollere, at procedurerne vedrørende salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering af UCITS'ens andele overholder gældende national lovgivning og UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter, og verificere, at disse procedurer gennemføres effektivt.

3.   Hyppigheden af depositarens kontroller skal svare til tegnings- og indløsningsstrømmen.

Artikel 5

Opgaver vedrørende værdiansættelse af andele

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 3, litra b), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne indfører procedurer til:

a)

løbende at verificere, at der findes og anvendes passende og konsekvente procedurer til at værdiansætte UCITS'ens aktiver i overensstemmelse med gældende national lovgivning, jf. artikel 85 i direktiv 2009/65/EF, og i overensstemmelse med UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter

b)

at sikre, at værdiansættelsespolitikken og -procedurerne gennemføres effektivt og tages op til revision med jævne mellemrum.

2.   Depositaren skal foretage den i stk. 1 omhandlede verifikation med en hyppighed, der svarer til den hyppighed, der er fastlagt i UCITS'ens værdiansættelsespolitik, som fastsat i national lovgivning, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 85 i direktiv 2009/65/EF, og i overensstemmelse med UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter.

3.   Hvis depositaren finder, at værdien af UCITS'ens andele ikke er beregnet i overensstemmelse med gældende lovgivning eller UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter, skal depositaren underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet og sikre, at der træffes rettidige afhjælpende foranstaltninger i UCITS-investorernes interesse.

Artikel 6

Opgaver vedrørende udførelsen af UCITS'ens instruktioner

En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne indfører og gennemfører som minimum:

a)

passende procedurer til at verificere, at administrationsselskabets eller investeringsselskabets instruktioner overholder gældende love og bestemmelser samt UCITS'ens fondsbestemmelser og vedtægter

b)

en eskaleringsprocedure, hvis UCITS'en har overskredet et af lofterne eller en af begrænsningerne omhandlet i stk. 2.

For så vidt angår litra a) skal depositaren navnlig overvåge, at UCITS'en overholder de investeringsbegrænsninger og gearingslofter, som gælder for UCITS'en. De i litra a) omhandlede procedurer skal stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af UCITS'en.

Artikel 7

Opgaver i forbindelse med den rettidige afvikling af transaktioner

1.   En depositar anses for at overholde kravene i artikel 22, stk. 3, litra d), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne indfører en procedure til at afdække enhver situation, hvor en modydelse i forbindelse med transaktioner, der omfatter UCITS'ens aktiver, ikke tilsendes UCITS'en inden for sædvanlige frister, underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet herom og, hvis situationen ikke afhjælpes, anmode om tilbageføring af aktiverne fra modparten, hvor det er muligt.

2.   Hvis transaktionerne ikke finder sted på et reguleret marked, skal depositaren udføre sine opgaver i henhold til stk. 1 under hensyn til betingelserne for disse transaktioner.

Artikel 8

Opgaver i forbindelse med UCITS'ens indtægtsberegning og -udlodning

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 3, litra e), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne:

a)

sikrer, at beregningen af nettoindtægten sker i overensstemmelse med UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter og gældende national lovgivning, hver gang der skal ske indtægtsudlodning

b)

sikrer, at der træffes passende foranstaltninger, hvis UCITS'ens revisorer har udtrykt forbehold i årsregnskabet. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal give depositaren alle oplysninger om forbehold anført i regnskaberne

c)

kontrollerer fuldstændigheden og nøjagtigheden af udbytteudbetalingen, hver gang der skal ske indtægtsudlodning.

2.   Hvis depositaren finder, at indtægtsberegningen ikke er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med UCITS'ens fondsbestemmelser eller vedtægter, skal depositaren underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet og sikre, at der træffes rettidige afhjælpende foranstaltninger i UCITS-investorernes interesse.

Artikel 9

Overvågning af kontanter — generelle krav

1.   Når en kontantkonto opretholdes eller oprettes hos en af de enheder, der er omhandlet i artikel 22, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/65/EF, i investeringsselskabets navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, skal administrationsselskabet eller investeringsselskabet sikre, at depositaren ved påbegyndelsen af sine opgaver og løbende modtager alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at have et klart overblik over alle UCITS'ens pengestrømme, således at depositaren kan opfylde sine forpligtelser.

2.   Efter udpegelsen af depositaren skal investeringsselskabet eller administrationsselskabet oplyse depositaren om alle eksisterende kontantkonti, der er åbnet i investeringsselskabets navn eller i navn af det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne.

3.   Investeringsselskabet eller administrationsselskabet skal sikre, at depositaren modtager alle oplysninger vedrørende nye kontantkonti, der oprettes af investeringsselskabet eller det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne.

Artikel 10

Overvågning af UCITS'ens pengestrømme

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF, hvis denne sikrer effektiv og korrekt overvågning af UCITS'ens pengestrømme og navnlig som minimum:

a)

sikrer, at alle UCITS'ens kontanter bogføres på konti, der er oprettet enten i en centralbank eller i et kreditinstitut, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (5), eller i et kreditinstitut, der er godkendt i et tredjeland, hvor kontantkonti er påkrævede med henblik på UCITS'ens drift, på betingelse af at de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for kreditinstitutter i det pågældende tredjeland, af den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland anses for som minimum at svare til dem, der gælder i Unionen.

b)

gennemfører effektive og egnede procedurer til at afstemme alle pengestrømme og udfører disse afstemninger dagligt eller i tilfælde af ikke særligt hyppige kontantbevægelser, når sådanne pengestrømme finder sted

c)

gennemfører passende procedurer til ved hver bankdags afslutning at kunne identificere væsentlige pengestrømme og især sådanne, som kan være uforenelige med UCITS'ens drift

d)

regelmæssigt tager disse procedurers egnethed op til revision, herunder via en fuldstændig gennemgang af afstemningsproceduren mindst en gang om året, og sikrer, at kontantkonti oprettet i investeringsselskabets navn eller i navn af det administrationsselskab der handler på UCITS'ens vegne, eller i navn af den depositar, der handler på UCITS'ens vegne, er omfattet af afstemningsproceduren

e)

løbende overvåger resultaterne af afstemningerne og de foranstaltninger, der træffes som følge af eventuelle uoverensstemmelser, der konstateres ved hjælp af afstemningsprocedurerne, og underretter administrationsselskabet eller investeringsselskabet, hvis en uoverensstemmelse ikke er blevet afhjulpet uden unødig forsinkelse, og også de kompetente myndigheder, hvis situationen ikke kan afhjælpes

f)

kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem depositarens egne registreringer af likvide positioner og UCITS'ens registreringer.

Ved vurderingen af, hvorvidt tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for kreditinstitutter i et tredjeland, svarer til de i Unionen gældende, jf. litra a), skal de kompetente myndigheder tage hensyn til de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 107, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (6).

2.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at alle instruktioner og oplysninger i forbindelse med en kontantkonto oprettet hos en tredjepart sendes til depositaren, så denne er i stand til at udføre sin egen afstemningsprocedure.

Artikel 11

Opgaver i forbindelse med betalinger ved tegning

Et administrationsselskab eller investeringsselskab skal sikre, at depositaren får oplysninger om betalinger foretaget af eller på vegne af investorer i forbindelse med tegning af andele i en UCITS ved afslutningen af hver bankdag, på hvilken investeringsselskabet eller det administrationsselskab, der handler på UCITS'ens vegne, eller en part, der handler på UCITS'ens vegne, f.eks. en overførselsagent, modtager sådanne betalinger eller en ordre fra investoren. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at depositaren modtager alle andre relevante oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at betalingerne bogføres på kontantkonti, der er oprettet i investeringsselskabets navn eller i navn af det administrationsselskab, som handler på UCITS'ens vegne, eller i depositarens navn, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 12

Finansielle instrumenter, der opbevares i depot

1.   Finansielle instrumenter, der tilhører UCITS'en, og som ikke fysisk kan leveres til depositaren, skal indgå i depositarens opbevaringsopgaver, hvis alle følgende krav er opfyldt:

a)

de er finansielle instrumenter som omhandlet i artikel 50, stk. 1, litra a)-e) og h), i direktiv 2009/65/EF eller værdipapirer, som omfatter afledte instrumenter (derivater), jf. artikel 51, stk. 3, fjerde afsnit, i direktiv 2009/65/EF

b)

de kan registreres eller opbevares på en depotkonto direkte eller indirekte i depositarens navn.

2.   Finansielle instrumenter, som i henhold til gældende national lovgivning kun er registreret direkte i UCITS'ens navn, hos en udsteder selv eller dennes agent, f.eks. en registrator eller en overførselsagent, må ikke opbevares i depot.

3.   Finansielle instrumenter, der tilhører UCITS'en, og som fysisk kan leveres til depositaren, skal altid indgå i depositarens opbevaringsopgaver.

Artikel 13

Opbevaringsopgaver i forbindelse med aktiver, der opbevares i depot

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 5, litra a), i direktiv 2009/65/EF med hensyn til finansielle instrumenter, der skal opbevares i depot, hvis denne sikrer, at:

a)

de finansielle instrumenter er korrekt registreret i henhold til artikel 22, stk. 5, litra a), nr. ii), i direktiv 2009/65/EF

b)

registre og adskilte konti føres på en måde, der sikrer, at de er korrekte og navnlig registrerer overensstemmelsen med de finansielle instrumenter og kontanter, som opbevares for UCITS'er

c)

der regelmæssigt foretages afstemninger mellem depositarens interne konti og registre og konti og registre hos en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF

d)

der udøves fornøden omhu i forbindelse med de finansielle instrumenter, der opbevares i depot, for at sikre en høj grad af investorbeskyttelse

e)

alle relevante opbevaringsrisici i hele opbevaringskæden vurderes og overvåges, og at administrationsselskabet eller investeringsselskabet informeres om alle konstaterede væsentlige risici

f)

der er indført passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af de finansielle instrumenter eller af rettigheder, der er knyttet til disse finansielle instrumenter, som følge af svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller forsømmelighed

g)

UCITS'ens ejendomsret eller ejendomsretten tilhørende det administrationsselskab, som handler på UCITS'ens vegne, til aktiverne er verificeret.

2.   Hvis depositaren har delegeret sine opbevaringsfunktioner vedrørende aktiver, der opbevares i depot, til en tredjepart i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, er denne fortsat underlagt kravene i stk. 1, litra b)-e), i nærværende artikel. Depositaren skal også sikre, at tredjeparten opfylder kravene i stk. 1, litra b)-g), i nærværende artikel.

Artikel 14

Opbevaringsopgaver i forbindelse med kontrol af ejendomsret og registrering

1.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal, når depositaren påbegynder sine opgaver, og løbende give denne alle relevante oplysninger, som er nødvendige, for at depositaren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 22, stk. 5, litra b), i direktiv 2009/65/EF, samt sikre, at depositaren modtager alle relevante oplysninger fra tredjeparter.

2.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22, stk. 5, litra b), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne som minimum:

a)

uden unødig forsinkelse har adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre opgaverne i forbindelse med kontrol af ejendomsret og registrering, herunder relevante oplysninger til depositaren fra tredjeparter

b)

er i besiddelse af tilstrækkelige og pålidelige oplysninger til at forvisse sig om UCITS'ens ejendomsret til aktiverne

c)

registrerer alle aktiver, for hvilke det er godtgjort, at UCITS'en har ejendomsretten, ved:

i)

i sit register i UCITS'ens navn at indføre aktiver, herunder disses respektive nominelle beløb, for hvilke det er godtgjort, at UCITS'en har ejendomsretten

ii)

til enhver tid at være i stand til at fremlægge en fyldestgørende og ajourført opgørelse over UCITS'ens aktiver, herunder disses respektive nominelle beløb.

Med henblik på litra c), nr. ii), skal depositaren sikre, at denne har procedurer, så registrerede aktiver ikke kan overdrages, overføres, udveksles eller leveres, uden at depositaren eller den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, er blevet informeret om sådanne transaktioner. Depositaren skal uden unødig forsinkelse have adgang til dokumentation om hver transaktion og position fra den relevante tredjepart. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at den relevante tredjepart uden unødig forsinkelse og mindst en gang om året giver depositaren certifikater og anden dokumentation, hver gang der forekommer et salg eller køb af aktiver eller en corporate action, der fører til udstedelse af finansielle instrumenter.

3.   En depositar skal sikre, at administrationsselskabet eller investeringsselskabet har og gennemfører passende procedurer til at kontrollere, at de aktiver, der erhverves af UCITS'en, registreres behørigt i UCITS'ens navn, og skal kontrollere overensstemmelsen mellem positionerne i UCITS'ens registre og de aktiver, for hvilke depositaren har godtgjort, at UCITS'en har ejendomsretten. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal sikre, at alle instruktioner og relevante oplysninger i forbindelse med UCITS'ens aktiver sendes til depositaren, så denne er i stand til at gennemføre sin egen verificerings- eller afstemningsprocedure.

4.   En depositar skal indføre og gennemføre en eskaleringsprocedure til situationer, hvor der konstateres en uoverensstemmelse, herunder til underretning af administrationsselskabet eller investeringsselskabet og de kompetente myndigheder, hvis situationen ikke kan afhjælpes.

Artikel 15

Due diligence

1.   En depositar anses for at opfylde kravene i artikel 22a, stk. 2, litra c), i direktiv 2009/65/EF, hvis denne gennemfører og anvender en passende dokumenteret due diligence-procedure vedrørende udvælgelse og løbende overvågning af den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner skal delegeres eller er delegeret, jf. artikel 22a i nævnte direktiv. Denne procedure skal tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst en gang om året.

2.   Depositaren skal ved udvælgelsen og udpegelsen af en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner skal delegeres i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, udvise passende dygtighed og due diligence for at sikre, at overdragelse af finansielle instrumenter til denne tredjepart tilvejebringer tilstrækkelig beskyttelse. Depositaren skal som minimum:

a)

vurdere de tilsynsmæssige og retlige rammer, herunder risikoen forbundet med landet, depotrisikoen og eksigibiliteten af den aftale, der indgås med den pågældende tredjepart. Denne vurdering skal især sætte depositaren i stand til at tage stilling til konsekvenserne af tredjepartens potentielle insolvens for UCITS'ens aktiver og rettigheder.

b)

når tredjeparten er hjemmehørende i et tredjeland, sikre, at den i litra a) omhandlede vurdering af eksigibiliteten af de kontraktlige bestemmelser er baseret på juridisk rådgivning fra en fysisk eller juridisk person, der er uafhængig af depositaren eller den pågældende tredjepart

c)

vurdere, hvorvidt tredjepartens praksis, procedurer og interne kontroller er tilstrækkelige til at sikre, at UCITS'ens aktiver er underlagt en høj grad af omhu og beskyttelse

d)

vurdere, hvorvidt tredjepartens finansielle styrke og omdømme svarer til de delegerede opgaver. Denne vurdering skal baseres på oplysninger fra den potentielle tredjepart samt andre data og oplysninger

e)

sikre, at tredjeparten operationelt og teknologisk er i stand til at udføre de delegerede opbevaringsopgaver med en høj grad af beskyttelse og sikkerhed.

3.   Depositaren skal udvise passende dygtighed og due diligence ved den regelmæssige kontrol og løbende overvågning for at sikre, at tredjeparten fortsat opfylder de i stk. 2 nævnte kriterier og betingelserne fastsat i artikel 22a, stk. 3, litra a)-e), i direktiv 2009/65/EF, og skal som minimum:

a)

overvåge tredjepartens varetagelse og overholdelse af depositarens standarder

b)

sikre, at tredjeparten udviser en høj grad af omhu, forsigtighed og hurtighed ved udførelsen af sine opbevaringsopgaver, og især at tredjeparten effektivt holder de finansielle instrumenter adskilt i overensstemmelse med kravene i artikel 16 i denne forordning

c)

kritisk vurdere opbevaringsrisiciene forbundet med beslutningen om at overdrage aktiverne til tredjeparten og uden unødig forsinkelse underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet om ændringer i disse risici. Denne vurdering skal baseres på oplysninger fra tredjeparten samt andre data og oplysninger. Under uro på markederne, eller når der konstateres en risiko, skal hyppigheden og omfanget af den kritiske vurdering øges

d)

overvåge overholdelsen af begrænsningerne i artikel 22, stk. 7, i direktiv 2009/65/EF

e)

overvåge overholdelsen af begrænsningerne i artikel 25 i direktiv 2009/65/EF og kravene i artikel 21-24 i nærværende forordning.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse, når den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet at videredelegere alle eller dele af sine opbevaringsfunktioner til en anden tredjepart i henhold til artikel 22a, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

5.   Depositaren skal udarbejde beredskabsplaner for hvert marked, hvor denne udpeger en tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner delegeres i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF. I en sådan beredskabsplan skal være nævnt en alternativ leverandør, hvis det er relevant.

6.   Depositaren skal træffe foranstaltninger, herunder ophævelse af aftalen, der er i UCITS'ens og dens investorers interesse, hvis den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, ikke længere opfylde kravene i denne forordning.

7.   Hvis depositaren har delegeret sine opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF til en tredjepart hjemmehørende i et tredjeland, skal depositaren sikre, at aftalen med tredjeparten giver mulighed for ophævelse, under hensyn til nødvendigheden af at handle i UCITS'ens og dens investorers interesse, hvis det i den gældende insolvenslovgivning og retspraksis ikke længere anerkendes, at UCITS'ens aktiver holdes adskilt i tilfælde af tredjepartens insolvens, eller betingelserne i lovgivningen eller retspraksis ikke længere er opfyldt.

8.   Hvis det i den gældende insolvenslovgivning og retspraksis ikke længere anerkendes, at UCITS'ens aktiver holdes adskilt i tilfælde af insolvens hos den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, eller ikke længere sikres, at aktiverne tilhørende depositarens UCITS-kunder ikke indgår i tredjepartens bo i tilfælde af insolvens og ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for den tredjeparts kreditorer, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal depositaren straks underrette administrationsselskabet eller investeringsselskabet.

9.   Efter modtagelsen af de i stk. 8 omhandlede oplysninger skal administrationsselskabet eller investeringsselskabet straks underrette sin kompetente myndighed herom og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende de pågældende aktiver tilhørende UCITS'en, herunder afhændelse af aktiverne, under hensyn til nødvendigheden af at handle i UCITS'ens og dens investorers interesse.

Artikel 16

Forpligtelse til adskillelse

1.   Hvis opbevaringsfunktionerne helt eller delvis er delegeret til en tredjepart, skal depositaren sikre, at den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktionerne er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, handler i overensstemmelse med forpligtelsen til adskillelse fastsat i artikel 22a, stk. 3, litra c), i direktiv 2009/65/EF, ved at kontrollere, at tredjeparten:

a)

fører alle registre og regnskaber, der er nødvendige for at sætte depositaren i stand til når som helst og uden forsinkelse at skelne mellem depositarens UCITS-kunders aktiver og egne aktiver, andre kunders aktiver, aktiver, som depositaren besidder for egen regning, og aktiver, der opbevares for depositarens kunder, som ikke er UCITS'er

b)

fører registre og regnskaber på en måde, som sikrer deres nøjagtighed og navnlig deres overensstemmelse med de aktiver, der opbevares for depositarens kunder

c)

regelmæssigt foretager afstemning mellem depositarens interne konti og registre og interne konti og registre hos den tredjepart, til hvem depositaren har videredelegeret opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF

d)

indfører passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af de finansielle instrumenter eller af rettigheder, der er knyttet til disse finansielle instrumenter, som følge af misbrug af de finansielle instrumenter, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller forsømmelighed

e)

har UCITS'ens kontanter på en konto eller på konti i en centralbank i et tredjeland eller et kreditinstitut, der er godkendt i et tredjeland, på betingelse af at de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for kreditinstitutter i det pågældende tredjeland, af den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland anses for som minimum at svare til dem, der gælder i Unionen, jf. artikel 22, stk. 4, litra c), i direktiv 2009/65/EF.

2.   Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet at videredelegere alle eller dele af sine opbevaringsfunktioner til en anden tredjepart i henhold til artikel 22a, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

Artikel 17

Insolvensbeskyttelse af UCITS-aktiver i forbindelse med delegering af opbevaringsfunktioner

1.   En depositar skal sikre, at en tredjepart, der er hjemmehørende i et tredjeland, og til hvem opbevaringsfunktioner skal delegeres eller er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en UCITS' aktiver, der opbevares i depot af tredjeparten, i tilfælde af tredjepartens insolvens, ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for tredjepartens kreditorer.

2.   Depositaren skal sikre, at tredjeparten træffer følgende foranstaltninger:

a)

indhenter juridisk rådgivning fra en uafhængig fysisk eller juridisk person, der bekræfter, at det i den gældende insolvenslovgivning anerkendes, at aktiver tilhørende depositarens UCITS-kunder holdes adskilt fra depositarens egne aktiver og fra depositarens øvrige kunders aktiver, fra aktiver, som depositaren besidder for egen regning, og fra aktiver, der opbevares for de af depositarens kunder, der ikke er UCITS'er, jf. artikel 16 i nærværende forordning, og at aktiverne tilhørende depositarens UCITS-kunder ikke indgår i tredjepartens bo i tilfælde af insolvens og ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for den tredjeparts kreditorer, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF

b)

sikrer, at betingelserne i den gældende insolvenslovgivning og retspraksis i det pågældende tredjeland, i henhold til hvilke det anerkendes, at aktiverne tilhørende depositarens UCITS-kunder holdes adskilt og ikke kan udloddes til eller realiseres til fordel for kreditorer, jf. litra a), er opfyldt, ved indgåelsen af aftalen om delegering med depositaren samt løbende i hele delegeringens varighed

c)

straks underretter depositaren, hvis en eller flere af de i litra b) omhandlede betingelser ikke længere er opfyldt

d)

fører nøjagtige og ajourførte registre og regnskaber over UCITS'ens aktiver, på grundlag af hvilke depositaren til enhver tid nøjagtigt kan fastslå arten og placeringen af disse aktiver, og hvem der har ejendomsret til dem

e)

regelmæssigt, og under alle omstændigheder hver gang der sker en ændring, forsyner depositaren med en oversigt over de aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder

f)

underretter depositaren om ændringer i den gældende insolvenslovgivning og dens praktiske anvendelse.

3.   Hvis depositaren har delegeret sine opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF til en tredjepart hjemmehørende i Unionen, skal den pågældende tredjepart regelmæssigt, og under alle omstændigheder hver gang der sker en ændring, forsyne depositaren med en oversigt over de aktiver, der tilhører depositarens UCITS-kunder.

4.   Depositaren skal sikre, at de opgaver, der er omhandlet i stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse, når den tredjepart, til hvem opbevaringsfunktioner er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, har besluttet at videredelegere alle eller dele af sine opbevaringsfunktioner til en anden tredjepart i henhold til artikel 22a, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/65/EF.

KAPITEL 3

TAB AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ANSVARSFRIGØRELSE

(artikel 24, stk. 1, i direktiv 2009/65/EF)

Artikel 18

Tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot

1.   Tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot, jf. artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, anses for at have fundet sted, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt i forbindelse med et finansielt instrument opbevaret i depot af depositaren eller af en tredjepart, til hvem opbevaringen af finansielle instrumenter er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF:

a)

UCITS'ens erklærede ejendomsret er påvist ikke at være gyldig, fordi den enten er ophørt med at eksistere eller aldrig har eksisteret

b)

UCITS'en er definitivt blevet frataget sin ejendomsret til det finansielle instrument

c)

UCITS'en er definitivt ude af stand til direkte eller indirekte at afhænde det finansielle instrument.

2.   Administrationsselskabets eller investeringsselskabets konstatering af tabet af et finansielt instrument skal følge en dokumenteret procedure, som er fuldt tilgængelig for de kompetente myndigheder. Når et tab er konstateret, skal det omgående meddeles til investorerne på et varigt medium.

3.   Finansielle instrumenter opbevaret i depot betragtes ikke som tabte, jf. artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF, hvis en UCITS endeligt er frataget sin ejendomsret med hensyn til et bestemt instrument, men dette instrument er erstattet af eller konverteret til et andet finansielt instrument eller andre finansielle instrumenter.

4.   I tilfælde af insolvens hos den tredjepart, til hvem opbevaring af finansielle instrumenter er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, skal tabet af finansielle instrumenter opbevaret i depot fastslås af administrationsselskabet eller investeringsselskabet, så snart en af betingelserne anført i stk. 1 med sikkerhed er opfyldt.

Det skal senest ved afslutningen af insolvensbehandlingen fastslås med sikkerhed, om nogen af betingelserne fastsat i stk. 1 er opfyldt. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren skal omhyggeligt overvåge insolvensbehandlingen for at fastslå, hvorvidt alle eller nogle af de finansielle instrumenter, der er overdraget til den tredjepart, til hvem opbevaringen af finansielle instrumenter er delegeret i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF, i realiteten er tabt.

5.   Tabet af finansielle instrumenter opbevaret i depot skal fastslås, uanset om betingelserne anført i stk. 1 er resultatet af svig, forsømmelighed eller anden tilsigtet eller utilsigtet adfærd.

Artikel 19

Ansvarsfrigørelse

1.   Depositarens ansvar som omhandlet i artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/65/EF udløses ikke, hvis depositaren kan bevise, at alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

den hændelse, der medførte tabet, er ikke resultatet af en handling eller undladelse fra depositarens side eller fra den tredjeparts side, til hvem opbevaringen af finansielle instrumenter er delegeret i henhold til artikel 22, stk. 5, litra a), i direktiv 2009/65/EF

b)

depositaren kunne ikke med rimelighed have forhindret forekomsten af den hændelse, der medførte tabet, trods indførelsen af alle forholdsregler, der påhviler en omhyggelig depositar som afspejlet i branchens almindelige praksis

c)

depositaren kunne ikke have forhindret tabet trods stringente og omfattende due diligence-procedurer som dokumenteret ved:

i)

indførelse, gennemførelse, anvendelse og opretholdelse af strukturer og procedurer og sikring af ekspertise, der er tilstrækkelige og står i et passende forhold til arten og kompleksiteten af UCITS'ens aktiver, til rettidigt at identificere og løbende overvåge eksterne hændelser, som kan medføre tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot

ii)

løbende vurdering af, hvorvidt nogen af de efter nr. i) identificerede hændelser udgør en væsentlig risiko for tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot

iii)

orientering af administrationsselskabet eller investeringsselskabet om de identificerede væsentlige risici og gennemførelse af passende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt, for at forhindre eller begrænse tabet af finansielle instrumenter opbevaret i depot, hvis der er identificeret reelle eller potentielle eksterne hændelser, som menes at udgøre en væsentlig risiko for tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot.

2.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede krav kan anses som opfyldt under følgende omstændigheder:

a)

naturlige hændelser, som er uden for menneskelig kontrol og indflydelse

b)

nye love, anordninger, beslutninger, bekendtgørelser eller andre bestemmelser vedtaget af en regering eller et statsligt organ, herunder enhver domstol, som har indflydelse på de finansielle instrumenter opbevaret i depot

c)

krig, oprør og andre alvorlige omvæltninger.

3.   De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede krav betragtes ikke som opfyldt i tilfælde såsom bogføringsfejl, operationelt svigt, svig, manglende anvendelse af kravene om adskillelse hos depositaren eller hos en tredjepart, til hvem opbevaring af finansielle instrumenter opbevaret i depot i henhold til artikel 22, stk. 5, litra a), i direktiv 2009/65/EF er delegeret.

KAPITEL 4

UAFHÆNGIGHEDSKRAV OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(artikel 25 i direktiv 2009/65/EF)

Artikel 20

Ledelsesorgan

I dette kapitel forstås ved »administrationsselskabets ledelsesorgan« administrationsselskabets ledelsesorgan eller investeringsselskabets ledelsesorgan.

Artikel 21

Fælles ledelse

Administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren skal til enhver tid opfylde samtlige følgende krav:

a)

ingen person må på samme tid være både medlem af administrationsselskabets ledelsesorgan og medlem af depositarens ledelsesorgan

b)

ingen person må på samme tid være både medlem af administrationsselskabets ledelsesorgan og ansat hos depositaren

c)

ingen person må på samme tid være både medlem af depositarens ledelsesorgan og ansat hos administrationsselskabet eller investeringsselskabet

d)

hvis administrationsselskabets ledelsesorgan ikke varetager tilsynsfunktionerne i selskabet, må ikke over en tredjedel af medlemmerne af det organ, der varetager tilsynsfunktionerne, være medlemmer, der samtidig er medlemmer af depositarens ledelsesorgan, depositarens organ til varetagelse af tilsynsfunktionerne eller ansat hos depositaren

e)

hvis depositarens ledelsesorgan ikke varetager tilsynsfunktionerne hos depositaren, må ikke over en tredjedel af medlemmerne af det organ, der varetager tilsynsfunktionerne, være medlemmer, der samtidig er medlemmer af administrationsselskabets ledelsesorgan, administrationsselskabets eller investeringsselskabets organ til varetagelse af tilsynsfunktionerne eller ansat hos administrationsselskabet eller investeringsselskabet.

Artikel 22

Udpegelse af en depositar og delegering af opbevaringsfunktioner

1.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal have en beslutningsprocedure til udvælgelse og udpegelse af depositaren; denne procedure skal være baseret på objektive og på forhånd fastsatte kriterier og udelukkende være i UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse.

2.   Hvis administrationsselskabet eller investeringsselskabet udpeger en depositar, til hvem det har en forbindelse eller en koncernforbindelse, skal det opbevare dokumentation for følgende:

a)

en vurdering med en sammenligning af fordelene ved at udpege en depositar med en forbindelse eller en koncernforbindelse med fordelene ved at udpege en depositar, der ikke har nogen forbindelse eller koncernforbindelse med administrationsselskabet eller investeringsselskabet, idet der tages hensyn til som minimum omkostningerne, ekspertisen, den finansielle formåen og kvaliteten af de leverede tjenesteydelser i forbindelse med alle vurderede depositarer

b)

en rapport, baseret på den i litra a) omhandlede vurdering, der beskriver, hvordan udpegelsen opfylder de i stk. 1 omhandlede objektive og på forhånd fastsatte kriterier, og hvordan den udelukkende er i UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse.

3.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal over for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland dokumentere, at det er tilfreds med udpegelsen af depositaren, og at udpegelsen udelukkende er UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse. Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal stille den i stk. 1 omhandlede dokumentation til rådighed for den kompetente myndighed i UCITS'ens hjemland.

4.   Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal efter anmodning over for UCITS-investorerne kunne begrunde valget af depositar.

5.   Depositaren skal have en beslutningsprocedure til udvælgelse af tredjeparter, til hvem depositaren kan delegere opbevaringsfunktioner i henhold til artikel 22a i direktiv 2009/65/EF; denne procedure skal være baseret på objektive og på forhånd fastsatte kriterier og udelukkende være i UCITS'ens og UCITS-investorernes interesse.

Artikel 23

Interessekonflikter

Hvis der er en forbindelse eller en koncernforbindelse mellem dem, skal administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren indføre politikker og procedurer, der sikrer, at de:

a)

identificerer alle interessekonflikter, der opstår som følge af den pågældende forbindelse

b)

træffer alle rimelige foranstaltninger til at undgå sådanne interessekonflikter.

Hvis en interessekonflikt som omhandlet i stk. 1 ikke kan undgås, skal administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren forvalte, overvåge og offentliggøre denne interessekonflikt for at forebygge negative konsekvenser for UCITS'ens og UCITS-investorernes interesser.

Artikel 24

Ledelsesorganers og tilsynsfunktioners uafhængighed

1.   Hvis der er en koncernforbindelse mellem dem, skal administrationsselskabet eller investeringsselskabet og depositaren sikre, at:

a)

hvis administrationsselskabets ledelsesorgan og depositarens ledelsesorgan også varetager tilsynsfunktionerne i de respektive selskaber, mindst en tredjedel af medlemmerne af administrationsselskabets ledelsesorgan og af depositarens ledelsesorgan — eller to personer, alt efter hvilket antal der er mindst — er uafhængige

b)

hvis administrationsselskabets ledelsesorgan og depositarens ledelsesorgan ikke varetager tilsynsfunktionerne i de respektive selskaber, mindst en tredjedel af medlemmerne af det organ i administrationsselskabet og hos depositaren, der varetager tilsynsfunktionerne — eller to personer, alt efter hvilket antal der er mindst — er uafhængige.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 anses medlemmer af administrationsselskabets ledelsesorgan, medlemmer af depositarens ledelsesorgan eller medlemmer af det organ i ovennævnte selskaber, der varetager tilsynsfunktionen, for at være uafhængige, hvis de hverken er medlemmer af ledelsesorganet eller det organ, der varetager tilsynsfunktionen, eller er ansat hos nogen af de andre selskaber, mellem hvilke der består en koncernforbindelse, og ikke har nogen forretningsmæssig, familiemæssig eller anden forbindelse med administrationsselskabet eller investeringsselskabet, depositaren eller et andet selskab i koncernen, som giver anledning til en interessekonflikt, der kan svække deres dømmekraft.

Artikel 25

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. oktober 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 186).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).