2.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/132

af 1. februar 2016

om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 18, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den støtte til privat oplagring, der ydes i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334 (2), har haft gunstig indvirkning på markedet for svinekød. Der ventes en yderligere stabilisering af prisen på svinekød.

(2)

Der bør derfor ikke længere ydes støtte til privat oplagring af svinekød, og der bør fastsættes en slutdato for indgivelse af ansøgninger.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334 ophæves.

(4)

For at undgå spekulation bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om den støtte til privat oplagring af svinekød, der ydes i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334, er den 3. februar 2016.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334 ophæves med virkning fra den 3. februar 2016.

Den gælder dog fortsat for kontrakter, som er indgået i henhold til samme forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2016.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2334 af 14. december 2015 om privat oplagring af svinekød og forudfastsættelse af støtten (EUT L 329 af 15.12.2015, s. 10).