14.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/26

af 13. januar 2016

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår nonylphenolethoxylater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. august 2013 fremsendte Kongeriget Sverige et dossier (»bilag XV-dossieret«) til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i overensstemmelse med artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 for at indlede en begrænsningsprocedure i henhold til samme forordnings artikel 69-73. Oprindeligt fremgik det af bilag XV-dossieret, at eksponering for nonylphenol (»NP«) og nonylphenoletoxylater (»NPE«) udgjorde en risiko for miljøet og navnlig for akvatiske dyrearter, der lever i overfladevand. For at begrænse denne risiko blev det i dossieret foreslået at forbyde markedsføring af tekstilvarer, der kan vaskes i vand, hvis de indeholdt NP eller NPE i koncentrationer på 100 mg/kg eller derover (0,01 vægtprocent). Bilag XV-dossieret påviste, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan.

(2)

I løbet af den offentlige høring om bilag XV-dossieret anbefalede Sverige at udelukke NP fra anvendelsesområdet for restriktionsforslaget, da det ikke anvendes bevidst i tekstilforarbejdning. Udelukkelsen af NP blev fundet berettiget af agenturets Udvalg for Risikovurdering (»RAC«) og Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (»SEAC«), når der vurderes i forhold til begrænsningens effektivitet, gennemførlighed og mulighed for kontrol. Derfor bør kun NPE være omfattet af den foreslåede restriktion.

(3)

I bilag XV-dossieret defineres NPE som forgrenede og lineære ethoxylater af nonylphenol, som omfatter stoffer defineret ved CAS- eller EC-numre og UVCB-stoffer, polymerer og homologer. Stofferne i denne gruppe identificeres ved molekylformel (C2H4O)nC15H24O.

(4)

I en række markedsundersøgelser, som der henvises til i bilag XV-dossieret, er der identificeret forekomster af NPE i tekstilvarer i forskellige koncentrationer. Markedsføring og brug af NPE som stoffer eller blandinger med henblik på tekstil- og læderforarbejdning er allerede omfattet af en begrænsning ved punkt 46 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Ved vask af tekstilvarer i vand under rimeligt forventelige omstændigheder udgør udledning af NPE i vandmiljøer imidlertid risici for akvatiske dyrearter.

(5)

Med henblik på sammenhæng med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 (2) bør den foreslåede restriktion på tekstilvarer dække produkter, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre, og andre varer, der omfatter en del, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre. Af klarhedshensyn skal det nævnes, at tekstilvarer omfatter ufærdige, halvfærdige og færdige varer, herunder varer såsom beklædning (f.eks. til mennesker, legetøj og dyr), tilbehør, boligtekstiler, fibre, tråd, stoffer og strikvarer.

(6)

Den 3. juni 2014 vedtog RAC ved enstemmighed en udtalelse om den begrænsning, der blev foreslået i bilag XV-dossieret, og bekræftede, at der er en risiko som følge af eksponering for nedbrydningsprodukter af NPE. RAC udtalte endvidere, at en begrænsning var den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan til at håndtere risiciene ved NEP i tekstilvarer, både hvad angår effektivitet og praktisk gennemførlighed.

(7)

Den 9. september 2014 vedtog SEAC ved enstemmighed en udtalelse om den begrænsning, der blev foreslået i bilag XV-dossieret, og udtalte, at den foreslåede restriktion på NPE var den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste risici, hvad angår proportionaliteten af socioøkonomiske fordele i forhold til de socioøkonomiske omkostninger.

(8)

I overensstemmelse med bilag XV-dossieret og som bekræftet af RAC og SEAC er grænsen på 0,01 vægtprocent den laveste koncentration, der vil svare til en bevidst behandling af tekstilvarer med NPE. Bemærkninger modtaget i løbet af den offentlige høring bekræftede, at en lavere grænse end 0,01 vægtprocent ville medføre betydelige problemer med håndhævelse, idet tekstiler kan kontamineres med NPE i sådanne lave koncentrationer som følge af utilsigtet eksponering under produktionsprocessen. En reduktion af grænsen på 0,01 % med en faktor på fem (til 0,002 vægtprocent) ville desuden kun mindske emissionerne med en faktor på ca. 1,25, hvilket ville reducere NPE-koncentrationer i overfladevand med yderligere 5 % i forhold til grænsen på 0,01 vægtprocent.

(9)

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(10)

Den 1. oktober 2014 forelagde agenturet Kommissionen udtalelserne fra RAC og SEAC, og på dette grundlag konkluderede Kommissionen, at tilstedeværelsen af NPE i tekstilvarer udgør en uacceptabel risiko for miljøet, som skal håndteres på EU-plan. De socioøkonomiske virkninger af begrænsningen, herunder tilgængeligheden af alternativer, er taget i betragtning.

(11)

Det antages, at brugte tekstiler generelt er blevet vasket flere gange, før de leveres eller stilles til rådighed for tredjemand, og derfor, om noget, kun indeholder ubetydelige mængder af NPE. Markedsføringen af brugte tekstilvarer bør derfor undtages fra begrænsningen. Det antages ligeledes, at genanvendte tekstiler indeholder ubetydelige mængder NPE, og begrænsningen bør derfor ikke gælde for nye tekstilvarer, hvis de udelukkende er fremstillet af genanvendte tekstiler uden brug af NPE.

(12)

Interessenter bør gives tilstrækkelig tid til at træffe passende foranstaltninger til overholdelse, navnlig for at sikre tilstrækkelig kommunikation i den komplekse globale forsyningskæde. Den nye begrænsning bør derfor først anvendes fra et senere tidspunkt.

(13)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (EUT L 272 af 18.10.2011, s. 1).


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indsættes følgende som punkt 46a:

»46a.

Nonylphenoletoxylater (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Må ikke markedsføres efter den. 3. februar 2021 i tekstilvarer, der med rimelighed kan forventes at blive vasket i vand i løbet af deres normale levetid, i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover af pågældende tekstilvare eller af hver del af tekstilvaren.

2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på markedsføringen af brugte tekstilvarer eller nye tekstilvarer produceret, uden brug af NPE, udelukkende af genanvendte tekstiler.

3.

Med henblik på punkt 1 og 2 forstås ved »tekstilvarer« enhver ufærdig, halvfærdig eller færdig vare, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre, eller enhver anden vare, der omfatter en del, som består af mindst 80 vægtprocent tekstilfibre herunder varer såsom beklædning, tilbehør, boligtekstiler, fibre, tråd, stoffer og strikvarer.«