13.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/24

af 8. januar 2016

om særlige importbetingelser for jordnødder fra Brasilien, Capsicum annuum og muskatnød fra Indien og muskatnød fra Indonesien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og (EU) nr. 884/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) er der fastlagt en mere intensiv offentlig importkontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning. Jordnødder fra Brasilien og Capsicum annuum og muskatnød fra Indien har allerede siden januar 2010 været underkastet en sådan mere intensiv offentlig kontrol af forekomsten af aflatoksiner. Siden juli 2012 har muskatnød fra Indonesien også været underkastet en mere intensiv offentlig kontrol af aflatoksinforekomst.

(2)

Resultaterne af de offentlige kontroller, som medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 669/2009 har udført af de pågældende varer, viser, at maksimalgrænseværdierne for aflatoksiner i mange tilfælde stadig ikke bliver overholdt. Disse resultater dokumenterer, at import af disse fødevarer og foderstoffer udgør en risiko for dyresundheden og menneskers sundhed. Der kunne ikke konstateres nogen forbedring af situationen efter adskillige år med hyppigere kontroller ved Unionens grænser.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (4) er der indført særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening.

(4)

For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i Unionen bør der derfor indføres yderligere garantier for disse fødevarer og foderstoffer fra Brasilien, Indien og Indonesien. Alle sendinger af jordnødder fra Brasilien, Capsicum annuum fra Indien og muskatnød fra Indien og Indonesien bør ledsages af et sundhedscertifikat, hvori det anføres, at der er foretaget prøveudtagning og analyse af produkterne for tilstedeværelse af aflatoksiner, og at det er blevet konstateret, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Resultaterne af de analytiske test bør vedhæftes sundhedscertifikatet.

(5)

Ud over undtagelsen for sendinger til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at undtage meget små sendinger af visse foderstoffer og fødevarer, dvs. dem på højst 20 kg, til f.eks. kommercielle udstillinger eller vareprøver. Kravet om et sundhedscertifikat ledsaget af det analytiske resultat står for sådanne sendinger ikke rimeligt i forhold til den lave risiko, de indebærer for folkesundheden.

(6)

De tyrkiske og iranske myndigheder har informeret Kommissionen om en ændring af den kompetente myndighed, hvis bemyndigede repræsentant har bemyndigelse til at underskrive sundhedscertifikatet. Den brasilianske myndighed har også kompetencen med hensyn til foderstoffer. Disse ændringer bør derfor indføres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at mindske unødvendige administrative byrder, bør det fastslås, at i tilfælde, hvor en sending er pakket som en kombination af flere små pakker/enheder, er det ikke nødvendigt, at sendingens identifikationskode fremgår af hver enkelt pakke i sendingen, men det er tilstrækkeligt, at den fremgår af den pakke, der består af de små pakker/enheder.

(8)

Som følge af tidligere problemer bør det præciseres, at punkterne på det fælles importdokument, som angiver, at dokumentkontrollen er udført med tilfredsstillende resultat, skal udfyldes, før overførslen af sendingen til et udpeget importsted kan tillades.

(9)

Forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 669/2009 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende som litra i), j) og k):

»i)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien

j)

Capsicum sp. og muskatnød med oprindelse i eller afsendt fra Indien

k)

Muskatnød med oprindelse i eller afsendt fra Indonesien.«

2)

I artikel 1, stk. 3 tilføjes følgende punktum:

»Denne forordning finder heller ikke anvendelse på sendinger af foderstoffer og fødevarer med en bruttovægt på 20 kg og derunder.«

3)

I artikel 5, stk. 2, affattes litra a) således:

»a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (det brasilianske ministerium for landbrug, husdyrbrug og fødevareforsyning), når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Brasilien«.

4)

Artikel 5, stk. 2, litra d) og e), affattes således:

»d)

det iranske ministerium for sundhed og medicinsk uddannelse, når det drejer sig om fødevarer fra Iran

e)

generaldirektoratet for fødevarer og kontrol under ministeriet for fødevarer, landbrug og husdyrbrug i Republikken Tyrkiet, når det drejer sig om fødevarer fra Tyrkiet«.

5)

I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende som litra i):

»i)

det indonesiske landbrugsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Indonesien.«

6)

I artikel 6 tilføjes følgende punktum:

»I tilfælde, hvor en sending er pakket som en kombination af flere små pakker/enheder, er det tilstrækkeligt, at sendingens identifikationskode fremgår af den pakke i sendingen, der består af de små pakker/enheder«.

7)

Artikel 9, stk. 4, første punktum, affattes således:

»Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted tillader overførsel af sendingen til et udpeget importsted efter at have udført de i stk. 2 omhandlede kontroller med tilfredsstillende resultat, og når de relevante punkter i del II af det fælles importdokument (II.3, II.5, II.8 og II.9) er udfyldt.«

8)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Sendinger af de i artikel 1, stk. 1, litra i), j) og k), nævnte foderstoffer og fødevarer, som har forladt oprindelseslandet inden nærværende forordnings ikrafttræden, kan importeres til EU uden at være ledsaget af et sundhedscertifikat og resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode

Taric-underopdeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

20

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

20«

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 


BILAG II

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I sidste punkt erstattes »Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter« med »Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter«.

2)

Følgende rækker indsættes:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode

Taric-underopdeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

20

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

20«

(Fødevarer — tørrede krydderier)