2.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/69


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/12 af 6. januar 2016 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne og udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina

( Den Europæiske Unions Tidende L 4 af 7. januar 2016 )

Side 8, betragtning 64:

I stedet for:

»Denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 597/2009 —«

læses:

»Det udvalg, der er nedsat ved antidumpinggrundforordningens artikel 15, stk. 1, og antisubsidiegrundforordningens artikel 25, stk. 1, har ikke afgivet udtalelse —«.