20.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/19


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/1855

af 19. oktober 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2009/32/EF gælder for ekstraktionsmidler, der anvendes eller er bestemt til anvendelse ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser. Nævnte direktiv gælder ikke for ekstraktionsmidler, der anvendes ved fremstilling af tilsætningsstoffer til fødevarer, vitaminer og andre næringsstoffer, medmindre disse tilsætningsstoffer til fødevarer, vitaminer og andre næringsstoffer er opført på en af oversigterne i bilag I.

(2)

Den 19. august 2014 blev der indgivet en ansøgning af Akzo Nobel Industrial Chemicals BV om en ændring af den maksimale restmængde (MRL) for dimethylether (DME) som et ekstraktionsmiddel i affedtede animalske proteinprodukter, navnlig kollagen og kollagenderivater, fra 0,009 mg/kg til 3 mg/kg og en ny anvendelse til ekstraktion af proteinprodukter til fremstilling af gelatine med en MRL på 0,009 mg/kg. Denne ansøgning blev efterfølgende forelagt for medlemsstaterne.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) evaluerede igen sikkerheden ved DME som et ekstraktionsmiddel til tilberedning af affedtede animalske proteinprodukter — kollagen og gelatine — og afgav udtalelse den 14. juli 2015 (2). Autoriteten konkluderede, at anvendelsen af DME som et ekstraktionsmiddel under de påtænkte betingelser for anvendelse og de foreslåede maksimale restmængder på 3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater og 0,009 mg/kg i gelatine, ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(4)

Det bør derfor tillades at anvende dimethylether som et ekstraktionsmiddel til at fjerne fedt fra animalske proteinråvarer, på betingelse af at de maksimale restmængder af dimethylether fastsættes til 3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater og 0,009 mg/kg i gelatine.

(5)

Direktiv 2009/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2009/32/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to år efter datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 6.6.2009, s. 3.

(2)  EFSA CEF Panel (EFSA's Ekspertpanel for Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, Enzymer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer), 2015. Scientific Opinion on the safety of use of dimethyl ether as an extraction solvent under the intended conditions of use and the proposed maximum residual limits. EFSA Journal 2015;13(7):4174, 13 s.


BILAG

I del II til bilag I til direktiv 2009/32/EF læses angivelserne vedrørende »Dimethylether« således:

»Dimethylether

Tilberedning af affedtede animalske proteinprodukter, herunder gelatine (*)

0,009 mg/kg i det affedtede proteinprodukt, herunder gelatine

Tilberedning af kollagen (**) og kollagenderivater, bortset fra gelatine

3 mg/kg i kollagen og kollagenderivater, bortset fra gelatine


(*)  Ved »gelatine« forstås naturligt, opløseligt protein, også geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder og skind og sener fra dyr, i overensstemmelse med de relevante krav i forordning (EF) nr. 853/2004.

(**)  Ved »kollagen« forstås et proteinbaseret produkt fra dyrs knogler, huder, skind og sener, der er fremstillet i overensstemmelse med de relevante krav i forordning (EF) nr. 853/2004«