3.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/22


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/882

af 1. juni 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår de sproglige krav

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (1), særlig artikel 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse bestemmelser i bilag VI til direktiv 2007/59/EF, ifølge hvilke lokomotivførerne skal opfylde sprogkravene på niveau B1, udgør en unødvendigt stor byrde i de særlige tilfælde, hvor lokomotivførerne kun når til grænsestationen i en nabomedlemsstat og påvirker således kontinuiteten i den grænseoverskridende trafik.

(2)

Det er derfor nødvendigt at mindske de unødvendigt høje krav til sprogkundskaber for grænseovergangssektioner og for de banegårde, der ligger tæt på grænserne, og som er udpeget til grænseoverskridende trafik, ved at fritage de berørte lokomotivførere fra sprogkravene på niveau B1.

(3)

Som forudsætning for fritagelsen skal der indføres passende foranstaltninger til at sikre, at de berørte førere og infrastrukturforvalterens ansatte kan kommunikere aktivt og effektivt i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer for at undgå negative konsekvenser for sikkerheden i jernbanesystemet.

(4)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger for lokomotivførere, som har fået eller får deres licens i overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF inden datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

(5)

Direktiv 2007/59/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag VI til direktiv 2007/59/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Lokomotivførere, der har fået eller får deres licens i overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF før den 1. juli 2016 anses for at opfylde med kravene.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. juli 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national lovgivning gælder ikke for Republikken Cypern og Republikken Malta, så længe der ikke er etableret noget jernbanenet på deres område.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.


BILAG

Punkt 8 i bilag VI til direktiv 2007/59/EF affattes således:

»8.   SPROGPRØVE

1.

Lokomotivførere, der skal kommunikere med infrastrukturforvalteren om vigtige sikkerhedsmæssige forhold, skal have sprogkundskaber i mindst et af de sprog, den pågældende infrastrukturforvalter fastlægger. Deres sprogkundskaber skal sætte dem i stand til at kommunikere aktivt og effektivt i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer. Lokomotivførerne skal kunne anvende de meddelelser og den kommunikationsmetode, der er fastlagt i TSI'en for »drift og trafikstyring«.

2.

For at opfylde de krav, der er fastsat i stk. 1, skal lokomotivførerne have læse- og forståelsesfærdigheder samt skriftlige og mundtlige udtryksfærdigheder på niveau B1 i Europarådets fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFRL) (1).

3.

For så vidt angår grænseovergangssektioner og de banegårde, der ligger tæt på grænserne, og som er udpeget til grænseoverskridende trafik, kan førere af tog, som drives af en jernbanevirksomhed, af infrastrukturforvalteren fritages for at skulle opfylde kravene i stk. 2, såfremt følgende procedure anvendes:

a)

Jernbanevirksomheden skal anmode infrastrukturforvalteren om en undtagelse for de pågældende lokomotivførere. For at sikre en retfærdig og lige behandling af ansøgerne skal infrastrukturforvalteren for hver indgivet anmodning om undtagelse anvende den samme vurderingsprocedure, som er beskrevet i netvejledningen

b)

Infrastrukturforvalteren skal imødekomme en anmodning om undtagelse, hvis jernbanevirksomheden kan dokumentere, at den har truffet passende foranstaltninger til at sikre kommunikationen mellem de berørte lokomotivførere og infrastrukturforvalterens ansatte i rutinemæssige og uregelmæssige situationer og i nødsituationer, som fastsat i stk. 1

c)

Jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne skal sikre, at de berørte ansatte er bekendt med disse regler og foranstaltninger og får den nødvendige uddannelse inden for rammerne af deres sikkerhedsstyringssystemer.«


(1)  Den fælles europæiske referenceramme for sprog: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge University Press (udgave på engelsk) ISBN 0-521-00531-0). Er også tilgængelig på Cedefop's websted: http://www.cedefop.europa.eu/