3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/105


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/2124

af 30. november 2016

om harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser for certificerede modtagere, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF

(meddelt under nummer C(2016) 7728)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (1) skal medlemsstaterne offentliggøre mindst fire generelle overførselslicenser.

(2)

Generelle overførselslicenser er et centralt element i det forenklede licenssystem, der blev indført ved direktiv 2009/43/EF.

(3)

Forskelle i anvendelsesområdet for generelle overførselslicenser, der offentliggøres af medlemsstaterne, for så vidt angår hvilke forsvarsrelaterede produkter der er omfattet, og de forskellige betingelser, der gælder for overførsel af disse produkter, kan hindre gennemførelsen af direktiv 2009/43/EF og opnåelsen af dets målsætning om forenkling. Harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for overførsler i henhold til de generelle overførselslicenser, der offentliggøres af medlemsstaterne, er vigtige for at sikre, at disse licenser er attraktive og bruges.

(4)

Medlemsstaternes repræsentanter i det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i direktiv 2009/43/EF, har foreslået, at der gennem en henstilling fra Kommissionen vil kunne opnås en harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for overførsler i henhold til de generelle overførselslicenser, der offentliggøres af medlemsstaterne.

(5)

Retningslinjerne i denne henstilling er resultatet af forhandlinger med medlemsstaterne om harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for overførsler i henhold til de generelle overførselslicenser for modtagere, der er certificeret i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/43/EF.

(6)

Denne henstilling betragtes som grundlaget for medlemsstaternes generelle overførselslicenser for certificerede modtagere. De forsvarsrelaterede produkter i punkt 1.1 i denne henstilling er en ikkeudtømmende minimumsliste over produkter, til hvilke medlemsstaterne giver tilladelse til overførsler i henhold til deres generelle overførselslicens for certificerede modtagere. Dette betyder, at der i henhold til den generelle overførselslicens for certificerede modtagere, som en medlemsstat offentliggør, også kan overføres andre forsvarsrelaterede produkter, der er omfattet af bilaget til direktiv 2009/43/EF, og som ikke er anført i denne henstilling.

(7)

Medlemsstaterne minder om, at de er bundet af forpligtelser i henhold til europæisk lovgivning, f.eks. Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (2), samt af internationale forpligtelser på eksportkontrolområdet.

(8)

Denne henstilling finder anvendelse på EU's fælles liste over militært udstyr som fastsat i bilaget til direktiv 2009/43/EF. Den henstilling ajourføres, når det er nødvendigt for at afspejle fremtidige ajourføringer af EU's fælles liste over militært udstyr —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.   GENERELLE OVERFØRSELSLICENSER FOR MODTAGERE, DER ER CERTIFICERET I HENHOLD TIL ARTIKEL 9, STK. 2, I DIREKTIV 2009/43/EF

1.1.   Forsvarsrelaterede produkter, der kan overføres i henhold til den generelle overførselslicens for modtagere, der er certificeret i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/43/EF

Følgende ML-kategorier med underpunkter er en undergruppe på listen over forsvarsrelaterede produkter som fastlagt i bilaget til direktiv 2009/43/EF. Den generelle overførselslicens for modtagere, der er certificeret i henhold til artikel 9 i nævnte direktiv, giver som minimum mulighed for overførsel af forsvarsrelaterede produkter i nedenstående ML-kategorier. Medlemsstaterne kan vælge at medtage flere ML-kategorier med tilhørende forsvarsrelaterede produkter i deres generelle overførselslicens for certificerede modtagere.

Liste over ML-kategorier, der som minimum skal omfattes:

ML6. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette køretøjer

Chassiser og tårne

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i den samme generelle overførselslicens.

ML9. Alle varer undtagen:

Komplette fartøjer og ubåde

Undervandsdetektionsudstyr og specielt designede komponenter hertil

Luftuafhængige fremdriftssystemer til ubåde og specielt designede komponenter hertil

Komplette skrog

Modforanstaltninger

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i den samme generelle overførselslicens.

ML10. Alle varer undtagen:

Komplette fly

Komplette ubemandede luftfartøjer (UAV'er) og komponenter, som er specielt designet eller modificeret til ubemandede luftfartøjer

Fuselager til kampfly og kamphelikoptere

Motorer til kampfly

Udstyr og komponenter udelukket fra andre kategorier i den samme generelle overførselslicens.

ML11.a. Kun følgende varer:

Styre- og navigationsudstyr, undtagen systemer til MANPADS eller som defineret af MTCR I

Automatiske kommando- og kontrolsystemer

ML13.c og d.

ML15.b, c og d.

ML16. Alle varer undtagen:

MANPADS-relaterede varer

Alle genstande, der vedrører varer, hvis eksport ikke er tilladt i den samme generelle overførselslicens

ML17.a, b, d, e, j, k, l, m, n, o og p. Alle varer undtagen:

ML17.n: Testmodeller er udelukket, hvis de er specielt designet til udvikling af genstande, der er nævnt i ML.4, 6, 9 eller 10, samt komponenter, der er specielt designet til disse testmodeller.

ML21.a. Kun følgende varer, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i den pågældende generelle licens:

a)

»Software« specielt designet eller modificeret til et af følgende formål:

1.

Drift eller vedligeholdelse af udstyr fastsat i bilaget til direktiv 2009/43/EF

b)

Speciel »software« bortset fra software nævnt i ML21.a som følger:

1.

»Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til modellering, simulering eller evaluering af militære våbensystemer

4.

»Software« specielt designet til militær anvendelse og specielt designet til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol og efterretningsvirksomhed (C3I) eller til applikationer til kommando, kommunikation, kontrol, computerbehandling og efterretningsvirksomhed (C4I).

ML22.a. Alle teknologier undtagen dem, der kræves til udvikling og produktion, og kun hvis de er tilladt i andre kategorier i samme generelle overførselslicens.

1.2.   Betingelser, som skal integreres i den generelle overførselslicens for certificerede modtagere

Følgende liste over betingelser er ikke udtømmende. Andre betingelser, som en medlemsstat tilføjer til en generel overførselslicens for certificerede modtagere, må dog ikke være i modstrid med eller undergrave nedennævnte betingelser.

Geografisk gyldighed: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU 28 + Island og Norge (3)).

Genoverførsler inden for EØS er tilladt uden forudgående kontrol; der kan kun kræves efterfølgende rapportering.

Genudførsel Medlemsstaterne skal godkende frigørelsen fra eksportbegrænsninger i en af eller begge følgende situationer:

for integrerede komponenter i overensstemmelse med målsætningen i artikel 4, stk. 8, i direktiv 2009/43/EF

hvis slutbrugeren befinder sig i følgende lande: Australien, Canada, Japan, New Zealand, Schweiz, Liechtenstein og USA.

I begge disse tilfælde af reeksport kan den nationale kompetente myndighed fra oprindelsesmedlemsstaten bede leverandøren om et anvendelsescertifikat, som skal fremlægges af den certificerede modtager i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/43/EF.

Med henblik på efterfølgende kontrol i henhold til overførselslicensen for certificerede modtagere sikrer medlemsstaterne, at leverandører aflægger rapport om brugen af overførselslicensen for certificerede modtagere i overensstemmelse med de minimumsindberetningskrav, der er specificeret i artikel 8, stk. 3, i direktiv 2009/43/EF.

2.   OPFØLGNING

Medlemsstaterne opfordres til at følge denne henstilling senest den 1. juli 2017.

Medlemsstaterne opfordres til at orientere Kommissionen om eventuelle foranstaltninger, de har truffet for at følge denne henstilling.

3.   ADRESSATER

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

(2)  Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

(3)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 111/2013 af 14. juni 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (EUT L 318 af 28.11.2013, s. 12), som indarbejdede direktiv 2009/43/EF i EØS-aftalen, indeholdt en eksplicit tilpasning: »Direktivet gælder ikke for Liechtenstein.«