24.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 356/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/2369

af 11. november 2016

om undertegnelse på Unions vegne og midlertidig anvendelse af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. januar 2009 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens og dens medlemsstaters vegne at forhandle en flerpartshandelsaftale på plads med de af Det Andinske Fællesskabs medlemslande, der tilsluttede sig målet om en ambitiøs, omfattende og afbalanceret handelsaftale.

(2)

Den 26. juni 2012 undertegnede Unionen handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (1) (»aftalen«). Aftalen har fundet midlertidig anvendelse siden den 1. marts 2013 for Peru og siden den 1. august 2013 for Columbia.

(3)

Artikel 329 i aftalen fastsætter bestemmelser om andre medlemslande i Det Andinske Fællesskabs tiltrædelse af aftalen.

(4)

Forhandlingerne om en tiltrædelsesprotokol til aftalen blev ført mellem Unionen og Ecuador i 2014. Forhandlingerne blev afsluttet den 17. juli 2014.

(5)

Teksten til tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (»protokollen«) blev godkendt af Handelsudvalget, der er nedsat i henhold til aftalen, på udvalgets møde den 8. februar 2016, jf. kravet i artikel 329, stk. 4, i aftalen.

(6)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf. I protokollens artikel 27, stk. 4, er der fastsat bestemmelser om dens midlertidige anvendelse. Som følge af den midlertidige anvendelse af protokollen skal aftalen finde midlertidig anvendelse.

(7)

Den midlertidige anvendelse i medfør af denne afgørelse berører ikke kompetencefordelingen mellem Unionen og dens medlemsstater i overensstemmelse med traktaterne.

(8)

Protokollen bør ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen med forbehold af indgåelse af protokollen.

2.   Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen anvendes mellem Unionen og Ecuador midlertidigt af Unionen som fastsat i protokollens artikel 27, stk. 4 (2), indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse heraf. Som følge heraf anvendes bestemmelserne i aftalen midlertidigt af Unionen, jf. aftalens artikel 330, stk. 3, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for indgåelse af nævnte protokol, med undtagelse af aftalens artikel 2, artikel 202, stk. 1, og artikel 291 og 292.

Artikel 4

Protokollen må ikke fortolkes således, at den skaber rettigheder eller forpligtelser, som kan påberåbes direkte for Unionens eller medlemsstaternes domstole.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2016.

På Rådets vegne

P. ŽIGA

Formand


(1)  EUT L 354 af 21.12.2012, s. 3.

(2)  Den dato, fra hvilken protokollen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.