16.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2271

af 15. december 2016

om ækvivalensen af børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 648/2012 er der fastsat clearingkrav og bilaterale risikostyringskrav for over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler samt indberetningskrav for sådanne kontrakter. I artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 648/2012 defineres et OTC-derivat som en derivataftale, hvis gennemførelse ikke finder sted på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (2) eller på et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked i henhold til artikel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivataftale, hvis gennemførelse ikke finder sted på et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked, klassificeres derfor som en OTC-derivataftale i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

I henhold til artikel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 anses et tredjelandsmarked for at svare til et reguleret marked, hvis det opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, og er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(3)

For at et tredjelandsmarked skal kunne anses for at svare til et reguleret marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, skal det materielle resultat af de gældende retligt bindende krav og tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger være ækvivalent med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, at de retligt bindende krav, som gælder for børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, er ækvivalente med kravene i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, og at disse markeder er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse. De markeder, der er godkendt som børser for finansielle instrumenter eller varebørser på datoen for vedtagelsen af nærværende afgørelse, bør derfor anses for at svare til et reguleret marked i henhold til direktiv 2004/39/EF.

(4)

De retlige rammer i Japan for børser for finansielle instrumenter og varebørser omfatter Financial Instruments and Exchange Act 2006 (FIEA), der fastsætter de reguleringsmæssige rammer for børser for finansielle instrumenter, og Commodity Derivatives Act 2009 (CDA), der fastsætter de reguleringsmæssige og tilsynsmæssige rammer for varebørser. Derivatkontrakter med en vare som underliggende aktiv noteres på en varebørs, og derivater, der er baseret på finansielle instrumenter, noteres på børserne for finansielle instrumenter. Der er fastsat yderligere bestemmelser for børser for finansielle instrumenter i Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act og Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges, mens bestemmelserne for varebørser uddybes i Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act og Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act. Derudover har både varebørsen og børserne for finansielle instrumenter relativt omfattende selvregulerende beføjelser med hensyn til visse krav. De selvregulerende beføjelser hos børserne for finansielle instrumenter omfatter bl.a. forretningsregler vedrørende notering og afnotering af finansielle instrumenter, handelsinstrumenter, handelsordninger og medlemskabskrav. De operationelle regler skal forelægges for Japans premierminister med henblik på godkendelse (artikel 81 i FIEA). Varebørsens selvregulerende beføjelser udøves af dens Self-Regulatory Committee eller Self-Regulatory Department. Varebørsens markedsregler fastsætter handelsregler og medlemskabskrav, som skal forelægges for Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery (MAFF) og Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) med henblik på godkendelse. De selvregulerende regler er retligt bindende for børserne.

(5)

De retligt bindende krav, der gælder for børser med tilladelse i Japan, giver resultater, som er ækvivalente med resultaterne af de krav, der er fastsat i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, på følgende områder: proceduren for tilladelse, definitionskrav, adgang til børsen, organisatoriske krav, krav til den øverste ledelse, finansielle instrumenters optagelse til handel, instrumenters suspension og fjernelse fra handel, overvågning af overholdelse samt adgang til ordninger for clearing og afvikling.

(6)

I henhold til direktiv 2004/39/EF gælder kravene om gennemsigtighed før og efter handel kun for aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Selv om aktier kan optages til handel på børser for finansielle instrumenter, mener Kommissionen, at vurderingen af disse krav ikke er relevant i forbindelse med nærværende afgørelse, eftersom formålet med den er at kontrollere ækvivalensen af de retligt bindende krav, der gælder for tredjelandsmarkeder for så vidt angår derivatkontrakter, der gennemføres på sådanne markeder.

(7)

Det bør derfor konkluderes, at de retligt bindende krav til børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan giver resultater, som er ækvivalente med resultaterne af de krav, der er fastsat i afsnit III i direktiv 2004/39/EF.

(8)

Varebørserne opererer under tilsyn, som varetages af METI og MAFF. CDA fastsætter rammerne for METI's og MAFF's tilsynsmæssige beføjelser. METI og MAFF godkender en varebørs' markedsregler, regler for mægleraftaler, tvistbilæggelsesregler eller regler for udvalg for overvågning af markedstransaktioner og alle ændringer af reglerne. For at sikre retfærdig handel og investorbeskyttelse kan METI og MAFF endvidere pålægge en varebørs at ændre sine selskabsvedtægter, andre regler eller sine forretningsmetoder eller at træffe andre foranstaltninger til at forbedre sine forretningsaktiviteter. Hvis en varebørs ikke udøver sine selvregulerende beføjelser korrekt og ikke træffer foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre retfærdig handel og investorbeskyttelse, kan METI og MAFF tilbagekalde licensen eller suspendere alle eller en del af børsens aktiviteter. Børserne for finansielle instrumenter er underlagt tilsyn, der varetages af Japans premierminister, hvis beføjelser er delegeret til kommissæren for Japan Financial Services Agency (JFSA). Kapitel V, afsnit 5, i FIEA fastsætter de tilsynsforanstaltninger, JFSA råder over. Når en børs for finansielle instrumenter overtræder love og bestemmelser, kan JFSA navnlig tilbagekalde licensen eller udstede en afgørelse om suspension af alle eller en del af børsens aktiviteter. JFSA kan endvidere pålægge en børs for finansielle instrumenter at ændre sine selskabsvedtægter, operationelle regler, regler for mægleraftaler eller andre regler eller handelspraksisser eller at træffe andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med tilsyn. Børsens selskabsvedtægter skal indeholde sanktioner for tilfælde, hvor medlemmerne overtræder dens forretningsregler. Hvis børsen for finansielle instrumenter ikke effektivt overvåger markedet, kan JFSA træffe håndhævelsesforanstaltninger, herunder tilbagekalde licenser eller suspendere aktiviteter.

(9)

Det bør derfor konkluderes, at børser for finansielle instrumenter og varebørser er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse i Japan.

(10)

De betingelser, der er fastsat i artikel 2a forordning (EU) nr. 648/2012, bør derfor anses for at være opfyldt for så vidt angår børser for finansielle instrumenter og varebørser, der har tilladelse i Japan.

(11)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til børser for finansielle instrumenter og varebørser, som er gældende i Japan på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige ordninger for disse markeder og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for nærværende afgørelse, er opfyldt. Kommissionen bør navnlig tage denne afgørelse op til revision i lyset af ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse af rammerne som ækvivalente, som nærværende afgørelse giver. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, som står anført i bilaget, for at svare til regulerede markeder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


BILAG

Børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan, jf. artikel 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.