5.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/90


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1943

af 4. november 2016

om anvendelse af paraffinolie til oliering af æg med henblik på at styre bestanden af ynglende fugle i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 3. marts 2016 anmodede Det Forenede Kongerige Kommissionen om i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 at træffe afgørelse om, hvorvidt paraffinolie, der anvendes til oliering af æg fra ynglende fugle, såsom gæs og måger, for at styre bestandenes størrelse og begrænse muligheden for, at luftfartøjer i og omkring flyvepladser og lufthavne rammes af fugle, er et biocidholdigt produkt efter betydningen i samme forordnings artikel 3, stk. 1, litra a).

(2)

Ifølge oplysningerne fra Det Forenede Kongerige medfører olieringen af ægget, at der fysisk lukkes for porerne i æggeskallen, således at ilttilførslen til embryonet under udvikling ophører, hvilket resulterer i kvælning af fugleembryonet.

(3)

Det er vigtigt først at undersøge, om paraffinolie, der anvendes til oliering af æg, opfylder definitionen af et »biocidholdigt produkt« i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Paraffinolie opfylder betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra a), i nævnte forordning om at være et »stof« eller en »blanding« som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2).

(5)

Paraffinolie er beregnet til at styre bestandene af ynglende fugle, såsom gæs og måger, der er omfattet af definitionen af »skadegørere« i artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 528/2012, da de kan være skadelige for dyr eller mennesker.

(6)

Det fremgår af de indgivne oplysninger, at paraffinolie anvendes til oliebehandling af æg med det formål at ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af skadegørere eller på anden måde holde dem under kontrol.

(7)

Da paraffinolie kun udgør en fysisk hindring for målorganismens iltoptagelseskapacitet, og paraffinolien ikke på noget tidspunkt har en kemisk eller biologisk virkning, kan den ikke anses for at være bestemt til at virke kemisk på denne organisme.

(8)

Eftersom paraffinolie holder skadegørere under kontrol ved ren fysisk eller mekanisk påvirkning, opfylder den ikke definitionen af et »biocidholdigt produkt« i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Paraffinolie, der anvendes til oliering af æg med henblik på at styre bestanden af ynglende fugle, er ikke et biocidholdigt produkt efter betydningen i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).