27.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1223

af 25. juli 2016

om ændring af afgørelse 2011/30/EU om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union

(meddelt under nummer C(2016) 4637)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (1), særlig artikel 46, stk. 2, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens afgørelse 2011/30/EU (2) er revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de tredjelande, der er opført i bilag II til nævnte afgørelse, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, fritaget for kravene i artikel 45 i direktiv 2006/43/EF for visse regnskabsår, forudsat at disse revisorer og revisionsfirmaer indgiver bestemte oplysninger til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat.

(2)

Kommissionen har foretaget vurderinger af de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer fra de i bilag II til afgørelse 2011/30/EU anførte tredjelande. Disse vurderinger blev foretaget med bistand fra den europæiske sammenslutning af revisortilsynsorganer (EGAOB) på grundlag af kriterierne i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, der gælder for medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Det fremgår af vurderingerne, at Mauritius, New Zealand og Tyrkiet har offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer, der opfylder krav, som er ligeværdige med kravene i artikel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Disse systemer bør således betragtes som ligeværdige med medlemsstaternes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer.

(3)

Samarbejdet mellem medlemsstaterne og tredjelandene om offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer bør i sidste ende have til formål at bero gensidigt på hinandens tilsynssystemer på grundlag af deres ligeværdighed.

(4)

Bermuda, Caymanøerne, Egypten og Rusland har etableret eller er i færd med at etablere offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer. Da disse systemer først for nylig er blevet oprettet, mangler der imidlertid stadig visse oplysninger, visse regler er ikke blevet fuldt ud blevet gennemført, visse kontroller gennemføres ikke eller visse sanktioner er ikke blevet indført. For at foretage en yderligere vurdering med henblik på at træffe en beslutning om, hvorvidt sådanne systemer skal betragtes som ligeværdige, er det nødvendigt at indhente supplerende oplysninger fra disse tredjelande for bedre at forstå deres systemer. Det er således hensigtsmæssigt at udvide overgangsperioden i afgørelse 2011/30/EU for revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i disse tredjelande, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat.

(5)

For at beskytte investorer bør revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder, der er registreret i de i bilag II til afgørelse 2011/30/EU anførte tredjelande, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, kun have mulighed for at fortsætte deres revisionsvirksomhed i Unionen uden at være registreret i henhold til artikel 45 direktiv 2006/43/EF i en yderligere periode fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2018, hvis de indgiver de nødvendige oplysninger. I givet fald bør revisorer og revisionsfirmaer kunne fortsætte deres virksomhed i henhold til den pågældende medlemsstats krav i forbindelse med revisionspåtegninger på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der begynder i perioden fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2018. Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes bemyndigelse til at anvende deres undersøgelses- og sanktionssystemer i forhold til sådanne revisorer og revisionsfirmaer.

(6)

Kommissionen vil regelmæssigt overvåge, hvorledes det tilsyns- og reguleringsmæssige samarbejde udvikler sig. Afgørelsen om at tilkende ligeværdighed eller udvide overgangsperioden berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en revision af afgørelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Denne revision kan medføre, at den tilkendte ligeværdighed trækkes tilbage eller at overgangsperioden afsluttes før tiden. Afgørelse 2011/30/EU bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 48, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2011/30/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes som stk. 3:

»Med henblik på artikel 46, stk. 1, i direktiv 2006/43/EF skal de offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer i nedenstående tredjelande betragtes som ligeværdige med kravene i artikel 29, 30 og 32 i nævnte direktiv for så vidt angår revisionsaktiviteter i forbindelse med årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for regnskabsår, der starter efter den 1. august 2016:

1)

Mauritius

2)

New Zealand

3)

Tyrkiet.«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   En medlemsstat anvender ikke artikel 45 i direktiv 2006/43/EF i forhold til revisorer og revisionsfirmaer, der afgiver revisionspåtegning på årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber for virksomheder registreret i de i bilag II til denne afgørelse anførte tredjelande, og hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i den pågældende medlemsstat som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (*) for regnskabsår, der begynder i perioden 2. juli 2010 til 31. juli 2018, forudsat at disse revisorer og revisionsfirmaer indgiver følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat:

a)

navn og adresse på den pågældende revisor eller det pågældende revisionsfirma og oplysninger om juridisk struktur

b)

hvis revisoren eller revisionsfirmaet tilhører et netværk, en beskrivelse af dette

c)

de revisionsstandarder og uafhængighedskrav, der er blevet anvendt ved den pågældende revision

d)

en beskrivelse af revisionsfirmaets interne kvalitetskontrolsystem

e)

en angivelse af, om og hvornår den seneste kvalitetssikringskontrol af revisoren eller revisionsfirmaet blev udført, medmindre denne oplysning fremlægges af tredjelandets kompetente myndighed, og de fornødne oplysninger om kontrolresultaterne. Hvis de nødvendige oplysninger om resultaterne af den seneste kvalitetssikringskontrol ikke er offentligt tilgængelige, behandler medlemsstaternes kompetente myndigheder sådanne oplysninger fortroligt.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).«"

3)

Bilag II erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Valdis DOMBROVSKIS

Næstformand


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/30/EU af 19. januar 2011 om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og sanktionssystemer for revisorer og revisionsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisionsfirmaers revisionsvirksomhed i Den Europæiske Union (EUT L 15 af 20.1.2011, s. 12).


BILAG

»BILAG II

LISTE OVER TREDJELANDE

Bermuda

Caymanøerne

Egypten

Rusland«