12.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/37


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2016/359

af 10. marts 2016

om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/145/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(2)

Den 14. september 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1524 (2) og forlængede dermed foranstaltningerne med yderligere seks måneder.

(3)

Som følge af den fortsatte underminering af eller trussel mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed bør afgørelse 2014/145/FUSP forlænges med yderligere seks måneder.

(4)

Rådet har gennemgået de enkelte opførelser på listen. Bilaget bør ændres, og oplysningerne om tre personer, der er afgået ved døden, bør udgå.

(5)

Afgørelse 2014/145/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2014/145/FUSP ændres således:

1.

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. september 2016.«

2.

Bilaget ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2016.

På Rådets vegne

K.H.D.M. DIJKHOFF

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1524 af 14. september 2015 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 157).


BILAG

I.

Følgende personer udgår af listen i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP:

PERSONER

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Oplysningerne om følgende personer og enheder i bilaget til afgørelse 2014/145/FUSP affattes således:

LISTE OVER PERSONER

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Fødselsdato: 26.11.1972.

Fødested: Beltsy (Bălți), nu Republikken Moldova

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til »premierminister på Krim« i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. »Valget« af ham blev erklæret forfatningsstridigt af den fungerende ukrainske præsident Oleksandr Turchynov den 1. marts 2014. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 og var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Den 9. april 2014 blev han af præsident Vladimir Putin udnævnt til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Den 9. oktober 2014 blev han formelt »valgt« til »leder« af den såkaldte »Republikken Krim«. Aksyonov dekreterede efterfølgende, at posterne som »leder« og »premierminister« blev slået sammen.

Medlem af det russiske statsråd

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Fødselsdato: 19.11.1956

Fødested: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Sloboziaregionen, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova) eller Bogomol, Moldoviske SSR

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Den Autonome Republik Krims øverste råd spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgerne til at stemme for Krims uafhængighed. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014.

Siden den 17. marts 2014 har han været »formand« for den såkaldte »Republikken Krims« statsråd

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Fødselsdato: 15.8.1976

Fødested: Ulan-Ude, den Burjatiske ASSR (Russiske SFSR)

Som tidligere viceminister i Krim har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

Den 11. juni 2014 trådte han tilbage fra stillingen som »førsteviceminister« i den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Fødselsdato: 13.6.1961

Fødested: Moskva eller Sevastopol

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev »folkets borgmester i Sevastopol« med folkelig opbakning den 23. februar 2014, og han accepterede »afstemningen«. Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014. Han var en af medunderskriverne af »Krimtraktatens« tiltrædelse af Den Russiske Føderation den 18. marts 2014. Han var fungerende »guvernør« i Sevastopol fra den 1. til den 14. april 2014 og blev tidligere »valgt« til formand for den lovgivende forsamling i byen Sevastopol

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Fødselsdato: 29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SBU). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim. Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Fødselsdato: 29.9.1953 eller 23.9.1953 eller 28.9.1953

Fødested: Simferopol

Som næstformand for Verkhovna Rada på Krim stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd fra den såkaldte »Republikken Krim«

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Fødselsdato: 5.1.1958

Fødested: Abakan, Khakassien

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Fødselsdato: 9.11.1972

Fødested: Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at »den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim«

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Fødselsdato: 3.4.1957

Fødested: Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Fødselsdato: 21.7.1952

Fødested: Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Tidligere første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål i Føderationsrådet.

Den 1. marts 2014 støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

I øjeblikket første viceguvernør i Kurgan Oblast og leder af Kurgan Oblasts regerings delegation til Den Russiske Føderations regering

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Fødselsdato: 13.9.1961

Fødested: Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, admiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (født DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (født Дмитриева)

Fødselsdato: 9.12.1954

Fødested: Bui, Kostromaregionen

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

Pr. september 2015 medlem af Føderationsrådet i Omskregionen

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Fødselsdato: 27.10.1965

Fødested: Leningrad

Tidligere minister for Krimanliggender. Ansvarlig for integrationen af den indlemmede Autonome Republik Krim i Den Russiske Føderation.

I øjeblikket vicestabschef i den russiske regering, ansvarlig for tilrettelæggelsen af arbejdet i den statslige kommission for den socioøkonomiske udvikling i den såkaldte »Republikken Krim«

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Fødselsdato: 26.1.1972

Fødested: Donetsk

Aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«. Indtil den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Fødselsdato: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Fødested: Makiivka (Donetsk Oblast)

En af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«. Deltog i indtagelsen og besættelsen af regionalforvaltningen. Aktiv talsmand for separatisterne. Indtil den 4. september 2015 såkaldt næstformand for »Folkerådet« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Siden den 4. september 2015»formand« for »Folkerådet i Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Fødselsdato: 1.5.1983

Fødested: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i Donetskregionen

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Fødselsdato: 17.12.1970

Fødested: Moskva

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Chef for folkebevægelsen »Novorossiya«. Tidligere »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Fødselsdato: 19.12.1962

Fødested: Zaporozhye

Tidligere chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne i Sevastopol.

I øjeblikket assistent for deputeret i Sevastopols byråd, Mikhail Chalry

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Fødselsdato: 2.5.1965

Fødested: Sloviansk (Donetsk Oblast)

Tidligere selvudnævnt »folkets borgmester« i Slaviansk (indtil den 10. juni 2014). Ponomariov opfordrede Vladimir Putin til at indsætte russiske styrker for at beskytte byen og bad ham senere om at levere våben. Ponomariovs folk er involveret i bortførelser (de tog Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for Vice News, til fange, begge blev senere løsladt. Ponomariovs folk tilbageholdte militærobservatører i henhold til OSCE's Wiendokument). Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Fødselsdato: 2.6.1970

Fødested: Dnepropetrovsk

Tidligere medlem af Radaen; opfordrede i denne egenskab offentligt til oprettelse af den såkaldte »Føderale Republik Novorossiya« bestående af sydøstlige regioner i Ukraine. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. Tidligere »formand« for det såkaldte »Parlament i Unionen af Folkerepublikker« (»parlamentet i Novorossiya«)

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker, leder »Union of Donbas volunteers«

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Fødselsdato: 9.10.1975

Tidligere såkaldt »de facto-vicepremierminister for sociale anliggender i Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation i Folkerepublikken Donetsk«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering« for »Folkerepublikken Donetsk«

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Fødselsdato: 20.6.1956 eller 6.10.1956

Fødested: Djerzjinsk, Donetskregionen

Øverstbefalende for kosakstyrkerne.

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine, der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Fødselsdato: 23.12.1960

Fødested: Vyselki, Krasnodarregionen

Tidligere guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

I øjeblikket landbrugsminister i Den Russiske Føderation (siden den 22. april 2015)

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Fødselsdato: 5.7.1983 eller 10.3.1983

Fødested: Kakhovka (Kherson Oblast)

I sin egenskab af tidligere såkaldt »udenrigsminister« var hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun har undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Desuden anvendes hendes bankkonto til finansiering af ulovlige separatistgrupper. Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger og politikker.

Medlem af »Folkerådet« for den såkaldte »Folkerepublik Donetsk«

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debalcevo

Tilknyttet »Donbass' folkemilits«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Såkaldt »folkedeputeret« (medlem) af det såkaldte »Folkerådet for Folkerepublikken Donetsk«

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Fødselsdato: 21.6.1973

Fødested: Rostov Oblast (Rusland)

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsypkalov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Mulig fødselsdato: 27.12.1977

Tidligere »minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regerings-«aktiviteter i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske handlinger eller politikker. »Administrerende direktør« for »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Fødselsdato: 23.9.1976

Fødested: Moskva

Moskvarepræsentant i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsernes vilje til at føre guerillakrig og deres erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

En af lederne af »Union of Donbas volunteers«

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Fødselsdato: 23.5.1971

Fødested: Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« på Krim. Mikhail Sergeyevich Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledede Mikhail Sergeyevich Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Fødselsdato: 7.1.1972

Fødested: Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens Udvalg vedrørende Udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Fødselsdato: 29.9.1982

I sin tidligere egenskab af »leder af Den Centrale Valgkommission i Lugansk« var han ansvarlig for at organisere det såkaldte »valg« den 2. november 2014 i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. I oktober 2015 blev han udnævnt til »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling og ved at organisere det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Lugansk

Delegeret i »Den Økonomiske Union Lugansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Lugansk«. Var opstillet som kandidat i det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som »leder« af den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk lov og er derfor ulovligt. Siden 2014 har han været »leder« af den såkaldte »Sammenslutningen af Fagforeninger« i »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Fødselsdato: 3.2.1963

Fødested: Moskva

Tidligere »vicepremierminister for finansielle anliggender« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Fødselsdato: 29.8.1969

Tidligere »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serberen (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Fødselsdato: 30.4. 1991 eller 30.1.1991

Fødested: Skt. Petersborg

Chef for »Rusich«-enheden, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Fødselsdato: 2.2.1983

Fødested: Ukhta, Komi

Chef for »Spartabataljonen«, som er en væbnet separatistgruppe, der deltager i kampene i det østlige Ukraine.

I denne rolle har han aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Fødselsdato: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Fødested: Donetsk

Såkaldt »vicechef« i forsvarsministeriet i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Fødselsdato: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Fødested: Luhansk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den ulovlige såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Formand for den »centrale valgkommission« for den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« siden oktober 2015.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

Såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i den såkaldte »Folkerepubliken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Fødselsdato: 20.11.1988

Fødested: Krasnoarmëisk

Tidligere såkaldt »justitsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har hun således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Fødselsdato: 5.1.1967

Såkaldt »minister for indkomst og afgifter« for den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«.

Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har han således bidraget aktivt til handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Fødselsdato: 10.12.1976

Tidligere såkaldt »minister for økonomisk udvikling og handel« i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og bidraget til yderligere at destabilisere Ukraine

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Fødselsdato: 8.5.1956

Fødested: Kaunas, Litauen

Tidligere første viceforsvarsminister (indtil den 17. november 2015) og i den rolle medvirkende til at støtte deployeringen af russiske tropper i Ukraine.

I henhold til den nuværende struktur i det russiske forsvarsministerium deltager han i den rolle i udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik. Disse politikker truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Fødselsdato: 9.11.1963

Fødested: DDR

Øverstbefalende for det vestlige militærdistrikt siden den 10. november 2015. Tidligere leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. Medvirker aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøver han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirker derfor aktivt til udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

16.2.2015

LISTE OVER ENHEDER

 

Navn

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea »Chernomorneftegaz« (tidligere kendt som PJSC Chernomorneftegaz)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden»Chernomorneftegaz« aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 29. november 2014 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ«). Stifter: Republikken Krims brændstof- og energiministerium (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

12.5.2014

2.

Virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (tidligere kendt som Feodosia)

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Feodosias' aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen som virksomhed med begrænset ansvar »Port Feodosia« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ПОРТ ФЕОДОСИЯ«) den 9. februar 2015. Stifter: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский)

12.5.2014

10.

Såkaldt »Donbass folkemilits«»Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса«

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Den tidligere leder Pavel Gubarev er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«

25.7.2014

13.

Byen Sevastopols statsejede virksomhed »Sevastopol seaport« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Sevastopol commercial seaport« Государственное предприятие »Севастопольский морской торговый порт« Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17. marts 2014 vedtog »Krims parlament« resolution nr. 1757-6/14 »om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastruktur- eller landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim. Registreret igen den 6. juni 2014 som byen Sevastopols statsejede virksomhed, »Sevastopol seaport« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ »СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«). Stifter: Sevastopols regering (Правительство Севастополя)

25.7.2014

14.

Selskab med begrænset ansvar »Kerch seaport«/»Kamysh-Burun« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Kerch commercial sea port« Государственное предприятие »Керченский морской торговый порт«; Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17. marts 2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske infrastruktur- eller landbrugsministerium« og resolution nr. 1865-6/14 den 26. marts 2014 om den statsejede virksomhed »Crimean Sea Ports« (»О Государственном предприятии«»Крымские морские порты«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch Commercial Sea Port«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Hvad angår omfanget af handelen er det den næststørste handelshavn i Krim. Registreret igen den 9. december 2014 som virksomhed med begrænset ansvar »Kerch seaport«»Kamysh-Burun« (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ«»КАМЫШ-БУРУН«). Stiftere: Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok-Capital«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК КЭПИТАЛ«); Virksomhed med begrænset ansvar »Vostok«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »ВОСТОК«); virksomhed med begrænset ansvar »Altcom Invest-Stroi«, registreret i Donetsk, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ«) og virksomhed med begrænset ansvar »Altcom-Beton«, registreret i Borispol, Ukraine (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ »АЛЬТКОМ-БЕТОН«)

25.7.2014

15.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (tidligere kendt som statsejet virksomhed Universal-Avia Государственное предприятие »Универсал-Авиа«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Universal-Avia«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24.marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/14 »om den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia«« (»О Государственном предприятии »Универсал-Авиа««), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Universal-Avia« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »УНИВЕРСАЛ-АВИА«). Stifter: Republikken Krims transportministerium (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

16.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (tidligere kendt som kurstedet »Nizhnyaya Oreanda« Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14 »om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 9. oktober 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Sanatorium Nizhnyaya Oreanda« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ »САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА«УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

18.

Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »National Association of producers »Massandra««; Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«; Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Massandra«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 1. august 2014 som Den Russiske Føderations præsidents administrations føderale statsejede budgetvirksomhed »Production-Agrarian Union »Massandra«« (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ »ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«МАССАНДРА»«УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Stifter: Den Russiske Føderations præsidents administration (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

25.7.2014

19.

Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (tidligere kendt som »statsejet virksomhed Magarach of the national institute of wine« Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач« Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye«»Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 15. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА »МАГАРАЧ««). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

20.

Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (tidligere kendt som statsejet virksomhed »Factory of sparkling wine Novy Svet«; Государственное предприятиеЗавод шампанских вин »Новый свет«; Gosudarstvenoye predpriyatiye »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 4. januar 2015 som Republikken Krims statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine »Novy Svet«« (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ »ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН »НОВЫЙ СВЕТ«). Stifter: Republikken Krims landbrugsministerium (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB materielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines territoriale integritet

30.7.2014