18.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/230

af 17. februar 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 107, stk. 4, og artikel 142, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU (2) indeholder lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og lovregler anses for at svare til de tilsyns- og lovregler, der anvendes i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(2)

Kommissionen har foretaget yderligere vurderinger af de tilsyns- og lovregler, der gælder for investeringsselskaber og børser, og brugt den samme metodologi som i forbindelse med de vurderinger af ækvivalensen, der førte til vedtagelse af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU.

(3)

Kommissionen har i forbindelse med vurderingerne taget hensyn til den relevante udvikling i tilsyns- og lovreglerne siden vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU og til de forhåndenværende informationskilder, herunder uafhængige vurderinger foretaget af internationale organisationer, bl.a. Den Internationale Valutafond og Den Internationale Børstilsynsorganisation.

(4)

Kommissionen har konkluderet, at i Japan opfylder kun de tilsyns- og lovregler, der gælder for en undergruppe af japanske investeringsselskaber, en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og lovregler, der gælder for investeringsselskaber. Denne undergruppe af japanske investeringsselskaber, som defineret i artikel 28 i den japanske lov om værdipapirer og børshandel (Financial Instrument and Exchange Act), gennemfører definerede forretninger og omtales i de japanske lovregler som Type I Financial Instruments Business Operators (Type I FIBO'er). Type I FIBO'er er omfattet af særlige regler om kapitalkrav ved registrering samt om løbende risikobaserede kapitalkrav. På grundlag af den analyse, der er foretaget, bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for Type I FIBO'er i Japan, anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(5)

Kommissionen har konkluderet, at Hongkong, Indonesien og Sydkorea har tilsyns- og lovregler, der opfylder en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og lovregler, der gælder for investeringsselskaber. Derfor bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for investeringsselskaber i disse tredjelande og territorier, anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Kommissionen har konkluderet, at Australien, Indonesien og Sydkorea har tilsyns- og lovregler, der opfylder en række operationelle standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og lovregler, der gælder for børser. Derfor bør de tilsyns- og lovregler, der gælder for børser i disse tredjelande, anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(7)

Gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU bør derfor ændres, således at disse tredjelande og territorier opføres på den relevante liste over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til denne afgørelse.

2)

Bilag III erstattes af teksten i bilag II til denne afgørelse.

3)

Bilag V erstattes af teksten i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU af 12. december 2014 om ækvivalensen af visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige krav med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 155).


BILAG I

»BILAG II

LISTE OVER TREDJELANDE OG TERRITORIER, JF. ARTIKEL 2 (INVESTERINGSSELSKABER)

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Kina

5)

Hongkong

6)

Indonesien

7)

Japan (begrænset til Type I Financial Instruments Business Operators)

8)

Mexico

9)

Sydkorea

10)

Saudi-Arabien

11)

Singapore

12)

Sydafrika

13)

USA«


BILAG II

»BILAG III

LISTE OVER TREDJELANDE, JF. ARTIKEL 3 (BØRSER)

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Kina

5)

Indien

6)

Indonesien

7)

Japan

8)

Mexico

9)

Sydkorea

10)

Saudi-Arabien

11)

Singapore

12)

Sydafrika

13)

USA«


BILAG III

»BILAG V

LISTE OVER TREDJELANDE OG TERRITORIER, JF. ARTIKEL 5 (KREDITINSTITUTTER OG INVESTERINGSSELSKABER)

Kreditinstitutter:

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Kina

5)

Guernsey

6)

Hongkong

7)

Indien

8)

Isle of Man

9)

Japan

10)

Jersey

11)

Mexico

12)

Monaco

13)

Saudi-Arabien

14)

Singapore

15)

Sydafrika

16)

Schweiz

17)

USA

Investeringsselskaber:

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Kina

5)

Hongkong

6)

Indonesien

7)

Japan (begrænset til Type I Financial Instruments Business Operators)

8)

Mexico

9)

Sydkorea

10)

Saudi-Arabien

11)

Singapore

12)

Sydafrika

13)

USA«