13.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/164


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen

( Den Europæiske Unions Tidende L 343 af 29. december 2015 )

Side 8, artikel 1, nr. 10); side 12, artikel 5, stk. 1, litra a), nr. iii), og artikel 5, stk. 3:

I stedet for:

»fælles transitland«

læses:

»fælles forsendelsesland«.

Side 20, artikel 31, indledende sætning:

I stedet for:

»Som varer, der er fuldt ud fremstillet i et præferenceberettiget land, anses følgende:«

læses:

»Som varer, der er fuldt ud fremstillet i et enkelt land, anses følgende:«.

Side 79, artikel 167, stk. 1, litra c):

I stedet for:

»udført efter forskrifter fra en person«

læses:

»udført efter forskrifter på vegne af en person«.

Side 81, artikel 169, stk. 6, litra a):

I stedet for:

»hvor forarbejdningen foretages på bevillingshaverens foranledning«

læses:

»hvor forarbejdningen foretages på vegne af bevillingshaveren«.

Side 88, artikel 189, stk. 1; side 115, bilag A, afsnit I, kapitel 1, datakravstabel, gruppe 1, rubrik 1/5, anden kolonne; side 125, bilag A, afsnit I, kapitel 2, rubrik 1/5, overskriften og tekst;

I stedet for:

»fælles transitlande«

læses:

»fælles forsendelseslande«.

Side 90, artikel 197, overskrift:

I stedet for:

»Bevilling til anvendelse af særlige typer segl«

læses:

»Bevilling til anvendelse af en særlig type segl«.

Side 90, artikel 197, stk. 1:

I stedet for:

»særlige typer forsegling af«

læses:

»en særlig type segl på«.

Side 90, artikel 197, stk. 2:

I stedet for:

»de særlige typer segl«

læses:

»den særlige type segl«.

Side 180, bilag B, afsnit I, kapitel 3, gruppe 5, rubrik 5/12, anden kolonne:

I stedet for:

»Udpassagetoldsted«

læses:

»Udgangstoldsted«.

Side 180, bilag B, afsnit I, kapitel 3, gruppe 5, rubrik 5/13, anden kolonne:

I stedet for:

»Efterfølgende indpassagetoldsted(er)«

læses:

»Efterfølgende indgangstoldsted(er)«.

Side 202, bilag B, afsnit II, gruppe 3, rubrik 3/15:

I stedet for:

»Navn og adresse på den part, for hvis regning der foretages en importangivelse.«

læses:

»Navn og adresse på den part, der foretager, eller på hvis vegne der foretages, en importangivelse.«

Side 202, bilag B, afsnit II, gruppe 3, rubrik 3/16:

I stedet for:

»Identifikationsnummer på den part, for hvis regning der foretages en importangivelse.«

læses:

»Identifikationsnummer på den part, der foretager, eller på hvis vegne der foretages, en importangivelse.«

Side 210, bilag B, afsnit II, gruppe 5, punkt 5/7 (Planlagte grænseovergangstoldsteder (og lande)):

I stedet for:

»Angiv koden for det planlagte indpassagetoldsted i hver kontraherende part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, som ikke er Unionen (i det følgende benævnt fælles transitland uden for Unionen), gennem hvis territorium varerne forventes transporteret, samt det indpassagetoldsted, ved hvilket varerne på ny føres ind i Unionens toldområde efter at være transporteret gennem et fælles transitland uden for Unionen, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet territorium (der hverken er Unionen eller et fælles transitland uden for Unionen), det udpassagetoldsted, hvor transporten forlader Unionen, og det indpassagetoldsted, hvor den igen kommer ind på Unionens område.«

læses:

»Angiv koden for det planlagte indgangstoldsted i hver kontraherende part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure, som ikke er Unionen (i det følgende benævnt fælles forsendelsesland uden for Unionen), gennem hvis territorium varerne forventes transporteret, samt det indgangstoldsted, ved hvilket varerne på ny føres ind i Unionens toldområde efter at være transporteret gennem et fælles forsendelsesland uden for Unionen, eller, såfremt transporten foregår gennem et andet territorium (der hverken er Unionen eller et fælles forsendelsesland uden for Unionen), det udgangstoldsted, hvor transporten forlader Unionen, og det indgangstoldsted, hvor den igen kommer ind på Unionens område.«

Side 211, bilag B, afsnit II, gruppe 5, punkt 5/12 (Udpassagetoldsted) overskriften:

I stedet for:

»5/12.    Udpassagetoldsted «

læses:

»5/12.   

Udgangstoldsted «.

Side 211, bilag B, afsnit II, gruppe 5, punkt 5/13 (Efterfølgende indpassagetoldsted(er)), overskriften:

I stedet for:

»5/13.    Efterfølgende indpassagetoldsted(er) «

læses:

»5/13.   

Efterfølgende indgangstoldsted(er) «.

Side 211, bilag B, afsnit II, gruppe 5, punkt 5/13 (Efterfølgende indpassagetoldsted(er)):

I stedet for:

»Identifikation af de efterfølgende indpassagetoldsteder i Unionens toldområde«

læses:

»Identifikation af de efterfølgende indgangstoldsteder i Unionens toldområde«.

Side 225, bilag B, afsnit II, gruppe 8, punkt 8/4 (Sikkerhedsstillelse ikke gyldig i):

I stedet for:

»Hvis sikkerhedsstillelsen ikke gælder for fælles transitlande, tilføjes de relevante koder for det/de pågældende fælles transitland(e) efter »ikke gyldig i«.«

læses:

»Hvis sikkerhedsstillelsen ikke gælder for alle de fælles forsendelseslande, anføres de relevante koder for det/de pågældende fælles forsendelsesland(e) efter »ikke gyldig i«.«.

Side 232, bilag B-01, afsnit III »Model af det administrative enhedsdokument (sæt på otte eksemplarer)« læses således:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Side 247, bilag B-01, afsnit IV »Model af supplerende formularer til det administrative enhedsdokument (sæt på otte eksemplarer)« læses således:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Side 266, formularen i bilag B-02, kapitel I, læses således:

Image

Side 267, bilag B-02, kapitel II, tredje afsnit, indledende sætning:

I stedet for:

»Forsendelsesledsagedokumentet udskrives på grundlag af de oplysninger, der afledes af forsendelsesangivelsen, i givet fald som ændret af indehaveren af forsendelsesproceduren og/eller kontrolleret af afgangstoldstedet, suppleret med følgende:«

læses:

»Forsendelsesledsagedokumentet udskrives på grundlag af de oplysninger, der afledes af forsendelsesangivelsen, i givet fald som ændret af den person, der er ansvarlig for forsendelsesproceduren, og/eller kontrolleret af afgangsstedet, suppleret med følgende:«.

Side 267, bilag B-02, kapitel II, tredje afsnit, nr. 3 (»Under rubrikken referencenummer/UCR (2/4)«):

I stedet for:

»Navn og adresse på det toldsted, hvortil et eksemplar af forsendelsesledsagedokumentet skal sendes, hvis nødproceduren anvendes.«

læses:

»Navn og adresse på det toldsted, hvortil et eksemplar af forsendelsesledsagedokumentet skal sendes, hvis BCP anvendes.«.

Side 267, bilag B-02, kapitel II, nr. 4 (»Rubrikken afgangstoldsted (C)«), overskriften:

I stedet for:

»Rubrikken afgangstoldsted«

læses:

»Rubrikken afgangssted«.

Side 267, bilag B-02, kapitel II, punkt 4 (»Rubrikken afgangstoldsted (C)«), første og andet led:

I stedet for:

»—

navn på afgangstoldstedet

referencenummer på afgangstoldstedet«

læses:

»—

navn på afgangsstedet

referencenummer på afgangsstedet«.

Side 268, bilag B-02, kapitel II, nr. 6 (»Formaliteter under transporten«), andet afsnit:

I stedet for:

»I tidsrummet fra varerne har forladt afgangsstedet,«

læses:

»I tidsrummet fra varerne har forladt afgangstoldstedet,«.

Side 268, bilag B-02, kapitel II, nr. 6 (»Formaliteter under transporten«), femte afsnit:

I stedet for:

»Toldmyndighederne på grænseovergangsstedet eller bestemmelsestoldstedet«

læses:

»Toldmyndighederne på grænseovergangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet«.

Side 269, formularen i bilag B-03, kapitel I, affattes således:

Image

Side 271, formularen i bilag B-04, afsnit I, affattes således:

Image

Side 273, bilag B-04, afsnit II, nr. 9, femte afsnit:

I stedet for:

»Toldmyndighederne på forsendelsesstedet eller bestemmelsesstedet er forpligtede til at indføre de oplysninger,«

læses:

»Toldmyndighederne på grænseovergangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet er forpligtede til at indføre de oplysninger,«.

Side 274, formularen i bilag B-05, afsnit I, affattes således:

Image

Side 533, bilag 62-01, del B, nr. 2), andet afsnit, litra b), indledende sætning:

I stedet for:

»Når udførslen af varerne har givet anledning til opfyldelse af eksporttoldformaliteter med henblik på ydelse af restitutioner eller andre beløb ved udførsel som led i den fælles landbrugspolitik,«

læses:

»Når eksporten af varerne har givet anledning til opfyldelse af eksporttoldformaliteter med henblik på ydelse af restitutioner eller andre beløb ved eksport som led i den fælles landbrugspolitik«.

Side 556, bilag 90, nr. 26:

I stedet for:

»særlige typer forsegling«

læses:

»segl af en særlig model«.