19.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2403

af 15. december 2015

om fælles retningslinjer for inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at inaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (1), navnlig andet afsnit af del III i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4 i direktiv 91/477/EØF skal medlemsstaterne sikre, at skydevåben eller dele af skydevåben, der markedsføres, er forsynet med mærkning og registreret i overensstemmelse med dette direktiv eller, at de er blevet inaktiverede.

(2)

I overensstemmelse med bilag I, del III, første afsnit, litra a), i direktiv 91/477/EØF, omfatter definitionen af »skydevåben« ikke genstande, der normalt ville svare til definitionen af »skydevåben«, hvis disse er gjort definitivt uegnede til brug ved en inaktivering, der sikrer, at alle væsentlige dele af skydevåbnet er gjort definitivt ubrugelige og umulige at fjerne, udskifte eller ændre med henblik på reaktivering af skydevåbnet.

(3)

Bilag I, del III, andet afsnit, i direktiv 91/477/EØF pålægger medlemsstaterne at træffe bestemmelser med henblik på at lade inaktiveringsforanstaltningerne kontrollere ved en kompetent myndighed for at sikre, at de ændringer, der er tilført et skydevåben, gør det definitivt ubrugeligt. Medlemsstaterne skal også sørge for, at der udstedes en attest eller et dokument, der bekræfter skydevåbnets inaktivering, eller at der i dette øjemed påsættes skydevåbnet et klart synligt mærke.

(4)

Unionen er part i protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (»protokollen«), der blev indgået ved Rådets afgørelse 2014/164/EU (2).

(5)

Artikel 9 i protokollen indeholder en liste over de fælles generelle principper for inaktivering, som parterne skal opfylde.

(6)

De standarder og teknikker for definitiv inaktivering af skydevåben, der er fastsat i denne forordning, er blevet etableret med den tekniske ekspertise i »Den Permanente Internationale Kommission for afprøvning af håndvåben« (C.I.P.). C.I.P. er nedsat for at kontrollere de nationale kontrolorganer for skydevåben og navnlig for at garantere tilstedeværelsen i hvert land af love og administrative bestemmelser til sikring af en effektiv og ensartet afprøvning af skydevåben og ammunition.

(7)

For at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau for inaktivering af skydevåben bør Kommissionen regelmæssigt revidere og ajourføre de tekniske specifikationer, der er fastsat i denne forordning. Med henblik herpå bør Kommissionen tage hensyn til de erfaringer, der er gjort af medlemsstaterne, når de anvender eventuelle yderligere inaktiveringsforanstaltninger.

(8)

Denne forordning berører ikke artikel 3 i direktiv 91/477/EØF.

(9)

Under hensyntagen til sikkerhedsrisikoen bør våben, som inaktiveres før datoen for denne forordnings anvendelse, og som bringes i omsætning, herunder overførsel til fri udveksling eller byttehandel, eller overføres til en anden medlemsstat efter denne dato, være omfattet af bestemmelserne i denne forordning.

(10)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre foranstaltninger, der supplerer de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I, med henblik på at inaktivere skydevåben på deres område, såfremt de har truffet alle nødvendige foranstaltninger til anvendelse af de fælles inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker, der er fastsat i denne forordning.

(11)

For at give medlemsstaterne mulighed for at sørge for samme sikkerhedsniveau på deres område bør medlemsstater, som indfører supplerende foranstaltninger til inaktivering af skydevåben på deres område i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, have mulighed for at kræve bevis for, at inaktiverede skydevåben, der skal overføres til deres område, opfylder disse supplerende foranstaltninger.

(12)

For at sætte Kommissionen i stand til at tage hensyn til udviklingen og bedste praksis i medlemsstaterne inden for inaktivering af skydevåben ved revisionen af denne forordning bør medlemsstaterne meddele Kommissionen de foranstaltninger, de vedtager på det område, der er omfattet af denne forordning, og de yderligere foranstaltninger, de indfører. Med henblik herpå bør underretningsprocedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (3) anvendes.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 91/477/EØF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på skydevåben i kategori A, B, C og D som defineret i bilag I til direktiv 91/477/EØF.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på skydevåben, der er inaktiveret før datoen for dens anvendelse, medmindre disse skydevåben overføres til en anden medlemsstat eller markedsføres.

Artikel 2

Personer og enheder, der er bemyndiget til at inaktivere skydevåben

Inaktivering af skydevåben skal udføres af offentlige eller private enheder eller af enkeltpersoner, der er bemyndiget hertil i henhold til national lovgivning.

Artikel 3

Kontrol og godkendelse af inaktivering af skydevåben

1.   Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed til at kontrollere, om inaktiveringen af et skydevåben er blevet udført i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I (i det følgende benævnt »den kontrollerende enhed«).

2.   Hvis den kontrollerende enhed også er bemyndiget til at inaktivere skydevåben, skal medlemsstaterne sikre en klar adskillelse af disse opgaver og de personer, der udfører dem, inden for denne enhed.

3.   Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over de kontrollerende enheder, som er udpeget af medlemsstaterne, herunder detaljerede oplysninger om og symbolet for den kontrollerende enhed samt kontaktoplysninger.

4.   Hvis inaktiveringen af skydevåbnet er udført i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag I, skal den kontrollerende enhed til ejeren af skydevåbnet udstede en inaktiveringsattest i overensstemmelse med modellen i bilag III. Alle oplysninger i inaktiveringsattesten skal forelægges både på det sprog, der tales i den medlemsstat, hvor inaktiveringsattesten er udstedt, og på engelsk.

5.   Ejeren af et inaktiveret skydevåben skal til enhver tid opbevare inaktiveringsattesten. Hvis det inaktiverede skydevåben bringes i omsætning, skal det være ledsaget af inaktiveringsattesten.

6.   Medlemsstaterne skal sørge for, at der i en periode på mindst 20 år føres en fortegnelse over de attester, der udstedes for inaktiverede skydevåben, med angivelse af datoen for inaktivering og attestens nummer.

Artikel 4

Anmodning om assistance

Enhver medlemsstat kan anmode om assistance fra enheder, der har tilladelse til at inaktivere skydevåben eller er udpeget som kontrollerende enhed i en anden medlemsstat, til henholdsvis at udføre eller kontrollere inaktivering af skydevåben. Med forbehold af accept af anmodningen, skal den assistanceydende kontrollerende enhed, hvis anmodningen vedrører kontrol af inaktivering af et skydevåben, udstede en inaktiveringsattest i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4.

Artikel 5

Mærkning af inaktiverede skydevåben

Inaktiverede skydevåben skal være mærket med en fælles unik mærkning i overensstemmelse med modellen i bilag II til angivelse af, at de er blevet inaktiveret i henhold til de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I. Mærkningen påføres alle komponenter, der er modificeret til inaktivering af skydevåbnet, af den kontrollerende enhed og skal opfylde følgende krav:

a)

den er klart synlig og må ikke kunne fjernes

b)

den er forsynet med oplysninger om den medlemsstat, hvor inaktiveringen er foretaget, og den kontrollerende enhed, der har kontrolleret inaktiveringen

c)

skydevåbnets oprindelige serienummer(-re) er bevaret.

Artikel 6

Yderligere inaktiveringsforanstaltninger

1.   Medlemsstaterne kan indføre yderligere foranstaltninger til inaktivering af skydevåben på deres område, der går ud over de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I.

2.   Kommissionen skal regelmæssigt sammen med det udvalg, der er nedsat ved direktiv 91/477/EØF, undersøge de supplerende foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, og i god tid overveje at revidere de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I.

Artikel 7

Overførsel af inaktiverede skydevåben inden for Unionen

1.   Inaktiverede skydevåben må kun overføres til en anden medlemsstat, hvis de bærer den fælles unikke mærkning og er ledsaget af en inaktiveringsattest i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Medlemsstaterne skal anerkende inaktiveringsattester, der er udstedt af en anden EU-medlemsstat, hvis attesterne opfylder kravene i denne forordning. Medlemsstater, der har indført yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6, kan imidlertid kræve bevis for, at inaktiverede skydevåben, der skal overføres til deres område, er i overensstemmelse med disse supplerende foranstaltninger.

Artikel 8

Krav om underretning

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver foranstaltning, de vedtager på det område, der er omfattet af denne forordning, samt enhver supplerende foranstaltning, som er truffet i overensstemmelse med artikel 6. Til det formål skal medlemsstaterne anvende de procedurer, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/1535.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af kommissionen


(1)  EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51.

(2)  Rådets afgørelse 2014/164/EU af 11. februar 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (EUT L 89 af 25.3.2014, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).


BILAG I

Tekniske specifikationer for inaktivering af skydevåben

I.

De inaktiveringsprocedurer, der skal gennemføres for at gøre skydevåben definitivt ubrugelige, er defineret på grundlag af tre tabeller:

Tabel I indeholder en liste over forskellige typer skydevåben.

Tabel II beskriver de procedurer, som skal gennemføres for at gøre hver eneste væsentlig del af skydevåbenet uigenkaldeligt ubrugelig.

Tabel III beskriver de inaktiveringsprocedurer, der skal udføres for de forskellige typer skydevåben.

II.

For at tage højde for den tekniske udvikling for skydevåben og inaktiveringsprocedurer over tid gennemgås og ajourføres disse tekniske specifikationer regelmæssigt, mindst hvert andet år.

III.

For at sikre en korrekt og ensartet anvendelse af inaktiveringsprocedurerne for skydevåben, vil Kommissionen udarbejde definitioner i samarbejde med medlemsstaterne.

TABEL I: Liste over typer af skydevåben

TYPER AF SKYDEVÅBEN

1

Pistoler (enkeltlader-, halvautomatiske)

2

Revolvere (herunder forladerevolvere)

3

Lange enkeltladede våben (ikke med knæklås)

4

Skydevåben med knæklås (f.eks. glatløbede, med riffelgang, kombineret, falling/rolling block-mekanisme, korte og lange skydevåben)

5

Lange repetérskydevåben (glatløbede, med riffelgang)

6

Lange halvautomatiske skydevåben (glatløbede, med riffelgang)

7

(Fuld)automatiske skydevåben: f.eks. udvalgte stormgeværer, maskinpistoler, maskingeværer, (fuld)automatiske pistoler

8

Forladerskydevåben


TABEL II: Særlige procedurer for hver komponent

KOMPONENT

PROCEDURE:

1.

PIBE/LØB

1.1.

Hvis piben/løbet er fastgjort til rammen (1), drives en stift af hærdet stål (diameter > 50 % af kammerets diameter, mindst 4,5 mm) gennem kammeret til rammen/låsestolen. Stiften skal svejses fast (2).

1.2.

Hvis piben/løbet er aftageligt (ikke fastgjort), skæres en langsgående åbning gennem hele kammervæggen (bredde >

Formula

af kaliberet og maksimalt 8 mm); der svejses en plombe/stang i løbet fra kammerets begyndelse (L ≥ 2/3 af løbets længde).

1.3.

Inden for den første tredjedel af løbet (fra kammeret) bores enten huller (skal have mindst 2/3 af kaliberets diameter for glatløbede våben og hele kaliberets diameter for alle andre våben; hullerne skal ligge i forlængelse af hinanden, 3 for korte våben, 6 for lange våben); eller der skæres efter kammeret en V-udskæring (vinkel 60 ± 5°), som går igennem løbets overflade; eller der skæres efter kammeret en langsgående åbning (bredde 8-10 mm ± 0,5 mm, længde ≥ 52 mm) det samme sted som angivet for hullerne; eller der skæres en langsgående åbning (bredde 4-6 mm ± 0,5 mm) fra kammeret til en position 5 mm fra mundingen.

1.4.

Ved løb/piber, der har føderampe, fjernes føderampen.

1.5.

Med henblik på at forhindre at løbet kan fjernes fra rammen, anvendes en stift af hærdet stål, eller der foretages svejsning.

2.

BUNDSTYKKE/LÅS

2.1.

Slagstiften fjernes eller forkortes.

2.2.

Bundstykkehovedet fræses i en vinkel på mindst 45 grader og på en overflade, der er større end 50 % af stødbunden/bundstykkefrontens overflade.

2.3.

Hullet til slagstiften svejses til.

3.

TROMLE

3.1.

Alle indervægge fjernes mellem tromlens kamre i mindst 2/3 af dens længde, idet der foretages et cirkulært snit ≥ hylsterdiameter.

3.2.

Hvor det er muligt, foretages der svejsning med henblik på at undgå, at tromlen kan fjernes fra rammen, eller — såfremt dette ikke er muligt — der anvendes passende foranstaltninger, som gør fjernelse umulig.

4.

SLÆDE

4.1.

Der fræses eller fjernes mere end 50 % af stødbunden/bundstykkefrontens forside i en vinkel på mellem 45 og 90 grader.

4.2.

Slagstiften fjernes eller forkortes.

4.3.

Hullet til slagstiften fræses og svejses til.

4.4.

Låserillerne i slæden fræses væk.

4.5.

Hvor det er muligt, fræses indersiden af den øvre forkant af udkasteråbningen i slæden i en vinkel på 45 grader.

5.

RAMME (PISTOLER)

5.1.

Føderampen fjernes.

5.2.

Mindst 2/3 af slædestyret på begge sider af rammen fræses væk.

5.3.

Slædestoppet svejses til.

5.4.

Adskillelse af pistoler med polymerramme forhindres ved svejsning. I henhold til den nationale lovgivning kan denne procedure udføres efter kontrol ved den nationale myndighed.

6.

FULDAUTOMATISK SYSTEM

6.1.

Stempel- og gastryksystemet ødelægges ved skæring eller svejsning.

6.2.

Bundstykket fjernes, erstattes med et stålstykke og svejses til, eller bundstykket reduceres med mindst 50 % og svejses til, og låseknasterne afskæres fra bundstykkehovedet.

6.3.

Aftrækkermekanismen svejses sammen, om muligt med rammen. Hvis svejsning inden for rammen ikke er muligt: slagmekanismen fjernes, og det tomme rum udfyldes på passende vis (f.eks. ved indlimning af et passende stykke og udfyldning med epoxystøbemasse).

6.4.

Adskillelse af ladehåndtagets lukkesystem ved rammen forhindres ved svejsning eller passende foranstaltninger, som gør fjernelse umulig. Fødemekanismen i skydevåben med bæltefødning svejses til.

7.

LÅSEKASSE/BASKYLE/RAMME (revolvere)

7.1.

Der fræses en kegle på minimalt 60° (spidsvinklen) med henblik på at opnå en basisdiameter på mindst 1 cm eller diameteren af stødbunden/bundstykkefrontens forside.

7.2.

Slagstiften fjernes, slagstifthullet udvides til en diameter på mindst 5 mm og svejses til.

8.

MAGASIN (hvis relevant)

8.1.

Magasinet punktsvejses til rammen eller grebet/håndtaget, afhængigt af våbentypen, for at forhindre, at magasinet kan fjernes.

8.2.

Hvis magasinet ikke forefindes, anbringes der punktvise svejsesøm på det sted, hvor magasinet skal sidde, eller der fastgøres en blokering med henblik på permanent at forhindre, at der kan indsættes et magasin.

8.3.

Der drives en stift af hærdet stål gennem magasin, kammer og ramme. Sikres ved svejsning.

9.

FORLADERSKYDEVÅBEN

9.1.

Pistonen(-erne) fjernes eller svejses til, hullet(-erne) svejses til.

10.

LYDDÆMPER

10.1.

Det forhindres ved hjælp af gennemdrivning af en hærdet stålstift, at lyddæmperen kan fjernes fra løbet, eller der anvendes svejsning, hvis lyddæmperen er en integreret del af våbnet.

10.2.

Alle indvendige dele og disses fastgørelsespunkter i lyddæmperen fjernes, således at der kun er et rør tilbage. Der bores huller for hver 5 cm i det resterende udvendige rør.

Spærringer/plombers/stifters hårdhed

Hårdhed stift/prop/stang = 58 -0; + 6 HRC

TIG-svejsning af rustfrit stål, ER 316 L


TABEL III: Særlige procedurer for de enkelte væsentlige dele af hver type skydevåben

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDURE

Pistoler (undtagen automatiske)

Revolvere

Lange enkeltladede våben (ikke med knæklås)

Skydevåben med knæklås (glatløbet, med riffelgang, kombineret)

Lange repetérskydevåben (glatløbede, med riffelgang)

Lange halvautomatiske skydevåben (glatløbede, med riffelgang)

Automatiske skydevåben: stormgeværer, maskinpistoler, maskingeværer

Forladerskydevåben

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 og 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (for automatiske pistoler)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.4

X (polymerramme)

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 eller 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (rørmagasin)

X (rørmagasin)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Løbet er fastgjort til rammen ved sammenskruning, sammenspænding eller en anden proces.

(2)  Svejsning er en proces, der foretages under fabrikation eller formgivning, hvorved materialer, normalt metaller eller termoplast, forenes ved sammensmeltning.


BILAG II

Model for mærkning af inaktiverede skydevåben

Image

1)

Inaktiveringsmærke

2)

Landet for inaktivering — officiel international kode

3)

Symbol for den enhed, der har kontrolleret inaktiveringen af skydevåbenet

4)

Inaktiveringsår

Det fuldstændige mærke anbringes kun på skydevåbnets ramme, mens inaktiveringsmærket (1) og landet for inaktivering (2) anbringes på alle andre væsentlige dele.


BILAG III

Image