25.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2172

af 24. november 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF (2) indgik Rådet aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/23/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i dette direktiv er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2014/23/EU, som ikke berøres af aftalen. Direktiv 2014/23/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Da beregningen af de justerede tærskelværdier skal foretages på basis af euroens gennemsnitlige værdi i en fastsat periode, der slutter den 31. august, og da de justerede tærskelværdier skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i begyndelsen af november, bør nærværende forordning vedtages efter hasteproceduren —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 8, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU ændres beløbet »5 186 000 EUR« til »5 225 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.).

(3)  Aftalen er en plurilateral aftale, der er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Formålet med aftalen er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne.