19.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2077

af 18. november 2015

om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a), c) og d),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014 af 16. april 2014 om handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 og (EF) nr. 614/2009 (2), særlig artikel 9, litra a), b), c) og d), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet gav ved sin afgørelse 2014/668/EU (3) bemyndigelse til undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (»aftalen«). I henhold til aftalen afskaffes tolden ved import af varer med oprindelse i Ukraine i overensstemmelse med bilag I-A til kapitel I i aftalen. Tillægget til dette bilag I-A fastsætter importkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer.

(2)

Indtil aftalen træder i kraft er der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 (4) åbnet og forvaltet toldkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer for 2014 og 2015 i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014 (5).

(3)

Aftalen anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2016. Der bør derfor åbnes årlige toldkontingenter fra den 1. januar 2016 og fremefter. For at tage behørigt hensyn til forsyningsbehovene på det nuværende og nye EU-marked for fremstilling, forarbejdning og forbrug i henseende til konkurrenceevne, vished og kontinuitet i udbuddet og behovet for at sikre ligevægten på det marked bør disse kontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 184, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 14, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 510/2014.

(4)

De pågældende importtoldkontingenter bør forvaltes gennem importlicenser. Til dette formål bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (6) finde anvendelse, uden at dette berører supplerende betingelser, som er fastsat i denne forordning.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (7) fastsætter fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter. Den forordning bør finde anvendelse på importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning, medmindre undtagelser er berettiget.

(6)

For at sikre, at toldkontingenterne forvaltes korrekt, bør den sikkerhed, som er koblet til importlicenser, stilles i forbindelse med indgivelse af licensansøgningen.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 (8) er visse KN-koder i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (9) blevet erstattet med nye KN-koder, som nu afviger fra de koder, der er omhandlet i tillægget til bilag I-A til kapitel I i aftalen. De nye KN-koder bør derfor fremgå af bilag I til denne forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   Ved denne forordning åbnes og forvaltes, fra 2016, årlige importtoldkontingenter for ægprodukter og albuminprodukter som omhandlet i bilag I for perioden fra 1. januar til 31. december.

2.   Den produktmængde, som er omfattet af de kontingenter, der er omhandlet i stk. 1, den gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre er fastsat i bilag I.

3.   Importtoldkontingenterne i stk. 1 forvaltes gennem importlicenser.

4.   Forordning (EF) nr. 1301/2006 og (EF) nr. 376/2008 anvendes, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

5.   Med henblik på denne forordning skal ægprodukternes vægt omregnes og være udtrykt i æg med skal i henhold til de faste udbyttesatser, som er fastsat i bilag 69 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (10).

6.   Med henblik på denne forordning skal mælkealbuminers vægt omregnes og være udtrykt i æg med skal i henhold til de faste udbyttesatser på 7,00 for tørret mælkealbumin (KN-kode 3502 20 91) og 53,00 for andre mælkealbuminer (KN-kode 3502 20 99) i overensstemmelse med de principper for omregning, der er fastsat i fastsat i bilag 69 til forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 2

Importtoldkontingentperioder

Den årlige produktmængde for importtoldkontingentet for hvert løbenummer i bilag I opdeles i fire delperioder:

a)

25 % fra 1. januar til 31. marts

b)

25 % fra 1. april til 30. juni

c)

25 % fra 1. juli til 30. september

d)

25 % fra 1. oktober til 31. december.

Artikel 3

Importlicensansøgninger og importlicenser

1.   De mængder, som er tildelt under de importtoldkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges en importlicens.

2.   Den erhvervsdrivende stiller en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   I licensansøgningen må kun anføres ét løbenummer. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 15 og varebeskrivelserne i rubrik 16 i importlicensansøgningen og licensen. For toldkontingent 09.4275 i bilag I skal den samlede mængde omregnes og udtrykkes i æg med skal.

4.   Importlicensansøgningerne og licenserne skal indeholde følgende oplysninger:

a)

i rubrik 8: »Ukraine« angives som oprindelsesland, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken

b)

i rubrik 20: én af angivelserne i bilag II

5.   I hver importlicens angives mængden for hver KN-kode.

6.   Licensansøgninger indgives i løbet af de første syv dage i måneden forud for hver delperiode omhandlet i artikel 2.

7.   Importlicensansøgninger skal omfatte en mængde på mindst 1 ton og højst 10 % af den mængde, der er disponibel for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

8.   Senest den fjortende dag i den måned, hvori ansøgningerne indgives, meddeler medlemsstaterne Kommissionen de samlede mængder, der er ansøgt om, udtrykt i kilogram æg med skal for toldkontingent 09.4275, som fastsat i bilag I, og i kilogram produktvægt for toldkontingent 09.4276 og opdelt efter løbenummer, eller om der ingen ansøgninger foreligger.

9.   Importlicenserne udstedes fra den 23. dag i den måned, hvori ansøgningerne indgives, og senest den sidste dag i denne måned.

10.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet licensansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 4

Importlicensers gyldighed

Uanset artikel 22 i forordning (EF) nr. 376/2008 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for. Importlicensernes gyldighed ophører imidlertid senest den 31. december for hver importkontingentperiode.

Artikel 5

Meddelelser til Kommissionen

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne senest den tiende dag efter ansøgningsmåneden Kommissionen de mængder, for hvilke der er blevet udstedt importlicenser, eller om der ingen ansøgninger foreligger.

2.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de mængder, der omfattes af uudnyttede eller delvist udnyttede importlicenser, svarende til forskellen mellem de mængder, der er anført på importlicensernes bagside, og de mængder, de blev udstedt for, eller om der ingen uudnyttede mængder er:

a)

sammen med de meddelelser, der er nævnt i denne forordnings artikel 3, stk. 8, vedrørende de ansøgninger, der blev indgivet for den sidste delperiode af kontingentåret

b)

senest den 30. april efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode for de mængder, der endnu ikke var givet meddelelse om på tidspunktet for den første meddelelse, jf. litra a).

3.   Senest den 30. april efter udløbet af hver importtoldkontingentperiode underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder produkter, der faktisk overgik til fri omsætning i den pågældende importtoldkontingentperiode.

4.   Med hensyn til de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, udtrykkes mængden i kilogram æg med skal for kontingent 09.4275, som fastsat i bilag I, og i kilogram produktvægt for toldkontingent 09.4276 og opdelt efter løbenummer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rådets afgørelse 2014/668/EU af 23. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår afsnit III (med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område) og afsnit IV, V, VI og VII deri samt de tilhørende bilag og protokoller (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 374/2014 af 16. april 2014 om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (EUT L 118 af 22.4.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014 af 23. april 2014 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine (EUT L 121 af 24.4.2014, s. 32).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af 31.10.2013, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(10)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


BILAG I

Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen kun betragtes som vejledende, idet KN-koderne anvendes i forbindelse med præferenceordningen i dette bilag.

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse

Importperiode

Mængde i ton

Gældende told

(EUR/ton)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede eller kogte; fugleæg uden skal og æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler, egnet til menneskeføde; ægalbumin og mælkealbumin, egnet til menneskeføde

År 2016

1 500

(udtrykt i æg med skal)

0

År 2017

1 800

(udtrykt i æg med skal)

År 2018

2 100

(udtrykt i æg med skal)

År 2019

2 400

(udtrykt i æg med skal)

År 2020

2 700

(udtrykt i æg med skal)

Fra år 2021

3 000

(udtrykt i æg med skal)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Æg af fjerkræ, med skal, friske, konserverede eller kogte

 

3 000 (udtrykt i nettovægt)

0


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra b)

på bulgarsk: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

på spansk: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

på tjekkisk: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

på dansk: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

på tysk: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

på estisk: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

på græsk: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

på engelsk: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

på fransk: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

på kroatisk: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

på italiensk: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

på lettisk: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

på litauisk: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

på ungarsk: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

på maltesisk: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

på nederlandsk: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

på polsk: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

på portugisisk: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

på rumænsk: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

på slovakisk: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

på slovensk: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

på finsk: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

på svensk: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077