18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af fysiske personer, som udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af visse fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 10, stk. 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter forpligtelser vedrørende autorisation af fysiske personer med hensyn til elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser. Ud over genvinding omfatter deres autorisation installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning. Forordning (EU) nr. 517/2014 omfatter også krav til indholdet af de autorisationsprogrammer, der indeholder oplysninger om relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering af sådanne teknologier.

(2)

Med henblik på anvendelsen af artikel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014 er det derfor nødvendigt at ajourføre mindstekravene for så vidt angår aktiviteternes omfang samt de færdigheder og den viden, som skal omfattes heraf, og præcisere bestemmelserne for autorisation og betingelserne for gensidig anerkendelse.

(3)

For at tage eksisterende kvalifikations- og autorisationsordninger i betragtning, navnlig dem, som er vedtaget på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (2), som nu er ophævet, og de krav, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2008 (3), bør disse krav indarbejdes i nærværende forordning i det omfang, det er muligt.

(4)

Forordning (EF) nr. 305/2008 bør derfor ophæves.

(5)

For at medlemsstaterne kan få tid til at tilpasse deres autorisationsprogrammer til at omfatte aktiviteter knyttet til installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt genvinding fra koblingsanlæg, bortset fra højspændingsanlæg, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 305/2008, er det hensigtsmæssigt, at kravet om at være i besiddelse af en autorisation, der er i overensstemmelse med denne forordning, bør anvendes fra den 1. juli 2017 vedrørende aktiviteter i forbindelse med installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter mindstekrav til autorisation af fysiske personer, der udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg samt betingelser for gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i overensstemmelse med disse krav.

Artikel 2

Autorisation af fysiske personer

1.   Fysiske personer, der udfører aktiviteterne som omhandlet i artikel 1, skal have en autorisation som omhandlet i artikel 3.

2.   Fysiske personer, der beskæftiger sig med en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 1, er ikke undergivet de krav, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

de er tilmeldt et uddannelseskursus med henblik på at opnå autorisation for den relevante aktivitet, og

b)

aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation for denne aktivitet, og som er fuldt ud ansvarlig for den korrekte gennemførelse af aktiviteten.

Undtagelsen i første afsnit gælder for varigheden af perioder, som er brugt på at udføre aktiviteterne omhandlet i artikel 1, og som ikke overstiger 12 måneder i alt.

3.   Denne forordning gælder ikke for fremstillings- og reparationsaktiviteter, der udføres på fabrikanters område i forbindelse med elektriske koblingsanlæg.

Artikel 3

Udstedelse af autorisationer til fysiske personer

1.   Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 udsteder en autorisation til fysiske personer, der har bestået en teoretisk og praktisk eksamen, som tilrettelægges af et evalueringsorgan som omhandlet i artikel 5, og som omfatter de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og viden.

2.   Autorisationen skal som minimum indeholde følgende:

a)

navnet på autorisationsorganet, indehaverens fulde navn, et autorisationsnummer og eventuelt udløbsdatoen

b)

de aktiviteter, som indehaveren af autorisationen er berettiget til at udføre

c)

udstedelsesdato og udsteders underskrift.

3.   Indehavere af autorisationer, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 305/2008, skal anses for at være kvalificeret til at udføre alle de aktiviteter, der er nævnt i artikel 1, og et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 kan udstede en autorisation til indehaveren af denne kompetence uden at gentage eksaminationen.

Artikel 4

Autorisationsorgan

1.   Der skal ved national lovgivning oprettes et autorisationsorgan, eller en kompetent myndighed i medlemsstaten eller andre institutioner med bemyndigelse dertil skal udpege et autorisationsorgan, der har tilladelse til at udstede autorisationer til fysiske personer, der udfører den i artikel 1 omhandlede aktivitet.

Autorisationsorganet skal være objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Autorisationsorganet fastsætter og anvender procedurer for udstedelse, suspension samt tilbagekaldelse af autorisationer.

3.   Autorisationsorganet fører fortegnelser, som gør det muligt at bekræfte status for en person med autorisation. Fortegnelserne dokumenterer, at autorisationsprocessen er gennemført. Fortegnelserne skal opbevares i mindst fem år.

Artikel 5

Evalueringsorgan

1.   Et evalueringsorgan, der er udpeget af den kompetente myndighed i en medlemsstat eller andre institutioner med bemyndigelse dertil, tilrettelægger eksaminer for de fysiske personer omhandlet i artikel 1. Et autorisationsorgan som omhandlet i artikel 4 kan også fungere som evalueringsorgan.

Evalueringsorganet skal være objektivt i udførelsen af sine aktiviteter.

2.   Eksaminer planlægges og struktureres på en sådan måde, at det sikres, at de i bilag I anførte mindstekrav til færdigheder og viden er dækket.

3.   Evalueringsorganet vedtager rapporteringsprocedurer og fører fortegnelser med henblik på dokumentation af de enkelte og samlede resultater af evalueringen.

4.   Evalueringsorganet sikrer, at de eksaminatorer, der skal foretage en eksamination, både har behørigt kendskab til de relevante eksaminationsmetoder og -dokumenter og den fornødne kompetence på det område, der skal eksamineres i. Det sikrer endvidere, at det nødvendige udstyr og de nødvendige redskaber og materialer er til rådighed til de praktiske prøver.

Artikel 6

Meddelelse

1.   Senest den 1. januar 2017 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om navne og kontaktoplysninger for autorisationsorganer for fysiske personer omfattet af artikel 4 og om betegnelser for autorisationer for fysiske personer, der overholder kravene i artikel 3, under anvendelse af det i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 (4) fastsatte format.

2.   Medlemsstaterne ajourfører den i medfør af stk. 1 indsendte meddelelse med relevante nye oplysninger og indsender den straks til Kommissionen.

Artikel 7

Betingelser for gensidig anerkendelse

1.   Gensidig anerkendelse af autorisationer udstedt i andre medlemsstater gælder for autorisationer udstedt i overensstemmelse med artikel 3.

2.   Medlemsstaterne kan kræve, at indehavere af autorisationer udstedt i en anden medlemsstat skal tilvejebringe en oversættelse af autorisationen til et andet af Unionens officielle sprog.

Artikel 8

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 305/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning (EF) nr. 305/2008 gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i henhold til den i bilag II anførte sammenligningstabel.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2, stk. 1, finder dog anvendelse fra den 1. juli 2017 for fysiske personer, der beskæftiger sig med installering, servicering, vedligeholdelse, reparation og nedlukning af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, og genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg, bortset fra højspændingsanlæg, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 305/2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 305/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, som genvinder visse fluorholdige drivhusgasser fra højspændingsanlæg (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 17).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (se side 14 i denne EUT).


BILAG I

Mindstekrav til de færdigheder og den viden, som skal dækkes af evalueringsorganerne

Eksamen som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 2, skal omfatte følgende:

a)

en teoretisk prøve med et eller flere spørgsmål, der afprøver færdigheder eller viden, som angivet med et »T« i kolonnen »Prøvetype«

b)

en praktisk prøve, hvor ansøgeren skal udføre den tilhørende opgave med relevant materiale, værktøj og udstyr, som angivet med et »P« i kolonnen »Prøvetype«.

Nr.

Mindstekrav til viden og færdigheder

Prøvetype

1

Grundlæggende kendskab til relevante miljømæssige emner (klimaændringer, globalt opvarmningspotentiale), de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 517/2014 og de relevante gennemførelsesretsakter

T

2

Fysiske, kemiske og miljømæssige kendetegn for SF6

T

3

Anvendelse af SF6 i elektrisk udstyr (isolering, bueslukning)

T

4

Kvalitet af SF6, i henhold til de relevante industristandarder

T

5

Forståelse for design af elektrisk udstyr

T

6

Kontrol af kvaliteten af SF6

P

7

Genvinding af SF6 og blandinger med SF6 og oprensning af SF6

P

8

Opbevaring og transport af SF6

T

9

Betjening af SF6 genvindingsudstyr

P

10

Betjening af tætte boresystemer, hvis nødvendigt

P

11

Genanvendelse af SF6 og forskellige genanvendelseskategorier

T

12

Arbejde på åbne SF6-felter

P

13

Neutralisering af affaldsprodukter af SF6

T

14

Overvågning af SF6 og forpligtelse til hensigtsmæssig registrering af oplysninger i henhold til national lovgivning, EU-lovgivning eller internationale aftaler

T

15

Reduktion af lækager og lækagekontrol

T

16

Grundlæggende kendskab til relevante teknologier, som erstatter eller mindsker anvendelsen af fluorholdige drivhusgasser, samt sikker håndtering heraf.

T


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 305/2008,

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilag

Bilag I

Bilag II