12.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1986

af 11. november 2015

om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (1), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (2), særlig artikel 3a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (3), særlig artikel 32, stk. 1, artikel 52, stk. 2, og artikel 64,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (4), særlig artikel 33, stk. 1 og 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (5), særlig artikel 51, stk. 1 og 2, artikel 75, stk. 3, og artikel 79, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (6), særlig artikel 71, stk. 1 og 2, artikel 92, stk. 3, og artikel 96, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 89/665/EØF og 2014/24/EU skal offentlige udbud om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i disse direktiver.

(2)

Ifølge direktiv 92/13/EØF og 2014/25/EU skal kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i disse direktiver.

(3)

Ifølge direktiv 2009/81/EF skal visse kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb og tjenesteydelser på forsvars- og sikkerhedsområdet annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv.

(4)

Ifølge direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF og 2014/23/EU skal koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder og koncessionskontrakter om tjenesteydelser annonceres i Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelserne skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i disse direktiver.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 (7) indeholder de standardformularer, der er omhandlet i direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF, 2009/81/EF, 89/665/EØF og 92/13/EØF.

(6)

For at efterkomme direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU og 2014/25/EU og for at sikre den fulde virkning af direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF er det nødvendigt at tilpasse standardformularerne i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 og tilføje nye standardformularer. De nødvendige tilpasninger er så mange og omfattende, at gennemførelsesforordning (EF) nr. 842/2011 bør afløses af en ny forordning.

(7)

Hvis en medlemsstat gennemfører direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU eller 2014/25/EU eller ændringerne til direktiv 89/665/EØF eller 92/13/EØF før udløbet af fristen den 18. april 2016, bør deres ordregivende myndigheder og ordregivende enheder dog herefter kun anvende de standardformularer, der er indført ved nærværende gennemførelsesforordning, da kun disse er udformet på en måde, der sikrer overensstemmelse med de retlige krav i de nye eller ændrede direktiver.

(8)

Direktiv 2009/81/EF er ikke blevet ændret; standardformularerne i dette direktiv er derfor også forblevet uændret. De bør således fortsat anvendes, indtil gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Udbud —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Når ordregivende myndigheder offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 48, 49, 50, 72, 75 og 79 i direktiv 2014/24/EU, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag I, II, III, VIII-XI, XVII og XVIII.

Artikel 2

Når ordregivende enheder offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 67-70, 89, 92 og 96 i direktiv 2014/25/EU, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag IV-XI, XVII og XIX.

Artikel 3

Når ordregivende myndigheder og ordregivende enheder offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 30, 52 og artikel 60, stk. 4, andet led, i direktiv 2009/81/EF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag XIII-XVI.

Artikel 4

Når ordregivende myndigheder og ordregivende enheder offentliggør de bekendtgørelser, der er omhandlet i artikel 31, 32 og 43 i direktiv 2014/23/EU, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularerne i denne forordnings bilag XI, XVI, XX, XXI og XXII.

Artikel 5

Når ordregivende myndigheder og ordregivende enheder offentliggør den bekendtgørelse, der er omhandlet i artikel 2d, stk. 4, andet led, i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, i Den Europæiske Unions Tidende, skal de anvende standardformularen i denne forordnings bilag XII.

Artikel 6

De ordregivende myndigheder og ordregivende enheder fremsender formularerne til Den Europæiske Unions Publikationskontor ad elektronisk vej, enten ved at anvende online-værktøjet eNotices eller TED eSender-systemet.

Artikel 7

Der er fastsat følgende standardformularer:

Liste over standardformularer:

Standardformular 1

:

»Forhåndsmeddelelse«: Bilag I

Standardformular 2

:

»Udbudsbekendtgørelse«: Bilag II

Standardformular 3

:

»Bekendtgørelse om indgåede kontrakter«: Bilag III

Standardformular 4

:

»Periodisk vejledende bekendtgørelse — Forsyningsvirksomhed«: Bilag IV

Standardformular 5

:

»Udbudsbekendtgørelse — Forsyningsvirksomhed«: Bilag V

Standardformular 6

:

»Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — Forsyningsvirksomhed«: Bilag VI

Standardformular 7

:

»Kvalifikationsordning — Forsyningsvirksomhed«: Bilag VII

Standardformular 8

:

»Bekendtgørelse om køberprofil«: Bilag VIII

Standardformular 12

:

»Bekendtgørelse om projektkonkurrence«: Bilag IX

Standardformular 13

:

»Resultater af projektkonkurrence«: Bilag X

Standardformular 14

:

»Berigtigelse:«: Bilag XI

Standardformular 15

:

»Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed«: Bilag XII

Standardformular 16

:

»Forhåndsmeddelelse — Forsvar og sikkerhed«: Bilag XIII

Standardformular 17

:

»Udbudsbekendtgørelse — Forsvar og sikkerhed«: Bilag XIV

Standardformular 18

:

»Bekendtgørelse om indgåede kontrakter — Forsvar og sikkerhed«: Bilag XV

Standardformular 19

:

»Bekendtgørelse om underentreprise — Forsvar og sikkerhed«: Bilag XVI

Standardformular 20

:

»Meddelelse om ændring«: Bilag XVII

Standardformular 21

:

»Sociale og andre specifikke tjenesteydelser — Offentlige kontrakter«: Bilag XVIII

Standardformular 22

:

»Sociale og andre specifikke tjenesteydelser — Forsyningsvirksomhed«: Bilag XIX

Standardformular 23

:

»Sociale og andre specifikke tjenesteydelser — Koncessioner«: Bilag XX

Standardformular 24

:

»Koncessionsbekendtgørelse«: Bilag XXI

Standardformular 25

:

»Bekendtgørelse om koncessionstildeling«: Bilag XXII

Artikel 8

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 ophæves med virkning fra den 18. april 2016.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3 finder anvendelse fra den 18. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(2)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige kontrakter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1564/2005 (EUT L 222 af 27.8.2011, s. 1).


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG IV

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG V

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG VII

Image

Image

Image

Image


BILAG VIII

Image

Image


BILAG IX

Image

Image

Image


BILAG X

Image

Image

Image


BILAG XI

Image

Image


BILAG XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XVII

Image

Image

Image

Image


BILAG XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG XXI

Image

Image

Image

Image


BILAG XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image