29.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1940

af 28. oktober 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for meldrøjesklerotier i visse typer uforarbejdet korn og bestemmelserne om overvågning og rapportering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) blev der fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »ekspertpanelet«) har vedtaget en udtalelse om meldrøjealkaloider i fødevarer og foder (3). Ekspertpanelet har fastlagt en akut referencedosis for denne gruppe alkaloider på 1 μg/kg legemsvægt og et tolerabelt dagligt indtag for gruppen på 0,6 μg/kg legemsvægt.

(3)

Forekomsten af meldrøjealkaloider i korn er til en vis grad relateret til tilstedeværelsen af meldrøjesklerotier i korn. Dette forhold er ikke absolut, da meldrøjealkaloider også kan være til stede i støv fra meldrøjesklerotier, der er adsorberet til kornet. Det er derfor vigtigt som et første skridt at fastsætte grænseværdier for meldrøjesklerotier, mens der indsamles yderligere data om forekomsten af meldrøjealkaloider i korn og kornprodukter. Det vides dog, at overholdelse af grænseværdien for meldrøjesklerotier ikke nødvendigvis er en garanti for fødevaresikkerheden, hvad angår forekomsten af meldrøjealkaloider. De kompetente myndigheder kan derfor træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 14, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) for at lægge begrænsninger på markedsføring af fødevarer eller kræve tilbagetrækning af fødevarer fra markedet i tilfælde, hvor fødevarerne alligevel viser sig at være usikre på grund af indholdet af meldrøjealkaloider, selv om grænseværdien for meldrøjesklerotier ikke er overskredet.

(4)

Det er nødvendigt at præcisere, på hvilket stadium af markedsføringen grænseværdierne for meldrøjesklerotier bør anvendes, da rensning og sortering kan reducere forekomsten af meldrøjesklerotier. Grænseværdierne for meldrøjesklerotier på korn bør anvendes i samme handelsled som grænseværdier for andre mykotoksiner.

(5)

Erfaringerne med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1881/2006 har vist, at det er hensigtsmæssigt at præcisere udtrykket »første forarbejdning«, navnlig for integrerede produktions- og forarbejdningssystemer og for skrubning.

(6)

Det er vigtigt at indsamle data om forekomsten af meldrøjealkaloider i korn og kornprodukter for at fastslå sammenhængen mellem tilstedeværelsen af meldrøjealkaloider og meldrøjesklerotier. Undersøgelsesresultaterne vedrørende meldrøjealkaloider bør indberettes senest den 30. september 2016 for at gøre det muligt at fastsætte passende og opnåelige grænseværdier for meldrøjealkaloider, så menneskers sundhed beskyttes bedst muligt.

(7)

Selv om det er vigtigt at fortsætte med at anvende forebyggende foranstaltninger til at undgå og reducere ochratoksin A-forureningen, er det ikke nødvendigt at udarbejde en rapport hvert år om resultaterne, undersøgelsesresultaterne og fremskridtene med hensyn til anvendelse af forebyggende foranstaltninger. Bestemmelserne om overvågning og rapportering bør ajourføres i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1881/2006.

(8)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Overvågning og rapportering

1.   Medlemsstaterne overvåger indholdet af nitrat i grøntsager med et potentielt betydeligt indhold af dette stof, navnlig grønne bladgrøntsager, og meddeler EFSA resultaterne med jævne mellemrum.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen et resumé af resultaterne for aflatoksiner tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (5), og medlemsstaterne meddeler de individuelle data om forekomst af aflatoksiner til EFSA.

3.   Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres undersøgelser og oplyser, hvor langt de er nået med at indføre forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening med deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommissionen stiller resultaterne til rådighed for medlemsstaterne. De relevante data om forekomst meddeles til EFSA.

4.   Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer opfordres kraftigt til at overvåge forekomsten af meldrøjealkaloider i korn og kornprodukter.

Medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer opfordres kraftigt til at meddele EFSA resultaterne for meldrøjealkaloider senest den 30. september 2016. Disse resultater skal omfatte data om forekomsten af meldrøjealkaloider og specifikke oplysninger om sammenhængen mellem forekomsten af meldrøjesklerotier og mængden af de enkelte meldrøjealkaloider.

Kommissionen stiller disse resultater til rådighed for medlemsstaterne.

5.   Data indsamlet af medlemsstaterne og de brancherelaterede interesseorganisationer om forekomsten af andre forurenende stoffer end dem, der er omhandlet i stk. 1-4, kan indrapporteres til EFSA.

6.   Data om forekomst af forurenende stoffer meddeles til EFSA i EFSA's dataindgivelsesformat i overensstemmelse med kravene i EFSA's standardprøvebeskrivelse (Standard Sample Description (SSD)) for fødevarer og foder (6) og EFSA's supplerende specifikke indberetningskrav for bestemte forurenende stoffer. De brancherelaterede interesseorganisationer kan, hvis det er relevant, indrapportere data om forekomst af forurenende stoffer til EFSA i et forenklet dataoverførselsformat, som EFSA har defineret.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm.«"

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden, Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del 2 tilføjes følgende punkt 2.9:

»2.9

Meldrøjesklerotier og meldrøjealkaloider

 

2.9.1.

Meldrøjesklerotier

 

2.9.1.1.

Uforarbejdet korn (18), undtagen majs og ris

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Meldrøjealkaloider (2)

 

2.9.2.1.

Uforarbejdet korn (18), undtagen majs og ris

 (3)

2.9.2.2.

Formalede kornprodukter, undtagen formalede majs- og risprodukter

 (3)

2.9.2.3.

Brød (herunder småbagværk), kager, kiks, snacks baseret på cerealier, morgenmadscerealier og pasta

 (3)

2.9.2.4.

Fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn

 (3)

2)

Fodnote 18 affattes således:

»(18)

Grænseværdien gælder for uforarbejdet korn, der markedsføres med henblik på første forarbejdning.

Ved »første forarbejdning« forstås enhver fysisk eller termisk behandling, undtagen tørring, af eller på kornet. Rensning (herunder skrubning), sortering og tørring betragtes ikke som »første forarbejdning«, da de hele korn er intakte efter rensningen og sorteringen.

Ved »skrubning« forstås rensning af korn ved kraftig børstning og/eller skrubning.

Hvis der anvendes skrubning af korn, der indeholder meldrøjesklerotier, skal det først gennemgå en indledende rensning, inden det bliver skrubbet. Skrubning i kombination med opsugning af støv efterfølges af farvesortering inden formaling.

Ved integrerede produktions- og forarbejdningssystemer forstås anlæg, som renser, sorterer og forarbejder alle indkommende sendinger af korn, på det samme sted. I sådanne integrerede produktions- og forarbejdningssystemer gælder grænseværdien for det uforarbejdede korn efter rensning og sortering, men før første forarbejdning.

Ledere af fødevarevirksomheder skal sørge for overholdelsen af grænseværdierne via deres HACCP-procedure, hvilket sikrer, at der fastlægges og gennemføres en effektiv overvågningsprocedure på dette kritiske kontrolpunkt.«


(1)  Prøveudtagningen skal udføres i henhold til punkt B i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12).

Analyserne skal foretages ved mikroskopisk undersøgelse.

(2)  Summen af 12 meldrøjealkaloider: ergocristin/ergocristinin, ergotamin/ergotaminin ergocryptin/ergocryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergocornin/ergocorninin.

(3)  Passende og opnåelige grænseværdier for meldrøjealkaloider, der sikrer, at menneskers sundhed beskyttes bedst muligt, skal overvejes for disse relevante fødevarekategorier inden den 1. juli 2017.«