8.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1801

af 7. oktober 2015

om nedsættelse af fiskekvoter for 2015 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 1, 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskekvoterne for 2014 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 (2)

Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 (3),

Rådets forordning (EU) nr. 24/2014 (4) og

Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 (5).

(2)

Fiskekvoterne for 2015 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 (6),

Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 (7),

Rådets forordning (EU) 2015/104 (8) og

Rådets forordning (EU) 2015/106 (9).

(3)

Hvis Kommissionen fastslår, at en medlemsstat har overskredet de kvoter, den har fået tildelt, skal Kommissionen nedsætte denne medlemsstats fremtidige kvoter, jf. artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(4)

I artikel 105, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009 fastsættes det, at sådanne nedsættelser gennemføres det eller de følgende år under anvendelse af de respektive multiplikationsfaktorer som fastlagt deri.

(5)

Nogle medlemsstater har overskredet deres kvoter for 2014. Derfor bør deres kvoter for de overfiskede bestande nedsættes for 2015 og efter omstændighederne eventuelt for de efterfølgende år.

(6)

I 2012 overfiskede Spanien sin kvote for bestanden af jomfruhummer i område IX og X og i EU-farvande i CECAF 34.1.1(NEP/93411). Overfiskningen resulterede i en nedsættelse af kvoten for 2013 på 75,45 ton, som efter anmodning fra Spanien blev fordelt på tre år fra 2013. Den resterende årlige nedsættelse, der finder anvendelse på den spanske kvote for NEP/93411-bestanden, udgør 19 ton i 2015, uden at det dog udelukker fremtidige kvotetilpasninger.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 (10) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1360/2014 (11) fastsattes nedsættelser af fiskekvoterne for visse lande og arter for 2014. For nogle medlemsstaters vedkommende var nedsættelserne for nogle arter imidlertid større end deres respektive kvoter for 2014 og kunne derfor ikke foretages i deres helhed det pågældende år. For at sikre, at hele mængden for de pågældende bestande bliver fratrukket i sådanne tilfælde, bør de resterende mængder medregnes ved fastsættelsen af nedsættelserne af 2015-kvoterne og efter omstændighederne efterfølgende kvoter.

(8)

Nedsættelser af fiskekvoter, der er fastsat ved denne forordning, bør gælde, uden at det berører de nedsættelser af 2015-kvoterne, der skal foretages i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 165/2011 (12) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 (13).

(9)

Da kvoterne er udtrykt i ton eller hele styk, bør mængder på under et ton eller et styk ikke medregnes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskekvoter, der er fastsat for 2015 i forordning (EU) nr. 1221/2014, (EU) nr. 1367/2014, (EU) 2015/104 og (EU) 2015/106, nedsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

2.   Stk. 1 anvendes, uden at det berører de nedsættelser, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 165/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1262/2012 af 20. december 2012 om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014 (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 22).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 24/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 9 af 14.1.2014, s. 4).

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 43/2014 af 20. januar 2014 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (EUT L 24 af 28.1.2014, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EU) nr. 1221/2014 af 10. november 2014 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og (EU) nr. 1180/2013 (EUT L 330 af 15.11.2014, s. 16).

(7)  Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016 (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014 (EUT L 22 af 28.1.2015, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EU) 2015/106 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet (EUT L 19 af 24.1.2015, s. 8).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 af 11. august 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for 2014 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning (EUT L 239 af 12.8.2014, s. 14).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1360/2014 af 18. december 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for visse bestande i 2014 på grund af overfiskning af andre bestande i det foregående år og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 for så vidt angår de mængder, som kvoterne skal nedsættes med de efterfølgende år (EUT L 365 af 19.12.2014, s. 106).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 165/2011 af 22. februar 2011 om nedsættelse af visse makrelkvoter, der er tildelt Spanien i 2011 og følgende år på grund af overfiskning i 2010 (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 11).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 185/2013 af 5. marts 2013 om nedsættelse af visse fiskekvoter, der er tildelt Spanien i 2013 og følgende år på grund af overfiskning af en vis makrelkvote i 2009 (EUT L 62 af 6.3.2013, s. 62).


BILAG

NEDSÆTTELSE AF KVOTER FOR OVERFISKEDE BESTANDE

Medlemsstat

Artskode

Områdekode

Artsnavn

Områdenavn

Oprindelig kvote 2014

Tilladte landinger 2014 (samlet tilpasset mængde i ton) (1)

Fangster i alt 2014 (mængde i ton)

Kvoteforbrug i forhold til tilladte landinger (%)

Overfiskning i forhold til tilladt landing (mængde i ton)

Multiplikationsfaktor (2)

Yderligere multiplikationsfaktor (3)  (4)

Manglende nedsættelser fra 2014 (5)

Restnedsættelse (6)

Nedsættelser, der skal anvendes i 2015 (mængde i ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rokker

EU-farvande i VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Torsk

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Sild

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Sild

IV og VIId samt EU-farvande i IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Sild

EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53o 30′ N

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Dybvandsreje

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Tobis

EU-farvande i tobisforvaltningsområde 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Brisling og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa og IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Beryxarter

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Blå marlin

Atlanterhavet

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Dybhavshajer

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX

0

0

3,039

Ikke relevant

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Hellefisk

Norske farvande i I og II

/

0

22,685

Ikke relevant

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

/

0

3,075

Ikke relevant

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Jomfruhummer

IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Andre arter

Norske farvande i I og II

/

0

26,744

Ikke relevant

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Sej

VI; EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Skolæst

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Hvid marlin

Atlanterhavet

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rokker

EU-farvande i VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Rødspætte

VIIh, VIIj og VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Almindelig tunge

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rokker

EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Hellefisk

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

Ikke relevant

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Sild

Underafsnit 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Kulmule

IIIa; EU-farvande i underafsnit 22-32

/

0

1,655

Ikke relevant

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Rødfisk

Norske farvande i I og II

/

0

2,798

Ikke relevant

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Atlantisk tun

Atlanterhavet, øst for 45o V, og Middelhavet

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Kuller

Norske farvande i I og II

/

0

26,816

Ikke relevant

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Sej

Norske farvande i I og II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rokker

EU-farvande i VIII og IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Torsk

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Almindelig pighaj

EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

0

0

1,027

Ikke relevant

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

189,000

0

0

Ikke relevant

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makrel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe; EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i IIa, XII og XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Sperling

IIIa; EU-farvande i IIa og IV

/

0

14,000

Ikke relevant

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Rødspætte

VIId og VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Almindelig tunge

VIIf og VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rokker

EU-farvande i VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Blåhvilling

Norske farvande i II og IV

0

0

22,204

Ikke relevant

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvoter til rådighed for en medlemsstat i henhold til de relevante forordninger om fiskerimuligheder efter hensyntagen til udveksling af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 16, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22), kvoteoverførsler i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 (EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3) eller omfordeling og nedsættelse af fiskerimuligheder i overensstemmelse med artikel 37 og artikel 105 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(2)  Som fastsat i artikel 105, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009. Nedsættelser svarende til overfiskning * 1,00 finder anvendelse i alle tilfælde af overfiskning, der svarer til eller er mindre end 100 ton.

(3)  Som fastsat i artikel 105, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009.

(4)  Bogstavet »A« angiver, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt som følge af overfiskning i 2012, 2013 og 2014. Bogstavet »C« angiver, at en yderligere multiplikationsfaktor på 1,5 er blevet anvendt, fordi bestanden er omfattet af en flerårig plan.

(5)  Resterende mængder, der ikke kunne fratrækkes i 2014 således som fastsat i forordning (EU) nr. 871/2014, fordi der ikke var nogen kvoter eller ikke var tilstrækkelige kvoter til rådighed.

(6)  Resterende mængder, der vedrører overfiskning i årene, inden forordning (EF) nr. 1224/2009 trådte i kraft, og som ikke kan fratrækkes en anden bestand.

(7)  Efter anmodning fra Spanien blev kvotenedsættelsen for 2013 fordelt over tre år.

(8)  Denne mængde er ikke længere til rådighed, efter at Det Forenede Kongerige i henhold til forordning (EF) nr. 847/96 har anmodet om en overførsel, som er foretaget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189 af 17.7.2015, s. 2).