24.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 248/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1597

af 23. september 2015

om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 for så vidt angår fristen for betaling af den første rate af det forskud, der skal udbetales til støttemodtagende organisationer i Grækenland for så vidt angår arbejdsprogrammer i olivenolie- og spiseolivensektoren for 2015

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 31, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 611/2014 (2) startede den første treårige arbejdsprogramperiode til støtte for olivenolie- og spiseolivensektoren som omhandlet i artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 den 1. april 2015.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 (3) skal medlemsstaterne inden den 31. maj 2015 udbetale den første rate af det forskud, der skal udbetales til de støttemodtagende organisationer inden for det første år for gennemførelsen af de godkendte arbejdsprogrammer. Som anført i artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, er sådanne forskud betinget af, at der stilles sikkerhed af den støttemodtagende organisation.

(3)

I Grækenland har de nuværende økonomiske og bankmæssige forhold sat visse godkendte arbejdsprogrammer i stå, idet de støttemodtagende organisationer ikke var i stand til at stille den nødvendige sikkerhed rettidigt. Derfor kunne Grækenland ikke udbetale første rate til dem inden den 31. maj 2015.

(4)

På baggrund af denne situation og for at give mulighed for gennemførelse af alle de godkendte arbejdsprogrammer er det nødvendigt at fastsætte bestemmelse om en fravigelse af artikel 3, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 for at gøre Grækenland i stand til at betale første rate senest den 15. oktober 2015.

(5)

Af hensyn til en hurtig gennemførelse bør denne forordning anvendes fra dagen efter offentliggørelsen.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For Grækenland og for år 2015 er den endelige dato, som der henvises til i artikel 3, stk. 2, første punktum, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014, den 15. oktober 2015.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 611/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om programmer til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 55).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 af 6. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår arbejdsprogrammer for støtte til olivenolie- og spiseolivensektoren (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 95).