14.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1390

af 13. august 2015

om 233. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

I perioden fra den 22. maj til den 15. juni 2015 besluttede FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité ved fire afgørelser, der blev truffet henholdsvis den 22. maj 2015, den 15. juni 2015, den 26. juni 2015 og den 10. juli 2015, at ændre seks punkter på listen over fysiske personer, som indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal finde anvendelse på, og fem enheder på listen. Den 6. august 2015 besluttede sanktionskomitéen at tilføje en enhed til listen.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1)

Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« ændres:

a)

Punktet »Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doktor, b) Dr. Fødselsdato: 19.6.1951. Fødested: Giza, Egypten. Nationalitet: Egyptisk. Pasnr.: a) 1084010 (egyptisk pas), b) 19820215. Andre oplysninger: a) Tidligere operationel og militær leder af en gruppe under Egyptisk Islamisk Jihad, nu nær samarbejdspartner med Usama Bin Laden, b) Menes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) doktor, b) dr. Fødselsdato: 19.6.1951. Fødested: Giza, Egypten. Nationalitet: egyptisk. Pasnr.: a) 1084010 (egyptisk pas), b) 19820215. Andre oplysninger: a) tidligere operationel og militær leder af en gruppe under Egyptisk Islamisk Jihad, var nær samarbejdspartner til Usama Bin Laden (død), c) menes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

b)

Punktet »Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresse: Tyskland. Fødselsdato: 20.11.1973. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: statsløs palæstinenser. Pasnr.: a) 939254 (egyptisk rejsebevis), b) 0003213 (egyptisk pas), c) 981358 (egyptisk pas), d) C00071659 (erstatningspas udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland). Andre oplysninger: (a) fængslet i Tyskland, (b) hans bror er Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresse: Tyskland (i fængsel). Fødselsdato: 20.11.1973. Fødested: Benghazi, Libyen. Nationalitet: statsløs palæstinenser. Pasnr.: a) 939254 (egyptisk rejsedokument), b) 0003213 (egyptisk pas), c) 981358 (egyptisk pas), d) C00071659 (erstatningspas udstedt af Forbundsrepublikken Tyskland). Andre oplysninger: a) idømt 5 år og 6 måneders fængsel i Tyskland den 6. december 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.12.2005.«

c)

Punktet »Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Fødselsdato: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Hijri-kalenderen). Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 40483 (yemenitisk pasnr. udstedt den 5.1.1997). Andre oplysninger: var fængslet i Yemen mellem 2003 og 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Fødselsdato: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Hijri-kalenderen). Fødested: Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 40483 (yemenitisk pasnr. udstedt den 5.1.1997). Andre oplysninger: a) siden 2007 leder af Al-Qaida i Yemen (AQY), b) siden januar 2009 leder af Al-Qaida på den Arabiske Halvø, som opererer i Yemen og Saudi-Arabien c) tilknytning til højtstående Al-Qaida-ledere, d) hævder at have været sekretær for Usama Bin Laden (død) inden 2003, e) arresteret i Iran og udleveret til Yemen i 2003, hvor han i 2006 flygtede fra fængslet, og hvor han pr. januar 2010 fortsat var på flugt. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.«

d)

Punktet »Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A« Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-»Asiri, h) Ibrahim al-«Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresse: Yemen. Fødselsdato: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri-kalenderen). Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnr.: F654645 (Saudiarabisk pas udstedt den 30.4.2005, udløb den 7.3.2010, udstedelsesdato i Hijri-kalenderen 24.6.1426, udløbsdato i Hijri-kalenderen 21.3.1431). Nationalt identifikationsnr.: 1028745097 (Saudiarabisk civilt identifikationsnummer). Andre oplysninger: a) Al-Quaidas operative og primære bombefremstiller i Den Arabiske Halvø; b) Menes at skjule sig i Yemen siden marts 2011; c) Eftersøgt af Saudi-Arabien; d) Interpol har givet ham en »INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81)«; e) Knyttet til Nasir »abd-al-Karim Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi og Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.3.2011.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresse: Yemen. Fødselsdato: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Hijri-kalenderen). Fødested: Riyadh, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnr.: F654645 (saudiarabisk pasnr., udstedt den 30.4.2005, udløbet den 7.3.2010, udstedelsesdato i Hijri-kalenderen 24.6.1426, udløbsdato i Hijri-kalenderen 21.3.1431). Nationalt identifikationsnr.: 1028745097 (saudiarabisk civilt identifikationsnummer). Andre oplysninger: a) Al-Quaidas operative og primære bombefremstiller på Den Arabiske Halvø, b) menes at have skjult sig i Yemen siden marts 2011, c) eftersøgt af Saudi-Arabien, d) også tilknytning til Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi og Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.3.2011.«

e)

Punktet »Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Fødselsdato: 2.3.1984. Fødested: Bahrain. Nationalitet: bahrainer. Pasnr.: 1632207 (Bahrain). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Fødselsdato: 2.3.1984. Fødested: Bahrain. Nationalitet: Bahrainisk. Pasnr.: 1632207 (bahrainisk). Andre oplysninger: a) har ageret på vegne af og ydet finansiel, materiel og logistisk støtte til Al-Qaida og gruppen Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), b) arresteret i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) i januar 2007 under anklage for at være medlem af Al-Qaida og LIFG, c) efter dommen i UAE i slutningen af 2007 blev han overført til Bahrain i starten af 2008 for at afsone resten af dommen, d) efter at han blev løsladt i 2008, genoptog han fundraising-aktiviteterne for Al-Qaida, i hvert fald i løbet af 2012, e) han har også indsamlet penge til Taliban. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.«

f)

Punktet »Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresse: Johannesburg, South Africa. Fødselsdato: 1966. Fødested: al Aziziyya, Libyen. Nationalitet: Libysk. Pasnr.: 203037 (libysk pas udstedt i Tripoli). Andre oplysninger: a) Tilknytning til Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) og Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (falsk identitet i forbindelse med falsk sydafrikansk identifikationsnr. 6910275240086, som er knyttet til sydafrikansk pasnr. 434021161, begge dokumenter er blevet konfiskeret). Adresse: Tripoli, Libyen (pr. februar 2014). Fødselsdato: 2.2.1966. Fødested: al Aziziyya, Libyen. Nationalitet: libysk. Pasnr.: a) Libysk pasnr. 203037, udstedt i Tripoli, Libyen, b) Libysk pasnr. 347834, udstedt under navnet Ibrahim Ali Tantoush, udløb den 21. februar 2014). Andre oplysninger: a) tilknytning til Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) og Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto og fingeraftryk kan medtages i INTERPOL-UNSC Special Notice. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.«

g)

Punktet »Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adresse: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 11263265. Nationalt identifikationsnr.: 660105-01-5297. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Kørekortsnummer D2161572 udsted i Californien, USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (bedst kendt som)). Adresse: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (tidligere adresse), b) Maguindanao, Filippinerne (pr. januar 2015). Fødselsdato: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: a) A 11263265, b) nationalt identifikationsnummer: 660105-01-5297, c) kørekortnummer D2161572, udstedt i Californien, USA. Andre oplysninger: a) retten for det nordlige distrikt i Califonien, USA, udstedte en arrestordre på ham den 1. august 2007, b) bekræftet at være afgået ved døden i Maguindanao, Filippinerne i januar 2015, c) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

2)

Følgende punkter under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« ændres:

a)

Punktet »Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Adresse: a) Pakistan, b) Afghanistan. Andre oplysninger: a) det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget, b) tilknytning til Abu Bakr al-Jaziri og Afghan Support Committee (ASC). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresse: a) Pakistan, b) Afghanistan. Andre oplysninger: a) det er kun denne enheds kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget, b) tilknytning til Abu Bakr al-Jaziri og Afghan Support Committee (ASC). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.1.2002.«

b)

Punktet »Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adresse: Somalia. Andre oplysninger: grundlægger og tidligere leder er Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 13.3.2002.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adresse: Somalia. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 13.3.2002.«

c)

Punktet »Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Andre oplysninger: Lokation: Yemen eller Saudi-Arabien. Ansar al-Shari'a blev dannet i starten af 2011 af AQAP. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Qaida på Den Arabiske Halvø (alias a) AQAP, b) Jihad-organisationen Al-Qaida på Den Arabiske Halvø, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida-organisationen på Den Arabiske Halvø, e) Al-Qaida på Den Sydarabiske Halvø, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida i Yemen, i) AQY). Andre oplysninger: a) Område: Yemen eller Saudi-Arabien (2004–2006), b) dannet i januar 2009, da Al-Qaida i Yemen slog sig sammen med saudiarabiske Al-Qaida-agenter, c) lederen af AQAP er Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a blev dannet i starten af 2011 af AQAP og har taget ansvar for adskillige angreb i Yemen både mod statslige mål og civile mål. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 19.1.2010.«

d)

Punktet »Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Andre oplysninger: a) Tehrik-e Taliban har til huse i stammeområderne langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan; b) blev dannet i 2007 og ledes af Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman er TTP's emir for Sydwaziristan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2011.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Taliban i Pakistan, d) Tehreek-e-Taliban). Andre oplysninger: a) Tehrik-e Taliban har til huse i stammeområderne langs grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, b) blev dannet i 2007 og ledes af Maulana Fazlullah. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 29.7.2011.«

3)

Følgende punkt tilføjes under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder«:

a)

»The Army Of Emigrants And Supporters (alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA). Adresse: Jabal Turkuman-området, Lattakia-provinsen, Den Syriske Arabiske Republik; Andre oplysninger: dannet af udenlandske terrorister i 2013. Område: Den Syriske Arabiske Republik. Tilknyttet Den Islamisk Stat i Irak og Levanten, opført som Al-Qaida i Iraq og Al-Nusrah Front for the People of the Levant, den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 6.8.2015.«