9.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/879

af 8. juni 2015

om gennemførelse af artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1352/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1352/2014 af 18. december 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Yemen (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. december 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 1352/2014.

(2)

Den 14. april 2015 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2216 (2015), der bl.a. udpeger yderligere to fysiske personer, som skal være omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 1352/2014 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. juni 2015.

På Rådets vegne

D. REIZNIECE-OZOLA

Formand


(1)  EUT L 365 af 19.12.2014, s. 60.


BILAG

»BILAG I

LISTE OVER PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 2

A.   PERSONER

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (aliasser: a) Abu Ali al Hakim, b) Abu-Ali al-Hakim, c) Abdallah al-Hakim, d) Abu Ali Alhakim, e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: Næstkommanderende i Huthigruppen. Adresse: Dahyan, guvernoratet Sa'dah, Yemen. Fødselsdato: a) Omkring 1985, b) Mellem 1984 og 1986. Fødested: a) Dahyan, Yemen, b) guvernoratet Sa'dah, Yemen. Nationalitet: Yemen. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdullah Yahya al Hakim blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i UNSCR 2140 (2014) som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Abdullah Yahya al Hakim har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

I juni 2014 holdt Abdullah Yahya al Hakim efter sigende et møde for at lave et kupkomplot mod Yemens præsident Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim mødtes med militær- og sikkerhedsledere og stammeledere; ledende partisaner, der er loyale over for den tidligere præsident i Yemen, Ali Abdullah Saleh, deltog også i mødet, der havde til formål at koordinere militære bestræbelser på at indtage Sana'a, Yemens hovedstad.

I en offentlig erklæring af 29. august 2014 erklærede formanden for FN's Sikkerhedsråd, at rådet fordømte de handlinger, der blev begået af styrker under ledelse af Abdullah Yahya al Hakim, der indtog Amran, Yemen, herunder den yemenitiske hærbrigades hovedkvarter den 8. juli 2014. Al Hakim ledte den voldelige indtagelse af guvernoratet Amran i juli 2014 og var den militærleder, der var ansvarlig for at træffe afgørelser vedrørende igangværende konflikter i guvernoratet Amran og Hamdan, Yemen.

Fra begyndelsen af september 2014 blev Abdullah Yahya al Hakim i Sana'a for at overvåge kampoperationer, såfremt der udbrød kampe. Hans rolle var at tilrettelægge militæroperationer for at blive i stand til at vælte Yemens regering, og han var også ansvarlig for at sikre og kontrollere alle veje ind og ud af Sana'a.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (aliasser: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi, b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi, c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi, d) Abu-Yunus).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: Militærleder i Huthigruppen. Fødselsdato: 1984. Nationalitet: Yemen. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abd al-Khaliq al-Huthi blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i UNSCR 2140 (2014) som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Abd al-Khaliq al-Huthi har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

I slutningen af oktober 2013 ledte Abd al-Khaliq al-Huthi en gruppe krigere klædt i yemenitiske militæruniformer i et angreb på steder i Dimaj, Yemen. De følgende kampe førte til mange dødsfald.

I slutningen af september 2014 blev et ukendt antal uidentificerede krigere angiveligt forberedt på at angribe diplomatiske faciliteter i Sana'a, Yemen, efter at have modtaget ordrer fra Abd al-Khaliq al-Huthi. Den 30. august 2014 koordinerede al-Huthi en flytning af våben fra Amran til en protestlejr i Sana'a.

3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Oprindeligt alfabet: Image

Stilling: a) Formand for det yemenitiske Folkets Kongresparti, b) Tidligere præsident for Republikken Yemen. Fødselsdato: a)21.3.1945, b)21.3.1946, c)21.3.1942, d)21.3.1947. Fødested: a) Bayt al-Ahmar, guvernoratet Sana'a, Yemen, b) Sana'a, Yemen, c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalitet: Yemen. Pasnummer: 00016161 (Yemen). Nationalt identitetsnummer: 01010744444. Andre oplysninger: Køn: mand. Dato for FN's optagelse på listen:7.11.2014.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ali Abdullah Saleh blev udpeget til sanktioner den 7. november 2014 i henhold til punkt 11 og 15 i resolution 2140 (2014), som en person, der opfylder udpegelseskriterierne i punkt 17 og 18 i resolutionen.

Ali Abdullah Saleh har deltaget i handlinger, der truer Yemens fred, sikkerhed eller stabilitet, f.eks. handlinger, der hindrer gennemførelsen af aftalen af 23. november 2011 mellem Yemens regering og dem, der er i opposition til den, der omhandler en fredelig magtoverdragelse i Yemen, og handlinger, der hindrer den politiske proces i Yemen.

Med aftalen af 23. november 2011, der blev støttet af Golfstaternes Samarbejdsråd, trådte Ali Abdullah Saleh tilbage som præsident i Yemen efter mere end 30 år.

I efteråret 2012 var Ali Abdullah Saleh angiveligt blevet en af de største støtter af voldelige Huthiaktioner i Nordyemen.

Sammenstødene i Sydyemen i februar 2013 var en følge af de fælles forsøg, der blev gjort af Saleh, al-Qaeda på Den Arabiske Halvø og den sydlige separatist Ali Salim al-Bayd, på at skabe uro forud for konferencen om national dialog den 18. marts 2013 i Yemen. For nylig, i september 2014, har Saleh destabiliseret Yemen ved at bruge andre til at underminere den centrale regering og skabe tilstrækkelig ustabilitet til at true med et kup. I henhold til en rapport fra september 2014 fra FN's ekspertpanel for Yemen påstod samarbejdspartnere, at Saleh støtter nogle yemenitters voldelige handlinger ved at give dem pengemidler og politisk støtte og sikre, at Kongrespartiets medlemmer fortsat bidrager til destabiliseringen af Yemen gennem forskellige midler.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Andre oplysninger: Leder af Yemens Houthi-bevægelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Malik al-Houthi er leder af en gruppe, som har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen.

I september 2014 indtog Houthi-styrker Sanaa, og i januar 2015 forsøgte de ensidigt at udskifte Yemens lovlige regering med en ulovlig Houthi-domineret styrende myndighed. Al-Houthi overtog ledelsen af Yemens Houthi-bevægelse i 2004 efter broren Hussein Badredden al-Houthis død. Som leder af gruppen har al-Houthi gentagne gange truet de yemenitiske myndigheder med yderligere uroligheder, hvis ikke de imødekommer hans krav, og tilbageholdt præsident Hadi, premierministeren og centrale kabinetsmedlemmer. Hadi flygtede efterfølgende til Aden. Houthierne iværksatte endnu en offensiv mod Aden med hjælp fra militære enheder, der er loyale over for den tidligere præsident Saleh og dennes søn, Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Andre oplysninger: Har spillet en central rolle i Houthiernes militære udbredelse. Har deltaget i handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Yemen. Ahmed Ali Saleh er søn af den tidligere præsident for Republikken Yemen, Ali Abdullah Saleh. Dato for FN's optagelse på listen:14.4.2015.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Ali Saleh har søgt at underminere præsident Hadis myndighed, modarbejde Hadis bestræbelser på at reformere militæret og hindre Yemens fredelige overgang til demokrati. Saleh har spillet en central rolle i Houthiernes militære udbredelse. I midten af februar 2013 havde Ahmed Ali Saleh udleveret tusinde af nye rifler til brigader under den republikanske garde og uidentificerede stammesheiker. Våbnene blev oprindeligt erhvervet i 2010 og blev brugt til at sikre modtagernes loyalitet med politisk vinding for øje på et senere tidspunkt.

Da Salehs far Ali Abdullah Saleh, den tidligere præsident for Republikken Yemen, trådte tilbage som Yemens præsident i 2011, beholdt Ahmed Ali Saleh sin post som øverstbefalende for Yemens republikanske garde. Lidt over et år senere blev Saleh afskediget af præsident Hadi, men havde fortsat betydelig indflydelse i Yemens militær, selv da han blev fjernet fra kommandoen. Ali Abdullah Saleh blev udpeget af FN i henhold til UNSCR 2140 i november 2014.«