12.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/747

af 11. maj 2015

om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for så vidt angår fristen for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen for 2015

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 78, stk. 1, litra b), og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 (2) fastsætter sidste frist for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger og betalingsanmodninger, sidste frist for meddelelse af ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen og sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen.

(2)

Nogle medlemsstater har haft visse vanskeligheder med den praktiske gennemførelse af de nye ordninger for direkte betaling og foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Som følge heraf blev forvaltningen af enkeltansøgningen, støtteansøgningerne og betalingsanmodningerne samt ansøgningerne om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen forsinket.

(3)

Denne situation har påvirket støttemodtageres muligheder for at indgive enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014.

(4)

I betragtning af denne situation er det hensigtsmæssigt at indføre en fravigelse fra artikel 13, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014, som giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en sidste frist for 2015 for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger og en sidste frist for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen, der ligger senere end de frister, der er fastsat i nævnte artikler. Da den dato, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 er forbundet med den sidste frist, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, i nævnte forordning, bør der fastsættes en lignende fravigelse vedrørende meddelelsen om ændringer af enkeltansøgningen eller en betalingsanmodning.

(5)

Da disse fravigelser bør omfatte enkeltansøgningen, støtteansøgninger og betalingsanmodninger, ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen og ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder for 2015, er det hensigtsmæssigt, at denne forordning finder anvendelse på ansøgninger og betalingsanmodninger vedrørende 2015.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne og Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 13, stk. 1, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 skal de af medlemsstaterne fastsatte sidste frister for året 2015 for indgivelse af enkeltansøgningen, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger ligge før den 15. juni.

Artikel 2

Uanset artikel 15, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 og i tilfælde af, at medlemsstaterne benytter sig af den fravigelse, der er fastsat i artikel 1 og artikel 3 i denne forordning, meddeles de ændringer af enkeltansøgningen eller betalingsanmodningen vedrørende 2015, jf. stk. 1 i nævnte artikel, skriftligt til den kompetente myndighed senest den 15. juni.

Artikel 3

Uanset artikel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 skal fristen vedrørende 2015, der skal fastsættes af medlemsstaterne, for indgivelse af ansøgninger om tildeling af betalingsrettigheder eller om en forhøjelse af værdien af betalingsrettigheder i henhold til grundbetalingsordningen, ligge før den 15. juni.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på ansøgninger og betalingsanmodninger vedrørende 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse (EUT L 227 af 31.7.2014, s. 69).