11.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/576

af 10. april 2015

om 229. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 1 og stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over personer, grupper eller enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd besluttede den 31. marts 2015 at fjerne en fysisk person fra listen over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde. Den 7. april 2015 godkendte Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd tilføjelsen af en fysisk person til listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkter indsættes under overskriften »Fysiske personer«:

»Maulana Fazlullah (alias: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Fødselsdato: 1974. Fødested: Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan. Adresse: Den afghansk/pakistanske grænseregion. Andre oplysninger: Øverstbefalende for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) siden 7.11.2013. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.4.2015.«

2)

Følgende punkt under overskriften »Fysiske personer« udgår:

»Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir, b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali, c) Abd al-Rahman Jaffir Ali, d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali, e) Abdulrahman Mohammad Jaffar, f) Ali Al-Khal, g) Abu Muhammad Al-Khal). Fødselsdato: 15.1.1968. Fødested: Muharraq, Bahrain. Nationalitet: bahrainsk. Andre oplysninger: a) Bahrain-baseret finansmand og facilitator for Al-Qaida. b) Blev i januar 2008 dømt af Bahrains højeste strafferet for at finansiere terrorisme, gennemføre træning i terrorvirksomhed, hjælpe andre med at få træning i terrorvirksomhed i udlandet og være medlem af en terroristorganisation. Løsladt efter domsafsigelse og afsoning af dom. c) Lokaliseret i Bahrain (maj 2008).«