28.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/504

af 11. marts 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (1), særlig artikel 22, stk. 4, artikel 24, stk. 4, artikel 25, stk. 2, 3 og 6, artikel 27, stk. 1, artikel 33, stk. 2, artikel 34, stk. 3, artikel 35, stk. 4, artikel 45, stk. 2, artikel 46, stk. 3 og artikel 53, stk. 8, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

I denne forordning fastsættes de nærmere administrative bestemmelser vedrørende skabelonerne for informationsmappen og for oplysningsskemaet; skabelonen for attesten vedrørende adgang til køretøjets OBD-informationer og vedligeholdelsesinformationer; typeattestskabelonerne; modellerne for den lovpligtige fabrikationsplade og modellerne for det EU-typegodkendelsesmærket; skabelonerne for EU-typegodkendelsesattesten og skabelonen for listen over gældende krav eller retsakter, der føjes som bilag til EU-typegodkendelsesattesten; nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattesterne; modellen for prøvningsresultatarket, der føjes som bilag til EU-typegodkendelsesattesten; generelle krav til prøvningsrapportens format; listen over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion; alle aspekter vedrørende godkendelsesproceduren for markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion, samt modellen for den attest, der giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion; nummereringssystemet for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion.

(2)

I modsætning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF (2), indeholder forordning (EU) nr. 167/2013 et komplet sæt af krav vedrørende ansøgning om EU-typegodkendelse af hele køretøjer i alle klasser af landbrugs- og skovbrugskøretøjer. De administrative skabeloner, der skal anvendes i EU-typegodkendelsesprocedurer, bør gøres tilgængelige.

(3)

Der er blevet indført ny teknologi i køretøjer, efter at de skabeloner, der anvendes i typegodkendelsesprocedurerne, blev fastsat ved direktiv 2003/37/EF. De skabeloner, der anvendes i EU's typegodkendelsesprocedurer, bør tilpasses som følge heraf.

(4)

For at angive, hvilken procedure fabrikanten har valgt til ansøgning om typegodkendelse, bør der indføres en ny model for ark til informationsmappen.

(5)

For at sikre rimelig adgang til reparationsoplysninger for uafhængige operatører, herunder informationer om egendiagnosesystemet og dets interaktion med andre køretøjssystemer, skal fabrikanterne uden forskelsbehandling give adgang til disse informationer og over for den godkendende myndighed bevise, at dette krav er opfyldt. Der bør fastsættes en model for en tilsvarende fabrikantattest, som udgør et sådant bevis.

(6)

Der bør være tre skabeloner for typeattester, som svarer til typegodkendelsesprocedurerne for færdigopbyggede, trinvis færdigopbyggede og delvis opbyggede køretøjer.

(7)

For at påvise, at traktorer, som er typegodkendt med påmonterede maskiner, og køretøjer i klasse R og S har et tilfredsstillende sikkerhedsniveau, bør en del af dokumentationen, som omfatter det tekniske dossier for maskiner som fastsat i bilag VII til Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2006/42/EF (3), medtages i informationsmappen. Desuden bør EF-overensstemmelseserklæringen for den/de påmonterede maskine(r), vedlægges køretøjets typeattest.

(8)

For at forenkle den mest almindelige EU-typegodkendelsesattest, bør der udarbejdes en ny skabelon, som udelukkende gælder for EU-typegodkendelser af hele køretøjer for færdigopbyggede køretøjstyper, mens der for andre kombinationer af køretøjstyper bør fastlægges en anden skabelon for EU-typegodkendelse af hele køretøjer.

(9)

Der bør fastlægges en enkelt skabelon for EU-typegodkendelsesattesten, der gælder for alle systemtyper, for at samle og forenkle de skabeloner, der tidligere er fastsat i forskellige EU-direktiver for hver enkelt type system. Af samme årsag bør der også fastsættes en enkelt model for komponenter og separate tekniske enheder.

(10)

Nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester i direktiv 2003/37/EF bør ændres for at afspejle den nye struktur for retsakter, der indeholder de typegodkendelseskrav, som attesterne påviser overensstemmelse med.

(11)

For at harmonisere udformningen af de mest relevante oplysninger fra prøvningen af overensstemmelse med de tekniske krav i forordning (EU) nr. 167/2013 og i de delegerede retsakter, som er vedtaget i medfør af nævnte forordning, bør der fastsættes et sæt generelle minimumskrav til prøvningsrapporternes format.

(12)

Af samme årsag bør de tekniske tjenester som vejledning anvende de skabeloner for prøvningsrapporter, som er fastsat i de relevante internationale regulativer eller EN/ISO-standarder, når de udarbejder de prøvningsrapporter om tekniske forskrifter, som er fastsat i delegerede retsakter, som er vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 167/2013, og som er baseret på EN/ISO-standarder eller internationale regulativer.

(13)

For at mindske byrden for fabrikanterne bør udformningen af prøvningsrapporter for visse komponenter og separate tekniske enheder, udstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 (6) eller internationale bestemmelser som omhandlet i kapitel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i medfør af nævnte forordning, accepteres i forbindelse med ansøgning om typegodkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013, forudsat at hverken de materielle krav eller kravene til prøvningsprocedurerne har ændret sig siden gennemførelsen af prøvningen.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes gennemførelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 68 i forordning (EU) nr. 167/2013 med henblik på etablering af ensartede betingelser for gennemførelsen af de administrative krav til godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer samt til systemer, komponenter og separate tekniske enheder konstrueret og fremstillet til sådanne køretøjer og for markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller for dets miljømæssige præstationer.

Artikel 2

Model for oplysningsskemaet og informationsmappen

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse leverer fabrikanten oplysningsskemaet og informationsmappen som omhandlet i artikel 22, stk. 1, og artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 167/2013 på grundlag af modellen i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

Model for fabrikantens attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse leverer fabrikanten, som er omfattet af artikel 53, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013, en attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger til den godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 53, stk. 8, i nævnte forordning på grundlag af modellen i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Typeattestskabeloner

Fabrikanter leverer typeattesten som omhandlet i artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 i overensstemmelse med skabelonerne i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Modeller for den lovpligtige fabrikationsplade og EU-typegodkendelsesmærket

Fabrikanter udformer den lovpligtige fabrikationsplade og EU-typegodkendelsesmærket som omhandlet i artikel 34, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 i overensstemmelse med modellerne i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 6

Skabeloner for EU-typegodkendelsesattesten

Den godkendende myndighed udsteder EU-typegodkendelsesattester som omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 i overensstemmelse med skabelonerne i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 7

Nummereringssystem for EU-typegodkendelsesattester

EU-typegodkendelsesattesterne nummereres i henhold til bilag VI.

Artikel 8

Model for prøvningsresultatarket

Den godkendende myndighed udsteder EU-typegodkendelsesattester som omhandlet i artikel 25, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 167/2013 i overensstemmelse med modellerne i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 9

Prøvningsrapportens format

1.   Prøvningsrapportens format som omhandlet i artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal opfylde de generelle krav i bilag VIII til nærværende forordning.

2.   Eksisterende prøvningsrapporter for komponenter og separate tekniske enheder, udstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, direktiv 2007/46/EF, direktiv 97/68/EF, forordning (EF) nr. 595/2009 eller internationale bestemmelser som omhandlet i kapitel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i medfør af nævnte forordning, accepteres med henblik på typegodkendelse efter forordning (EU) nr. 167/2013, forudsat at hverken de materielle krav eller kravene til prøvningsprocedurerne har ændret sig siden gennemførelsen af prøvningen. Prøvningsrapporter, der opfylder disse betingelser, opføres i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 10

Liste over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

Listen over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed eller for dets miljømæssige præstationer, som omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013, er fastsat i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 11

Model for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

Den godkendende myndighed udsteder attesten, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed og for dets miljømæssige præstationer, som omhandlet i artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 12

Nummereringssystem for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers funktion

Attester, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for den korrekte funktion af systemer, der er væsentlige for køretøjets sikkerhed og for dets miljømæssige præstationer, skal være nummereret i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag XI.

Artikel 13

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).


BILAGSFORTEGNELSE

Bilagsnummer

Bilagets titel

Side

I

Skabelon for oplysningsskemaet og informationsmappen

7

II

Skabelon for fabrikantens attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger

132

III

Typeattestskabeloner

135

IV

Modeller for den lovpligtige fabrikationsplade og EU-typegodkendelsesmærket

155

V

Skabeloner for EU-typegodkendelsesattesten

161

VI

Nummereringssystem for EU-typegodkendelsesattester

180

VII

Skabelon for prøvningsresultatarket

184

VIII

Prøvningsrapportens format

188

IX

Liste over dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

193

X

Skabelon for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

194

XI

Nummereringssystem for den attest, som giver tilladelse til markedsføring og ibrugtagning af dele eller udstyr, der kan udgøre en alvorlig risiko for væsentlige systemers korrekte funktion

197


BILAG I

Skabelon for oplysningsskemaet og informationsmappen

Liste over tillæg

Tillæg nummer

Tillæggets titel

Side

1

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af et motorsystem/motorfamiliesystem

64

2

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et eksternt støjniveausystem

75

3

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en motor/motorfamilie som komponent/separat teknisk enhed

78

4

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et førerinformationssystem

89

5

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af lygter og lyssignalsystem

90

6

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for elektromagnetisk kompatibilitet

92

7

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater

93

8

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering et førerspejlsystem

94

9

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af et bælteundervognssystem

96

10

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

100

11

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af ballastmasse som komponent/separat teknisk enhed

101

12

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en anordning til beskyttelse bagtil eller mod siderne som komponent/separat teknisk enhed

102

13

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et dæk som komponent

103

14

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en mekanisk kobling som komponent/separat teknisk enhed

104

15

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et bremsesystem

106

16

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for førerens støjniveau

113

17

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår sikkerhedsselernes forankringssystem

114

18

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system til beskyttelse mod farlige stoffer

117

19

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et styrtsikkert førerværn (ROPS) som separat teknisk enhed

118

20

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) som separat teknisk enhed

121

21

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førersæde som komponent/separat teknisk enhed

123

22

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af sikkerhedsseler som komponent/separat teknisk enhed

125

23

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førerværn til beskyttelse af føreren mod indtrængende genstande (OPS) som separat teknisk enhed

127

24

Fabrikantens erklæring om foranstaltninger til forebyggelse af uautoriserede indgreb i drivaggregatet og den hastighedsbegrænsende anordning

128

AFSNIT A

OPLYSNINGSSKEMA

1.   Generelle krav

1.1.   Ved ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed leverer fabrikanten i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 167/2013 et oplysningsskema, som skal indeholde følgende:

a)

en indholdsfortegnelse

b)

oplysninger om den valgte typegodkendelsesprocedure i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013, for hvilken der er fastlagt en skabelon i punkt 2 (informationsmappen)

c)

oplysningsskemaet som fastlagt i dettes bilags afsnit B

d)

alle relevante data, tegninger, fotografier og andre oplysninger, som kræves i oplysningsskemaet

e)

fabrikantens attest, der beviser overensstemmelse over for den typegodkendende myndighed, om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger som omhandlet i artikel 53, stk. 8, i forordning (EU) nr. 167/2013 og fastsat i bilag II til nærværende forordning

f)

for traktorer, som er typegodkendt med påmonterede maskiner og for køretøjer i klasse R og S: Et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2006/42/EF, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften

på godkendelsesmyndighedens anmodning skal fabrikanten desuden levere relevant materiale fra den tekniske dokumentation for maskinerne som angivet i bilag VII til nævnte direktiv, navnlig:

de standarder og andre tekniske specifikationer, der er blevet benyttet, med angivelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som disse standarder dækker

enhver teknisk rapport indeholdende resultaterne af de afprøvninger, der er foretaget af fabrikanten selv eller af et organ, som fabrikanten eller dennes repræsentant har valgt

g)

alle yderligere oplysninger, som den godkendende myndighed anmoder om i forbindelse med godkendelsesproceduren

h)

fabrikantens erklæring om foranstaltninger til forebyggelse af uautoriserede indgreb i drivaggregatet og den hastighedsbegrænsende anordning, jf. artikel 17, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 167/2013 og i punkt 4.3.2 og i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 (1), i overensstemmelse med modellen i tillæg 24 til nærværende bilag

i)

for køretøjer udstyret med en eller flere elektriske/elektroniske anordninger, der begrænser fremdriftsydelsen: Oplysninger og dokumentation, der godtgør, at ændring eller udkobling af anordningerne eller af de elektriske tilslutninger ikke øger fremdriftsydelsen.

1.2.   Ansøgninger i papirformat skal indleveres i tre eksemplarer. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

1.3.   Oplysninger om ydeevnen af komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer, der er opført i tillæg 2 til bilag XXIII i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 (2), skal forelægges.

2.   Skabelon for ark til informationsmappen

Oplysninger

om den valgte typegodkendelsesprocedure i henhold til artikel 20, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013

Ark til informationsmappe —

En behørigt udfyldt version af denne udtalelse skal findes i informationsmappen.

Undertegnede: [… (fulde navn og stilling)]

Fabrikantens navn og adresse (4): …

Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant (4): …

Ansøger hermed om typegodkendelsesprocedure:

a)

trinvis typegodkendelse (1)

b)

enkelttrintypegodkendelse (1)

c)

blandet typegodkendelse (1)

Ved ansøgning efter procedure a) eller c) erklæres overensstemmelse med kravene som under procedure b) for alle systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

Vælges der desuden en trinvis typegodkendelse i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) nr. 167/2013: ja/nej (1)

Oplysninger om køretøjet/køretøjerne, som skal meddeles, hvis ansøgningen vedrører EU-typegodkendelse af hele køretøjer:

1.1   Mærke (fabrikantens varemærke) (4): …

1.2.   Type (2): …

1.2.1.   Variant(er) (2): …

1.2.2.   Version(er) (2): …

1.2.3   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.2.4.   Typegodkendelsesnummer for den/de forudgående etape(r) (4): …

1.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

Ansøger om typegodkendelse af:

a)

en færdigopbygget køretøjstype (1)

b)

en trinvis færdigopbygget køretøjstype (1)

c)

en delvis opbygget køretøjstype (1)

d)

en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

e)

en køretøjstype med trinvise færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

Oplysninger, som skal meddeles, hvis der er tale om typegodkendelse af et system/en komponent/en separat teknisk enhed (1):

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

2.2.   Type (5): …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer):… (1):

2.8.   Virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning (1)

2.8.1.   Oversigt over systemer for virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning samt komponenter eller separate tekniske enheder, jf. artikel 27, stk. 4, og artikel 60 i forordning (EU) nr. 167/2013:

Oversigt over virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning

Den delegerede retsakts nummer

Bilag nr.

Krav

Begrænsninger/Bemærkninger

 

 

 

 

2.8.2.   Er der vedlagt en detaljeret valideringsrapport om virtuel prøvning og/eller fabriksprøvning: ja/nej (1)

Sted: …

Dato: …

Underskrift: …

Navn og stilling i virksomheden: …

Forklarende noter til ark til informationsmappen

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på ark til informationsmappen)

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version (»TVV-kode«), som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(4)

I tilfælde af trinvis typegodkendelse angives disse oplysninger for hver etape.

(5)

For motorer angives oplysninger vedrørende motortypen eller motorfamilietype, alt efter hvad der er relevant.

AFSNIT B

OPLYSNINGSSKEMA

1.   GENERELLE KRAV

1.1.   Ansøgeren forsyner oplysningsskemaet med et referencenummer.

1.2.   Hvis der foretages ændringer i oplysningerne i oplysningsskemaet, udsteder fabrikanten ændringsark til den typegodkendende myndighed, idet fabrikanten tydeligt angiver, hvori ændringerne består, samt datoen for ændringerne.

2.   TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJER

2.1.   Alle oplysningsskemaer skal indeholde følgende:

skemaet i punkt 2.2 med henblik på udpegning af de versioner og varianter af køretøjet, der skal typegodkendes

en liste over de punkter, der finder anvendelse på køretøjets (under)klasse, og dets tekniske egenskaber, og hvorfra der er hentet oplysninger efter nummereringssystemet i den samlede liste i punkt 5.

2.2.   Skema, der viser, hvordan oplysningerne under punkt 5, hvor der er flere mulige angivelser, kan kombineres til køretøjsversioner og -varianter

Skema over varianter og versioner

Punkt nr.

Alle

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Der opstilles et særskilt skema for hver variant af typen.

2.2.2.   Punkter, som kan kombineres vilkårligt inden for en variant, markeres i »Alle« -kolonnen.

2.2.3.   Disse oplysninger kan opstilles på en anden måde eller kombineres med oplysningerne i punkt 5.

2.3   Betegnelser for typer, varianter og versioner

2.3.1.   Fabrikanten tildeler en alfanumerisk kode til hver køretøjstype, variant og version, der består af latinske bogstaver og/eller arabiske tal, som anføres i typeattesten (se bilag III) for det pågældende køretøj.

Brug af parenteser og bindestreger er tilladt, hvis de ikke erstatter et bogstav eller et tal.

2.3.2.   Hele koden betegnes: type-variant-version eller »TVV-kode«.

2.3.3.   TVV-koden skal klart og utvetydigt identificere en unik kombination af tekniske karakteristika ud fra de kriterier, der er fastlagt i afsnit B i nærværende bilag.

2.3.4.   Samme fabrikant må ikke anvende samme kode til at definere en køretøjstype, hvis denne falder ind under to eller flere klasser.

2.3.5.   Samme fabrikant må ikke anvende samme kode til at definere en køretøjstype i forbindelse med mere end én typegodkendelse inden for samme køretøjsklasse.

2.3.6.   Tal og bogstaver i TVV-koden

2.3.6.1.

Antallet af tegn må ikke overstige:

a)

15 for koden for køretøjstypen

b)

25 for koden for en variant

c)

35 for koden for en version.

2.3.6.2.

Den fuldstændige TVV-kode må ikke indeholde mere end 75 tegn.

2.3.6.3.

Når TVV-koden anvendes i sin helhed, skal der være et mellemrum mellem type, variant og version.

Eksempel på en TVV-kode: 159AF [… mellemrum] 0054 [… mellemrum] 977k (BE).

3.   TYPEGODKENDELSE AF SYSTEMER, KOMPONENTER OG SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

3.1.   For et system, en komponent eller en separat teknisk enhed som opført i tabel 1-1 skal fabrikanten udfylde det relevante tillæg til dette bilag.

Ud over de i tabel 1-1 anførte bilag skal systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylde følgende krav:

a)

ordninger for typegodkendelsesprocedurer (bilag III til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014)

b)

produktionens overensstemmelse (bilag IV til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014)

c)

adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014)

Tabel 1-1

Liste over systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke der kan kræves EU-typegodkendelse

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 (3)

Bilagsnummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

1

System: Montering af en motor/motorfamilie

II

 

2

System: Eksternt støjniveau

III

 

3

Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

I

 

LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

Delegeret forordning (EU) 2015/208

Bilagsnummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

4

System: Førerinformation

X

 

5

System: Montering af lygter og lyssignaler

XII

 

6

System: Elektromagnetisk kompatibilitet

XV

 

12

System: Montering af lydsignalapparat(er)

XVI

 

9

System: Montering af førerspejle

IX

 

8

System: Montering af bælteundervogn

XXXIII

 

10

Separat teknisk enhed: Elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

XV

 

11

Komponent/separat teknisk enhed: Ballastmasse

XXIII

 

12

Komponent/separat teknisk enhed: Anordninger til beskyttelse bagtil og/eller mod siderne

XXVI

 

13

Komponent: Dæk

XXX

 

14

Komponent/separat teknisk enhed: Mekanisk kobling

XXXIV

 

LISTE III — Krav til køretøjets bremseevne

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 (4)

Bilagsnummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

15

System: Bremsesystem

II

 

LISTE IV — Krav til køretøjskonstruktion og generelle typegodkendelseskrav

Tillæg

System eller komponent/separat teknisk enhed

Delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014

Bilagsnummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

17

System: Førerens støjeksponering

XIII

 

18

System: Sikkerhedsselers forankringer

XVIII

 

19

System: Beskyttelse mod farlige stoffer

XXIX

 

20

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21

Separat teknisk enhed: Førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS)

XI

 

22

Komponent/separat teknisk enhed: Førersæde

XIV

 

23

Komponent/separat teknisk enhed: sikkerhedsseler

XIX

 

24

Separat teknisk enhed: beskyttelse mod indtrængende genstande (OPS)

XX

 

4.   TYPEGODKENDELSESNUMRE ELLER NUMRE PÅ PRØVNINGSRAPPORTER OM DE RELEVANTE EMNER

4.1.   Fabrikanten meddeler oplysningerne i tabel 1-2 for de punkter i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, som er relevante for køretøjet. Alle relevante godkendelser og eventuelle prøvningsrapporter vedrørende hvert punkt skal vedlægges. Oplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheder skal dog ikke meddeles her, hvis disse oplysninger findes i den tilsvarende godkendelsesattest.

Tabel 1-2

Typegodkendelsesnummer og oversigt over prøvningsrapporter

Punkt nr. og emne

Typegodkendelsesnummer eller prøvningsrapportnummer (7)

Dato for udstedelse eller udvidelse af typegodkendelse eller prøvningsrapportens dato

Medlemsstat eller kontraherende part (5), der meddeler typegodkendelse (6), eller teknisk tjeneste, der udsteder prøvningsrapport (7)

Henvisning til retsakt og den seneste ændring heraf

Variant(er)/version(er)

f.eks. »36 ROPS (bælter)«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: …

Stilling i virksomheden: …

Dato: …

4.2.   For de emner, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, for hvilke der er meddelt godkendelse i overensstemmelse med direktiv 97/68/EF, forordning (EF) nr. 595/2009 eller de FN/ECE-regulativer, der er nævnt i artikel 49 forordning (EU) nr. 167/2013 (FN/ECE-godkendelser) eller er baseret på komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer som et alternativ til de prøvningsrapporter, der udfærdiges i henhold til nævnte forordning og de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af den, skal fabrikanten kun levere de oplysninger, der kræves i punkt 5, hvis de ikke allerede findes i den tilsvarende godkendelsesattest og/eller prøvningsrapport. De i typeattesten (bilag III) omhandlede oplysninger meddeles i alle tilfælde.

5.   DATAINDFØRSLER I OPLYSNINGSSKEMAET

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

1.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE KØRETØJER

1.1.   Mærke (fabrikantens varemærke) (18):

1.2.   Type (17): …

1.2.1   Variant(er) (17): …

1.2.2   Version(er) (17): …

1.2.3.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.2.4.   Typegodkendelsesnummer for den/de forudgående etape(r) (3) (18): …

1.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2):

1.4.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse (18):

1.4.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

1.4.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

1.5.   Lovpligtig(e) fabrikationsplade(r)

1.5.1.   Placering af den lovpligtige fabrikationsplade (18): …

1.5.2.   Fastgørelsesmåde (18): …

1.5.3.   Fotografier og/eller tegninger af den lovpligtige fabrikationsplade (udfyldt eksempel med målangivelser) (18): …

1.6.   Køretøjets identifikationsnummer

1.6.1.   Placering af køretøjets identifikationsnummer på chassiset: …

1.6.2.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af køretøjets identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

1.6.1.1.   Typens køretøjsidentifikationsnummer begynder med: …

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

2.5.   Yderligere generelle oplysninger om motorer

2.5.1.   Typegodkendelse af: Type motor/motorfamilie (4): …

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer):

2.5.3.   Handelsbetegnelse for stammotoren og, i givet fald, motorfamilien: …

2.5.4.   Yderligere mærkning af motorer

2.5.4.1.   Motoridentifikationnummerets placering, kodning og fastgørelse: …

2.5.4.2.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af motorens identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

3.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

3.1.   Fotografier eller tegninger, som er repræsentative for køretøjsversionen: …

3.2.   Målskitse for hele køretøjet: …

3.3.   For køretøjer i klasse T og C:

3.3.1.   Antal aksler og hjul: …

3.3.2.   Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse (23): …

3.3.3.   Antal styrende aksler og deres placering (23): …

3.3.4.   Antal trækkende aksler og deres placering (23): …

3.3.5.   Antal bremsende aksler og deres placering (23): …

3.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.1.   Konfiguration af bælteundervogn: Bæltesæt ved forende/bæltesæt ved bagende/bæltesæt ved forende og bæltesæt ved bagende/sammenhængende bælte i hver side af køretøjet (4)

3.4.2.   Antal og placering af trækkende bæltesæt (22): …

3.4.3.   Antal og placering af bremsende bæltesæt (22): …

3.4.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.4.1.   Styring ved ændring af hastigheden mellem bælterullerne i venstre og højre side: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.2.   Styring vej drejning af to modsatte eller alle fire bælter ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.3.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.4.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse og ved at ændre hjulenes retning på en aksel med hjul: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.5.   Gennemsnitligt jordtryk, P: … MPa

3.5.   Chassis

3.5.1.   Skitsetegning af chassis: …

3.5.2.   For køretøjer i klasse T og C, chassistype: Backbone/centralrør/stige/leddelt/længdevangechassis/andet (4) (hvis andet: specificer:… )

3.5.3.   For køretøjer i klasse R og S, chassistype: Trækstang/stiv trækstang/ kærre/andet (4) (hvis andet, specificer:… )

3.6.   Materiale, der benyttes til karrosseriet: …

3.7.   Motorens placering og arrangement: …

3.8.   Rattets placering: venstre-/højre-/centerstyring (4): …

3.9.   Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel (4) og til brug i lande, som benytter metriske enheder/måleenhederne i det britiske imperium (4) på speedometeret

3.10.   Køretøjer i klasse T eller C, som er udstyret til skovbrugsopgaver. ja/nej (4)

3.11.   Køretøjer i klasse T eller C, som er udstyret med beskyttelse mod farlige stoffer: ja/nej (4)

3.12.   For køretøjer i klasse R og S, bremsetype: Ubremset/inertibremset/kontinuert bremset/semi-kontinuert bremset/hydraulisk bremset/pneumatisk bremset (4)

4.   MASSE OG DIMENSIONER

(i kg og mm) Der henvises i givet fald til tegninger

4.1   Interval af køretøjsmasser (samlet)

4.1.1.   Egenmasse

4.1.1.1.   Egenmasse i køreklar stand (13):

4.1.1.1.1.

Maksimum: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Minimum: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Fordeling denne/disse masse(r) på akslerne: … kg

4.1.1.1.4.

For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.   Totalmasse(r) som oplyst af fabrikanten:

4.1.2.1.   Køretøjets teknisk tilladte totalmasse (13): … kg

4.1.2.1.1   Største tilladte akseltryk: Aksel 1 … kg aksel 2 … kg aksel … kg

4.1.2.1.2.   For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.1.3.   Grænser for fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne (angiv mindstegrænserne i procent på forakslen og bagakslen): … %

4.1.2.2.   Masse(r) og dæk

Dækkombinationsnr.

Akselantal

Dækdimension inkl. belastningstal og symbol for hastighedskategori

Rulleradius (1) [mm]

Fælgstørrelse

Indpresningsdybde

Dækbelastning pr. dæk [kg]

Største tilladte akseltryk [kg] (8)

Køretøjets største tilladte masse [kg] (8)

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet [kg] (8)  (9)

Dæktryk [kPa] (10)

Vejbrug

Terrænbrug

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masse og bælteundervogn

Bæltesæt nr.

Bæltedimensioner

Gennemsnitligt jordtryk [kPa]

Maksimal belastning pr. bælterulle [kg] (11)

Køretøjets største tilladte masse pr. bæltesæt [kg] (11)

Køretøjets største tilladte masse [kg] (11)

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet [kg] (11)  (12)

Længde [mm]

Bredde [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Nyttelast (13): … kg

4.1.3.   Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse(r) for køretøjer i klasse T eller C for hver chassis-/bremsekonfiguration for køretøjer i klasse R eller S (for køretøjer i klasse R og S angives største tilladte belastning på det bageste koblingspunkt):

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Den teknisk tilladte totalmasse af kombinationen af traktor (klasse T eller C) og påhængskøretøj (klasse R eller S) for hver chassis-/bremsekonfiguration af klasse R- eller S-køretøjet:

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Største tilladte belastning på koblingspunktet (uanset dæk og bageste koblingsanordning(er)):

4.1.5.1.   For køretøjer i klasse T og C: … kg

4.1.5.2.   For køretøjer i klasse R og S: … kg

4.1.5.3.   Totalmasse for kombinationen ved maksimal ubremset masse: … kg

4.2.   Interval af køretøjets dimensioner (udvendige mål)

4.2.1.   For delvis opbyggede køretøjer

4.2.1.1.   Længde (31):

4.2.1.1.1.   Største tilladte længde af det trinvis færdigopbyggede køretøj: … mm

4.2.1.1.2.   Mindste tilladte længde af det trinvis færdigopbyggede køretøj: … mm

4.2.1.2.   Bredde (32)

4.2.1.2.1.   Største tilladte bredde af det trinvis færdigopbyggede køretøj: … mm

4.2.1.2.2.   Mindste tilladte bredde af det trinvis færdigopbyggede køretøj: … mm:

4.2.1.3.   Prøvekøretøjets masse i køreklar stand (33): … mm

4.2.1.4.   Overhæng fortil (34):... mm

4.2.1.4.1.   For køretøjer i klasse T og C: Frigangsvinkel fortil: … grader

4.2.1.5.   For køretøjer i klasse T og C: Overhæng bagtil (35): … mm

4.2.1.5.1.   For køretøjer i klasse T og C: Frigangsvinkel: … grader

4.2.1.5.2.   Mindste og største tilladte overhæng ved koblingspunktet (35) (46): … mm

4.2.1.6.   For køretøjer i klasse T og C: Frihøjde (36)

4.2.1.6.1.   Mellem akslerne: … mm

4.2.1.6.2.   Under forakslen (-akslerne): … mm

4.2.1.6.3.   Under bagakslen (-akslerne): … mm

4.2.1.7.   Tilladte yderpunkter for placeringen af det færdigopbyggede køretøjs tyngdepunkt: … mm

4.2.1.7.1.   For køretøjer i klasse T og C, yderste tilladte placering af tyngdepunktet for karrosseriet og/eller det indvendige udstyr og/eller udstyret og/eller nyttelast: … mm

4.2.2.   For færdigopbygget køretøj/trinvis færdigopbygget (4) køretøj

4.2.2.1.   Køretøjets udvendige dimensioner, inklusive mekanisk koblingsanordning:

4.2.2.1.1.   Længde til kørsel på vej (31):

4.2.2.1.1.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.1.1.2.   Minimum: … mm

4.2.2.1.2.   Bredde til kørsel på vej (32)

4.2.2.1.2.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.1.2.2.   Minimum: … mm

4.2.2.1.3.   Højde til kørsel på vej (33) (47)

4.2.2.1.3.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.1.3.2.   Minimum: … mm

4.2.2.2.   Overhæng fortil (34) (48)

4.2.2.2.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.2.2.   Minimum: … mm

4.2.2.3.   Overhæng bagtil (35):

4.2.2.3.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.3.2.   Minimum: … mm

4.2.2.4.   Frihøjde (36)

4.2.2.4.1.   Maksimum: … mm

4.2.2.4.2.   Minimum: … mm

4.2.2.5.   Akselafstand (37): … mm

4.2.2.6.   Afstand mellem de på hinanden følgende aksler 1-2: … mm 2-3: … mm, 3-4: … mm, osv.

4.2.2.7.   For køretøjer i klasse R og S med stiv trækstang og kærre:

4.2.2.7.1.

Afstand mellem koblingspunktet og den første aksel: … mm

4.2.2.7.2.

Afstand mellem koblingspunktet og den sidste aksel: … mm

4.2.2.8.   Største og mindste sporvidde for hver aksel (målt mellem symmetriplanerne for enkelt- eller tvillingdæk eller tredobbeltdæk i den normalt monterede formation (angives af fabrikanten) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimum: Aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel … mm

4.2.2.8.2.

Minimum: Aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel … mm mm

4.2.2.9.   Beliggenhed af køretøjets tyngdepunkt angivet i længde-, tvær- og lodret retning: …

4.2.2.9.1.   For køretøjer i klasse T2, T4.1, T4.3, C2, C4.1, C4.3, tyngdepunktets højde målt i forhold til jorden med de dæk, der normalt er monteret på køretøjet: … mm

4.2.2.9.1.1.   For køretøjer i klasse T2 og C2, angives forholdet mellem punkt 4.2.2.9.1 og den gennemsnitlige minimumsporvidde af hver aksel: Aksel 1 … aksel 2 … aksel …

4.2.2.9.1.2.   For køretøjer i klasse T4.1 og C4.1 angives forholdet mellem punkt 4.2.2.9.1 og den gennemsnitlige minimumsporvidde for alle akslerne: …

5.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

5.1.   Køretøjets maksimalhastighed

5.1.1.   Maksimalhastighed, fremadgående:

5.1.1.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte maksimalhastighed: … km/h

5.1.1.2.   Køretøjets beregnede konstruktivt bestemte maksimalhastighed i højeste gear (beregningsmåde skal fremgå) (41): … km/h

5.1.1.3.   Målt maksimalhastighed: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimalhastighed, baglæns (54)

5.1.2.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte baglæns maksimalhastighed: … km/h

5.1.2.2.   Målt maksimalhastighed, baglæns (41): … km/h

5.2.   Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maksimalt drejningsmoment: … Nm, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Brændstoftype (9): …

5.6.   De trækkende hjuls faktiske fremadrettede bevægelse svarende til en komplet omdrejning af hjulet: ……

B.   OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN (4)

6.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4)

6.2.   Boring (12) … mm

6.3.   Slaglængde (12): … mm

6.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement (26)

6.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

6.6.   Nominel hastighed: …

6.7.   Største drejningsmoment: …

6.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

6.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

6.10.   Tegning(er) af forbrændingskammer og stempeltop: …

6.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

6.12.   Kølesystem

6.12.1.   Flydende

6.12.1.1.   Væskens art: …

6.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/nej (4)

6.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

6.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.12.2.   Luft

6.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

6.12.2.1.1.   Karakteristika for blæseren: …

6.12.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

6.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

6.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

6.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

6.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

6.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

6.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

6.14.   Tryklader

6.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

6.14.2.   Fabrikat: …

6.14.3.   Type: …

6.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant): …

6.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

6.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

6.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

6.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

6.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

6.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

6.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

6.17.2.1.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.2.   Type …

6.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

6.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

6.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

6.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

6.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

6.17.2.1.9.   Celletæthed: …

6.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

6.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

6.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

6.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

6.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

6.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

6.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.15.2.   Type …

6.17.2.1.15.3.   Placering: …

6.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

6.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet, specificer):…)

6.17.2.1.17.   EGR: ja/nej (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

6.17.2.1.18.   Partikelfilter: ja/nej (4)

6.17.2.1.18.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.18.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

6.17.2.1.18.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.18.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

6.17.2.1.18.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

6.17.2.1.19.   Andre systemer: ja/nej (4)

6.17.2.1.19.1.   Beskrivelse og funktionsmåde: …

6.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

6.18.1.   Fødepumpe

6.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.   Indsprøjtningssystem

6.18.2.1.   Pumpe

6.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.1.2.   Type(r): …

6.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

6.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

6.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

6.18.2.2.1.   Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

6.18.2.2.2.   Indsprøjtningsindstilling (7): …

6.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

6.18.2.3.1.   Længde: … mm

6.18.2.3.2.   Indvendig diameter: … mm

6.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(r):

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.4.   Regulator

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

6.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

6.18.2.5.   Koldstartsystem

6.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.5.2.   Type(r): …

6.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

6.19.   Brændstof til benzinmotorer

6.19.1.   Karburator: …

6.19.1.1.   Fabrikat(er): …

6.19.1.2.   Type(r): …

6.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

6.19.2.1   Fabrikat(er): …

6.19.2.2.   Type(r): …

6.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

6.19.3.1   Fabrikat(er): …

6.19.4.2.   Type(r): …

6.20.   Ventilindstilling

6.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

6.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

6.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

6.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

6.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

6.21.   Portkonfiguration

6.21.1.   Placering, størrelse og antal …

6.22.   Tændsystem

6.22.1.   Tændspole

6.22.1.1.   Fabrikat(er): …

6.22.1.2.   Type(r): …

6.22.1.3.   Antal: …

6.22.2.   Tændrør: …

6.22.2.1.   Fabrikat(er): …

6.22.2.2.   Type(r): …

6.22.3.   Tændmagnet: …

6.22.3.1.   Fabrikat(er): …

6.22.3.2.   Type(r): …

6.22.4.   Tændingsindstilling: …

6.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader). …

6.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

7.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

7.1.   Fælles parametre (56):

7.1.1   Forbrændingscyklus: …

7.1.2   Kølemiddel …

7.1.3   Luftindtagstype: …

7.1.4   Forbrændingskammerets type og udformning …

7.1.5   Ventiler og porte — arrangement, størrelse og antal: …

7.1.6   Brændstofsystem: …

7.1.7   Motorstyringssystemer (bevis på identitet i overensstemmelse med tegning nummer)

7.1.7.1.   Ladeluftkølesystem …

7.1.7.2.   Udstødningsrecirkulation (3): …

7.1.7.3.   Vandindsprøjtning/-emulsion (4) (3): …

7.1.7.4.   Luftindblæsning (3): …

7.1.8   System til efterbehandling af udstødning (3): …

7.2.   Fortegnelse over motorfamilien

7.2.1.   Motorfamiliens betegnelse: …

7.2.2.   Specifikation af motorer i familien:

 

Stammotor

Motorer i familien

Motortype

 

 

 

 

 

Antal cylindre

 

 

 

 

 

Nominel hastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved nominel nettoeffekt

 

 

 

 

 

Nominel nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimal effekthastighed (min– 1):

 

 

 

 

 

Maksimal nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved maksimalt drejningsmoment

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

Laveste tomgangshastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Slagvolumen (i % af stammotorens)

100

 

 

 

 

8.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORTYPEN I DEN PÅGÆLDENDE FAMILIE

8.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4): …

8.2.   Boring (12): … mm

8.3.   Slaglængde (3): … mm

8.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement … (26)

8.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

8.6.   Nominel hastighed: …

8.7.   Største drejningsmoment: …

8.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

8.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

8.10.   Tegninger af forbrændingskammer og stempelkrone: …

8.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

8.12.   Kølesystem

8.12.1.   Flydende

8.12.1.1.   Væskens art: …

8.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/ne (4)

8.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

8.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.12.2.   Luft

8.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

8.12.2.1.1.1   Karakteristika for blæseren. …

8.12.1.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

8.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

8.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

8.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

8.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

8.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

8.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

8.14.   Tryklader

8.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

8.14.2.   Fabrikat: …

8.14.3.   Type: …

8.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant): …

8.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

8.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

8.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

8.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

8.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

8.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

8.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

8.17.2.1.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.2.   Type …

8.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

8.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

8.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

8.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

8.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

8.17.2.1.9.   Celletæthed: …

8.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

8.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

8.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

8.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

8.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

8.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

8.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.15.2.   Type …

8.17.2.1.15.3.   Placering: …

8.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet, specificer:…)

8.17.2.1.16.   EGR: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

8.17.2.1.17.   Partikelfilter: ja/nej (4)

8.17.2.1.17.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.17.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

8.17.2.1.17.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.17.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

8.17.2.1.17.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

8.17.2.1.18.   Andre systemer: ja/nej (4)

8.17.2.1.18.1.   Beskrivelse og funktionsmåde: …

8.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

8.18.1.   Fødepumpe

8.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.   Indsprøjtningssystem

8.18.2.1.   Pumpe

8.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.1.2.   Type(r): …

8.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

8.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

8.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

8.18.2.2.1.

Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

8.18.2.2.2.

Indsprøjtningsindstilling (7): …

8.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

8.18.2.3.1.

Længde: … mm

8.18.2.3.2.

Indvendig diameter: … mm

8.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(er):

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r): …

8.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.4.   Regulator

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r):…

8.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

8.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

8.18.2.5.   Koldstartsystem

8.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.5.2.   Type(r): …

8.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

8.19.   Brændstof til benzinmotorer

8.19.1.   Karburator: …

8.19.1.1.   Fabrikat(er): …

8.19.1.2.   Type(r): …

8.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

8.19.2.1   Fabrikat(er): …

8.19.2.2.   Type(r): …

8.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

8.19.3.1   Fabrikat(er): …

8.19.4.2.   Type(r): …

8.20.   Ventilindstilling

8.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

8.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

8.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

8.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

8.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

8.21.   Portkonfiguration

8.21.1.   Placering, størrelse og antal …

8.22.   Tændsystem

8.22.1.   Tændspole

8.22.1.1.   Fabrikat(er): …

8.22.1.2.   Type(r): …

8.22.1.3.   Antal: …

8.22.2.   Tændrør: …

8.22.2.1.   Fabrikat(er): …

8.22.2.2.   Type(r): …

8.22.3.   Tændmagnet: …

8.22.3.1.   Fabrikat(er): …

8.22.3.2.   Type(r): …

8.22.4.   Tændingsindstilling …

8.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader). …

8.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

9.   ENERGILAGRINGSANORDNING(ER)

9.1.   Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator) (4)

9.2.   Identifikationsnummer: …

9.3.   Type elektrokemisk element: …

9.4.   Oplagret energi

9.4.1.   For batteri, spænding: … og kapacitet: … Ah i 2h

9.4.2.   For kondensator: J,… ,

9.4.3.   For svinghjul/generator (4): J, …

9.4.3.1.   Svinghjulets inertimoment …

9.4.3.1.1.   Ekstra inertimoment, når køretøjet ikke er i gear: …

9.5.   Oplader: indbygget/ekstern/ingen (4)

10.   EKSTERNT STØJNIVEAU

10.1.   Eksternt støjniveau som angivet af fabrikanten

10.1.1.   Ved kørsel: … dB(A)

10.1.2   Standmåling: … dB(A)

10.1.3.   Ved motorhastighed: … min– 1

10.2.   Kort beskrivelse og skitse af udstødningssystemet (herunder luftindtagssystem og anordninger til begrænsning af støj- og udstødningsemissioner: …

10.3.   Luftindtagssystem

10.3.1.   Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier) (10): …

10.3.2.   Luftfilter

10.3.2.1.   Fotografier og/eller tegninger: …

10.3.2.2.   Fabrikat: …

10.3.2.3.   Type: …

10.3.3.   Indsugningsstøjdæmper

10.3.3.1.   Fotografier og/eller tegninger: …

10.3.3.2.   Fabrikat: …

10.3.3.3.   Type: …

10.4.   Udstødningssystem

10.4.1.   Beskrivelse og tegning af udstødningsmanifold (10): …

10.4.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af de elementer i udstødningssystemet, som ikke er en del af motorsystemet: …

10.4.3.   Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning: … kPa

10.4.4.   Type, mærkning af udstødningslyddæmper(e): …

10.4.4.1.   Udstødningslyddæmper, der indeholder fibermaterialer: ja/nej (4): …

10.4.5.   Udstødningssystemets volumen: … dm3

10.4.6.   Placering af udstødningsrørets afgangsåbning: …

10.4.7.   Eventuelle støjbegrænsende foranstaltninger i motorrummet og på motoren for ekstern støj: …

10.5.   Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at nedsætte støjniveauet (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik): …

11.   FREMDRIFTSSYSTEM OG STYRESYSTEM (13)

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (gearskift, kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af gearskiftsystem(er) og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem: …

11.2.3.   Transmissionstype: Mekanisk/hydraulisk/elektrisk/andet (4) (hvis andet, specificer…)

11.2.3.1   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

11.3.   Kobling (eventuelt)

11.3.1.   Kort beskrivelse og skitse af koblingen og dens styresystem: …

11.3.2.   Koblingstype: …

11.3.3.   Maksimale momentomformning: …

11.4.   Gearkasse (eventuelt)

11.4.1.   Type (24): …

11.4.2.   Placering i forhold til motor: …

11.4.3.   Betjeningsmåde: …

11.4.4.   Mellemgearkasse: med/uden (4)

11.5.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Udvekslingsforhold i mellemgearkassen (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motoromdrejningshastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

Maksimum for CVT (13)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum for CVT (13)

Bakgear

1

 

 

 

 

 

11.6.   Differentialespærre:

11.6.1.   Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (4)

C.   OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

12.   REGULATORER TIL STYRING AF FREMDRIFTSSYSTEMET

12.1.   Antal hastighedsregulatorer: …

12.2.   Normalt afskæringspunkt nr. 1: …

12.2.1.   Omdrejningshastighed for motor/fremdriftssystem, hvor afskæringen starter ved motorbelastningen: … min– 1

12.2.2.   Maksimal omdrejningshastighed ved mindste motorbelastning: … min– 1

12.3.   Normalt afskæringspunkt nr. 2: …

12.3.1   Omdrejningshastighed for motor/fremdriftssystem, hvor afskæringen starter ved last (4):… min– 1

12.3.2.   Maksimal omdrejningshastighed ved mindste motorbelastning: … min– 1

12.4.   Det angivne formål for regulatoren (regulatorerne): konstruktivt bestemt hastighedsbegrænsning/effektbegrænsning/beskyttelse af motoren mod hastighedsoverskridelse (4): …

12.5.   Justerbare hastighedsbegrænsende anordninger, der opfylder kravene til køretøjer i klasse N2 og N3, som er fastsat i punkt 1 og 2, del II, punkt 13.2, del III, punkt 21.2 og 21.3, bilag 5, punkt 1, og bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 89 (EUT L 158 af 19.6.2007, s. 1) med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

13.   STYREAPPARAT

13.1.   Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: …

13.2.   Styreapparatets art: Manuel/forstærket/servo/differentieret (4)

13.3.   Transmission og styreapparatets betjening

13.3.1.   Konfiguration af styretransmission (specificeres for henholdsvis for- og baghjul, hvis relevant): …

13.3.2.   Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul, hvis relevant): …

13.3.2.1.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

13.3.3.   Eventuel servoforstærkning: …

13.3.3.1.   Funktionsprincip og -diagram, fabrikat(er) og type(r): …

13.3.4.   Diagram over hele styreapparatet med angivelse af, hvor på køretøjet de forskellige anordninger, der påvirker køretøjets styring, er placeret: …

13.3.5.   Skematisk(e) diagram(mer), der viser styreapparatets betjeningsanordning(er): …

13.3.6.   Eventuel indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsanordning(er): …

13.3.7.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

13.4.   Hjulenes største drejningsvinkel (hvis der er monteret hjul)

13.4.1.   Til højre: … grader

Antal ratomdrejninger: …

13.4.2.   Til venstre: … grader

Antal ratomdrejninger: …

13.5.   Mindste vendediameter (uden bremsning) (42):

13.5.1   Til højre: … mm

13.5.2   Til venstre: … mm

13.5.3.   Eventuel servoforstærkning: …

13.5.3.1.   Funktionsprincip og -diagram, fabrikat(er) og type(r): …

13.6.   Styreapparat for hurtige køretøjer i klasse T (hastighedsindeks »b«)

13.6.1.   Kravene i punkt 2, 5 og 6 i bilag 4 og 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 (EUT L 137 af 27.5.2008, s. 25) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

13.6.2.   Kravene til styrekraft i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 79 (EUT L 137 af 27.5.2008, s. 25) for køretøjer i klasse N2 er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

13.6.3.   Kravene i ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Agricultural tractors — Requirements for steering), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

13.7.   Komplekse elektroniske styresystemer, der påvirker styreapparatets funktion

13.7.1.   Kravene i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 (EUT L 137 af 27.5.2008, s. 25) er opfyldt af de komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer, der indvirker på styrefunktionen, med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

14.   SPEEDOMETER, KILOMETERTÆLLER, OMDREJNINGSTÆLLER OG TIMETÆLLER

14.1.   Speedometer

14.1.1.   Fotografier og/eller tegninger af hele køretøjet: …

14.1.2.   Vist kørehastighedsområde: …

14.1.3.   Tolerance for speedometerets målemekanisme: …

14.1.4.   Speedometerets tekniske konstant: …

14.1.5.   Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

14.1.6.   Totalt udvekslingsforhold for drivmekanismen: …

14.1.7.   Tegning af instrumentets skala eller andre former for visning: …

14.1.8.   Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

14.2.   Kilometertæller

14.2.1.   Tolerance for kilometertællerens målemekanisme: …

14.2.2.   Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

14.3.   Omdrejningstæller

14.3.1.   Tolerance for omdrejningstællerens målemekanisme: …

14.3.2.   Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

14.4.   Timetæller

14.4.1.   Tolerance for timetællerens målemekanisme: …

14.4.2.   Funktionsprincip og beskrivelse af drivmekanismen: …

15.   SYNSFELT

15.1.   Tegning(er) eller fotografi(er), der viser, hvor delkomponenter befinder sig inden for de 180 o synsfelt fremad: …

15.2.   Kravene i ISO 5721-1:2013 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 1: Fremadrettet synsfelt), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

15.3.   Kravene i ISO 5721-2:2014 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 2: Synsfelt til siden og bagud), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

16.   FORRUDEVISKERE OG -VASKERE SAMT AFRIMNING OG AFDUGNING

16.1.   Forrudeviskere

16.1.1.   Kravene i ISO 5721-1:2013 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 1: Fremadrettet synsfelt), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

16.1.2.   Som alternativ til punkt 16.1.1, kan der leveres en detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger) samt antal og hyppighed ved drift: …

16.2.   Forrudevasker

16.2.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

16.2.2.   Beholderens kapacitet: … l

16.3.   Afrimning og afdugning

16.3.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

16.3.2.   Største elforbrug: … kW

17.   RUDER

17.1.   Følgende krav i FN/ECE-regulativ nr. 43 (EUT L 42 af 12.2.2014, s. 1) er opfyldt med den relevante dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: …

17.2.   Som alternativ til punkt 17.1 afgives følgende oplysninger:

17.2.1.   Data til hurtig identifikation af referencepunktet for førerens øjne (59): …

17.2.2.   for andre ruder end forrudernes vedkommende, skemaer i et format, der ikke er større end A4-format eller foldet til dette format med oplysning om:

den største flade

mindste vinkel mellem to hosliggende sider på ruden og

i givet fald den største segmenthøjde

17.2.3.   Forrude(r):

17.2.3.1.   Anvendt(e) materiale(r): …

17.2.3.2.   Monteringsmåde: …

17.2.3.3.   Hældningsvinkel: … grader

17.2.3.4.   Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

17.2.3.5.   Skitser i målestokken 1:10 samt diagrammer af forruderne og deres placering på traktoren, som er tilstrækkelig detaljerede til at vise:

17.2.3.5.1.

forrudens placering i forhold til referencepunktet for førerens øjne (59)

17.2.3.5.2.

forrudens hældningsvinkel

17.2.3.5.3.

beliggenhed og størrelse af den zone, hvori kontrollen af de optiske egenskaber foregår, og eventuelt flader af forskellig hærdning

17.2.3.5.4.

forrudens udfoldede flade

17.2.3.5.5.

forrudens største segmenthøjde, og

17.2.3.5.6.

forrudens krumning (udelukkende til brug for gruppeinddeling af forruder)

17.2.3.6.   for dobbeltrudernes vedkommende, skemaer i et format, der ikke er større end A4-format eller foldet til dette format, og som foruden de i punkt 17.2.2 nævnte oplysninger anfører:

typen af hver af ruderne

type fastgørelse (organisk, glas-glas eller glas-metal)

nominel bredde af mellemrummet mellem de to ruder.

17.2.4.   Vindue(r)

17.2.4.1.   Placering: …

17.2.4.2.   Anvendt(e) materiale(r): …

17.2.4.3.   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i betjeningsmekanismen for sideruder: …

17.2.5.   Glas i oplukkeligt tag

17.2.5.1.   Placering: …

17.2.5.2.   Anvendte materialer: …

17.2.5.3.   Kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i tagrudemekanismen: …

17.2.6.   Andre ruder

17.2.6.1.   Placering: …

17.2.6.2.   Anvendte materialer: …

17.2.6.3.   Kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i andre rudemekanismer:

18.   FØRERSPEJLE

18.1.   Spejlenes antal og kategori(er): …

18.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 46 (EUT L 177 af 10.7.2010, s. 211) er opfyldt med den relevante dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

1.8.3.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 81 (EUT L 185 af 13.7.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

18.4.   Tegning(er) til identifikation af spejlet, der viser spejlets placering på køretøjet: …

18.5.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er fastgjort: …

18.6.   Kort beskrivelse af elektroniske/elektriske komponenter i indstillingssystemet: …

18.7   Teknisk beskrivelse af systemet til afrimning og afdugning af spejle: …

18.8.   Ekstraudstyr, som kan begrænse det bagudrettede synsfelt: …

18.9.   Bagudrettet synsfelt for førerspejle i klasse II

18.9.1.   Er i overensstemmelse med punkt 5.1 i bilag IX til delegeret forordning (EU) 2015/208: ja/nej (4)

18.9.2.   Som alternativ til punkt 18.9.1 er kravene i ISO 5721-2:2014 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 2: Synsfelt til siden og bagud), opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

19.   ANDRE ANORDNINGER TIL INDIREKTE UDSYN END SPEJLE (EKSTRAUDSTYR)

19.1.   Type og specifikationer (som f.eks. fuldstændig beskrivelse af anordningen): …

19.2.   Hvis det drejer sig om en anordning af typen med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, display-specifikationer (sort/hvid eller farve (4)), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt (4): …

19.3.   Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele systemet, herunder monteringsforskrifter: …

19.4.   Kravene i ISO 5721-2:2014 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 2: Synsfelt til siden og bagud), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

20.   FØRERINFORMATIONSSYSTEMER

20.1.   Kravene i ISO 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation), bilag B om betjeningspaneler med tilknytning til virtuelle terminaler, er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

21.   MONTERING AF LYSANORDNINGER OG LYSSIGNALANORDNINGER, HERUNDER AUTOMATISK TÆNDING/SLUKNING AF LYS

21.1.   Oversigt over alle anordninger (med angivelse af antal, fabrikat(er), type, godkendelsesmærke(r), maksimal lysstyrke for fjernlyslygter, farve og tilsvarende kontrollampe); listen kan omfatte flere typer til hver funktion; listen kan desuden med hensyn til hver funktion indeholde den supplerende anmærkning »eller tilsvarende anordninger« …

21.2.   Et diagram over lys- og lyssignaludstyret som helhed med angivelse af de forskellige anordningers placering på køretøjet: …

21.3.   Skitser af køretøjets ydre, der viser placeringen af lygter og lyssignalanordninger, samt disses antal og farve: …

21.4.   For hver lygte og refleksanordning gives følgende oplysninger:

21.4.1.   Tegning, der viser størrelsen af lysfladen: …

21.4.2.   Metode, der anvendes til at definere den synlige overflade: …

21.4.3.   Referenceakse og referencecentrum: …

21.4.4.   Funktionsmåde for nedklappelige lygter: …

21.5.   Beskrivelse/skitse af forlygteniveauindstillingsanordning og dennes art (f.eks. automatisk, trinvis manuel indstilling, trinløs manuel indstilling) (4): …

21.5.1.   Betjeningsanordning: …

21.5.2.   Referencemærker: …

21.5.3.   Lastafhængige indstillingsmærker: …

21.6.   For køretøjer i klasse R og S, beskrivelse af strømforbindelsen til lygter og lyssignalanordninger: …

21.7.   Kort beskrivelse af de elektriske og/eller elektroniske komponenter, der anvendes i systemet for lysanordninger og lyssignalanordninger: …

22.   BESKYTTELSE AF PERSONER I KØRETØJET, HERUNDER INDVENDIGT UDSTYR OG ANDRE BESKYTTELSESANORDNINGER MOD VEJRLIG

22.1.   Karosseri

22.1.1.   Materialer og konstruktion: …

22.2.   Forbrændingshastighed for førerhusmateriale

22.2.1.   Forbrændingshastigheden overstiger ikke den maksimale hastighed på 150 mm/min. i overensstemmelse med kravene i ISO 3795:1989 (Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials) med den relevante dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4).

22.3.   Beskyttelse af fører og passagerer

22.3.1.   Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle), betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider, tag og skydetag, døre og rullehåndtag til ruderne og anden ikke-specificeret indretning: …

22.3.2.   For køretøjer med rat og bænkesæder eller skålsæder i mere end én række opfylder omgivelserne for passagerbagsæder (hvis sådanne er monteret) kravene i bilag XVII i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2014 (14): ja/nej (4)

22.4.   Nakkestøtter

22.4.1.   Forefindes: ja/nej (4)

22.4.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 25 (EUT L 215 af 14.8.2010, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

22.4.3.   Type: Indbyggede/aftagelige/separate (4)

22.4.4.   Detaljeret beskrivelse af nakkestøtten, navnlig med en beskrivelse af de anvendte polstringsmaterialer og i de relevante tilfælde angivelse af placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til: …

22.4.5.   For »separate« nakkestøtter:

22.4.5.1.   Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som nakkestøtten agtes fastgjort til:

22.4.5.2.   Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og nakkestøtten: …

22.5.   Fodhvilere

22.5.1.   Fotografier og/eller tegninger af betjeningsplads, der viser fodhvilernes faktiske antal, placering og dimensioner: …

22.6.   Andre beskyttelsesanordninger mod vejrliget

22.6.1.   Beskrivelse (herunder fotografier og tegninger): …

22.6.2.   Indvendige og udvendige mål: … mm × … mm × …. mm … mm × … mm × … mm

23.   KØRETØJETS UDVENDIGE DELE OG TILBEHØR

23.1.   Generel udformning (tegninger og fotografier vedlægges om nødvendigt med målangivelser og/eller tekst) med angivelse af placeringen af vedlagte snit og projektioner af eventuelle dele på den udvendige overflade, der kan betragtes som udragende dele, f.eks., og hvis det er relevant: kofangere, gulvlinje, dør- og vinduesstolper, luftindtagsgæller, kølergitter, forrudeviskere, tagrender, håndtag, glideskinner, stænklapper og dæksler, dørhængsler og låse, kroge, øjer, dekorativt udstyr, skilte, emblemer og indskæringer samt enhver anden del af den udvendige overflade, som kan betragtes som farlige pga. øget skadesrisiko eller -omfang for en person, der rammes eller strejfes af karosseriet ved en kollision (f.eks. lysudstyr): …

23.2.   En detaljeret beskrivelse med fotografier og/eller tegninger af køretøjet med hensyn til konstruktion, dimensioner, relevante referencelinjer og materialesammensætning for køretøjets forparti (indvendigt og udvendigt), herunder, hvor det er relevant, detaljerede oplysninger om aktive fodgængerbeskyttelsessystemer, der er monteret. …

23.3.   Tegning af gulvlinje: …

24.   ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

24.1.   Program med alle forventede kombinationer af relevante elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske enheder, karrosseriformer (60), varianter med hensyn til karrosserimateriale, det samlede ledningsnet, motorvarianter, højre-/venstrestyring og versioner med forskellig akselafstand …

24.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 10 (EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.3.   Kravene i ISO 14982:1998 (Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Prøvningsmetoder og acceptkriterier), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.4.   Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 afgives følgende oplysninger:

24.4.1.   Beskrivelse og tegninger (eller fotografier) af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, som udgør motorrummet og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette: …

24.4.2.   Tegninger eller fotografier af placeringen af metalkomponenter, der er monteret i motorrummet (f.eks. dele til varmeanlæg, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.): …

24.4.3.   Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

24.4.4.   Angivelse af den nominelle jævnstrømsmodstand, og specielt ved modstandstændkabler, angivelse af den nominelle modstand pr. meter: …

25.   LYDSIGNALAPPARAT(ER)

25.1.   Komponenttypegodkendelse af et lydsignalapparat, meddelt i henhold til forskrifterne for køretøjer i klasse N i FN/ECE-regulativ nr. 28 (EUT L 323 af 6.12.2011, s. 33), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

25.2.   Kortfattet beskrivelse af den/de anvendte anordning(er): …

25.3.   Tegning(er) af lydsignalapparatets (-apparaternes) placering på køretøjet: …

25.4.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå lydsignalapparatet (-apparaterne) er fastgjort: …

25.5.   Elektrisk/pneumatisk kredsløbsdiagram: …

25.5.1.   Spænding: AC/DC (4)

25.5.2.   Nominel spænding eller tryk: …

25.6.   Tegning af monteringsanordning: …

26.   VARMEANLÆG OG LUFTKONDITIONERINGSANLÆG

26.1.   Varmeanlægget er prøvet i overensstemmelse med punkt 8 i ISO 14269-2:1997 (Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) og prøvningsrapportererne opført i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

26.2.   Luftkonditioneringsanlægget er prøvet i overensstemmelse med punkt 9 i ISO 14269-2:1997 (Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) og prøvningsrapportererne opført i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

26.3.   Som alternativ til punkt 26.1 og 26.2 er kravene i FN/ECE-regulativ nr. 122 (EUT L 164 af 30.6.2010, s. 231) opfyldt med den relevante dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

26.4.   Varmeanlæg

26.4.1.   Skitsetegning af varmeanlægget, der viser placeringen i køretøjet, samt støjdæmpningsudstyrets indretning (herunder skillefladernes placering): …

26.4.2.   Skitsetegning af varmeveksleren til varmeanlæg, der anvender udstødningsgas til opvarmning, eller af de dele, hvor sådan en varmeveksling finder sted (for varmesystemer, der benytter køleluft fra motoren til opvarmning): …

26.4.3.   Tværsnitstegning af varmeveksleren eller de dele, hvor sådan en varmeveksling finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladekarakteristik: …

26.4.4.   Specifikationer for andre større komponenter i varmesystemet, f.eks. blæseren, med hensyn til konstruktion og tekniske data: …

26.5.   Klimaanlæg

26.5.1.   Kort beskrivelse og skitse af luftkonditioneringsanlægget og dets betjening: …

26.5.2.   Gas anvendt som kølemiddel i luftkonditioneringsanlægget: …

27.   ANORDNINGER MOD UAUTORISERET BRUG

27.1.   For køretøjer i klasse T og C

27.1.1.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 62 (EUT L 89 af 27.3.2013, s. 37) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

27.1.2.   De relevante krav for køretøjer i klasse N2 i punkt 2, 5 — med undtagelse af punkt 5.6, 6.2 og 6.3 — i FN/ECE-regulativ nr. 18 (EUT L 120 af 13.5.2010, s. 29) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

27.1.3.   Som alternativ til punkt 27.1.1 eller 27.1.2 afgives følgende oplysninger:

27.1.3.1.   Detaljeret beskrivelse med fotografier eller tegninger af tyverisikringsanordningen(-erne) og de dele af køretøjet, der er relevante for monteringen den: …

27.1.3.2.   Fortegnelse over tyverisikringsanordningens hovedkomponenter: …

27.2.   For køretøjer i klasse R og S

27.2.1.   Detaljeret beskrivelse med fotografier eller tegninger af tyverisikringsanordningen(-erne) og de dele af køretøjet, der er relevante for monteringen den: …

27.2.1.1.   Fortegnelse over tyverisikringsanordningens hovedkomponenter: …

28.   PLADS TIL MONTERING AF NUMMERPLADE

28.1.   Placering af nummerpladen/nummerpladerne (angiv eventuelt varianter; der kan vedlægges tegninger og fotografier): …

28.1.1.   Højde over vejbane, øverste kant: forende: … mm

bagende: … mm

28.1.2.   Højde over vejbane, nederste kant: forende: … mm

bagende: … mm

28.1.3.   Afstand mellem midterlinje og køretøjets midterlængdeplan: forende:.… mm

bagende: … mm

28.1.4.   Dimensioner (længde × bredde): forende:…..mm × … mm

bagende: … mm × … mm

28.1.5.   Nummerpladens hældning i forhold til det lodrette plan: forende: … grader

bagende: … grader

28.1.6.   Synlighedsvinkel i det vandrette plan: forende … grader

bagende: … grader.

29.   BALLASTMASSE

29.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger med målangivelser) af ballastmasserne, og hvordan de er monteret på traktoren: …

29.1.   Antal sæt af ballastmasse: …

29.1.1.   Antal komponenter på hvert sæt: Sæt 1: …

sæt 2: …

sæt …

29.2.   Komponenternes masse på hvert sæt: Sæt 1: … .kg

sæt 2: … kg

sæt … kg

29.2.1.   Samlede masse af hvert sæt: Sæt 1: … kg

sæt 2: … kg

sæt … kg

29.3.   Ballastens samlede masse: … kg

29.3.1.   Fordeling af denne masse på akslerne: … kg

29.4.   Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

30.   ELEKTRISKE SYSTEMERS SIKKERHED

30.1.   Kort beskrivelse af strømkredsens komponentinstallation eller tegninger/fotografier, der viser placeringen af strømkredsens komponenter: …

30.2.   Skematisk diagram over alle strømkredsens elektriske funktioner: …

30.3.   Arbejdsspænding(er) (V): …

30.4.   Beskrivelse af beskyttelsessystem mod elektrisk stød: …

30.5.   Sikring og/eller strømafbryder (4):

30.5.1.   Diagram over funktionsområdet: …

30.6.   Konfiguration af ledningsnettet: …

30.7.   Generator

30.7.1.   Type: …

30.7.2.   Nominel nettoeffekt … VA

30.8.   Fuldt elektriske køretøjer

30.8.1.   For fuldt elektriske køretøjer i klasse T2, T3, C2 eller C3 er kravene i bilag IV til delegeret forordning (EU) nr. 3/2014 opfyldt med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: Ja/nej/så vidt muligt (4) (hvis så vidt muligt, specificer: …)

30.9.   Batteriisolator

30.9.1.   Afbrydelse af batteriet ved: Elektronisk system/tændingsnøgle/almindeligt værktøj /omskifter/andet (4) (hvis andet, specificer: …)

31.   BRÆNDSTOFBEHOLDER(E)

31.1.   Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder(e) med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

31.2.   Tegning, der tydeligt viser reservebrændstofbeholderens(-beholdernes) placering i køretøjet: …

31.3.   Tegning af varmeskærm mellem brændstofbeholder og udstødningssystem: …

31.4.   Hovedbrændstofbeholder(e)

31.4.1.   Maksimumkapacitet: …

31.4.2.   Anvendte materialer: …

31.4.3.   Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (4) …

31.4.4.   Eventuelle foranstaltning(er) til afladning af statisk elektricitet: …

31.5.   Reservebeholder(e) til brændstof

31.5.1.   Maksimumkapacitet: …

31.5.2.   Anvendte materialer: …

31.5.3.   Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat (4) …

31.5.4.   Eventuelle foranstaltning(er) til afladning af statisk elektricitet: …

32.   SIDEVÆRTS BESKYTTELSE OG BESKYTTELSE BAGTIL

32.1.   Sideværts beskyttelse

32.1.1.   Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt (4)

32.1.2.   Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for den sideværts beskyttelse, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med angivelse af akslernes anbringelse og montering, tegning af montering af og/eller beslag til beskyttelsesanordningerne. Hvis den sideværts beskyttelse

opnås uden en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt: …

32.1.3.   Tegning af gulvlinje ved køretøjets side: …

32.1.4.   Tegninger af de nødvendige snit gennem den udvendige overflade til måling af højden (H) af udragende dele i den udvendige overflade i overensstemmelse med tillæg 1 i bilag XXVII til delegeret forordning (EU) 2015/208: …

32.1.5.   I tilfælde af særlig(e) sideværts beskyttelsesanordning(er), fuld beskrivelse og/eller tegning af sådanne anordninger (inkl. montering og beslag) eller deres komponenttypegodkendelsesnummer: …

32.1.5.1.   Anvendte materialer: …

32.1.5.2.   Fuld detaljering af krævede samlinger og fyldestgørende monteringsvejledning, herunder med krav vedrørende tilspændingsmoment: …

32.1.6.   Kravene i punkt 2 og 3 i del I, II og III i FN/ECE-regulativ nr. 73 (EUT L 122 af 8.5.2012, s. 1) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

32.2.   Beskyttelse bagtil

32.2.1.   Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt (4)

32.2.2.   Tegning af de køretøjsdele, der har betydning for beskyttelsesanordningen, dvs. tegning af køretøjet og/eller chassiset med bredeste bagaksels anbringelse og montering, tegning af montering af og/eller beslag til beskyttelsesanordningen. Hvis beskyttelsesanordningen ikke er en særlig anordning, skal det tydeligt fremgå af tegningen, at de krævede mål er overholdt: …

32.2.3.   Tegning af gulvlinje ved køretøjets bagende: …

32.2.4.   Hvis den er en særlig anordning, fuld beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsesanordningen (inklusive ophæng og beslag) eller, hvis den er godkendt som separat teknisk enhed, typegodkendelsesnummer: …

32.2.4.1.   Anvendte materialer: …

32.2.4.2.   Fuld detaljering af krævede samlinger og fyldestgørende monteringsvejledning, herunder med krav vedrørende tilspændingsmoment: …

33.   LAD

33.1.   Ladets/ladenes dimensioner

33.1.1.   Ladets/ladenes længde: … mm

33.1.2.   Ladets/ladenes bredde: … mm

33.1.3.   Ladets/ladenes højde over jorden (47): … mm

33.2.   Sikker lasteevne for ladet/ladene som angivet af fabrikanten: … kg

33.2.1.   Fordeling af denne last på akslerne: … kg

33.3.   For køretøjer i klasse T og C, aftagelige lad: ja/nej/ekstraudstyr (4)

33.3.1.   Beskrivelse af anordninger til fastgørelse på køretøjet: …

33.4.   Ladets stabilitet

33.4.1.   Beliggenhed af køretøjets tyngdepunkt angivet i længde-, tvær- og lodret retning: …

33.4.2.   For køretøjer med flere lad, placering af køretøjets tyngdepunkt med belæsset lad og uden fører i længde- og tværretningen og i lodret retning: …

34.   TRÆKANORDNING FORTIL (KØRETØJER I KLASSE T OG C)

34.1.   Måltegning af trækanordningen fortil og af befæstigelsesanordningen …

34.2.   For køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på højst 2 000 kg, er kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 1005/2010 (EUT L 291 af 9.11.2010, s. 36) opfyldt med den relevante dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

35.   DÆK

35.1.   Typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXX til delegeret forordning (EU) 2015/208: ja/nej/ikke relevant (4)

35.2.   Typegodkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1): ja/nej/ikke relevant (4)

35.3.   Godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 106 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 231) ja/nej/ikke relevant (4)

35.4.   Godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 30 (EUT L 307 af 23.11.2011, s. 1): ja/nej/ikke relevant (4)

35.5.   Godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 54 (EUT L 307 af 23.11.2011, s. 2): ja/nej/ikke relevant (4)

35.6.   Godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 75 (EUT L 84 af 30.3.2011, s. 46): ja/nej/ikke relevant (4)

35.7.   Godkendt i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 117 (EUT L 307 af 23.11.2011, s. 3): ja/nej/ikke relevant (4)

36.   STÆNKAFSKÆRMNINGSSYSTEM

36.1.   Hjulafskærmning

36.1.1.   Køretøj udstyret med hjulafskærmning: ja/nej (4)

36.1.2.   Kort beskrivelse af køretøjets hjulafskærmning: …

36.1.3.   Detaljerede tegninger af hjulafskærmningen og dens placering på køretøjet med målangivelser og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: …

36.2.   Andre stænkafskærmningsanordninger

36.2.1.   Forefindes: ja/nej/ufuldstændigt (4)

36.2.2.   Kort beskrivelse af køretøjets stænkafskærmningssystem og de elementer, der indgår deri: …

36.2.3.   Detaljerede tegninger af stænkafskærmningen og dens placering på køretøjet med målangivelser og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: …

37.   BÆLTEUNDERVOGN

(angiv også oplysninger i 4.1.2.3)

37.1.   Fotografier og målskitser af bælteundervognens udformning og dens monteringen på køretøjet (herunder elementer ved bælternes inderside, der sikrer, at bæltet styres hen over rullerne, samt bæltemønstret på ydersiden): …

37.2.   Type materiale i kontakt med overfladen: Gummibælter/stålbælter/gummipuder på bæltesko (4)

37.3.   Metalbælter

37.3.1.   Antal bælteruller, som direkte overfører belastningen til vejens overflade (NR): …

37.3.2.   Hver gummipudes ydre overflade (AP): … mm2

37.4.   Gummibælter

37.4.1.   Gummiklodsernes samlede kontaktflade med vejen (AL): … mm2

37.4.2.   Klodsens areal i forhold til bæltets samlede overflade: … %

38.   MEKANISK KOBLING

38.1.   Fotografier og målskitser af den mekaniske kobling, dens montering på køretøjet og dens tilkobling til anordningen, som er monteret på påhængskøretøjet:

38.1.1.   Bageste mekaniske tilkoblingsanordning: ja/nej (4)

38.1.2.   Forreste tilkoblingsanordning (for køretøjer i klasse R og S): ja/nej (4)

38.2.   Kort teknisk beskrivelse af den mekaniske kobling, hvoraf navnlig konstruktionen og det anvendte materiale fremgår

38.2.1.   Bageste mekaniske tilkoblingsanordning: …

38.2.2.   Forreste tilkoblingsanordning (for køretøjer i klasse R og S): …

38.3.   Bageste mekaniske tilkoblingsanordning

Type (i henhold til tillæg 1 i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208):

Fabrikat:

Fabrikantens typebetegnelse

(EU-)typegodkendelsesmærke eller -nummer:

Maksimal vandret belastning/D-værdi (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Tilkoblet masse (4) (44):

….ton

… ton

… ton

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet (44):

… kg

… kg

… kg

Koblingspunktets placering (62)

højde over jorden

minimum

… mm

… mm

… mm

maksimum

… mm

… mm

… mm

afstand til det lodrette plan gennem bagakslens centerlinje

minimum

… mm

… mm

… mm

maksimum

… mm

… mm

… mm

38.4.   Forreste tilkoblingsanordning (for køretøjer i klasse R og S):

Type (i henhold til tillæg 1 i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208):

Fabrikat:

Fabrikantens typebetegnelse

(EU-)typegodkendelsesmærke eller -nummer:

Maksimal vandret belastning/D-værdi (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Tilkoblet masse (4) (44):

… ton

… ton

….ton

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet (44):

… kg

… kg

… kg

Koblingspunktets placering (62)

højde over jorden

minimum

… mm

… mm

… mm

maksimum

… mm

… mm

… mm

38.5.   Beskrivelse af mekanisk koblingsanordning:

Type (i henhold til tillæg 1 i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208):

Fabrikat:

Fabrikantens typebetegnelse

Maksimal vandret belastning/D-værdi (4) (44):

… kg/kN (4)

Tilkoblet masse (4) (44):

… ton

Vertikal belastning på koblingspunktet (S) (44):

… kg

Fotografier og målskitser af koblingsanordningen: Disse skitser skal navnlig i detaljer vise de krævede dimensioner samt målene for fastgørelse.

 

Kort teknisk beskrivelse af koblingsanordningen, hvoraf navnlig konstruktionen og det anvendte materiale fremgår.

 

Prøvetype

Statisk/dynamisk (4)

(EU-)typegodkendelsesmærke eller -nummer på:

trækøje, kobling eller lignende koblingsanordninger, som fastgøres til den mekaniske kobling (i tilfælde af hængslede eller stive trækstænger)

typegodkendelsesmærke eller -nummer på mekaniske koblinger skal fastgøres til chassisrammens/påhængskøretøjets tilkoblingsbeslag (hvis begrænset til bestemte typer):

38.6.   Komponenttypegodkendelse af en mekanisk kobling, meddelt i henhold FN/ECE-regulativ nr. 55 (EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

39.   TREPUNKTSOPHÆNG

39.1.   Trepunktsophæng: Frontmonteret/bagmonteret/monteret både for- og bagtil/ikke-eksisterende (4)

40.   YDERLIGERE KOBLINGSPUNKTER

40.1.   Yderligere koblingspunkter ja/nej/ekstraudstyr (4)

40.2.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger) og hovedformål med de yderligere koblingspunkter: …

40.3.   Største tilladte vertikale belastning på de yderligere koblingspunkter: … kg

D.   OPLYSNINGER OM BREMSEEVNE

41.   HJULOPHÆNG

41.1.   Kort beskrivelse og skitse af ophænget og dets kontrolsystem for hver aksel, akselgruppe eller hjul: …

41.2.   Tegning af ophængssystemet: …

41.3.   Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.4.   Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

41.5.   Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej (4)

41.5.1.   Affjedring af drivaksel (-aksler) svarende til luftaffjedring: ja/nej (4)

41.5.2.   Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

41.6.   Luftaffjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel: ja/nej (4)

41.6.1.   Affjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel, svarende til luftaffjedring: ja/nej (4)

41.6.2.   Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

41.7.   Karakteristik for ophængets fjedrende dele (konstruktion, materialeegenskaber og dimensioner): …

41.8.   Køretøj udstyret med hydropneumatisk/hydraulisk/pneumatisk (4) ophæng: ja/nej (4)

41.9.   Stabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.10.   Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.11.   Andre eventuelle anordninger: …

42.   AKSEL/AKSLER OG DÆK

42.1.   Beskrivelse (herunder fotografier og tegninger) af aksel/akslerne …

42.2.   Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

42.3.   Fabrikat (hvis relevant): …

42.4.   Type (hvis relevant): …

42.5.   Største tilladte masse, der bæres af akslen/akslerne: … kg

42.6.   Akseldimensioner:

42.6.1.   Længde: … mm

42.6.2.   Bredde: … mm

42.7.   Bremseforbindelse til aksel/aksler: Aksial/radial/integreret/andet (4) (hvis andet, specificer: …)

42.8.   Dimensioner på de største tilladte dæk på bremsende aksler: …

42.8.1.   Nominel rulleomkreds af de største dæk på de bremsende aksler: …

42.8.2.   Dimensioner for de største tilladte dæk på de trækkende aksler: …

42.8.3.   Nominel rulleomkreds af de største dæk på de trækkende aksler: …

43.   BREMSESYSTEM

43.1.   Kort beskrivelse af de(t) bremsesystem(er), der er monteret på køretøjet (i henhold til punkt 1.6 i addendum til tillæg 1 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2015/68

43.2.   Specifikationer for køretøjet med hensyn til kontrolkredsløb for de pneumatiske og/eller elektriske kontrolledninger i bremsesystemet og en liste over understøttede meddelelser og parametre: …

43.3.   Bremsesystemet er i overensstemmelse med ISO 11992-1:2003 (Vejkøretøjer — Udveksling af digital information om elektriske forbindelser mellem bugserende og bugserede køretøjer — Del 1: Fysiske og dataforbindelseslag), herunder det fysiske lag, dataforbindelseslaget og applikationslaget og understøttede meddelelsers og parametres respektive position: ja/nej (4)

43.4.   Bremsesystem(er)

43.4.1.   Beskrivelse af bremsesystemets funktion (herunder elektroniske dele), blokdiagram over de elektriske forbindelser samt diagram over hydraulik- eller trykluftkredsløbet (55): …

43.4.2   Skitse og driftsskema over bremsesystemet/bremsesystemerne (55): …

43.4.3.   Fortegnelse over bremsesystemets dele, tilbørligt identificeret (55): …

43.4.4.   Teknisk forklaring af beregningen af bremsesystemet (bestemmelse af forholdet mellem den samlede bremsekraft ved hjulomkredsen og den kraft, der påføres betjeningsenheden) (55): …

43.4.5.   Eventuel(le) udvendig(e) energikilde(r) (specifikationer, kapacitet af energibeholdere, maksimalt og minimalt tryk, manometer og indikator for minimum-energibeholdning på instrumentbrættet, vakuumbeholdere og tilførselsventil, kompressorer, overholdelse af regler for trykbeholdere) (55): …

43.4.6.   Elektronisk bremsesystem (EBS): ja/nej/ekstraudstyr (4)

43.4.7.   Nummer på type I-prøvningsrapporten, jf. bilag VII til delegeret forordning (EU) 2015/68 (hvis relevant): …

43.5.   Overførsel af bremsning

43.5.1.   Overførsel af bremsning: Mekanisk/hydrostatisk uden servoforstærkning/med servoforstærkning/helt servodrevet overførsel (4)

43.5.2.   Overførselsteknologi: Pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk (4)

43.5.3.   Låsning af betjeningsorgan i højre og venstre side: …

43.6.   Bremseapparater på påhængskøretøjer

43.6.1.   Teknologi anvendt til påhængskøretøjets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk (4)

43.6.2.   Betjeningsanordning til påhængskøretøjets bremsesystem (beskrivelse, specifikationer): …

43.6.3.   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.6.4.   Forbindelsesttype: enkeltledning/dobbeltledning (4)

43.6.4.1.   Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

43.6.4.2   Tryktilslutning (2 ledninger) (eventuelt): … kPa

43.6.4.2.1.   Hydraulisk: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatisk: … kPa

E.   OPLYSNINGER OM KØRETØJSKONSTRUKTION

44.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

44.1.   Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem: …

45.   ADGANG TIL OBD-INFORMATIONER SAMT REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER (45)

45.1.   Adresse på hovedwebstedet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (45): …

45.2.   I tilfælde af trinvis typegodkendelse, adresse på det vigtigste websted for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer fra fabrikant(er), der er ansvarlige for den/de forudgående etape(r) (45): …

45.3.   Der er afgivet relevante oplysninger, der gør det muligt at udvikle udskiftningskomponenter, der er afgørende for, at egendiagnosesystemet fungerer korrekt ja/nej (4)

45.4.   Årlig produktionsmængde på verdensplan af en type (61): …

45.5.   Bevis for, at der er leveret reparations- og vedligeholdelsesinformationer i åbne tekst- og grafikformater, som kan læses og skrives ud ved hjælp af almindelige software-plug-ins, der er frit tilgængelige og nemme at installere, og som fungerer med almindelige styresystemer.

45.5.1.   Nøgleord i metadataene er i overensstemmelse med ISO 15031-2:2010 (Road vehicles — Communication between vehicle and external equipment for emission-related diagnostics — Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms): ja/nej (4)

45.6.   Omprogrammering af styreenheder i overensstemmelse med punkt 2.5 i tillæg 1 til bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014

45.6.1.   Omprogrammering af styreenheder foretaget i overensstemmelse med:/SAE J2534/TMC RP1210/andet ikke-proprietært software (4) (hvis andet ikke proprietært software, specificer:…)

45.6.1.1.   Proprietært software: ja/nej (4)

45.6.1.2.   ISO 22900-2 (Road vehicles — Modular vehicle communication interface (MVCI) — Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)): ja/nej (4)

45.6.1.3.   SAE J2534 (Anbefalet praksis for pass-through-programmering af køretøjer): ja/nej (4)

45.6.1.4.   TMC RP1210 (API): ja/nej (4)

45.6.1.5.   Andet ikke-proprietært software: ja/nej (4) (hvis andet ikke-proprietært software, specificer: …)

45.6.2.   Validering af kompatibiliteten mellem fabrikantspecifikke applikationer og køretøjskommunikationsbrugerflader (VCI) foretages ved hjælp af: Uafhængigt udviklede VCI'er/udlån af særligt hardware (4)

45.6.3.   Kommunikationssystemer i køretøjer og kommunikation mellem ECU'er og diagnostiske værktøjer i overensstemmelse med standarden:

45.6.3.1.   SAE J1939 (Serial control and communications vehicle network): ja/nej (4)

45.6.3.2.   ISO 11783 (Traktorer, landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Datanetværk til sekventiel styring og til kommunikation): ja/nej (4)

45.6.3.3.   ISO 14229 (Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)): ja/nej (4)

45.6.3.4.   ISO 27145 (Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements) i kombination med ISO 15765-4 (Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems) (4)/ISO 13400 (Motorkøretøjer — Diagnostisk kommunikation over internetprotokol (DoIP)) (4): ja/nej (4)

45.7.   Oplysninger, der er nødvendige med henblik på fremstilling af diagnoseværktøj

45.7.1.   Køretøjsfabrikanten anvender diagnoseværktøj og prøvningsudstyr i overensstemmelse med ISO 22900-2:2009 (Road vehicles — Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) — Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)) og ISO 22901-2:2011 (Motorkøretøjer — Åben diagnostisk dataudveksling (ODX) — Del 2: Emissionsrelaterede diagnostiske data) i sit franchiserede netværk: ja/nej/ikke relevant (4) (hvis ikke relevant: angiv årsagerne: …)

45.7.2.   ODX-filer er tilgængelige for uafhængige aktører via fabrikantens websted: ja/nej/ikke relevant (4) (hvis ikke relevant: angiv årsagerne: …)

45.7.3.   Oplysningerne om kommunikationsprotokol som fastsat i punkt 1.1 i tillæg 2 i bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 stilles til rådighed gennem producentens websteder for reparationsinformationer: ja/nej/ikke relevant (4) (hvis ikke relevant: angiv årsagerne:…)

45.7.4.   Nødvendige oplysningerne for prøvning og diagnose af OBD-overvågede komponenter som fastsat i punkt 1.2 i tillæg 2 i bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 stilles til rådighed gennem producentens websteder for reparationsinformationer: ja/nej/ikke relevant (4) (hvis ikke relevant: angiv årsagerne: …)

45.7.5.   Nødvendige oplysninger for udførelse af en reparation som fastsat i punkt 1.3 i tillæg 2 i bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 stilles til rådighed gennem producentens websteder for reparationsinformationer: ja/nej/ikke relevant (4) (hvis ikke relevant: angiv årsagerne:

45.8.   Reparations- og vedligeholdelsesinformationer om vogntog

45.8.1   Køretøjsfabrikanten anbefaler en type traktor kombineres med et køretøj i klasse R eller S eller omvendt: ja/nej (4)

45.8.2.   Køretøjer, for hvilke kombinationen anbefales:

45.8.2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke) (18): …

45.8.2.2.   Type (17): …

45.8.2.2.1.   Variant(er) (17): …

45.8.2.2.2.   Version(er) (17): …

45.8.2.3.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

45.8.2.4.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

45.8.3.   OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer vedrørende begge køretøjers sammenkoblingsfunktionalitet stilles til rådighed via et websted, der er etableret af flere fabrikanter i fællesskab eller af et konsortium af fabrikanter: ja/nej (4)

45.8.3.1.   Adressen på det websted, der er etableret af flere fabrikanter i fællesskab eller af et konsortium af fabrikanter (45): …

46.   STYRTSIKKERT FØRERVÆRN (ROPS)

46.1.   ROPS-udstyr: Obligatorisk/ekstraudstyr/standard (4)

46.2.   ROPS i form af førerhus/chassisramme/bøjler monteret ved forende/bagende (4)

46.2.1.   I tilfælde af bøjler: Sammenklappelig/ikke sammenklappelig (4)

46.2.2.   I tilfælde af sammenklappelige bøjler:

46.2.2.1.   Sammenklapning: Med værktøj/uden værktøj (4)

46.2.2.2.   Låsemekanisme: Manuelt/automatisk (4)

46.2.2.3.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser betjeningsområdet og de tilgængelige zoner set oppefra og fra siden. Dimensionerne skal fremgå af tegningerne: …

46.3.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser placeringen af det styrtsikre førerværn, sædets indekspunkt (SIP) og monteringstegninger og førerværnets placering på den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant) osv. (I tilfælde af fortil monteret sammenklappelig ROPS vises betjeningsområdet og de tilgængelige zoner set ovenfra og fra siden). De vigtigste mål skal være angivet på tegningen, herunder traktorens udvendige dimensioner med påmonteret førerværn og de vigtigste indvendige mål: …

46.4.   Kortfattet beskrivelse af førerværnet, herunder:

46.4.1.   Konstruktionstype: …

46.4.2.   Monteringsdetaljer: …

46.4.3.   Nærmere oplysninger om den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant): …

46.4.4.   Yderligere ramme: …

46.5.   Dimensioner (52)

46.5.1.   Tagelementernes højde over sædets indekspunkt (SIP): … mm

46.5.2.   Tagelementernes højde over traktorens fodplade: … mm

46.5.3.   Førerværnets indvendige bredde lodret over sædets indekspunkt ved rattets midte: … mm

46.5.4.   Afstand fra rattets midte til førerværnets højre side: … mm

46.5.5.   Afstand fra rattets midte til førerværnets venstre side: … mm

46.5.6.   Minimumsafstand fra rattets kant til førerværnet: … mm

46.5.7.   Vandret afstand fra sædets indekspunkt til førerværnets bagside over sædets indekspunkt: … mm

46.5.8.   Placering (i forhold til bagakslen) af den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant):

46.5.8.1.   Vandret afstand: … mm

46.5.8.2.   Lodret afstand: … mm

46.6.   Nærmere oplysninger om de materialer, der er anvendt til fremstilling af førerværnet, og specifikationer for anvendt stål (53)

46.6.1.   Hovedramme (dele — materiale — størrelser): …

46.6.2.   Beslag (dele — materiale — størrelser): …

46.6.3.   Bolte til samling og montering (dele — størrelser): …

46.6.4.   Tag (dele — materiale — størrelser): …

46.6.5.   Beklædning (hvis anvendt) (dele — materiale — størrelser): …

46.6.6.   Glas (hvis anvendt) (dele — materiale — størrelser): …

46.6.7.   Del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant) (dele — materiale — størrelser): …

46.7.   Som alternativ til punkt 46.1-46.6.7 afgives følgende oplysninger:

46.7.1.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD regulativ 3, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.2.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD regulativ 8, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.3.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD regulativ 4, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.4.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 6, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.5   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 7, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

47.   FØRERVÆRN TIL BESKYTTELSE MOD NEDFALDENDE GENSTANDE (FOPS)

47.1.   Køretøjer i klasse T og C, som er udstyret til skovbrugsopgaver

47.1.1.   Kravene i ISO-standard 8083:2006 (Machinery for forestry — Falling-object protective structures (FOPS) — Laboratory tests and performance requirements) niveau I og niveau II (4) vedrørende FOPS er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

47.2.   Alle andre køretøjer i klasse T og C udstyret med FOPS

47.2.1.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser placeringen af FOPS-førerværnet, sædets indekspunkt (SIP) osv. De vigtigste mål, herunder traktorens udvendige dimensioner med påmonteret førerværn og de vigtigste indvendige mål, skal være angivet på tegningen: …

47.2.2.   Kortfattet beskrivelse af førerværnet, herunder:

47.2.2.1.   Konstruktionstype: …

47.2.2.2.   Monteringsdetaljer: …

47.2.3.   Dimensioner (52)

47.2.3.1.   Tagelementernes højde over sædets indekspunkt (SIP): … mm

47.2.3.2.   Tagelementernes højde over traktorens fodplade: … mm

47.2.3.3.   Traktorens totalhøjde med påmonteret førerværn: … mm

47.2.3.4.   Førerværnets totalbredde (hvis dette er inklusive skærme, angives dette): … mm

47.2.4.   Nærmere oplysninger om de materialer, der er anvendt til fremstilling af førerværnet, og specifikationer for anvendt stål (53)

47.2.4.1.   Hovedramme (dele — materiale — størrelser): …

47.2.4.2.   Beslag (dele — materiale — størrelser): …

47.2.4.3.   Bolte til samling og montering (dele — størrelser): …

47.2.4.4.   Tag (dele — materiale — størrelser): …

47.2.5.   Nærmere oplysninger om fabrikantens forstærkning af originale dele: …

47.2.6.   Som alternativ til punkt 47.2.1-47.2.5: Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn mod nedfaldende genstande på landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD regulativ 10, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

48.   FØRERENS STØJEKSPONERING

48.1.   Køretøjer i klasse T eller C (med gummibælter) prøves efter prøvningsmetode 1, jf. punkt 2 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nej/ikke relevant (4)

48.2.   Køretøjer i klasse T eller C (med gummibælter) prøves efter prøvningsmetode 2, jf. punkt 3 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nej/ikke relevant (4)

48.3.   Køretøjer i klasse C med stålbælter prøves på underlag af fugtigt sand, jf. punkt 5.3.2 i ISO 6395:2008 (Støj fra jordflytningsmaskiner — Bestemmelse af lydeffektniveau — betingelser for dynamisk prøvning): ja/nej/ikke relevant (4)

48.4   Som alternativ til punkt 48.1-48.3: Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af støj på førerpladsen i landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD regulativ 5, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

49.   SIDDEPLADSER (SADLER OG SÆDER)

49.1.   Konfiguration af siddeplads: Sæde/saddel (4)

49.2.   Koordinater eller tegning af sædets referencepunkt(er) S for alle siddepladser: …

49.3.   Beskrivelse og tegninger af

49.3.1.   Sæderne og deres forankring: …

49.3.2.   Indstillingssystem: …

49.3.3.   System til indstilling og blokering: …

49.3.4.   Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

49.3.5.   Dele af køretøjet, der benyttes som forankring: …

49.4.   Førersæde

49.4.1.   Placering af førersædet: venstre-/højre-/centerstyring (4): …

49.4.2.   Førersædets kategoritype: kategori A, klasse I/II/III, kategori B (4)

49.4.3.   Vendbar førerplads: ja/nej (4)

49.4.3.1.   Beskrivelse af vendbar førerplads: …

49.4.4.   Dimensioner af førersædet, herunder dybden og bredden af sædets siddeflade, rygstødets placering og hældning samt hældningen af sædets overflade:

49.4.5.   Vigtigste karakteristika for førersædet: …

49.4.6.   Indstillingssystem: …

49.4.7.   Justerings- og låsesystem i længderetningen og i lodret retning: …

49.4.7.1.   For køretøjer, der ikke er udstyret med et indstilleligt sæde, angives ratsøjlens og pedalernes forskydning: …

49.5.   Passagersæde(r)

49.5.1.   Placering og arrangement (8): …

49.5.2.   Passagersædernes dimensioner: …

49.5.3.   Vigtigste karakteristika for passagersæderne: …

49.5.4.   Kravene i EN 15694:2009 (Landbrugs- og skovbrugstraktorer — Passagersæder — Krav og prøvningsprocedurer), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

49.5.5.   Kravene i standard EN 15997:2011 (Terrængående motorcykler (ATV'er) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder) til passagersæder for ATV type II-køretøjer er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet. ja/nej/ikke relevant (4)

50.   BETJENINGSPLADS OG ADGANGS- OG UDSTIGNINGSFORHOLD TIL/FRA KØRETØJET, HERUNDER DØRE OG VINDUER

50.1.   Betjeningsplads

50.1.1.   Detaljerede fotografier eller tegninger, herunder dimensioner for betjeningsplads, med angivelse af placeringen af sædets referencepunkt (S) og dimensionerne for betjeningspladsen omkring det, frirummet mellem ratnavet og traktorens faste dele, betjeningsanordningens placering, trin og nødvendige håndlister osv.: …

50.1.2.   Håndbetjente betjeningsanordninger opfylder kravet til minimumsfrirum i punkt 4.5.3 i ISO 4254-1:2013 (Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements) med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

50.2.   Adgang til førerplads

50.2.1.   Detaljerede fotografier eller tegninger og/eller eksploderet afbildning, herunder dimensioner for indgange, trappetrin, trin, håndlister og håndgreb: …

50.2.2.   Mindstemål for trappetrin og indbyggede påstigningsanordninger og trin.

50.2.2.1.   Frirum i dybden: … mm

50.2.2.2.   Frirum i bredden: … mm

50.2.2.3.   Frihøjde: … mm

50.2.2.4.   Frirum mellem to trappetrins overflade: … mm

50.2.3.   For køretøjer i klasse C er kravene i punkt 3.3.5 i bilag XV til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014 opfyldt med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

50.2.4.   Håndlister/håndgreb(4) forefindes: ja/nej (4)

50.3.   Adgang til andre pladser end førerpladsen

50.3.1.   Detaljerede fotografier eller tegninger og/eller eksploderet afbildning, herunder dimensioner for indgange, trappetrin, trin, håndlister og håndgreb: …

50.3.2.   Mindstemål for trappetrin og indbyggede påstigningsanordninger og trin.

50.3.2.1.   Frirum i dybden: … mm

50.3.2.2.   Frirum i bredden: … mm

50.3.2.3.   Frihøjde: … mm

50.3.2.4.   Frirum mellem to trappetrins overflade: … mm

50.3.3.   Håndlister/håndgreb (4) forefindes: ja/nej (4)

50.4.   Døre, låse og hængsler

50.4.1.   Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel (5): …

50.4.2.   Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene: …

50.4.3.   Teknisk beskrivelse af låse og hængsler: …

50.4.4.   Eventuelle køretøjsdøre med eldrevne ruder og eldrevne tagluger opfylder kravene i punkt 5.8.1- 5.8.5 i FN/ECE-regulativ nr. 21 (EUT L 188 af 16.7.2008, s. 32): ja/nej (4)

50.5.   Vinduer og nødudgang(e)

50.5.1.   Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af placeringen af og nødudgange samt af eventuelle yderligere midler til at lette evakueringen: …

50.5.2.   Antal vinduer:… og nødudgange: …

50.5.3.   Dimensioner for vinduer: … mm × … mm og nødudgange: … mm × … mm

50.5.4.   (Eventuelle) midler til at fjerne forskelle i højde over 1 000 mm for at lette evakueringen: …

51.   KRAFTUDTAG

51.1.   Antal kraftudtag: …

51.2.   Hovedkraftudtag

51.2.1.   Placering: Forende/bagende/andet (4) (hvis andet, specificer …)

51.2.2.   Omdrejninger pr. minut: …

51.2.2.1.   Forholdet mellem kraftudtagets og motorens omdrejninger: …

51.2.4.   Valgfrit: Effekt ved kraftudtag (PTO) ved nominel hastighed (i overensstemmelse med OECD-regulativ 2 (57) eller ISO 789-1:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Effektprøvning af kraftudtag))

Nominel hastighed PTO

(min– 1)

Tilsvarende motoromdrejningshastighed

(min– 1)

Effekt

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.2.3.   Afskærmning af kraftudtag (beskrivelse, dimensioner, tegninger, fotografier): …

51.3.   Sekundære kraftudtag (eventuelt)

51.3.1.   Placering: Forende/bagende/andet (4) (hvis andet, specificer …)

51.3.2.   Omdrejninger pr. minut: …

51.3.2.1.   Forholdet mellem kraftudtagets og motorens omdrejninger: …

51.2.3.   Valgfrit: Effekt ved kraftudtag (PTO) ved nominel hastighed (i overensstemmelse med OECD-regulativ 2 (57) eller ISO 789-1:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Effektprøvning af kraftudtag))

Nominel hastighed PTO

(min– 1)

Tilsvarende motoromdrejningshastighed

(min– 1)

Effekt

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.3.4.   Afskærmning af kraftudtag (beskrivelse, dimensioner, tegninger, fotografier): …

51.4.   Bageste kraftudtag

51.4.1.   Kravene i ISO-standard 500-1:2014 (Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 — Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone) er opfyldt med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

51.4.2.   Kravene i ISO-standard 500-2:2004 (Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 2 and 3 — Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone) er opfyldt med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

51.5.   Forreste kraftudtag

51.5.1.   Kravene i ISO-standard 8759-1:1998 (Landbrugshjultraktorer — frontmonteret redskabsophæng — Del 1: Kraftudtag og trepunksophæng), med undtagelse af punkt 4.2, er opfyldt med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

52.   AFSKÆRMNING AF TRANSMISSIONSDELE, UDSTØDNINGSSYSTEM, AFSKÆRMNINGER OG BESKYTTELSESUDSTYR

52.1.   Beskrivelse (herunder tegninger, skitser eller fotografier) af beskyttelsesudstyr med dimensioner, der viser sikkerhedsafstande for undgåelse af kontakt med farlige dele og beskyttelsesudstyr, der er monteret på farlige punkter, som minimum for følgende komponenter:

52.1.1.   Betjeningsanordninger: …

52.1.2.   Bageste trepunktsophæng: …

52.1.3.   Forreste trepunktsophæng: …

52.1.4.   Førersæde og omgivelser: …

52.1.5.   Passagersæde (eventuelt) …

52.1.6.   Styre- og svingaksel: …

52.1.7.   Drivaksler fastgjort til traktoren: …

52.1.8.   Frigang omkring de trækkende hjul …

52.1.9.   Motorhjelm: …

52.1.10.   Beskyttelse mod varme overflader: …

52.1.11.   Udstødningssystem: …

52.1.12.   Hjul: …

52.2.   Beskrivelse (herunder fotografier og tegninger, hvis det er nødvendigt) af det beskyttelsesudstyr, der anvendes til:

52.2.1.   Ensidig afskærmning: …

52.2.2.   Flersidig afskærmning: …

52.2.3.   Helt lukket afskærmning: …

52.2.4..   Kortfattet beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

52.3.   Kravene i standard EN 15997:2011 (Terrængående motorcykler (ATV'er) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder) til varme overflader er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet. ja/nej/ikke relevant (4)

52.4.   Beskrivelse (herunder tegninger, skitser eller fotografier) af montering og mærkning af fleksible hydraulikslanger: …

52.5.   For køretøjer i klasse R med tippelad, beskrivelse (herunder tegninger, skitser eller fotografier) af støtteanordningerne til service og vedligeholdelse: …

52.6.   Beskrivelse og identifikation (herunder tegninger, skitser eller fotografier) af smøringspunkter og hvorledes der kan opnås adgang til dem: …

53.   SIKKERHEDSSELERS FORANKRINGER

53.1.   Kravene i ISO-standard 3776-1:2006 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1: Anchorage location requirements) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

53.2.   Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser forankringernes antal, placering og dimensioner: …

53.3.   Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af de anvendte materialer): …

53.4.   Betegnelse for de typer sikkerhedsseler (4), der er godkendt til forankring til køretøjets seleforankringer

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Førersæde

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

Passagersæde

1

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

Passagersæde

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

53.4.1.   Bemærkning: …

53.5.   Særlige anordninger (eksempel: indstilling af sædehøjde, selestrammer osv.): …

53.6.   Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, som er forankret i sædets ryglæn, eller som er forsynet med energiabsorberende anordning: …

53.7.   Alternativ til punkt 53.2-53.6

53.7.1.   Kravene i ISO-standard 3776-2:2013 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 2: Anchorage strength requirements) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.2.   Prøvningsrapport udstedt på grundlag af FN/ECE-regulativ nr. 14 (EUT L 109 af 28.4.2011, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.3.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD regulativ 3 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.4.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD regulativ 8 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.5.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD regulativ 4 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.6.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 6, med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.7   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 7, med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

54.   SIKKERHEDSSELER

54.1.   Kravene i ISO-standard 3776-3:2009 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 3: Requirements for assemblies), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

54.2.   Prøvningsrapport udstedt på grundlag af FN/ECE-regulativ nr. 16 (EUT L 233 af 9.9.2011, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

54.3.   Antal og placering af sikkerhedsseler og sæder, på hvilke de kan bruges, udfyld tabellen nedenfor:

Konfiguration af sikkerhedsseler og tilhørende oplysninger

 

 

 

Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)

Førersæde

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Passagersæde

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Passagersæde

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = venstre, C = i midten, R = højre

54.4.   Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

55.   BESKYTTELSE MOD INDTRÆNGENDE GENSTANDE (OPS)

55.1.   Køretøjer i klasse T og C, som er udstyret til skovbrugsopgaver

55.1.1.   Kravene i ISO-standard 8084:2003 (Machinery for forestry — Operator protective structures — Laboratory tests and performance requirements) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

55.2.   Alle andre køretøjer i klasse T og C udstyret med OPS

55.2.1.   Kravene i bilag 14 til FN/ECE-regulativ nr. 43 (EUT L 230 af 31.8.2010, s. 119) om sikkerhedsruder er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

56.   INSTRUKTIONSBOG, INFORMATION, ADVARSLER OG MÆRKNING

56.1.   Instruktionsbog

56.1.1.   Kravene i ISO 3600:1996 (Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator's manuals — Content and presentation) med undtagelse af punkt 4.3 (Machine identification) er opfyldt: ja/nej (4)

56.1.2.   De oplysninger, som kræves i bilag XXII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014, findes i instruktionsbogen: ja/nej (4)

56.2.   Information, advarsler og mærkning

56.2.1.   Kravene i ISO 3767, del 1 (1998 + A2:2012) (Traktorer, land- og skovbrugsmaskiner, motordrevne plæneklippere og haveudstyr. Symboler for betjeningsorganer mv. — Del 1: Generelle symboler og, hvis relevant, Del 2 (:2008) (Traktorer, land- og skovbrugsmaskiner, motordrevne plæneklippere og haveudstyr. Symboler for betjeningsorganer mv. Del 2: Symboler til traktorer og landbrugsmaskiner) er opfyldt med relevant dokumentation og er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

56.2.2.   Som alternativ til punkt 56.2.1, kravene i FN/ECE-regulativ nr. 60 (EUT L 95 af 31.3.2004, s. 10) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

56.2.3.   Kravene i ISO 11684:1995 (Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles) er overholdt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

56.2.4.   Kravene i ISO-standard 7010:2011(Grafiske symboler — Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte — Registrerede sikkerhedsskilte) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

56.3.   Beskrivelse, farvekoder og midler til identifikation af hydrauliske koblingers strømningsretninger, herunder tegninger, skitser eller fotografier): …

56.4.   Beskrivelse, farvekoder og midler til identifikation af sikre hævepunkter (herunder tegninger, skitser eller fotografier): …

57.   FØRERBETJENTE BETJENINGSANORDNINGER, HERUNDER IDENTIFICERING AF BETJENINGSANORDNINGER, KONTROLLAMPER OG INDIKATORER

57.1.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer: …

57.2.   Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (15)

Er identificeret ved symbol (15)

Hvor (16)

Kontrollampe forefindes (15)

Er identificeret ved symbol (15)

Hvor (16)

1

Nærlyslygte

 

 

 

 

 

 

2

Fjernlyslygte

 

 

 

 

 

 

3

Positionssidelygter

 

 

 

 

 

 

4

Tågeforlygter

 

 

 

 

 

 

5

Tågebaglygte

 

 

 

 

 

 

6

Anordning til indstilling af forlygteniveau

 

 

 

 

 

 

7

Parkeringslyslygter

 

 

 

 

 

 

8

Retningsviserblinklygter

 

 

 

 

 

 

9

Havariblink

 

 

 

 

 

 

10

Vinduesvisker

 

 

 

 

 

 

11

Forrudevasker

 

 

 

 

 

 

12

Kombineret forrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

13

Forlygtevasker

 

 

 

 

 

 

14

Forrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

15

Bagrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

16

Ventilator

 

 

 

 

 

 

17

Dieselforvarmer

 

 

 

 

 

 

18

Choker

 

 

 

 

 

 

19

Bremsesvigt

 

 

 

 

 

 

20

Brændstofniveau

 

 

 

 

 

 

21

Ladeindikator

 

 

 

 

 

 

22

Kølevæsketemperatur

 

 

 

 

 

 

23

Fejlindikator (MI)

 

 

 

 

 

 

57.3.   Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (17)

Er identificeret ved symbol (17)

Hvor (18)

Kontrollampe forefindes (17)

Er identificeret ved symbol (17)

Hvor (18)

1

Parkeringsbremse

 

 

 

 

 

 

2

Bagrudevisker

 

 

 

 

 

 

3

Bagrudevasker

 

 

 

 

 

 

4

Kombineret bagrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

5

Intermitterende forrudevisker

 

 

 

 

 

 

6

Lydsignalanordning

 

 

 

 

 

 

7

Motorhjelm

 

 

 

 

 

 

8

Sikkerhedssele

 

 

 

 

 

 

9

Olietryk

 

 

 

 

 

 

10

Blyfri benzin

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57.4.   Kort beskrivelse og skematisk tegning af steder, forskydning, betjeningsmetoder og farvekoder for de forskellige betjeningsanordninger indvendigt i køretøjet, som for traktorer uden lukket kabine viser, hvordan adgangen fra jorden til indvendige betjeningsanordninger er undgået: …

57.5.   Kort beskrivelse og skematisk tegning af steder, forskydning, betjeningsmetoder og farvekoder for de forskellige betjeningsanordninger udvendigt på køretøjet med angivelse farezoner ved for- og bagende i overensstemmelse med tillæg 1 til bilag XXIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014: …

57.5.   Kravene i bilag A og C i ISO-standard 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

57.6.   Kravene i punkt 4.5.3 i ISO-standard 4254-1:2013 (Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav) — med undtagelse af betjeningsanordninger, der betjenes med fingerspidsen — er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

57.7.   Kravene i standard EN 15997:2011 (Terrængående motorcykler (ATV'er) — Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder) om gasspjældstyring og styring af manuel kobling er opfyldet med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

57.8.   For køretøjer af klasse T og C er kravene i ISO-standard 10975:2009 (Tractors and machinery for agriculture — Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines — Safety requirements) er opfyldt med relevant dokumentation, der indgår i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

58.   BESKYTTELSE MOD FARLIGE STOFFER

58.1.   Kort beskrivelse (herunder tegninger og fotografier) af lufttilførsel og filtersystem, herunder anordninger til opnåelse af positiv trykforskel i førerhuset og luftstrøm af friskfiltreret luft: …

58.2.   Kravene i EN 15695-1 (Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 1: Klassifikation af førerhus, krav og prøvningsprocedurer): kategori 1/kategori 2/kategori 3/kategori 4 (4) om klassifikation af førerhus med hensyn til beskyttelse mod farlige stoffer er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

58.3.   Kravene i EN 15695-2 (Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 2: Filtre, krav og prøvningsprocedurer): Støvfilter/aerosolfilter/dampfilter (4) om filtre med hensyn til beskyttelse mod farlige stoffer er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

59.   FOR KØRETØJER I KLASSE T OG C, MASKINER (63) MONTERET PÅ KØRETØJET

59.1.   Generel beskrivelse af maskinerne og deres interaktion med køretøjet: …

59.2.   Skitsetegning af maskiner og tegninger af styringskredsløb samt beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå maskinens drift: …


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 af 8. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 42 af 17.2.2015, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 af 19. september 2014 om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav for godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 364 af 18.12.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96 af 1. oktober 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer og fremdriftsydelse (EUT L 16 af 23.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68 af 15. oktober 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår bremsekrav til køretøjer ved godkendelsen af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 17 af 23.1.2015, s. 1).

(5)  Kontraherende part i den reviderede 1958-overenskomst.

(6)  Skal anføres, hvis oplysningen ikke fremgår af typegodkendelsesnummeret.

(7)  Den godkendende myndighed udfylder henvisningerne til de prøvningsrapporter, der er udarbejdet i henhold til retsakter, og for hvilke der ikke findes en typegodkendelsesattest.

(8)  Afhængig af dækspecifikationerne.

(9)  Belastning, der overføres til koblingens referencecentrum under statiske betingelser, uanset tilkoblingsanordningen; hvis den største tilladte belastning på koblingspunktet afhængigt af koblingen er angivet i denne tabel, udvides tabellen i højre side og koblingsanordningen angives i kolonnens overskrift; for køretøjer i klasse R eller S vedrører denne kolonne den bageste tilkoblingsanordning, hvis en sådan findes.

(10)  Som anbefalet af fabrikanten.

(11)  afhængigt af bælterullens specifikationer

(12)  Belastning, der overføres til koblingens referencecentrum under statiske betingelser, uanset tilkoblingsanordningen; hvis den største tilladte belastning på koblingspunktet afhængigt af koblingen er angivet i denne tabel, udvides tabellen i højre side og koblingsanordningen angives i kolonnens overskrift.

(13)  Trinløst variabel transmission

(14)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 3/2014 af 24. oktober 2013 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 7 af 10.1.2014, s. 1).

(15)  

x= forefindes

= nej, eller kan ikke fås separat

o= ekstraudstyr.

(16)  

d

=

på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe.

c

=

i umiddelbar nærhed.

(17)  

x= forefindes

= nej, eller kan ikke fås separat

o= ekstraudstyr.

(18)  

d

=

på henholdsvis betjeningsanordning, indikator eller kontrollampe.

c

=

i umiddelbar nærhed.

Tillæg 1

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af et motorsystem/motorfamiliesystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

2.5.   Yderligere generelle oplysninger om motorer

2.5.1.   Typegodkendelse af: Type motor/motorfamilie (4): …

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

2.5.3.   Handelsbetegnelse for stammotoren og, i givet fald, motorfamilien: …

2.5.4.   Yderligere mærkning af motorer

2.5.4.1.   Motoridentifikationnummerets placering, kodning og fastgørelse: …

2.5.4.2.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af motorens identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

5.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

5.1.   Køretøjets maksimalhastighed

5.1.1.   Maksimalhastighed, fremadgående:

5.1.1.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte maksimalhastighed: … km/h

5.1.1.2.   Køretøjets beregnede konstruktivt bestemte maksimalhastighed i højeste gear (beregningsmåde skal fremgå) (41): … km/h

5.1.1.3.   Målt maksimalhastighed: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimalhastighed, baglæns (54)

5.1.2.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte baglæns maksimalhastighed: … km/h

5.1.2.2.   Målt maksimalhastighed, baglæns (41): … km/h

5.2.   Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maksimalt drejningsmoment: … Nm, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Brændstoftype (9): …

B.   OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN (4)

6.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4)

6.2.   Boring (12) … mm

6.3.   Slaglængde (12): … mm

6.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangemen (26) …

6.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

6.6.   Nominel hastighed: …

6.7.   Største drejningsmoment: …

6.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

6.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

6.10.   Tegning(er) af forbrændingskammer og stempeltop: …

6.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

6.12.   Kølesystem

6.12.1.   Flydende

6.12.1.1.   Væskens art: …

6.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/nej (4)

6.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

6.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.12.2.   Luft

6.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

6.12.2.1.1.   Karakteristika for blæseren …

6.12.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

6.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

6.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

6.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

6.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

6.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

6.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

6.14.   Tryklader

6.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

6.14.2.   Fabrikat: …

6.14.3.   Type: …

6.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant): …

6.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

6.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

6.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

6.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

6.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

6.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

6.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

6.17.2.1.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.2.   Type …

6.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

6.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

6.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

6.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

6.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

6.17.2.1.9.   Celletæthed: …

6.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

6.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

6.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

6.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

6.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

6.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

6.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.15.2.   Type …

6.17.2.1.15.3.   Placering: …

6.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

6.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet: specificer: … )

6.17.2.1.17.   EGR: ja/nej (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

6.17.2.1.18.   Partikelfilter: ja/nej (4)

6.17.2.1.18.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.18.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

6.17.2.1.18.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.18.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

6.17.2.1.18.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

6.17.2.1.19.   Andre systemer: ja/nej (4)

6.17.2.1.19.1.   Beskrivelse og funktionsmåde: …

6.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

6.18.1.   Fødepumpe

6.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.   Indsprøjtningssystem

6.18.2.1.   Pumpe

6.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.1.2.   Type(r): …

6.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

6.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

6.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

6.18.2.2.1.

Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

6.18.2.2.2.

Indsprøjtningsindstilling (7): …

6.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

6.18.2.3.1.

Længde: … mm

6.18.2.3.2.

Indvendig diameter: … mm

6.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(er):

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.4.   Regulator

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

6.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

6.18.2.5.   Koldstartsystem

6.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.5.2.   Type(r): …

6.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

6.19.   Brændstof til benzinmotorer

6.19.1.   Karburator: …

6.19.1.1.   Fabrikat(er): …

6.19.1.2.   Type(r): …

6.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

6.19.2.1   Fabrikat(er): …

6.19.2.2.   Type(r): …

6.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

6.19.3.1   Fabrikat(er): …

6.19.3.2.   Type(r): …

6.20.   Ventilindstilling

6.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

6.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

6.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

6.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

6.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

6.21.   Portkonfiguration

6.21.1.   Placering, størrelse og antal …

6.22.   Tændsystem

6.22.1.   Tændspole

6.22.1.1.   Fabrikat(er): …

6.22.1.2.   Type(r): …

6.22.1.3.   Antal: …

6.22.2.   Tændrør: …

6.22.2.1.   Fabrikat(er): …

6.22.2.2.   Type(r): …

6.22.3.   Tændmagnet: …

6.22.3.1.   Fabrikat(er): …

6.22.3.2.   Type(r): …

6.22.4.   Tændingsindstilling: …

6.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader) …

6.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

7.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

7.1.   Fælles parametre (56):

7.1.1   Forbrændingscyklus: …

7.1.2   Kølemiddel …

7.1.3   Luftindtagstype: …

7.1.4   Forbrændingskammerets type og udformning …

7.1.5   Ventiler og porte — arrangement, størrelse og antal: …

7.1.6   Brændstofsystem: …

7.1.7   Motorstyringssystemer (bevis på identitet i overensstemmelse med tegning nummer)

7.1.7.1.   Ladeluftkølesystem …

7.1.7.2.   Udstødningsrecirkulation (3): …

7.1.7.3.   Vandindsprøjtning/-emulsion (4) (3): …

7.1.7.4.   Luftindblæsning (3): …

7.1.8   System til efterbehandling af udstødning (3): …

7.2.   Fortegnelse over motorfamilien

7.2.1.   Motorfamiliens betegnelse: …

7.2.2.   Specifikation af motorer i familien:

 

Stammotor

Motorer i familien

Motortype

 

 

 

 

 

Antal cylindre

 

 

 

 

 

Nominel hastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved nominel nettoeffekt

 

 

 

 

 

Nominel nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimal effekthastighed (min– 1):

 

 

 

 

 

Maksimal nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved maksimalt drejningsmoment

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

Laveste tomgangshastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Slagvolumen (i % af stammotorens)

100

 

 

 

 

8.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORTYPEN I DEN PÅGÆLDENDE FAMILIE

8.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4) …

8.2.   Boring (12): …mm

8.3.   Slaglængde (12): … mm

8.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement … (26)

8.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

8.6.   Nominel hastighed: …

8.7.   Største drejningsmoment: …

8.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

8.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

8.10.   Tegninger af forbrændingskammer og stempelkrone: …

8.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

8.12.   Kølesystem

8.12.1.   Flydende

8.12.1.1.   Væskens art: …

8.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/nej (4)

8.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

8.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.12.2.   Luft

8.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

8.12.2.1.1.1   Karakteristika for blæseren. …

8.12.1.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

8.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

8.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

8.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

8.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

8.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

8.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

8.14.   Tryklader

8.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

8.14.2.   Fabrikat: …

8.14.3.   Type: …

8.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant): …

8.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

8.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

8.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

8.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

8.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

8.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

8.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

8.17.2.1.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.2.   Type …

8.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

8.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

8.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

8.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

8.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

8.17.2.1.9.   Celletæthed: …

8.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

8.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

8.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

8.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

8.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

8.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

8.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.15.2.   Type …

8.17.2.1.15.3.   Placering: …

8.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet, specificer: … )

8.17.2.1.16.   EGR: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

8.17.2.1.17.   Partikelfilter: ja/nej (4)

8.17.2.1.17.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.17.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

8.17.2.1.17.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.17.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

8.17.2.1.17.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

8.17.2.1.18.   Andre systemer: ja/nej (4)

8.17.2.1.18.1.   Beskrivelse og funktionsmåde: …

8.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

8.18.1.   Fødepumpe

8.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.   Indsprøjtningssystem

8.18.2.1.   Pumpe

8.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.1.2.   Type(r): …

8.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

8.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

8.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

8.18.2.2.1.

Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

8.18.2.2.2.

Indsprøjtningsindstilling (7): …

8.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

8.18.2.3.1.

Længde: … mm

8.18.2.3.2.

Indvendig diameter: … mm

8.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(er):

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r): …

8.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.4.   Regulator

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r): …

8.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

8.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

8.18.2.5.   Koldstartsystem

8.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.5.2.   Type(r): …

8.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

8.19.   Brændstof til benzinmotorer

8.19.1.   Karburator: …

8.19.1.1.   Fabrikat(er): …

8.19.1.2.   Type(r): …

8.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

8.19.2.1   Fabrikat(er): …

8.19.2.2.   Type(r): …

8.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

8.19.3.1   Fabrikat(er): …

8.19.4.2.   Type(r): …

8.20.   Ventilindstilling

8.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

8.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

8.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

8.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

8.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

8.21.   Portkonfiguration

8.21.1.   Placering, størrelse og antal …

8.22.   Tændsystem

8.22.1.   Tændspole

8.22.1.1.   Fabrikat(er): …

8.22.1.2.   Type(r): …

8.22.1.3.   Antal: …

8.22.2.   Tændrør: …

8.22.2.1.   Fabrikat(er): …

8.22.2.2.   Type(r): …

8.22.3.   Tændmagnet: …

8.22.3.1.   Fabrikat(er): …

8.22.3.2.   Type(r): …

8.22.4.   Tændingsindstilling: …

8.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader) …

8.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

Tillæg 2

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et eksternt støjniveausystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker/fremstillingsfabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

2.5.   Yderligere generelle oplysninger om motorer

2.5.1.   Typegodkendelse af: Type motor/motorfamilie (4): …

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

2.5.3.   Handelsbetegnelse for stammotoren og, i givet fald, motorfamilien: …

2.5.4.   Yderligere mærkning af motorer

2.5.4.1.   Motoridentifikationnummerets placering, kodning og fastgørelse: …

2.5.4.2.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af motorens identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

5.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

5.1.   Køretøjets maksimalhastighed

5.1.1.   Maksimalhastighed, fremadgående:

5.1.1.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte maksimalhastighed: … km/h

5.1.1.2.   Køretøjets beregnede konstruktivt bestemte maksimalhastighed i højeste gear (beregningsmåde skal fremgå) (41): … km/h

5.1.1.3.   Målt maksimalhastighed: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimalhastighed, baglæns (54)

5.1.2.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte baglæns maksimalhastighed: … km/h

5.1.2.2.   Målt maksimalhastighed, baglæns (41): … km/h

5.2.   Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maksimalt drejningsmoment: … Nm, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Brændstoftype (9): …

10.   EKSTERNT STØJNIVEAU

10.1.   Eksternt støjniveau som angivet af fabrikanten

10.1.1.   Ved kørsel: … dB(A)

10.1.2   Standmåling: … dB(A)

10.1.3.   Ved motorhastighed: … min– 1

10.2.   Kort beskrivelse og skitse af udstødningssystemet (herunder luftindtagssystem og anordninger til begrænsning af støj- og udstødningsemissioner:

10.3.   Luftindtagssystem

10.3.1.   Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier) (10):

10.3.2.   Luftfilter

10.3.2.1.   Fotografier og/eller tegninger:

10.3.2.2.   Fabrikat:

10.3.2.3.   Type:

10.3.3.   Indsugningsstøjdæmper

10.3.3.1.   Fotografier og/eller tegninger:

10.3.3.2.   Fabrikat:

10.3.3.3.   Type:

10.4.   Udstødningssystem

10.4.1.   Beskrivelse og tegning af udstødningsmanifold (10):

10.4.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af de elementer i udstødningssystemet, som ikke er en del af motorsystemet:

10.4.3.   Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning: … kPa

10.4.4.   Type, mærkning af udstødningslyddæmper(e):

10.4.4.1.   Udstødningslyddæmper, der indeholder fibermaterialer: ja/nej (4):

10.4.5.   Udstødningssystemets volumen: … dm3

10.4.6.   Placering af udstødningsrørets afgangsåbning:

10.4.7.   Eventuelle støjbegrænsende foranstaltninger i motorrummet og på motoren for ekstern støj:

10.5.   Nærmere oplysninger om ikke-motorrelaterede anordninger, der er beregnet til at nedsætte støjniveauet (hvis disse ikke er omfattet af en anden rubrik):

Tillæg 3

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en motor/motorfamilie som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

2.5.   Yderligere generelle oplysninger om motorer

2.5.1.   Typegodkendelse af: Type motor/motorfamilie (4): …

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

2.5.3.   Handelsbetegnelse for stammotoren og, i givet fald, motorfamilien: …

2.5.4.   Yderligere mærkning af motorer

2.5.4.1.   Motoridentifikationnummerets placering, kodning og fastgørelse: …

2.5.4.2.   Fotografier og/eller tegninger af placeringen af motorens identifikationsnummer (udfyldt eksempel med målangivelser): …

5.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

5.2.   Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maksimalt drejningsmoment: … Nm, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.5.   Brændstoftype (9): …

B.   OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN (4)

6.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4)

6.2.   Boring (12) … mm

6.3.   Slaglængde (12): … mm

6.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement (26)

6.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

6.6.   Nominel hastighed: …

6.7.   Største drejningsmoment: …

6.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

6.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

6.10.   Tegning(er) af forbrændingskammer og stempeltop: …

6.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

6.12.   Kølesystem

6.12.1.   Flydende

6.12.1.1.   Væskens art: …

6.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/nej (4)

6.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

6.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.12.2.   Luft

6.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

6.12.2.1.1.   Karakteristika for blæseren. …

6.12.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

6.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

6.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

6.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

6.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

6.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

6.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

6.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

6.14.   Tryklader

6.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

6.14.2.   Fabrikat: …

6.14.3.   Type: …

6.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant):

6.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

6.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

6.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

6.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

6.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

6.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

6.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

6.17.2.1.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.2.   Type …

6.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

6.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

6.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

6.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

6.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

6.17.2.1.9.   Celletæthed: …

6.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

6.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

6.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

6.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

6.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

6.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

6.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

6.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

6.17.2.1.15.2.   Type …

6.17.2.1.15.3.   Placering: …

6.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

6.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet: specificer … )

6.17.2.1.17.   EGR: ja/nej (4)

6.17.2.1.17.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

6.17.2.1.18.   Partikelfilter: ja/nej (4)

6.17.2.1.18.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

6.17.2.1.18.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

6.17.2.1.18.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

6.17.2.1.18.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

6.17.2.1.18.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

6.17.2.1.19.   Andre systemer: ja/nej (4)

6.17.2.1.19.1.   Beskrivelse og funktionsmåde …

6.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

6.18.1.   Fødepumpe

6.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.   Indsprøjtningssystem

6.18.2.1.   Pumpe

6.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.1.2.   Type(r): …

6.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

6.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

6.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

6.18.2.2.1.   Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

6.18.2.2.2.   Indsprøjtningsindstilling (4): …

6.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

6.18.2.3.1.   Længde: … mm

6.18.2.3.2.   Indvendig diameter: … mm

6.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(er):

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

6.18.2.4.   Regulator

6.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.4.2.   Type(r): …

6.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

6.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

6.18.2.5.   Koldstartsystem

6.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

6.18.2.5.2.   Type(r): …

6.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

6.19.   Brændstof til benzinmotorer

6.19.1.   Karburator: …

6.19.1.1.   Fabrikat(er): …

6.19.1.2.   Type(r): …

6.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

6.19.2.1   Fabrikat(er): …

6.19.2.2.   Type(r): …

6.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

6.19.3.1   Fabrikat(er): …

6.19.4.2.   Type(r): …

6.20.   Ventilindstilling

6.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

6.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

6.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

6.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

6.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

6.21.   Portkonfiguration

6.21.1.   Placering, størrelse og antal …

6.22.   Tændsystem

6.22.1.   Tændspole

6.22.1.1.   Fabrikat(er): …

6.22.1.2.   Type(r): …

6.22.1.3.   Antal: …

6.22.2.   Tændrør: …

6.22.2.1.   Fabrikat(er): …

6.22.2.2.   Type(r): …

6.22.3.   Tændmagnet: …

6.22.3.1.   Fabrikat(er): …

6.22.3.2.   Type(r): …

6.22.4.   Tændingsindstilling: …

6.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader) …

6.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

7.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN

7.1.   Fælles parametre (56):

7.1.1   Forbrændingscyklus: …

7.1.2   Kølemiddel …

7.1.3   Luftindtagstype: …

7.1.4   Forbrændingskammerets type og udformning …

7.1.5   Ventiler og porte — arrangement, størrelse og antal: …

7.1.6   Brændstofsystem: …

7.1.7   Motorstyringssystemer (bevis på identitet i overensstemmelse med tegning nummer)

7.1.7.1.   Ladeluftkølesystem …

7.1.7.2.   Udstødningsrecirkulation (3): …

7.1.7.3.   Vandindsprøjtning/-emulsion (4) (3): …

7.1.7.4.   Luftindblæsning (3): …

7.1.8   System til efterbehandling af udstødning (3): …

7.2.   Fortegnelse over motorfamilien

7.2.1.   Motorfamiliens betegnelse: …

7.2.2.   Specifikation af motorer i familien:

 

Stammotor

Motorer i familien

Motortype

 

 

 

 

 

Antal cylindre

 

 

 

 

 

Nominel hastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved nominel nettoeffekt

 

 

 

 

 

Nominel nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimal effekthastighed (min– 1):

 

 

 

 

 

Maksimal nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (min– 1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved maksimalt drejningsmoment

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

Laveste tomgangshastighed (min– 1)

 

 

 

 

 

Slagvolumen (i % af stammotorens)

100

 

 

 

 

8.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORTYPEN I DEN PÅGÆLDENDE FAMILIE

8.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4) …

8.2.   Boring (12): … mm

8.3.   Slaglængde (12): … mm

8.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement … (26)

8.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

8.6.   Nominel hastighed: …

8.7.   Største drejningsmoment: …

8.8.   Volumetrisk kompressionsforhold (7): …

8.9.   Beskrivelse af forbrændingssystem: …

8.10.   Tegninger af forbrændingskammer og stempelkrone: …

8.11.   Mindste tværsnitsareal af indsugnings- og udstødningsporte: …

8.12.   Kølesystem

8.12.1.   Flydende

8.12.1.1.   Væskens art: …

8.12.1.2.   Cirkulationspumper: ja/nej (4)

8.12.1.2.1.   Specifikationer for (eventuelle) cirkulationspumper og disses fabrikat(er) og type(r): …

8.12.1.2.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.12.2.   Luft

8.12.2.1.   Blæser: ja/nej (4)

8.12.2.1.1.1   Karakteristika for blæseren. …

8.12.1.2.1.2.   Udvekslingsforhold af drev (hvis relevant): …

8.13.   Tilladt temperatur ifølge fabrikanten

8.13.1.   Væskekøling: Maksimal temperatur ved fraløb: … K

8.13.2.   Luftkøling: Referencepunkt …

8.13.2.1.   Maksimal temperatur ved referencepunkt: … K

8.13.3.   Maksimal temperatur ved afgang fra ladeluftkøler (i givet fald): … K

8.13.4.   Største udstødningstemperatur ved det punkt i udstødningsrøret (-rørene), der støder op til udstødningsmanifoldens afgangsflange(r): … K

8.13.5.   Smøremiddeltemperatur:

minimum: … K, maksimum: … K

8.14.   Tryklader

8.14.1.   Tryklader: ja/nej (4)

8.14.2.   Fabrikat: …

8.14.3.   Type: …

8.14.4.   Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk, ladetrykventil, hvis relevant): …

8.14.5.   Ladeluftkøler: ja/nej (4)

8.15.   Indsugningssystem: størst tilladte indsugningsvakuum ved motorens mærkehastighed og 100 % belastning: … kPa

8.16.   Udstødningssystem: Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motorhastighed og 100 % belastning: … kPa

8.17.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

8.17.1.   Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (4)

8.17.2.   Eventuelle supplerende forureningsbekæmpende anordninger:

8.17.2.1.   Katalysator: ja/nej (4)

8.17.2.1.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.2.   Type …

8.17.2.1.3.   Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

8.17.2.1.4.   Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.5.   Type katalytisk virkning …

8.17.2.1.6.   Samlet mængde ædelmetaller: …

8.17.2.1.7.   Relativ koncentration: …

8.17.2.1.8.   Substrat (struktur og materiale): …

8.17.2.1.9.   Celletæthed: …

8.17.2.1.10.   Katalysatorbeholdertype(r): …

8.17.2.1.11.   Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.12.   Normalt driftstemperaturområde … K

8.17.2.1.13.   Reagens, der forbruges (i givet fald) …

8.17.2.1.13.1.   Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

8.17.2.1.13.2.   Reagensets normale driftstemperaturområde: …

8.17.2.1.13.3.   International standard (hvis relevant): …

8.17.2.1.14.   NOx-sensor: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.   Lambdasonde: ja/nej (4)

8.17.2.1.15.1.   Fabrikat: …

8.17.2.1.15.2.   Type …

8.17.2.1.15.3.   Placering: …

8.17.2.1.16.   Luftindblæsning: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Type: Pulserende luft/luftpumpe/andet (4) (hvis andet, specificer … )

8.17.2.1.16.   EGR: ja/nej (4)

8.17.2.1.16.1.   Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk og lign.): …

8.17.2.1.17.   Partikelfilter: ja/nej (4)

8.17.2.1.17.1.   Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

8.17.2.1.17.2.   Partikelfilterets type og konstruktion: …

8.17.2.1.17.3.   Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

8.17.2.1.17.4.   Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og tegning: …

8.17.2.1.17.5.   Normalt driftstemperaturområde: … K og trykområde: … kPa

8.17.2.1.18.   Andre systemer: ja/nej (4)

8.17.2.1.18.1.   Beskrivelse og funktionsmåde: …

8.18.   Brændstoftilførsel for dieselmotorer

8.18.1.   Fødepumpe

8.18.1.1   Tryk (7) … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.   Indsprøjtningssystem

8.18.2.1.   Pumpe

8.18.2.1.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.1.2.   Type(r): …

8.18.2.1.3.   Brændstoftilførsel: … og … mm3 (7) pr. takt eller omdrejning med fuld indsprøjtning med en pumpehastighed på: henholdsvis … rpm (nominel) og: … rpm (maks. drejningsmoment) eller karakteristikdiagram: …

8.18.2.1.3.1.   Anvendt metode: på motor/i prøvebænk (4)

8.18.2.2.   Indsprøjtningsforstilling:

8.18.2.2.1.   Kurve over indsprøjtningsforstilling (7): …

8.18.2.2.2.   Indsprøjtningsindstilling (7): …

8.18.2.3.   Indsprøjtningsrør:

8.18.2.3.1.   Længde: … mm

8.18.2.3.2.   Indvendig diameter: … mm

8.18.2.4.   Indsprøjtningsdyse(er):

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r): …

8.18.2.4.3.   Åbningstryk (7): … kPa eller karakteristikdiagram …

8.18.2.4.   Regulator

8.18.2.4.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.4.2.   Type(r): …

8.18.2.4.3.   Afskæringshastighed ved fuld belastning (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimalt omdrejningstal ubelastet (7): …

8.18.2.4.5.   Tomgangshastighed (7): …

8.18.2.5.   Koldstartsystem

8.18.2.5.1.   Fabrikat(er): …

8.18.2.5.2.   Type(r): …

8.18.2.5.3.   Beskrivelse: …

8.19.   Brændstof til benzinmotorer

8.19.1.   Karburator: …

8.19.1.1.   Fabrikat(er): …

8.19.1.2.   Type(r): …

8.19.2.   Indirekte indsprøjtning: Singlepoint-/multipoint-indsprøjtning (4)

8.19.2.1   Fabrikat(er): …

8.19.2.2.   Type(r): …

8.19.3.   Direkte indsprøjtning: …

8.19.3.1   Fabrikat(er): …

8.19.4.2.   Type(r): …

8.20.   Ventilindstilling

8.20.1.   Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkter, eller tilsvarende data: …

8.20.2.   Reference- og/eller indstillingsspillerum (4): …

8.20.3.   System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

8.20.3.1.   Type: Kontinuerlig type/tænd-sluktype (4)

8.20.3.2   Kamvinkel ved faseskift: …

8.21.   Portkonfiguration

8.21.1.   Placering, størrelse og antal …

8.22.   Tændsystem

8.22.1.   Tændspole

8.22.1.1.   Fabrikat(er): …

8.22.1.2.   Type(r): …

8.22.1.3.   Antal: …

8.22.2.   Tændrør: …

8.22.2.1.   Fabrikat(er): …

8.22.2.2.   Type(r): …

8.22.3.   Tændmagnet: …

8.22.3.1.   Fabrikat(er): …

8.22.3.2.   Type(r): …

8.22.4.   Tændingsindstilling: …

8.22.4.1.   Statisk fortænding i forhold til topdødpunktet (krumtappens drejning i grader) …

8.22.4.2.   Fortændingskurve (hvis relevant): …

Tillæg 4

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et førerinformationssystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

20.   FØRERINFORMATIONSSYSTEMER

20.1.   Kravene i ISO 2008:15077 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation), bilag B om betjeningspaneler med tilknytning til virtuelle terminaler, er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

Tillæg 5

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af lygter og lyssignalsystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

3.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

3.1.   Fotografier eller tegninger, som er repræsentative for køretøjsversionen: …

3.2.   Målskitse for hele køretøjet: …

21.   MONTERING AF LYSANORDNINGER OG LYSSIGNALANORDNINGER, HERUNDER AUTOMATISK TÆNDING/SLUKNING AF LYS

21.1.   Oversigt over alle anordninger (med angivelse af antal, fabrikat(er), type, godkendelsesmærke(r), maksimal lysstyrke for fjernlyslygter, farve og tilsvarende kontrollampe); listen kan omfatte flere typer til hver funktion; Listen kan desuden med hensyn til hver funktion indeholde den supplerende anmærkning »eller tilsvarende anordninger« …

21.2.   Et diagram over lys- og lyssignaludstyret som helhed med angivelse af de forskellige anordningers placering på køretøjet: …

21.3.   Skitser af køretøjets ydre, der viser placeringen af lygter og lyssignalanordninger, samt disses antal og farve: …

21.4.   For hver lygte og refleksanordning gives følgende oplysninger:

21.4.1.   Tegning, der viser størrelsen af lysfladen: …

21.4.2.   Metode, der anvendes til at definere den synlige overflade: …

21.4.3.   Referenceakse og referencecentrum: …

21.4.4.   Funktionsmåde for nedklappelige lygter: …

21.5.   Beskrivelse/skitse af forlygteniveauindstillingsanordning og dennes art (f.eks. automatisk, trinvis manuel indstilling, trinløs manuel indstilling) (4): …

21.5.1.   Betjeningsanordning: …

21.5.2.   Referencemærker: …

21.5.3.   Lastafhængige indstillingsmærker: …

21.6.   For køretøjer i klasse R og S, beskrivelse af strømforbindelsen til lygter og lyssignalanordninger: …

21.7.   Kort beskrivelse af de elektriske og/eller elektroniske komponenter, der anvendes i systemet for lysanordninger og lyssignalanordninger: …

Tillæg 6

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for elektromagnetisk kompatibilitet

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2) …

24.   ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

24.1.   Program med alle forventede kombinationer af relevante elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske enheder, karrosseriformer (60), varianter med hensyn til karrosserimateriale, det samlede ledningsnet, motorvarianter, højre-/venstrestyring og versioner med forskellig akselafstand. …

24.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 10 (EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.3.   Kravene i ISO 14982:1998 (Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Prøvningsmetoder og acceptkriterier), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.4.   Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 afgives følgende oplysninger:

24.4.1.

Beskrivelse og tegninger (eller fotografier) af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, som udgør motorrummet og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette: …

24.4.2.

Tegninger eller fotografier af placeringen af metalkomponenter, der er monteret i motorrummet (f.eks. dele til varmeanlæg, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.): …

24.4.3.

Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

24.4.4.

Angivelse af den nominelle jævnstrømsmodstand, og specielt ved modstandstændkabler, angivelse af den nominelle modstand pr. meter: …

Tillæg 7

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

25.   LYDSIGNALAPPARAT(ER)

25.1.   Komponenttypegodkendelse af et lydsignalapparat, meddelt i henhold til forskrifterne for køretøjer i klasse N i FN/ECE-regulativ nr. 28 (EUT L 323 af 6.12.2011, s. 33), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

25.2.   Kortfattet beskrivelse af den/de anvendte anordning(er): …

25.3.   Tegning(er) af lydsignalapparatets (-apparaternes) placering på køretøjet: …

25.4.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå lydsignalapparatet (-apparaterne) er fastgjort: …

25.5.   Elektrisk/pneumatisk kredsløbsdiagram: …

25.5.1.   Spænding: AC/DC (4)

25.5.2.   Nominel spænding eller tryk: …

25.6.   Tegning af monteringsanordning: …

Tillæg 8

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering et førerspejlsystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

18.   FØRERSPEJLE

18.1.   Spejlenes antal og kategori(er): …

18.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 46 (EUT L 177 af 10.7.2010, s. 211) er opfyldt med den relevante dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

18.3.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 81 (EUT L 185 af 13.7.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

18.4.   Tegning(er) til identifikation af spejlet, der viser spejlets placering på køretøjet: …

18.5.   Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå det er fastgjort: …

18.6.   Kort beskrivelse af elektroniske/elektriske komponenter i indstillingssystemet: …

18.7   Teknisk beskrivelse af systemet til afrimning og afdugning af spejle: …

18.8.   Ekstraudstyr, som kan begrænse det bagudrettede synsfelt: …

18.9.   Bagudrettet synsfelt for førerspejle i klasse II

18.9.1.   Er i overensstemmelse med punkt 5.1 i bilag IX til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208: ja/nej (4)

18.9.2.   Som alternativ til punkt 18.9.1 er kravene i ISO 5721-2:2014 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 2: Synsfelt til siden og bagud), opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

19.   ANDRE ANORDNINGER TIL INDIREKTE UDSYN END SPEJLE (EKSTRAUDSTYR)

19.1.   Type og specifikationer (som f.eks. fuldstændig beskrivelse af anordningen): …

19.2.   Hvis det drejer sig om en anordning af typen med kamera og monitor, detektionsafstand (mm), kontrast, luminansfelt, korrektion for blænding, display-specifikationer (sort/hvid eller farve (4)), billedgentagelsesfrekvens, monitorens luminansfelt (4): …

19.3.   Tilstrækkeligt detaljerede tegninger til at identificere hele systemet, herunder monteringsforskrifter: …

19.4.   Kravene i ISO 5721-2:2014 (Landbrugstraktorer — Krav, prøvningsprocedurer og acceptkriterier for førerens synsfelt — Del 2: Synsfelt til siden og bagud), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

Tillæg 9

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår montering af et bælteundervognssystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

3.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

3.1.   Fotografier eller tegninger, som er repræsentative for køretøjsversionen: …

3.2.   Målskitse for hele køretøjet: …

3.3.   For køretøjer i klasse T og C:

3.3.1.   Antal aksler og hjul: …

3.3.2.   Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse (23): …

3.3.3.   Antal styrende aksler og deres placering (23): …

3.3.4.   Antal trækkende aksler og deres placering (23): …

3.3.5.   Antal bremsende aksler og deres placering (23): …

3.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.1.   Konfiguration af bælteundervogn: Bæltesæt ved forende/bæltesæt ved bagende/bæltesæt ved forende og bæltesæt ved bagende/sammenhængende bælte i hver side af køretøjet (4)

3.4.2.   Antal og placering af trækkende bæltesæt (22): …

3.4.3.   Antal og placering af bremsende bæltesæt (22): …

3.4.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.4.1.   Styring ved ændring af hastigheden mellem bælterullerne i venstre og højre side: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.2.   Styring ved drejning af to modsatte eller alle fire bælter ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.3.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.4.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse og ved at ændre hjulenes retning på en aksel med hjul: ja/nej/ikke relevant (4)

3.5.   Chassis

3.5.1.   Skitsetegning af chassis: …

3.5.2.   Chassistype til køretøjer i klasse T og C: Backbone/centralrør/stige/leddelt/længdevangechassis/andet (4) (hvis andet: specificer: … )

4.   MASSE OG DIMENSIONER

(i kg og mm) Der henvises i givet fald til tegninger

4.1   Interval af køretøjsmasser (samlet)

4.1.1.   Egenmasse

4.1.1.1.   Egenmasse i køreklar stand (13):

4.1.1.1.1.   Maksimum: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimum: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Fordeling denne/disse masse(r) på akslerne: … kg

4.1.1.1.4.   For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.   Totalmasse(r) som oplyst af fabrikanten:

4.1.2.1.   Køretøjets teknisk tilladte totalmasse (13): … kg

4.1.2.1.1   Største tilladte akseltryk: Aksel 1… kg aksel 2 … kg aksel … kg

4.1.2.1.2.   For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.1.3.   Grænser for fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne (angiv mindstegrænserne i procent på forakslen og bagakslen): … %

4.1.2.2.   Masse(r) og dæk

Dækkombinationsnr.

Akselantal

Dækdimension inkl. belastningstal og symbol for hastighedskategori

Rulleradius (1) [mm]

Fælgstørrelse

Indpresningsdybde

Dækbelastning pr. dæk [kg]

Største tilladte akseltryk [kg] (1)

Køretøjets makimale tilladte masse [kg] (1):

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet [kg] (1)  (2)

Dæktryk [kPa] (3)

Vejbrug

Terrænbrug

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masse og bælteundervogn

Bæltesæt nr.

Bæltedimensioner

Gennemsnitligt jordtryk [kPa]

Maksimal belastning pr. bælterulle [kg] (4)

Køretøjets største tilladte masse pr. bæltesæt [kg] (4)

Køretøjets største tilladte masse [kg] (4)

Største tilladte vertikale belastning på koblingspunktet [kg] (4)  (5)

Længde [mm]

Bredde [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Nyttelast (13): … kg

4.1.3.   Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse(r) for køretøjer i klasse T eller C for hver chassis-/bremsekonfiguration for køretøjer i klasse R eller S (for køretøjer i klasse R og T angives største tilladte belastning på det bageste koblingspunkt:

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Den teknisk tilladte totalmasse af kombinationen af traktor (klasse T eller C) og påhængskøretøj (klasse R eller C) for hver chassis-/bremsekonfiguration af klasse R- eller S-køretøjet:

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Største tilladte belastning på koblingspunktet (uanset dæk og bageste koblingsanordning(er)):

4.1.5.1.   For køretøjer i klasse T og C: … kg

4.1.5.2.   For køretøjer i klasse R og S: … kg

4.1.5.3.   Totalmasse for kombinationen ved maksimal ubremset masse: … kg

37.   BÆLTEUNDERVOGN

(angiv også oplysninger i 4.1.2.3.)

37.1.   Fotografier og målskitser af bælteundervognens udformning og dens monteringen på køretøjet (herunder elementer ved bælternes inderside, der sikrer, at bæltet styres hen over rullerne, samt bæltemønstret på ydersiden): …

37.2.   Type materiale i kontakt med overfladen: Gummibælter/stålbælter/gummipuder på bæltesko (2)

37.3.   Metalbælter

37.3.1.   Antal bælteruller, som direkte overfører belastningen til vejens overflade (NR): …

37.3.2.   Hver gummipudes ydre overflade (AP): … mm2

37.4.   Gummibælter

37.4.1.   Gummiklodsernes samlede kontaktflade med vejen (AL): … mm2

37.4.2.   Klodsens areal i forhold til bæltets samlede overflade: … %


(1)  Afhængig af dækspecifikationerne.

(2)  Belastning, der overføres til koblingens referencecentrum under statiske betingelser, uanset tilkoblingsanordningen; hvis den største tilladte belastning på koblingspunktet afhængigt af koblingen er angivet i denne tabel, udvides tabellen i højre side og koblingsanordningen angives i kolonnens overskrift; for køretøjer i klasse R eller S vedrører denne kolonne den bageste tilkoblingsanordning, hvis en sådan findes.

(3)  Som anbefalet af fabrikanten.

(4)  Afhængig af bælterullens specifikationer.

(5)  Belastning, der overføres til koblingens referencecentrum under statiske betingelser, uanset tilkoblingsanordningen; hvis den største tilladte belastning på koblingspunktet afhængigt af koblingen er angivet i denne tabel, udvides tabellen i højre side og koblingsanordningen angives i kolonnens overskrift.

Tillæg 10

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

24.   ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

24.1.   Program med alle forventede kombinationer af de elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske enheder, karrosseriformer (60), varianter med hensyn til karrosserimateriale, det samlede ledningsnet, motorvarianter, højre-/venstrestyring og versioner med forskellig akselafstand …

24.2.   Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 10 (EUT L 254 af 20.9.2012, s. 1) er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.3.   Kravene i ISO 14982:1998 (Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Prøvningsmetoder og acceptkriterier), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

24.4.   Som alternativ til punkt 24.2 eller 24.3 afgives følgende oplysninger:

24.4.1.

Beskrivelse og tegninger (eller fotografier) af udformning og bestanddele af den del af karrosseriet, som udgør motorrummet og den del af kabinen, der ligger tættest op ad dette: …

24.4.2.

Tegninger eller fotografier af placeringen af metalkomponenter, der er monteret i motorrummet (f.eks. dele til varmeanlæg, reservehjul, luftfilter, styreapparat osv.): …

24.4.3.

Oversigt over og tegning af radiostøjdæmpende udstyr: …

24.4.4.

Angivelse af den nominelle jævnstrømsmodstand, og specielt ved modstandstændkabler, angivelse af den nominelle modstand pr. meter: …

Tillæg 11

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af ballastmasse som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

29.   BALLASTMASSE

29.1.   Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger med målangivelser) af ballastmasserne, og hvordan de er monteret på traktoren: …

29.1.   Antal sæt af ballastmasse: …

29.1.1.   Antal komponenter på hvert sæt: Sæt 1: …

sæt 2: …

sæt …

29.2.   Komponenternes masse på hvert sæt: Sæt 1: … kg

sæt 2: … kg

sæt … kg

29.2.1.   Samlede masse af hvert sæt: Sæt 1: … kg

sæt 2: … kg

sæt … kg

29.3.   Ballastens samlede masse: … kg

29.3.1.   Fordeling af denne masse på akslerne: … kg

29.4.   Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

Tillæg 12

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en anordning til beskyttelse bagtil eller mod siderne som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49) …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17) …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

32.   SIDEVÆRTS BESKYTTELSE OG BESKYTTELSE BAGTIL

32.1.   Sideværts beskyttelse

32.1.5.   I tilfælde af særlig(e) sideværts beskyttelsesanordning(er), fuld beskrivelse og/eller tegning af sådanne anordninger (inkl. montering og beslag): …

32.1.5.1.   Anvendte materialer: …

32.1.5.2.   Fuld detaljering af krævede samlinger og fyldestgørende monteringsvejledning, herunder med krav vedrørende tilspændingsmoment: …

32.1.6.   Kravene i punkt 2 og 3 i del I, II og III i FN/ECE-regulativ nr. 73 (EUT L 122 af 8.5.2012, s. 1) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

32.2.   Beskyttelse bagtil

32.2.4.   Hvis den er en særlig anordning, fuld beskrivelse og/eller tegning af beskyttelsesanordningen (inklusive ophæng og beslag) eller, hvis den er godkendt som separat teknisk enhed, typegodkendelsesnummer: …

32.2.4.1.   Anvendte materialer: …

32.2.4.2.   Fuld detaljering af krævede samlinger og fyldestgørende monteringsvejledning, herunder med krav vedrørende tilspændingsmoment: …

Tillæg 13

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et dæk som komponent

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

35.   DÆK

35.8.   Dækdimensionsbetegnelse: …

35.9.   Køretøjstype(r), som det er bestemt til: traktor (køretøjer i klasse T eller C)/påhængskøretøj (køretøjer i klasse R)/udskifteligt påhængsudstyr (køretøjer i klasse S) (4)

35.10.   Dækopbygning: Diagonal (krydslag)/diagonalbælte/radial til bygge- og anlægsformål (4)

35.11.   Fotografier og tegning af påskrift præget på dæksiden: …

35.12.   Belastningstal og symbol for hastighedskategori

35.12.1.   For køretøjer i klasse T og C: …

35.12.2.   For køretøjer i klasse R: …

35.12.3.   For køretøjer i klasse S: …

35.13.   Rullemodstand i overensstemmelse med ISO 28580:2009 (Passenger car, truck and bus tyres — Methods of measuring rolling resistance — Single point test and correlation of measurement results) (hvis relevant): …

35.14.   Tilsigtet anvendelse: Trækkende hjul/frit rullende hjul/begge (4)

35.15.   Dæk, som er konstrueret til brug uden indvendig slange (tubeless): ja/nej (4)

35.16.   Dæktryk ved placering af dækkets vulster under dækmontering mindre end: … kPa.

Tillæg 14

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en mekanisk kobling som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

38.   MEKANISKE KOBLINGER

38.1.   Fotografier og målskitser af den mekaniske kobling, der viser de krævede mål i detaljer, målangivelser for montering af anordningen samt placeringen af koblingsanordningerne:

38.1.1.   Bageste mekaniske tilkoblingsanordning: ja/nej (4)

38.1.2.   Forreste tilkoblingsanordning (for køretøjer i klasse R og S): ja/nej (4)

38.2.   Kort teknisk beskrivelse af den mekaniske kobling, hvoraf navnlig konstruktionen og det anvendte materiale fremgår

38.5.   Beskrivelse af mekanisk koblingsanordning:

Type (i henhold til tillæg 1 i bilag XXXIV til delegeret forordning (EU) 2015/208):

Fabrikat:

Fabrikantens typebetegnelse

Maksimal vandret belastning/D-værdi (4) (44):

… kg/kN (4)

Tilkoblet masse (4) (44):

… ton

Vertikal belastning på koblingspunktet (44):

… kg

Fotografier og målskitser af koblingsanordningen: Disse skitser skal navnlig i detaljer vise de krævede dimensioner samt målene for fastgørelse.

 

Kort teknisk beskrivelse af koblingsanordningen, hvoraf navnlig konstruktionen og det anvendte materiale fremgår.

 

Prøvetype

Statisk/dynamisk (4)

(EU-)typegodkendelsesmærke eller nummer på:

trækøje, kobling eller lignende koblingsanordninger, som fastgøres til den mekaniske kobling (i tilfælde af hængslede eller stive trækstænger)

typegodkendelsesmærke eller -nummer på mekaniske koblinger skal fastgøres til chassisrammens/påhængskøretøjets tilkoblingsbeslag (hvis begrænset til bestemte typer):

38.6.   Komponenttypegodkendelse af en mekanisk kobling, meddelt i henhold FN/ECE-regulativ nr. 55 (EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

Tillæg 15

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et bremsesystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

3.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

3.1.   Fotografier eller tegninger, som er repræsentative for køretøjsversionen: …

3.2.   Målskitse for hele køretøjet: …

3.3.   For køretøjer i klasse T og C:

3.3.1.   Antal aksler og hjul: …

3.3.2.   Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse (23): …

3.3.3.   Antal styrende aksler og deres placering (23): …

3.3.4.   Antal trækkende aksler og deres placering (23): …

3.3.5.   Antal bremsende aksler og deres placering (23): …

3.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.1.   Konfiguration af bælteundervogn: Bæltesæt ved forende/bæltesæt ved bagende/bæltesæt ved forende og bæltesæt ved bagende/sammenhængende bælte i hver side af køretøjet (4)

3.4.2.   Antal og placering af trækkende bæltesæt (22): …

3.4.3.   Antal og placering af bremsende bæltesæt (22): …

3.4.4.   For køretøjer i klasse C

3.4.4.1.   Styring ved ændring af hastigheden mellem bælterullerne i venstre og højre side: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.2.   Styring vej drejning af to modsatte eller alle fire bælter ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.3.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse: ja/nej/ikke relevant (4)

3.4.4.4.   Styring ved hjælp af leddeling af køretøjets forende og bagende rundt om en central vertikalakse og ved at ændre hjulenes retning på en aksel med hjul: ja/nej/ikke relevant (4)

3.5.   Chassis

3.5.1.   Skitsetegning af chassis: …

3.5.2.   Chassistype til køretøjer i klasse T og C: Backbone/centralrør/stige/leddelt/længdevangechassis/andet (4) (hvis andet: specificer: … )

3.5.3.   Chassistype til køretøjer i klasse R og S: Trækstang/stiv trækstang/ kærre/andet (4) (hvis andet: specificer: … )

3.12.   For køretøjer i klasse R og S, bremsetype: Ubremset/inertibremset/kontinuert bremset/semi-kontinuert bremset/hydraulisk bremset/pneumatisk bremset (4)

4.   MASSE OG DIMENSIONER

(i kg og mm) Der henvises i givet fald til tegninger

4.1   Interval af køretøjsmasser (samlet)

4.1.1.   Egenmasse

4.1.1.1.   Egenmasse i køreklar stand (13):

4.1.1.1.1.   Maksimum: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimum: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Fordeling denne/disse masse(r) på akslerne: … kg

4.1.1.1.4.   For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.   Totalmasse(r) som oplyst af fabrikanten:

4.1.2.1.   Køretøjets teknisk tilladte totalmasse (13): … kg

4.1.2.1.1   Største tilladte akseltryk: Aksel 1 … kg aksel 2 … kg Aksel …kg

4.1.2.1.2.   For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S): … kg

4.1.2.1.3.   Grænser for fordelingen af denne (disse) masse(r) på akslerne (angiv mindstegrænserne i procent på forakslen og bagakslen): …%

4.1.2.4.   Nyttelast (13): … kg

4.1.3.   Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse(r) for køretøjer i klasse T eller C for hver chassis-/bremsekonfiguration for køretøjer i klasse R eller S (for køretøjer i klasse R og S angives største tilladte belastning på det bageste koblingspunkt:

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Den teknisk tilladte totalmasse af kombinationen af traktor (klasse T eller C) og påhængskøretøj (klasse R eller S) for hver chassis-/bremsekonfiguration af klasse R- eller S-køretøjet:

Køretøj i klasse R og S

Bremse

Trækstang

Stiv trækstang

Kærre

Uden bremser

… kg

… kg

… kg

Påløbsbremse

… kg

… kg

… kg

Kontinuert eller semi-kontinuert bremse

… kg

… kg

… kg

Hydraulisk eller pneumatisk bremse

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Største tilladte belastning på koblingspunktet (uanset dæk og bageste koblingsanordning(er)):

4.1.5.1.

For køretøjer i klasse T og C: … kg

4.1.5.2.

For køretøjer i klasse R og S: … kg

4.1.5.3.

Totalmasse for kombinationen ved maksimal ubremset masse: … kg

4.2.   Interval af køretøjets dimensioner (udvendige mål)

4.2.2.5.   Akselafstand (37): … mm

4.2.2.6.   Afstand mellem de på hinanden følgende aksler 1-2: … mm 2-3: … mm, 3-4: … mm, osv.

4.2.2.7.   For køretøjer i klasse R og S med stiv trækstang og kærre:

4.2.2.7.1.   Afstand mellem koblingspunktet og den første aksel: … mm

4.2.2.7.2.   Afstand mellem koblingspunktet og den sidste aksel: … mm

4.2.2.8.   Største og mindste sporvidde for hver aksel (målt mellem symmetriplanerne for enkelt- eller tvillingdæk eller tredobbeltdæk i den normalt monterede formation (angives af fabrikanten) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimum: Aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel … mm mm

4.2.2.8.2.

Minimum: Aksel 1 … mm aksel 2 … mm aksel … mm mm

4.2.2.9.   Beliggenhed af køretøjets tyngdepunkt angivet i længde-, tvær- og lodret retning: …

4.2.2.9.1.   For klasse T2, T4.1, T4.3 og C2, C4.1, C4.3, tyngdepunktets højde målt i forhold til jorden med de dæk, der normalt er monteret på køretøjet: … mm

4.2.2.9.1.1.   For klasse T2 og C2, angives forholdet mellem punkt 4.2.2.9.1 og den gennemsnitlige minimumsporvidde af hver aksel: Aksel 1 … aksel 2 … aksel …

4.2.2.9.1.2.   For klasse T4.1 og C4.1 angives forholdet mellem punkt 4.2.2.9.1 og den gennemsnitlige minimumsporvidde for alle akslerne: …

5.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

5.1.   Køretøjets maksimalhastighed

5.1.1.   Maksimalhastighed, fremadgående:

5.1.1.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte maksimalhastighed: … km/h

5.1.1.2.   Køretøjets beregnede konstruktivt bestemte maksimalhastighed i højeste gear (beregningsmåde skal fremgå) (41): … km/h

5.1.1.3.   Målt maksimalhastighed: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimalhastighed, baglæns (54)

5.1.2.1.   Den for køretøjet oplyste konstruktivt bestemte baglæns maksimalhastighed: … km/h

5.1.2.2.   Målt maksimalhastighed, baglæns (41): … km/h

5.2.   Motorens nominelle nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.3.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

5.4.   Maksimalt drejningsmoment: … Nm, ved … min– 1 (efter FN/ECE-regulativ nr. 120 (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 280))

B.   OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

6.   HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN (4)

6.1.   Funktionsprincip: totakt/firetakt (4)

6.2.   Boring (12) … mm

6.3.   Slaglængde (12): … mm

6.4.   Antal cylindre … og cylinderarrangement (26)

6.5.   Motorens slagvolumen: … cm3

6.6.   Nominel hastighed: …

6.7.   Største drejningsmoment: …

9.   ENERGILAGRINGSANORDNING(ER)

9.1.   Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator) (4)

9.2.   Identifikationsnummer: …

9.3.   Type elektrokemisk element: …

9.4.   Oplagret energi

9.4.1.   For batteri, spænding: … og kapacitet: … Ah i 2h

9.4.2.   For kondensator: J, … ,

9.4.3.   For svinghjul/generator (4): J, …

9.4.3.1.   Svinghjulets inertimoment …

9.4.3.1.1.   Ekstra inertimoment, når køretøjet ikke er i gear: …

9.5.   Oplader: indbygget/ekstern/ingen (4)

11.   FREMDRIFTSSYSTEM OG STYRESYSTEM (13)

11.1.   Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (gearskift, kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

11.2.   Transmission

11.2.1.   Kort beskrivelse og skitse af gearskiftsystem(er) og dets/deres styresystem: …

11.2.2.   Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem: …

11.2.3.   Transmissionstype: Mekanisk/hydraulisk/elektrisk/andet (4) (hvis andet, specificer … )

11.2.3.1   Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

11.3.   Kobling (eventuelt)

11.3.1.   Kort beskrivelse og skitse af koblingen og dens styresystem: …

11.3.2.   Koblingstype: …

11.3.3.   Maksimale momentomformning: …

11.4.   Gearkasse (eventuelt)

11.4.1.   Type (24): …

11.4.2.   Placering i forhold til motor: …

11.4.3.   Betjeningsmåde: …

11.4.4.   Mellemgearkasse: med/uden (4)

11.5.   Gearudvekslingsforhold

Gear

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Udvekslingsforhold i mellemgearkassen (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motoromdrejningshastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

Maksimum for CVT (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Minimum for CVT (1)

Bakgear

1

 

 

 

 

 

11.6.   Differentialespærre

11.6.1.   Differentialespærre: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.   HJULOPHÆNG

41.1.   Kort beskrivelse og skitse af ophænget og dets kontrolsystem for hver aksel, akselgruppe eller hjul: …

41.2.   Tegning af ophængssystemet: …

41.3.   Niveauregulering: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.4.   Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

41.5.   Luftaffjedring af drivaksel (-aksler): ja/nej (4)

41.5.1.   Affjedring af drivaksel (-aksler) svarende til luftaffjedring: ja/nej (4)

41.5.2.   Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

41.6.   Luftaffjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel: ja/nej (4)

41.6.1.   Affjedring af aksel/aksler, der ikke er drivaksel, svarende til luftaffjedring: ja/nej (4)

41.6.2.   Frekvens for og dæmpning af svingningerne i den affjedrede masse: …

41.7.   Karakteristik for ophængets fjedrende dele (konstruktion, materialeegenskaber og dimensioner): …

41.8.   Køretøj udstyret med hydropneumatisk/hydraulisk/pneumatisk (4) ophæng:

41.9.   Stabilisatorer: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.10.   Støddæmpere: ja/nej/ekstraudstyr (4)

41.11.   Andre eventuelle anordninger: …

42.   AKSEL/AKSLER OG DÆK

42.1.   Beskrivelse (herunder fotografier og tegninger) af aksel/akslerne: …

42.2.   Anvendt(e) materiale(r) og konstruktionsmåde: …

42.3.   Fabrikat (hvis relevant): …

42.4.   Type (hvis relevant): …

42.5.   Største tilladte masse, der bæres af akslen/akslerne: … kg

42.6.   Akseldimensioner:

42.6.1.

Længde: … mm

42.6.2.

Bredde: … mm

42.7.   Bremsforbindelse til aksel/aksler: Aksial/radial/integreret/andet (4) (hvis andet, specificer: … )

42.8.   Dimensioner på de største tilladte dæk på bremsende aksler: …

42.8.1.   Nominel rulleomkreds af de største dæk på de bremsende aksler: …

42.8.2.   Dimensioner for de største tilladte dæk på de trækkende aksler: …

42.8.3.   Nominel rulleomkreds af de største dæk på de trækkende aksler: …

43.   BREMSESYSTEM

43.1.   Kort beskrivelse af det på køretøjet monterede bremsesystem/bremsesystemer …

43.2.   Specifikationer for køretøjstypen med hensyn til kontrolkredsløb for de pneumatiske og/eller elektroniske kontrolledninger i bremsesystemet: …

43.3.   Bremsesystemet er i overensstemmelse med ISO 11992-1:2003 (Vejkøretøjer — Udveksling af digital information om elektriske forbindelser mellem bugserende og bugserede køretøjer — Del 1: Fysiske og dataforbindelseslag), herunder det fysiske lag, dataforbindelseslaget og applikationslaget og understøttede meddelelsers og parametres respektive position: ja/nej (4)

43.4.   Bremsesystem(er)

43.4.1.   Beskrivelse af bremsesystemets funktion (herunder elektroniske dele), blokdiagram over de elektriske forbindelser samt diagram over hydraulik- eller trykluftkredsløbet (55): …

43.4.2   Skitse og driftsskema over bremsesystemet/bremsesystemerne (55): …

43.4.3.   Fortegnelse over bremsesystemets dele, tilbørligt identificeret (55): …

43.4.4.   Teknisk forklaring af beregningen af bremsesystemet (bestemmelse af forholdet mellem den samlede bremsekraft ved hjulomkredsen og den kraft, der påføres betjeningsenheden) (55): …

43.4.5.   Eventuel(le) udvendig(e) energikilde(r) (specifikationer, kapacitet af energibeholdere, maksimalt og minimalt tryk, manometer og indikator for minimum-energibeholdning på instrumentbrættet, vakuumbeholdere og tilførselsventil, kompressorer, overholdelse af regler for trykbeholdere) (55): …

43.4.6.   Elektronisk bremsesystem (EBS): ja/nej/ekstraudstyr (4)

43.4.7.   Nummer på type I-prøvningsrapporten, jf. bilag VII til delegeret forordning (EU) 2015/68 (hvis relevant): …

43.5.   Overførsel af bremsning

43.5.1.   Overførsel af bremsning: Mekanisk/hydrostatisk uden servoforstærkning/med servoforstærkning/helt servodrevet overførsel (4)

43.5.2.   Overførselsteknologi: Pneumatisk/hydraulisk/både pneumatisk og hydraulisk (4)

43.5.3.   Låsning af betjeningsorgan i højre og venstre side: …

43.6.   Bremseapparater på påhængskøretøjer

43.6.1.   Teknologi anvendt til påhængskøretøjets bremsestyringssystem: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk (4)

43.6.2.   Betjeningsanordning til påhængskøretøjets bremsesystem (beskrivelse, specifikationer): …

43.6.3.   Beskrivelse af forbindelser, koblinger og sikkerhedsanordninger (herunder tegninger, skitser og identifikation af eventuelle elektroniske komponenter): …

43.6.4.   Forbindelsesttype: enkeltledning/dobbeltledning (4)

43.6.4.1.   Tryktilslutning (1 ledning): … kPa

43.6.4.2   Tryktilslutning (2 ledninger) (eventuelt): … kPa

43.6.4.2.1.   Hydraulisk: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneumatisk: … kPa


(1)  Trinløst variabel transmission.

Tillæg 16

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for førerens støjniveau

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2) …

2.5.   EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde (19): …

48.   FØRERENS STØJEKSPONERING

48.1.   Køretøjer i klasse T eller C (med gummibælter) prøves efter prøvningsmetode 1, jf. punkt 2 i bilag XIII til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014: ja/nej/ikke relevant (4)

48.2.   Køretøjer i klasse T eller C (med gummibælter) prøves efter prøvningsmetode 2, jf. punkt 3 i bilag XIII til delegeret forordning nr. (EU) nr. 1322/2014: ja/nej/ikke relevant (4)

48.3.   Køretøjer i klasse C med stålbælter prøves på underlag af fugtigt sand, jf. punkt 5.3.2 i ISO 6395:2008 (Støj fra jordflytningsmaskiner — Bestemmelse af lydeffektniveau — betingelser for dynamisk prøvning): ja/nej/ikke relevant (4)

48.4   Som alternativ til punkt 48.1-48.3: Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af støj på førerpladsen i landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD regulativ 5, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

Tillæg 17

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår sikkerhedsselernes forankringssystem

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

46.   STYRTSIKKERT FØRERVÆRN (ROPS)

46.1.   ROPS-udstyr: Obligatorisk/ekstraudstyr/standard (4)

49.   SIDDEPLADSER (SADLER OG SÆDER)

49.1.   Konfiguration af siddeplads: Sæde/saddel (4)

49.2.   Koordinater eller tegning af sædets referencepunkt S for alle siddepladser: …

49.3.   Beskrivelse og tegninger af

49.3.1.

Sæderne og deres forankring: …

49.3.2.

Indstillingssystem: …

49.3.3.

System til indstilling og blokering: …

49.3.4.

Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

49.3.5.

Dele af køretøjet, der benyttes som forankring: …

53.   SIKKERHEDSSELERS FORANKRINGER

53.1.   Kravene i ISO-standard 3776-1:2006 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1: Anchorage location requirements), er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

53.2.   Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser forankringernes antal, placering og dimensioner: …

53.3.   Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af de anvendte materialer): …

53.4.   Betegnelse for de typer sikkerhedsseler (14), der er godkendt til forankring til køretøjets seleforankringer

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Førersæde

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

Passagersæde

1

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

Passagersæde

 

Nederste forankring

 

ydre

indre

 

 

Øverste forankring

 

 

53.4.1.   Bemærkning: …

53.5.   Særlige anordninger (eksempel: indstilling af sædehøjde, selestrammer osv.): …

53.6.   Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, som er forankret i sædets ryglæn, eller som er forsynet med energiabsorberende anordning: …

53.7.   Alternativ til punkt 53.2-53.6

53.7.1.   Kravene i ISO-standard 3776-2:2013 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 2: Anchorage strength requirements) om seleforankringens styrke, er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.2.   Prøvningsrapport udstedt på grundlag af FN/ECE-regulativ nr. 14 (EUT L 109 af 28.4.2011, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.3.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD regulativ 3 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.4.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD regulativ 8 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.5.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD regulativ 4 med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.6.   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 6, med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

53.7.7   Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 7, med prøvede sikkerhedsseleforankringer, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

Tillæg 18

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system til beskyttelse mod farlige stoffer

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49) …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.2.4.   For komponenter og separate tekniske enheder, placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesmærket (eventuelt) (19) …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17): …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

3.   ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

3.11.   Køretøj i klasse T eller C udstyret med beskyttelse mod farlige stoffer: ja/nej (4)

58.   BESKYTTELSE MOD FARLIGE STOFFER

58.1.   Kort beskrivelse (herunder tegninger og fotografier) af lufttilførsel og filtersystem, herunder anordninger til opnåelse af positiv trykforskel i førerhuset og luftstrøm af friskfiltreret luft: …

58.2.   Kravene i EN 15695-1 (Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 1: Klassifikation af førerhus, krav og prøvningsprocedurer): kategori 1/kategori 2/kategori 3/kategori 4 (4) om klassifikation af førerhus med hensyn til beskyttelse mod farlige stoffer er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

58.3.   Kravene i EN 15695-2 (Landbrugstraktorer og selvkørende sprøjter — Beskyttelse af føreren mod farlige stoffer — Del 2: Filtre, krav og prøvningsprocedurer): Støvfilter/aerosolfilter/dampfilter(4) om filtre med hensyn til beskyttelse mod farlige stoffer er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

Tillæg 19

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et styrtsikkert førerværn (ROPS) som separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

46.   STYRTSIKKERT FØRERVÆRN (ROPS)

46.1.   ROPS-udstyr: Obligatorisk/ekstraudstyr/standard (4)

46.2.   ROPS i form af førerhus/chassisramme/bøjler monteret ved forende/bagende (4)

46.2.1.   I tilfælde af bøjler: Sammenklappelig/ikke sammenklappelig (4)

46.2.2.   I tilfælde af sammenklappelige bøjler:

46.2.2.1.   Sammenklapning: Med værktøj/uden værktøj (4)

46.2.2.2.   Låsemekanisme: Manuelt/automatisk (4)

46.2.2.3.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser betjeningsområdet og de tilgængelige zoner set oppefra og fra siden. Dimensionerne skal fremgå af tegningerne: …

46.3.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser placeringen af det styrtsikre førerværn, sædets indekspunkt (SIP) og monteringstegninger og førerværnets placering på den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant) osv. (I tilfælde af fortil monteret sammenklappelig ROPS vises betjeningsområdet og de tilgængelige zoner set ovenfra og fra siden). De vigtigste mål skal være angivet på tegningen, herunder traktorens udvendige dimensioner med påmonteret førerværn og de vigtigste indvendige mål: …

46.4.   Kortfattet beskrivelse af førerværnet, herunder:

46.4.1.

Konstruktionstype: …

46.4.2.

Monteringsdetaljer: …

46.4.3.

Nærmere oplysninger om den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant): …

46.4.4.

Yderligere ramme: …

46.5.   Dimensioner (52)

46.5.1.   Tagelementernes højde over sædets indekspunkt (SIP): … mm

46.5.2.   Tagelementernes højde over traktorens fodplade: … mm

46.5.3.   Førerværnets indvendige bredde lodret over sædets indekspunkt ved rattets midte: … mm

46.5.4.   Afstand fra rattets midte til førerværnets højre side: … mm

46.5.5.   Afstand fra rattets midte til førerværnets venstre side: … mm

46.5.6.   Minimumsafstand fra rattets kant til førerværnet: … mm

46.5.7.   Vandret afstand fra sædets indekspunkt til førerværnets bagside over sædets indekspunkt: … mm

46.5.8.   Placering (i forhold til bagakslen) af den del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant):

46.5.8.1.

Vandret afstand: … mm

46.5.8.2.

Lodret afstand: … mm

46.6.   Nærmere oplysninger om de materialer, der er anvendt til fremstilling af førerværnet, og specifikationer for anvendt stål (5)

46.6.1.   Hovedramme (dele — materiale — størrelser): …

46.6.2.   Beslag (dele — materiale — størrelser): …

46.6.3.   Bolte til samling og montering (dele — størrelser): …

46.6.4.   Tag (dele — materiale — størrelser): …

46.6.5.   Beklædning (hvis anvendt) (dele — materiale — størrelser): …

46.6.6.   Glas (hvis anvendt) (dele — materiale — størrelser): …

46.6.7.   Del af traktorens forende, som er i stand til at bære traktorens vægt, når den vælter (hvis relevant) (dele — materiale — størrelser): …

46.7.   Som alternativ til punkt 46.1-46.6.7 afgives følgende oplysninger:

46.7.1.

Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (dynamisk prøvning), OECD regulativ 3, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.2.

Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugsbæltetraktorer, OECD regulativ 8, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.3.

Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer (statisk prøvning), OECD regulativ 4, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.4.

Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 6, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

46.7.5

Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, OECD regulativ 7, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej/ikke relevant (4)

Tillæg 20

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS) som separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49) …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

47.   FØRERVÆRN TIL BESKYTTELSE MOD NEDFALDENDE GENSTANDE (FOPS)

47.1.   Køretøj i klasse T eller C udstyret til skovbrugsopgaver

47.1.1.   Kravene i ISO-standard 8083:2006 (Machinery for forestry — Falling-object protective structures (FOPS) — Laboratory tests and performance requirements) niveau I og niveau II (4) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

47.2.   Alle andre køretøjer i klasse T og C udstyret med FOPS

47.2.1.   Fotografier og detaljerede tekniske tegninger, der viser placeringen af FOPS-førerværnet, sædets indekspunkt (SIP) osv. De vigtigste mål, herunder traktorens udvendige dimensioner med påmonteret førerværn og de vigtigste indvendige mål, skal være angivet på tegningen: …

47.2.2.   Kortfattet beskrivelse af førerværnet, herunder:

47.2.2.1.

Konstruktionstype: …

47.2.2.2.

Monteringsdetaljer: …

47.2.3.   Dimensioner (52)

47.2.3.1.   Tagelementernes højde over sædets indekspunkt (SIP): … mm

47.2.3.2.   Tagelementernes højde over traktorens fodplade: … mm

47.2.3.3.   Traktorens totalhøjde med påmonteret førerværn: … mm

47.2.3.4.   Førerværnets totalbredde (hvis dette er inklusive skærme, angives dette): … mm

47.2.4.   Nærmere oplysninger om de materialer, der er anvendt til fremstilling af førerværnet, og specifikationer for anvendt stål (53)

47.2.4.1.   Hovedramme (dele — materiale — størrelser): …

47.2.4.2.   Beslag (dele — materiale — størrelser): …

47.2.4.3.   Bolte til samling og montering (dele — størrelser): …

47.2.4.4.   Tag (dele — materiale — størrelser): …

47.2.5.   Nærmere oplysninger om fabrikantens forstærkning af originale dele: …

47.2.6.   Som alternativ til punkt 47.2.1-47.2.5: Fuldstændig prøvningsrapport udstedt på grundlag af OECD's standardregulativer for officiel prøvning af førerværn mod nedfaldende genstande på landbrugs- og skovbrugstraktorer, OECD regulativ 10, 2015-udgave af juli 2014, indeholder relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

Tillæg 21

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førersæde som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49) …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

49.   SIDDEPLADSER (SADLER OG SÆDER)

49.1.   Konfiguration af siddeplads: Sæde/saddel (4)

49.2.   Koordinater eller tegning af sædets referencepunkt S for førersædet: …

49.3.   Beskrivelse og tegninger af

49.3.1.

Sædet og det forankring: …

49.3.2.

Indstillingssystem: …

49.3.3.

System til indstilling og blokering: …

49.3.4.

Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

49.3.5.

Dele af køretøjet, der benyttes som forankring: …

49.4.   Førersæde

49.4.1.   Placering af førersædet: venstre-/højre-/centerstyring (4): …

49.4.2.   Førersædets kategoritype: kategori A, klasse I/II/III, kategori B (4)

49.4.3.   Vendbar førerplads: ja/nej (4)

49.4.3.1.   Beskrivelse af vendbar førerplads: …

49.4.4.   Dimensioner af førersædet, herunder dybden og bredden af sædets siddeflade, rygstødets placering og hældning samt hældningen af sædets overflade:

49.4.5.   Vigtigste karakteristika for førersædet: …

49.4.6.   Indstillingssystem: …

49.4.7.   Justerings- og låsesystem i længderetningen og i lodret retning: …

49.4.7.1.   For køretøjer, der ikke er udstyret med et indstilleligt sæde, angives ratsøjlens og pedalernes forskydning: …

Tillæg 22

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af sikkerhedsseler som komponent/separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49) …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

54.   SIKKERHEDSSELER

54.1.   Kravene i ISO-standard 3776-3:2009 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 3: Requirements for assemblies) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

54.2.   Prøvningsrapport udstedt på grundlag af FN/ECE-regulativ nr. 16 (EUT L 233 af 9.9.2011, s. 1), med relevant dokumentation, der er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

54.3.   Antal og placering af sikkerhedsseler og sæder, på hvilke de kan bruges, udfyld tabellen nedenfor:

Konfiguration af sikkerhedsseler og tilhørende oplysninger

 

 

 

Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)

Førersæde

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Passagersæde

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Passagersæde

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = venstre, C = i midten, R = højre

54.4.   Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

Tillæg 23

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af et førerværn til beskyttelse af føreren mod indtrængende genstande (OPS) som separat teknisk enhed

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

2.   GENERELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SYSTEMER, KOMPONENTER ELLER SEPARATE TEKNISKE ENHEDER

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke):

2.2.   Type (49):

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle godkendelsesnumre (49): …

2.2.3.   Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse:

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   For systemer og separate tekniske enheder, køretøjer, som disse er beregnet til (21):

2.4.1.   Type (17) …

2.4.2.   Variant(er) (17): …

2.4.3.   Version(er) (17) …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (2): …

55.   BESKYTTELSE MOD INDTRÆNGENDE GENSTANDE (OPS)

55.1.   Køretøj i klasse T eller C udstyret til skovbrugsopgaver

55.1.1.   Kravene i ISO-standard 8084:2003(Machinery for forestry — Operator protective structures — Laboratory tests and performance requirements) er opfyldt med relevant dokumentation, som er medtaget i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

55.2.   Alle andre køretøjer i klasse T og C udstyret med OPS

55.2.1.   Kravene i bilag 14 til FN/ECE-regulativ nr. 43 (EUT L 230 af 31.8.2010, s. 119) om sikkerhedsruder er opfyldt med de relevante oplysninger i oplysningsskemaet: ja/nej (4)

Tillæg 24

Fabrikantens erklæring om foranstaltninger til forebyggelse af uautoriserede indgreb i drivaggregatet og den hastighedsbegrænsende anordning

Fabrikantens erklæring om foranstaltninger til forebyggelse af uautoriserede indgreb i drivaggregatet og den hastighedsbegrænsende anordning

En behørigt udfyldt version af denne udtalelse skal findes i informationsmappen.

Undertegnede: [ … (fulde navn og stilling)]

0.4.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.4.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant (1): …

erklærer herved, at vedkommende:

0.1   Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.2.   Type (2): …

0.2.1.   Variant(er) (2): …

0.2.2.   Version(er) (2): …

0.2.3   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

Vil ikke markedsføre udskiftelige dele, som kan bibringe køretøjsvarianten øget fremdriftsydelse

Sted: …

Dato: …

Underskrift: …

Navn og stilling i virksomheden: …

Forklarende noter til tillæg 24

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på fabrikanterklæringen)

Forklarende noter til oplysningsskemaet

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter i datafelterne)

(1)

For dæk, der er typegodkendt i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i sektion 2 i bilag XXX til delegeret forordning (EU) 2015/208 eller efter FN/ECE-regulativ nr. 106, anføres »rulleradius, udtrykt ved hastighedsradiusindeks«; for dæk, som er godkendt efter FN/ECE-regulativ nr. 54 eller FN/ECE-regulativ nr. 75, angives den »nominelle omkreds«.

(2)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(3)

Slet de muligheder, som ikke er gældende.

(4)

Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, f.eks. hvis flere muligheder finder anvendelse).

(5)

Angiv konfigurationen ved hjælp af følgende koder:

—   R: højre side på køretøjet

—   L: venstre side på køretøjet

—   F: forenden af køretøjet

—   RE: bagenden af køretøjet

Eksempel for et køretøj med 2 døre på venstre side og 1 dør på højre side:

2 L, 1R

(6)

Denne værdi skal beregnes med p = 3,1416 og afrundes til nærmeste hele cm3. For drejestempelmotorer, det dobbelte af den nominelle slagvolumen.

(7)

Tolerance angives.

(8)

Angiv placeringen ved hjælp af følgende koder:

—   rx: rækkenummer

—   R: højre side på køretøjet

—   C: midt på køretøjet

—   L: venstre side på køretøjet

Eksempel for et køretøj med en anden række med 1 passagersæde i køretøjets venstre side:

r2: 1L

(9)

Angiv brændstoftypen ved hjælp af følgende koder:

a)   P: benzin

b)   B5: diesel

c)   E5: benzin (E5)

d)   O: andet.

(10)

I tilfælde af EU-typegodkendelser af hele køretøjer beskrives den på køretøjet monterede manifold; i tilfælde af EU-typegodkendelse af en motor/motorfamilie som komponent/separat teknisk enhed beskrives en af de udstødningsmanifolde, der kan monteres på motoren.

(12)

Denne værdi skal afrundes til nærmeste tiendedel millimeter.

(13)

Specificerede oplysninger skal gives for hver foreslået variant.

(14)

»A«: for trepunktsele

»B«: for hoftesele

»S«: for særlige seletyper (i så fald angives typens art under »bemærkning« i punkt 53.4.1)

»Ar«, »Br« eller »Sr«: for seler med retraktor

»Are«, »Bre« og »Sre«: for sele med retraktor og energiabsorberende anordning ved mindst én forankring.

(17)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(18)

I tilfælde af trinvis typegodkendelse angives disse oplysninger for hver etape.

(19)

Disse oplysninger angives for hver komponent og separate tekniske enhed, som er monteret på køretøjet eller i systemet.

(21)

Angiv disse oplysninger for hver køretøjstype/system.

(22)

Bælteruller med træk og bremser:

F: foraksel

R: bagaksel

F & R: foraksel og bagaksel

C: sammenhængende bælte

Eksempler:

—   bageste bælteruller med træk: R

—   sammenhængende bælte, bremset: C

(23)

Aksler med tvillingehjul/styret/med træk/bremset:

F: foraksel

R: bagaksel

A: leddelte køretøjer

F & R: foraksel og bagaksel

F & A: for- og leddelt

A & R: leddelt og bagaksel

F& A & R: foraksel, leddelt bagaksel

Eksempler:

—   foraksel tvillingehjul: F

—   foraksel og knækstyret: F & A

—   trækkende bagaksler: R

—   bremsede aksler, fortil og bagtil: F & R

(24)

Angiv gearkassetypen ved hjælp af følgende koder:

a)   A: automatisk

b)   M1: manuel

c)   M2: manuelt/automatisk

d)   C: Trinløst variabel transmission (CVT)

e)   W: motor med hjulnav

f)   O: Andet (specificer … )

(26)

Angiv cylinderarrangement ved hjælp af følgende koder:

a)   LI: på række

b)   V: i V-form

c)   O: boksermotor

d)   S: éncylindret motor

e)   R: drejestempelmotor.

(29)

Udelukkende for motorer med kompressionstænding.

(30)

Fungerer som reference for de forskellige delegerede retsakter. Inkl. styrtsikkert førerværn, uden ekstraudstyr, men med kølevæske, smøremidler, brændstof, værktøj og fører. Førerens masse sættes til standardværdien 75 kg.

(31)

ISO-standard 612/-6.1:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(32)

ISO-standard 612/-6.2:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(33)

ISO-standard 612/-6.3:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions). For køretøjer med højdejusterbare hjulophæng angives den normale brugsstilling.

(34)

ISO-standard 612/-6.6:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(35)

ISO-standard 612/-6.7:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(36)

ISO-standard 612/-6.8:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions).

(37)

For traktorer og køretøjer med trækstang i klasse R eller S er akselafstanden afstanden fra første til sidste aksel; For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang er den afstanden fra centrum af forreste koblingspunkt til sidste aksel.

(38)

ISO-standard 4004:1983 (Agricultural tractors and machinery — Track widths).

(39)

For typegodkendte anordninger kan beskrivelsen erstattes med en henvisning til typegodkendelsen. Endvidere kræves ikke beskrivelse af dele, hvis konstruktion klart fremgår af diagrammer eller skitser vedlagt skemaet. Ved hver rubrik, hvor der skal vedlægges fotografier eller tegninger, angives numrene på de relevante bilag.

(40)

Hvis ansøgningen vedrører flere repræsentative motorer, udfyldes der en blanket for hver af disse.

(41)

En værdi for den målte hastighed, der overstiger den konstruktivt bestemte maksimalhastighed med 3 km/h accepteres. Der tillades en yderligere tolerance på 5 % for at tage højde for variationer, der skyldes dækstørrelse.

(42)

ISO-standard 789-3:1993 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 3: Turning and clearance diameters).

(44)

Værdier vedrørende tilkoblingsanordningens mekaniske styrke.

(45)

Gælder ikke typer af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er omfattet af kravene i artikel 37 eller artikel 53, stk. 13, i forordning (EU) nr. 167/2013.

(46)

Gælder også for køretøjer i klasse R eller S med tilkoblingsanordning bagtil.

(47)

For køretøjer i klasse R og S angives højden uden ekstra side/bagplader.

(48)

For køretøjer i klasse R og S angives overhæng i det forreste koblingspunkt.

(49)

For motorer angives oplysninger vedrørende motortypen eller motorfamilietype, alt efter hvad der er relevant.

(52)

Hvis traktoren er udstyret med forskellige ekstrasæder eller har vendbar førerplads (vendbart sæde og rat), skal dimensionerne i forhold til sædets indekspunkter (SIP 1, SIP 2 osv.) måles i hvert enkelt tilfælde.

(53)

Stålspecifikationer skal være i overensstemmelse med ISO 630:1995 (Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles), Amd 1: 2003.

(54)

Angiv, hvis den konstruktivt bestemte maksimalhastighed er højere i baglæns end i den fremadgående retning.

(55)

Fremlæg de ønskede oplysninger vedrørende: driftsbremsesystem, parkeringsbremsesystem. For køretøjer i klasse T og C, sekundært bremsesystem. For eventuel(le) supplerende bremseanordning(er) (navnlig transmissionsbremse) og for blokeringsfri bremser.

(56)

Udfyldes sammen med specifikationerne i punkt 9.1 og 9.2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2015/96.

(57)

OECD standardregulativ for officiel prøvning af landbrugs- og skovbrugstraktorers ydeevne, OECD regulativ 2, 2015-udgaven af juli 2014.

(59)

Som defineret i punkt 1.1 i bilag VIII til delegeret forordning (EU) 2015/208.

(60)

Elektriske/elektroniske systemer og elektriske/elektroniske enheder betragtes som relevante, hvis de kan afgive nævneværdig bred- eller smalbåndsstråling og/eller påvirke førerens direkte styring af køretøjet (jf. punkt 3.4.2.3 i del 2 i bilag XV til delegeret forordning (EU) 2015/208).

(61)

Gælder kun for fabrikanter af små mængder for så vidt angår del 6 i bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1322/2014.

(62)

Alternativt kan der leveres en måltegning, der viser placeringen af koblingspunktet.

(63)

Maskiner som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2006/42/EF


(1)  Slet de muligheder, som ikke er gældende.

(2)  Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)  Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.


BILAG II

Skabelon for fabrikantens attest om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger

1.   Køretøjsfabrikanten skal i henhold til artikel 53, stk. 8, i forordning (EU) nr. 167/2013 fremlægge attester om adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger, der beviser overensstemmelse over for den godkendende myndighed, efter den model, der er fastsat i punkt 2.

1.1.   Fabrikanten skal forsyne attesten med et referencenummer.

2.   Fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer og addenda hertil.

2.1.   Skabelon for fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

Fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

En behørigt udfyldt version af denne attest skal findes i informationsmappen.

Referencenummer: …

Undertegnede: [ … (fulde navn og stilling)]

Fabrikantens navn og adresse: …

Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant (1): …

erklærer herved, at:

 

vedkommende giver adgang til informationer fra OBD-systemet og til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger i overensstemmelse med:

kapitel XV i forordning (EU) nr. 167/2013

bilag V til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014)

 

for så vidt angår den i addendum 1 til denne attest anførte type køretøj, system, komponent og/eller separat teknisk enhed (4).

Følgende undtagelser gælder (1):

fabrikanter af små mængder af køretøjer (1)

anvendelse af proprietært hardware til omprogrammering af styreenheder (1).

Det overordnede websted (5), hvor de relevante informationer kan tilgås, og som hermed attesteres at være i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, er angivet i addendum 2 til denne attest. Kontaktoplysningerne for den ansvarlige fabrikants repræsentant, hvis underskrift findes nedenfor, er fastlagt i addendum 3 til denne attest.

Hvis relevant: Fabrikanten bekræfter hermed også at opfylde kravet i artikel 53, stk. 8, i forordning (EU) nr. 167/2013, i denne forordning om at levere de relevante informationer om tidligere godkendelser af disse køretøjstyper senest seks måneder efter datoen for typegodkendelse.

Sted: …

Dato: …

Underskrift: …

Navn og stilling i virksomheden: …

Addenda:

1: Liste over typer af køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed

2: Websteder (5)

3: Kontaktoplysninger

4: I tilfælde af trinvis typegodkendelse, attester om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, herunder addenda svarende til de tidligere etaper.

2.1.1.   Skabelon for addendum 1 til fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesoplysninger.

Addendum 1

til

Fabrikantens attest med referencenr. … om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Liste over køretøjstyper (5):

1.2.   Type (2): …

1.2.1.   Variant(er) (2): …

1.2.2.   Version(er) (2) …

1.2.3   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

EU-typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer (hvis dette foreligger): …

Eventuel(le) EU-typegodkendelse(r) udstedt den (dato, hvis denne foreligger): …

Liste over typer køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed (5)

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

2.2.   Type(r) (4) …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.2.2.   Eventuelle EU-godkendelsesnumre: …

2.2.3.   Eventuel(le) EU-typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

2.3.   Fabrikantens navn og adresse: …

Yderligere oplysninger om motoren (4)

2.5.2.   Fabrikantens typekode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

2.1.2.   Skabelon for addendum 2 til fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesoplysninger.

Addendum 2

til

Fabrikantens attest med referencenr. … om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Websteder (5), hvortil der henvises i denne attest

2.1.3.   Skabelon for addendum 3 til fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesoplysninger.

Addendum 3

til

Fabrikantens attest med referencenr. … om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Kontaktoplysninger for fabrikantens repræsentant, hvortil der henvises i denne attest

Forklarende noter til bilag II

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på fabrikantattesten)

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(4)

For motorer angives oplysninger vedrørende motortypen eller motorfamilietype, alt efter hvad der er relevant.

(5)

For typegodkendelse i flere etaper, webadresse på fabrikant(er), der er ansvarlige for den/de forudgående etape(r).


BILAG III

Typeattestskabeloner

1.   Mål

Typeattesten gør det muligt for medlemsstaternes godkendende myndigheder at registrere køretøjer, uden at ansøgeren skal levere yderligere tekniske oplysninger. Med henblik herpå skal typeattesten indeholde:

a)

køretøjets identifikationsnummer

b)

køretøjets nøjagtige tekniske karakteristika (dvs. at de forskellige værdier ikke må angives som intervaller).

2.   Generelle krav

2.1.

Køretøjsfabrikanten skal i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 levere en typeattest for hvert køretøj i en serie af den godkendte type, for hvilken der er fastlagt en skabelon i tillæg 1.

2.2.

Typeattesten består af to afdelinger.

a)

afdeling 1 indeholder fabrikantens erklæring om overensstemmelse. Der findes forskellige skabeloner for afdeling 1, afhængigt af de omfattede køretøjer som anført i punkt 3.

b)

afdeling 2 er en teknisk beskrivelse af køretøjets vigtigste egenskaber. Der findes forskellige skabeloner for afdeling 2, afhængigt af de omfattede køretøjer som anført i punkt 4. Der kan ses bort fra de muligheder, som ikke er gældende for det pågældende køretøj.

2.3.

Typeattesten udformes i A4 (210 × 297 mm) som det største format.

2.4

Alle oplysninger i typeattesten skal anføres med tegn efter ISO 8859-serien (Informationsteknologi — 8 bit kodede grafiske tegnsæt) (for typeattester udstedt på bulgarsk med kyrilliske bogstaver, for typeattester udstedt på græsk med græske bogstaver) og arabertal.

2.5.

Uanset punkt 1b) benyttes i typeattestens afdeling 2 samme værdier og enheder som i oplysningsskemaet for køretøjstypen. De tilladte tolerancer er fastlagt i de relevante krav i de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013. Der accepteres maksimums- og minimumsværdier for køretøjets dimensioner (længde, bredde og højde) for at tage højde for de forskellige sammensætninger af hjul og dæk.

3.   Modeller for typeattesten (afdeling 1)

3.1.

Typeattestens model A i afdeling 1 (færdigopbyggede køretøjer) omfatter køretøjer, som kan anvendes til kørsel på vej, uden at der kræves yderligere godkendelse.

3.2.

Typeattestens model B i afdeling 1 (trinvis færdigopbyggede køretøjer) omfatter køretøjer, som kan anvendes til kørsel på vej, uden at der kræves yderligere godkendelse, og som tidligere har gennemgået en godkendelsesetape.

Dette er det normale resultat af en flertrins godkendelsesprocedure (f.eks. en traktor i klasse T1 bygget af en fabrikant i andet trin på et chassis, der er bygget af en anden fabrikant).

Der gives en kortfattet beskrivelse af de yderligere egenskaber, der tilføjes under den flertrins godkendelse, og typeattester, som er opnået i tidligere etaper, vedlægges.

3.3.

Typeattestens model C i afdeling 1 (delvis opbyggede køretøjer) omfatter køretøjer, som skal gennemgå yderligere en etape for at opnå godkendelse, og som ikke kan endeligt registreres eller anvendes på vej (f.eks. et chassis til en traktor i klasse T2).

4.   Modeller for typeattesten (afdeling 2)

Der er to modeller i afdeling 2 for typeattesten:

a)

Model 1 i afdeling 2 for typeattesten for hjultraktorer (køretøjer i klasse T) og for bæltetraktorer (køretøjer i klasse C).

b)

Model 2 i afdeling 2 for typeattesten for påhængskøretøjer (køretøjer i klasse R) og udskifteligt påhængsudstyr (køretøjer i klasse S).

5.   Papir med henblik på at forhindre falskneri

5.1.

I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013 skal typeattesten udformes på en sådan måde, at falskneri forhindres. Med henblik herpå skal det papir, der anvendes til attesten, beskyttes ved hjælp af et vandmærke i form af fabrikantens registrerede varemærke eller handelsnavn og af kulørt grafik.

5.2.

Som et alternativ til kravene i punkt 5.1 kan det papir, der anvendes til typeattesten, være uden beskyttelse i form af fabrikantens registrerede varemærke eller handelsnavn. I dette tilfælde skal den kulørte grafik suppleres af mindst én yderligere trykteknisk sikkerhedsforanstaltning (f.eks. ultraviolet fluorescerende trykfarve, trykfarver, hvor farven er afhængig af synsvinklen, trykfarver, hvor farven er afhængig af temperaturen, mikrotryk, guillochetryk, iriserende tryk, specifikt udformede hologrammer, variable laserbilleder, optisk variable billeder, fysisk prægning eller indgravering af fabrikantens logo osv.).

5.3.

Fabrikanter kan til typeattesten anvende andre tryktekniske sikkerhedsforanstaltninger end dem, der er fastsat i punkt 5.1 og 5.2.

6.   Særlige bestemmelser

6.1.

Typeattesten for traktorer (køretøjer i klasse T og C), som er typegodkendt med påmonterede maskiner, og køretøjer i klasse R og S skal vedlægges EF-overensstemmelseserklæringen i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2006/42/EF.

Tillæg 1

Modeller for typeattesten

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG IV

Modeller for den lovpligtige fabrikationsplade og EU-typegodkendelsesmærket

1.   Generelle krav til mærkning af køretøjet

1.1.   Alle køretøjer udstyres med et skilt som beskrevet i dette afsnit i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013. Skiltet fastgøres af køretøjsfabrikanten.

1.2.   Font

1.2.1.   Der anvendes alfanumeriske tegn (latinske bogstaver eller arabertal) til mærkningen i punkt 2.1.1.1-2.1.2, 3 og 4.2.1.1-4.2.1.9. Til mærkningen i afsnit 3 anvendes dog store latinske bogstaver (versaler).

1.2.2.   Fabrikantens navn eller firmabetegnelse og betegnelse af køretøjstypen kan desuden indeholde følgende symboler/tegn: »*« (asterisk), »&« (og-tegn), »-« (bindestreg eller minustegn) og »′« (apostrof).

1.3.   Minimumshøjde for bogstaver og tal.

1.3.1.   Tegn, som er direkte præget på karrosseriet, stellet eller en lignende del af køretøjet, skal mindst have en højde på 7,0 mm.

1.3.1.1.   For køretøjer, hvor den tilgængelige overflade til mærkning er mindre end en cirkel med en radius på 28 mm, kan der som alternativ til kravene i punkt 1.3.1 anvendes en minimumshøjde på 4,0 mm.

1.3.2.   Tegn, som er skrevet på den lovpligtige fabrikationsplade, skal mindst have en højde på 4,0 mm.

2.   Lovpligtig fabrikationsplade

2.1.1.   Oplysningerne på pladen skal være let læselige, må ikke kunne slettes og skal indeholde følgende oplysninger i nedenstående rækkefølge i overensstemmelse med modellen i tillæg 1:

2.1.1.1.

Fabrikantens navn og handelsnavn (kun hvis forskelligt fra fremstillerens navn).

2.1.1.2.

Køretøjsklasse, inkl. underkategori og hastighedsindeks (1).

2.1.1.3.

EU-typegodkendelsesnummer i henhold til punkt 3 i bilag VI.

2.1.1.4.

Køretøjets identifikationsnummer (VIN), bestående af en struktureret kombination af bogstaver og tal i henhold til kravene i afsnit 3 i dette bilag.

2.1.1.5.

Køretøjets teknisk tilladte totalmasse i følgende format: kg.

2.1.1.6.

Teknisk tilladt akseltryk; denne oplysning skal angives i retningen fra forende mod bagende i følgende format: »A-1: … kg«»A-2: … kg«»A-…: … kg«.

2.1.1.7.

For køretøjer i klasse C angives desuden den teknisk tilladte totalmasse pr. bæltesæt og, på samme linje, gennemsnitligt jordtryk; denne oplysning kombineres med den i punkt 2.1.1.6 angivne og anføres i rækkefølgen forende til bagende i følgende format: »S-1: … kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: … kPa«. Hvert punkt adskilles af et eller flere mellemrum.

2.1.1.8.

Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse for hver chassis-/bremsekonfiguration af påhængskøretøjer i klasse R eller S i overensstemmelse med rubrik 4.1.3 i oplysningsskemaet som fastlagt i del B i bilag I til denne forordning (2) i følgende format: »B-1« ubremset, »B-2« påløbsbremse, »B-3« kontinuert eller semi-kontinuert bremse, »B-4« hydraulisk eller pneumatisk bremse, »T-1« trækstang, »T-2« stiv trækstang, »T-3« kærre.

2.1.1.9.

For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S). Koblingspunktet antages at være den første aksel og være nummereret »0« i følgende format: »A-0: … kg«.

2.1.2.   Fabrikanten kan give yderligere oplysninger under eller ved siden af de foreskrevne påskrifter, uden for et klart afgrænset område, der ikke indeholder andet end de i punkt 2.1.1.1-2.1.1.9 foreskrevne oplysninger (se eksempler i tillæg 1)

3.   Krav til VIN-koden

VIN-koden skal opfylde kravene i ISO 10261:2002 (Earth-Moving Machinery — Product Identification Numbering System) eller ISO 3779: 2009 vedrørende »Road vehicles — Vehicle identification number (VIN) — Content and structure«.

4.   Mærkningskrav for trinvis typegodkendelse

4.1.   Basiskøretøjets identifikationsnummer

Basiskøretøjets VIN i overensstemmelse med kravene i afsnit 3 skal fastholdes i alle efterfølgende etaper af typegodkendelsesproceduren for at sikre »sporbarhed«.

4.2.   Yderligere lovpligtig plade.

4.2.1.   Foruden den lovpligtige fabrikationsplade, som er beskrevet i punkt 2, fastgør fabrikanten i anden og de efterfølgende etaper yderligere en plade på grundlag af modellen i tillæg 1 til dette bilag. Dette skilt skal være solidt fastgjort på et iøjnefaldende og let tilgængeligt sted på en køretøjsdel, der sædvanligvis ikke udskiftes under normal brug, regelmæssig vedligeholdelse eller ved reparationer. Skiltet skal være let læseligt, uudsletteligt og indeholde følgende oplysninger i nævnte rækkefølge:

4.2.1.1.

Fabrikantens navn.

4.2.1.2.

EU-typegodkendelsesnummer i henhold til punkt 3 i bilag VI.

4.2.1.3.

Køretøjsklasse herunder underkategori og hastighedsindeks (1) og trinvis godkendelse (for basiskøretøjer udelades denne identifikation for første etape; for de efterfølgende faser skal oplysningerne angive etapen, f.eks. »fase 3« for tredje etape), idet hver etape adskilles af et eller flere mellemrum.

4.2.1.4.

VIN

4.2.1.5.

Køretøjets teknisk tilladte totalmasse i følgende format: kg.

4.2.1.6.

Teknisk tilladt akseltryk; denne oplysning skal angives i retningen fra forende mod bagende i følgende format: »A-1: … kg«, »A-2: … kg«»A-…: … kg«.

4.2.1.7.

For køretøjer i klasse C angives desuden den teknisk tilladte totalmasse pr. bæltesæt og, på samme linje, gennemsnitligt jordtryk; denne oplysning kombineres med den i punkt 4.1.1.6 angivne og anføres i rækkefølgen forende til bagende i følgende format: »S-1: … kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: … kPa«. Hvert punkt adskilles af et eller flere mellemrum.

4.2.1.8.

Teknisk tilladt tilkoblet totalmasse for hver chassis-/bremsekonfiguration af påhængskøretøjer i klasse R eller S i overensstemmelse med rubrik 4.1.3 i oplysningsskemaet som fastlagt i del B i bilag I til denne forordning (2) i følgende format: »B-1« ubremset, »B-2« påløbsbremse, »B-3« kontinuert eller semi-kontinuert bremse, »B-4« hydraulisk eller pneumatisk bremse, »T-1« trækstang, »T-2« stiv trækstang, »T-3« kærre.

4.2.1.9.

For køretøjer i klasse R eller S med stiv trækstang eller kærre angives vertikal belastning på koblingspunktet (S). Koblingspunktet antages at være den første aksel og være nummereret »0« i følgende format: »A-0: … kg«.

5.   Mærkningskrav for komponenter eller separate tekniske enheder

5.1.   Hver separat teknisk enhed eller komponent, uanset om den er en del af et system, som er EU-typegodkendt og produceret i overensstemmelse med den godkendte type, mærkes med et EU-typegodkendelsesmærke i henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013.

5.1.1.   Som undtagelse fra punkt 5.1 kræves ikke EU-typegodkendelsesmærke for luftdæk, der primært er beregnet til landbrugskøretøjer af diagonal-, krydslags- eller diagonalbæltetypen med en referencehastighed på op til 40 km/h (f.eks. hastighedskategori A8), heller ikke for radialdæk, der primært er beregnet til bygge- og anlægsformål (f.eks. dæk mærket »Industrial«, »IND«, »R-4« eller »F-3«), som er typegodkendt efter punkt 2.1 i bilag XXX til delegeret forordning (EU) 2015/208.

5.2.   EU-typegodkendelsesmærket for en separat teknisk enhed eller komponent består af:

5.2.1.

Et rektangel omkring et lille »e« efterfulgt af den talkombination som fastsat i punkt 2.1 i bilag VI, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EU-typegodkendelse for den separate tekniske enhed eller komponent.

5.2.2.

I nærheden af dette rektangel anføres »løbenummeret for typegodkendelsesattesterne« i del 4 af EU-typegodkendelsesnumrene som fastlagt i punkt 2.4 i bilag VI. Derudover angives den alfanumeriske kode, som er fastlagt i tabel 6-1 i bilag VI, der entydigt udpeger, hvilken type komponent eller separat teknisk enhed der er tale om.

5.2.3.

Eksempler på EU-typegodkendelsesmærke for en separat teknisk enhed eller komponent er vist i tillæg 2. Størrelsen af »a« skal være:

≥ 5 mm

 

ballastmasse

 

anordninger til beskyttelse bagtil og/eller mod siderne

 

mekaniske koblinger

 

styrtsikre førerværn (ROPS)

 

førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS)

 

beskyttelse mod indtrængende genstande (OPS)

≥ 3 mm

 

motorer

 

elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

 

førersæde og

 

sikkerhedsseler

5.3.   Desuden skal fabriksmærket, firmabetegnelsen eller varemærket være anført i nærheden af EU-typegodkendelsesmærket.

Tillæg 1

Eksempler på den lovpligtige fabrikationsplade

1.   MODEL A til køretøjer i klasse T1b

SOFIA TRAKTOR WERKE.

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

A-1: 2 390 kg

A-2: 3 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   MODEL B for køretøj i klasse C2a, trin 1

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a STAGE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   MODEL C for køretøjer i klasse R2a med stiv trækstang

REMORQUES HENSCHLER SA.

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

A-0: 1 100 kg

A-1: 850 kg

A-2: 1 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

Tillæg 2

Eksempler på EU-typegodkendelsesmærke for en separat teknisk enhed eller komponent

Figur 1

Eksempel på EU-typegodkendelsesmærke for et styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning)

Image

Forklarende noter til figur 1

Ovenstående EU-typegodkendelsesmærke er udstedt af Portugal med nummer 00024 for et styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning).

Forklarende noter til bilag IV

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på fabrikantattesten)

(1)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(2)

For køretøjer i klasse R og S udstyret med bagest mekanisk kobling angives maksimalt tilladte belastning på det bageste koblingspunkt ved trækning af endnu et køretøj i klasse R eller S for hver chassis-/bremsekonfiguration af det nævnte andet køretøj.


BILAG V

Skabeloner for EU-typegodkendelsesattesten

LISTE OVER TILLÆG

Tillæg nummer

Tillæggets titel

Side

1

Model for EU-typegodkendelsesattest for hele køretøjer for en færdigopbygget køretøjstype

162

2

Model for EU-typegodkendelsesattest for hele køretøjer for en delvis opbygget køretøjstype, en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter, en køretøjstype med trinvis færdigopbyggede og delvist opbyggede varianter eller en trinvis færdigopbygget køretøjstype

164

3

Model for addendum til EU-typegodkendelsesattesten

168

4

Model for EU-typegodkendelsesattest for et køretøjsystem

174

5

Model for EU-typegodkendelsesattest for en separat teknisk enhed eller komponent

177

6

Model for addendum til EU-typegodkendelsesattesten for en separat teknisk enhed eller komponent

179

1.   Generelle krav

1.1.   Model A for EU-typegodkendelsesattesten for hele køretøjer for en færdigopbygget køretøjstype er fastlagt i tillæg 1.

1.2.   Model B for EU-typegodkendelsesattesten for hele køretøjer for en delvis opbygget køretøjstype, en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter, en køretøjstype med trinvis færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter eller en trinvis færdigopbygget køretøjstype er fastlagt i tillæg 2.

1.3.   Listen over gældende krav eller retsakter, som den pågældende køretøjstype overholder, og som er vedhæftet til EU-typegodkendelsesattesten for hele køretøjer, når fabrikanten vælger en enkeltrinstypegodkendelsesprocedure i henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 167/2013, er fastlagt i tillæg 3.

1.4.   Model C for EU-typegodkendelsesattesten for et køretøjssystem er fastlagt i tillæg 4.

1.5.   Model D for EU-typegodkendelsesattesten for et køretøjssystem er fastlagt i tillæg 5.

1.5.1.   Addendummet til EU-typegodkendelsesattesten for en separat teknisk enhed eller komponent er fastlagt i tillæg 6. Når der for en komponent/separat teknisk enhed er anvendelsesbegrænsninger eller særlige monteringsbetingelser eller begge, skal disse angives i addendummet.

1.6.   Typegodkendelsesattesten udformes i A4 (210 × 297 mm) som det største format.

Tillæg 1

Model for EU-typegodkendelsesattest for hele køretøjer for en færdigopbygget køretøjstype

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

MODEL A

(anvendes ved typegodkendelse af et færdigopbygget køretøj)

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER

Identifikation af den typegodkendende myndighed

Meddelelse vedrørende:

EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

udvidelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

nægtelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

inddragelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

for et færdigopbygget køretøj

for så vidt angår forordning (EU) nr. 167/2013, senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) (1) forordning (EU) (1) …/… (1) (5)

EU-typegodkendelsesnummer: …

Grund til udvidelse/nægtelse/inddragelse (1): …

AFDELING I

1.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

1.2.   Type (2): …

1.2.1   Variant(er) (2): …

1.2.2   Version(er) (2): …

1.2.3.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

1.4.   Navn og adresse på fabrikanten af det færdigopbyggede køretøj: …

1.4.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

1.4.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

AFDELING II

1.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne: …

2.   Prøvningsrapportens dato: …

3.   Prøvningsrapportens nummer: …

AFDELING III

Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte oplysningsskema af den ovenfor beskrevne køretøjstype, hvoraf den EU-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som fabrikanten har udleveret som prototyper for køretøjstypen, og at vedlagte prøvningsresultater gælder for køretøjstypen.

1.   Den færdigopbyggede køretøjstype overholder/overholder ikke (1) alle relevante krav, som er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013.

1.1.   Begrænsninger med hensyn til gyldighed (1) (6): …

1.2.   Gældende fritagelser (1) (7): …

1.2.1.   Årsagerne til fritagelse for visse bestemmelser (1) (7): …

1.2.2.   Alternative krav (1) (7): …

2.   Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget (1)

2.1.   Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013 og er gyldig indtil dd/mm/yy (6).

Sted: …

Dato: …

Navn og underskrift (eller visuel fremstilling af en »avanceret elektronisk signatur« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF, herunder verificeringsdata): …

Bilag:

 

Informationspakke

 

Prøvningsresultater

 

Navn, stilling og underskriftsprøver for den eller de personer i virksomheden, som har bemyndigelse til at undertegne typeattester

 

Et udfyldt eksemplar af typeattesten

NB:

Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af et køretøj med en undtagelse for nye teknologier eller nye principper i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal overskriften på attesten være »FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ … (4) OMRÅDE«. Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden i henhold til artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013.

Hvis denne model anvendes til national typegodkendelse af små serier i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal den ikke indeholde overskriften »EU-TYPEGODKENDELSESATTEST«. I teksten skal der redegøres for fritagelserne, årsagerne hertil samt alternative krav i henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013.

Forklarende noter til tillæg 1

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på EU-typegodkendelsesattesten for hele køretøjer)

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(4)

Angiv medlemsstaten.

(5)

I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 167/2013, angives kun den seneste ændring, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.

(6)

Gælder udelukkende typegodkendelse af et køretøj som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013.

(7)

Gælder udelukkende for national typegodkendelse af små serier, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013.

Tillæg 2

Model for EU-typegodkendelsesattest for hele køretøjer for en delvis opbygget køretøjstype, en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter, en køretøjstype med trinvis færdigopbyggede og delvist opbyggede varianter eller en trinvis færdigopbygget køretøjstype

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

MODEL B

(anvendes ved typegodkendelse af et trinvis færdigopbygget eller delvis opbygget køretøj eller en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter eller med trinvis færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter)

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER

Den godkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

udvidelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

nægtelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

inddragelse af EU-typegodkendelse af hele køretøjet (1)

af en trinvis færdigopbygget køretøjstype (1)

af en delvis opbygget køretøjstype (1)

af en køretøjstype med færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

af en køretøjstype med trinvis færdigopbyggede og delvis opbyggede varianter (1)

for så vidt angår forordning (EU) nr. 167/2013, senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) (1) forordning (EU) (1) …/…(8) (1)

EU-typegodkendelsesnummer (1): …

Grund til udvidelse/nægtelse/inddragelse (1): …

AFDELING I

1.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

1.2.   Type (2): …

1.2.1   Variant(er) (2): …

1.2.2   Version(er) (2): …

1.2.3.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

1.3.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

1.4.   Navn og adresse på fabrikanten af basiskøretøjet (1) (4): …

Navn og adresse på fabrikanten af det færdigopbyggede køretøj (1) (4): …

Navn og adresse på fabrikanten af det/den trinvis færdigopbyggede køretøj/variant (1) (4): …

Navn og adresse på fabrikanten af seneste opbygningstrin af det delvis opbyggede køretøj (1) (4): …

Navn(e) og adresse(r) på fabrikanten (fabrikanterne) med ansvar for den/de forudgående etape(r) (1) (4): …

1.4.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

1.4.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

AFDELING II

1.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne: …

2.   Prøvningsrapportens dato: …

3.   Prøvningsrapportens nummer: …

AFDELING III

Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte oplysningsskema af den ovenfor beskrevne køretøjstype, hvoraf den EU-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som fabrikanten har udleveret som prototyper for køretøjstypen, og at vedlagte prøvningsresultater gælder for køretøjstypen.

1.   For færdigopbyggede varianter

1.1..   De færdigopbyggede varianter af køretøjstypen overholder/overholder ikke (1) alle relevante krav, som er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013.

2.   For trinvis færdigopbyggede køretøjer/varianter

2.1.   De trinvis færdigopbyggede varianter af køretøjstypen overholder/overholder ikke (1) alle relevante krav, som er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013 (4).

2.1.1.   Den godkendende myndighed har kontrolleret, at det/den trinvis færdigopbyggede køretøj/variant af køretøjstype overholder alle gældende tekniske krav på tidspunktet for meddelelsen af denne typegodkendelse (jf. artikel 20, stk. 6, i forordning (EU) nr. 167/2013).

3.   For delvis opbyggede køretøjer/varianter

3.1.   Den delvis opbyggede køretøjstype/delvis opbyggede variant af køretøjstypen overholder/overholder ikke (1) de tekniske krav i de retsakter, der er opført i tabellen i punkt 2 i afdeling 2 (4).

4.   Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget (1)

4.1.   Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åå (6).

5.   Begrænsninger med hensyn til gyldighed (1) (6): …

6.   Gældende fritagelser (1) (7): …

6.1.   Årsagerne til fritagelse for visse bestemmelser (1) (7): …

6.2.   Alternative krav (1) (7): …

Sted: …

Dato: …

Navn og underskrift (eller visuel fremstilling af en »avanceret elektronisk signatur« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF, herunder verificeringsdata): …

Bilag:

 

Informationspakke

 

Prøvningsresultater

 

Navn, stilling og underskriftsprøver for den eller de personer i virksomheden, som har bemyndigelse til at undertegne typeattester

 

Et udfyldt eksemplar af typeattesten

NB:

Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af et køretøj med en undtagelse for nye teknologier eller nye principper i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal overskriften på attesten være »FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ … (5) OMRÅDE«. Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden i henhold til artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013.

Hvis denne model anvendes til national typegodkendelse af små serier i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal den ikke indeholde overskriften »EU-TYPEGODKENDELSESATTEST«. I teksten skal der redegøres for fritagelserne, årsagerne hertil samt alternative krav i henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EU) nr. 167/2013.

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER

Afdeling 2

Denne EU-typegodkendelse vedrører delvis opbyggede og trinvis færdigopbyggede køretøjer, varianter og versioner.

1.

Godkendelse(r) af køretøjerne fra forudgående etape(r).

Etape

EU-typegodkendelsesnummer

Dateret

Gælder for (alt efter hvad der er relevant)

Varianter eller versioner, som er færdigopbyggede eller trinvis færdigopbyggede (alt efter hvad der er relevant) (9)

1

(basiskøretøj)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

Liste over krav, der gælder for den godkendte type delvis opbyggede køretøj, variant eller version (idet anvendelsesområde for og seneste ændring af hver af følgende retsakter tages i betragtning) (10).

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

Gyldig for følgende varianter eller i givet fald versioner

 

 

 

 

 

Forklarende noter til tillæg 2

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på EU-typegodkendelsesattesten for hele køretøjer)

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(4)

Se afdeling 2.

(5)

Angiv medlemsstaten.

(6)

Gælder udelukkende typegodkendelse af et køretøj som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013.

(7)

Gælder udelukkende for national typegodkendelse af små serier, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013.

(8)

I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 167/2013, angives kun den seneste ændring, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.

(9)

I tilfælde, hvor typegodkendelsen omfatter en eller flere delvis opbyggede varianter eller versioner, anføres de varianter eller versioner, der er færdigopbyggede eller trinvis færdigopbyggede.

(10)

Emner, som er nævnt i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, anføres kun, hvis godkendelsen meddelt i henhold til direktiv 97/68/EF eller de FN/ECE-regulativer, der er omhandlet i artikel 49 i forordning (EU) nr. 167/2013 (FN/ECE-godkendelser), eller er baseret på komplette prøvningsrapporter udstedt på grundlag af de standardiserede OECD-regulativer som alternativ til de prøvningsrapporter, der udfærdiges i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget i medfør af nævnte forordning.

Tillæg 3

Model for addendum til EU-typegodkendelsesattesten

Addendum til EU-typegodkendelsesattesten

Liste over retsakter, som typen af køretøj er i overensstemmelse med

Udfyldes kun ved typegodkendelse efter artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 167/2013

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Som ændret ved og/eller i gennemførelsesfasen

Gyldig for følgende versioner

KRAV TIL KØRETØJETS FUNKTIONELLE SIKKERHED

1

Køretøjskonstruktionens integritet

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag II

 

 

2

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed, hastighedsregulatorer og hastighedsbegrænsende anordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag III

 

 

3

Styreapparat for hurtige traktorer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag IV

 

 

4

Styreapparat

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag V

 

 

5

Speedometere

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag VI

 

 

6

Synsfelt og forrudeviskere

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag VII

 

 

7

Ruder

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag VIII

 

 

8

Førerspejle

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag IX

 

 

9

Førerinformationssystemer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag X

 

 

10

Lygter og lyssignaler og tilhørende lyskilder

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XI

 

 

11

Belysningsanlæg

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XII

 

 

12

Beskyttelse af personer i køretøjet, herunder indvendigt udstyr, nakkestøtter, sikkerhedsseler, døre

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XIII

 

 

13

Køretøjets udvendige dele og tilbehør

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XIV

 

 

14

Elektromagnetisk kompatibilitet

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XV

 

 

15

Lydsignalanordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XVI

 

 

16

Varmeanlæg

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XVII

 

 

17

Anordninger mod uautoriseret brug

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XVIII

 

 

18

Nummerplader

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XIX

 

 

19

Lovpligtige plader og mærker

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XX

 

 

20

Dimensioner og påhængskøretøjets masse

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXI

 

 

21

Tilladt totalmasse

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXII

 

 

22

Ballastmasse

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXIII

 

 

23

Elektriske systemers sikkerhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXIV

 

 

24

Brændstofbeholdere

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXV

 

 

25

Beskyttelse bagtil

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXVI

 

 

26

Sideværts beskyttelse

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXVII

 

 

27

Lad

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXVIII

 

 

28

Trækanordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXIX

 

 

29

Dæk

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXX

 

 

30

Stænkafskærmningssystemer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXXI

 

 

31

Bakgear

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXXII

 

 

32

Bælter

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXXIII

 

 

33

Mekaniske koblinger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag XXXIV

 

 

KRAV VEDRØRENDE BREMSER PÅ KØRETØJER

34

Konstruktion og montering af bremseanordninger og påhængskøretøjers bremsekoblinger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag I

 

 

35

Prøvning og ydeevne for bremsesystemer og bremsekoblinger på påhængskøretøjer og køretøjer, der er udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag II

 

 

36

Måling af responstid

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag III

 

 

37

Energikilder og energioplagringsanordninger for bremsesystemer og påhængskøretøjers bremsekoblinger og på køretøjer, der er udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag IV

 

 

38

Fjederbremser og køretøjer, der er udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag V

 

 

39

Parkeringsbremsesystemer, der er udstyret med mekanisk bremsecylinderlåseanordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag VI

 

 

40

Alternative forskrifter for prøvning af køretøjer, for hvilke type I-, type II- eller type III-prøvningerne ikke er obligatoriske

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag VII

 

 

41

Prøvning af påløbsbremsesystemer, bremseanordninger og bremsekoblinger på påhængskøretøjer og køretøjer, der er udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag VIII

 

 

42

Køretøjer med hydrostatisk transmission og deres bremseanordninger og bremsesystemer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag IX

 

 

43

Sikkerhedskrav til komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208, bilag X

 

 

44

Prøvningsprocedurer vedrørende blokeringsfri bremsesystemer og køretøjer udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag XI

 

 

45

Elektroniske bremsesystemer på køretøjer med trykluftsbremser eller køretøjer med datakommunikation via pol nr. 6 og 7 i ISO 7638-forbindelsesstikket og køretøjer udstyret med sådanne elektroniske bremsesystemer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag XII

 

 

46

Hydrauliske tilslutninger af single-line-typen og køretøjer udstyret hermed

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, bilag XIII

 

 

KRAV TIL KØRETØJSKONSTRUKTIONEN OG TIL GENEREL TYPEGODKENDELSE

47

Typegodkendelsesprocedurer, herunder krav til virtuel prøvning

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag III

 

 

48

Ordninger til sikring af produktionens overensstemmelse

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag IV

 

 

49

Adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag V

 

 

50

Styrtsikre førerværn (dynamisk prøvning)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag VI

 

 

51

Styrtsikre førerværn (bæltetraktorer)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag VII

 

 

52

Styrtsikre førerværn (statisk prøvning)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag VIII

 

 

53

Styrtsikre førerværn (fortil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede traktorer)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag IX

 

 

54

Styrtsikre førerværn (bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede traktorer)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag X

 

 

55

Førerværn mod nedfaldende genstande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XI

 

 

56

Passagersæder

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XII

 

 

57

Førerens støjeksponering

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XIII

 

 

58

Førersæde

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XIV

 

 

59

Betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XV

 

 

60

Kraftudtag

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XVI

 

 

61

Afskærmning af transmissionselementer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XVII

 

 

62

Sikkerhedsselers forankringer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XVIII

 

 

63

Sikkerhedsseler

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XIX

 

 

64

Beskyttelse mod indtrængende genstande

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XX

 

 

65

Udstødningssystem

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXI

 

 

66

Instruktionsbog

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXII

 

 

67

Betjeningsanordninger, herunder sikkerhed og pålidelighed ved betjeningssystemer og anordninger til nødstop og automatisk stop

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXIII

 

 

68

Beskyttelsesforanstaltninger mod andre mekaniske farer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXIV

 

 

69

Afskærmninger og beskyttelsesudstyr

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXV

 

 

70

Information, advarsler og mærkning

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXVI

 

 

71

Materialer og produkter

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXVII

 

 

72

Batterier

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXVIII

 

 

73

Beskyttelse mod farlige stoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXIX

 

 

74

Præstationsstandarder og vurdering af tekniske tjenester

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, bilag XXX

 

 

KRAV TIL MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

75

EU-typegodkendelse af en motortype eller motorfamilie til en type landbrugs- og skovbrugskøretøjer som separat teknisk enhed hvad angår emission af forurenende stoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, bilag I

 

 

76

EU-typegodkendelse af en type landbrugs- og skovbrugskøretøj udstyret med en motortype/motorfamilie hvad angår emission af forurenende stoffer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, bilag II

 

 

77

Eksternt støjniveau

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, bilag III

 

 

Tillæg 4

Model for EU-typegodkendelsesattest for et køretøjsystem

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

MODEL C

(anvendes ved typegodkendelse af et køretøjssystem)

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den godkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EU-typegodkendelse (1)

udvidelse af EU-typegodkendelse (1)

nægtelse af EU-typegodkendelse (1)

inddragelse af EU-typegodkendelse (1)

for en systemtype/køretøjstype for så vidt angår et system (1) (0)

med hensyn til bilag (7) … til Kommissionens delegerede forordning(er) (EU) (1) …/…(og bilag … (7) til Kommissionens delegerede forordning (EU) (1) …/…) (1), senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) (1) forordning (EU) (1) …/… (6) (1)

EU-typegodkendelsesnummer (1): …

Grund til udvidelse/nægtelse/inddragelse (1): …

AFDELING I

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

2.2.   Type: …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.3.   Fabrikantens navn og adresse: …

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   Køretøj(er), som systemet er beregnet til (8):

2.4.1.   Type (2): …

2.4.2.   Variant(er) (2): …

2.4.3.   Version(er) (2): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

AFDELING II

1.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne: …

2.   Prøvningsrapportens dato: …

3.   Prøvningsrapportens nummer: …

AFDELING III

Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte oplysningsskema af en type system/køretøj for så vidt angår et system (1) (0), som beskrevet ovenfor, hvoraf den EU-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som fabrikanten har udleveret som prototyper for … typen (0), og at vedlagte prøvningsresultater gælder for … køretøjstypen (0).

1.   Den type system/køretøj hvad angår et system (1) (0) og de komponenter og/eller separate tekniske enheder, der er monteret på køretøjet/køretøjerne (9) opfylder/opfylder ikke (1) de tekniske krav i de relevante retsakter.

2.   Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget (1)

2.1.   Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013 og er gyldig indtil dd/mm/yy (6).

3.   Begrænsninger med hensyn til gyldighed (1) (6): …

Sted: …

Dato: …

Navn og underskrift (eller visuel fremstilling af en »avanceret elektronisk signatur«, jf. direktiv 1999/93/EF, herunder verificeringsdata): …

Bilag:

 

Informationspakke

 

Prøvningsrapport

NB:

Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af et system som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal attestens overskrift være »FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ … (4) OMRÅDE«. Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden i henhold til artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013.

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

Afdeling 2

Denne EU-typegodkendelse vedrører en systemtype/køretøjstype for så vidt angår et system (1) (0).

Komponent(er) og/eller separate tekniske enhed(er) til montering på køretøjstypen (8) med henblik på overensstemmelse med typegodkendelse som system:

Komponent/separat teknisk enhed (10)

alfanumerisk kode (10)

Typegodkendelsesnummer

 

 

 

Forklarende noter til tillæg 4

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på EU-typeattesten for et køretøjssystem)

(0)

Angiv systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i første kolonne af tabel 6-1 i bilag VI til denne forordning (f.eks. montering af motor/motorfamilie).

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.2 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Koder skal klassificeres efter artikel 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 og angives f.eks. som »T4.3a« for en traktor med lav frihøjde med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h.

(4)

Angiv medlemsstaten.

(5)

Gælder udelukkende typegodkendelse af et system som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013.

(6)

Angiv den seneste ændring af Kommissionens delegerede forordning, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.

(7)

Romertallet for det relevante bilag til Kommissionens delegerede forordning eller flere romertal for de relevante bilag til den samme delegerede forordning.

(8)

Angiv disse oplysninger for hver køretøjstype.

(9)

Se afdeling 2.

(10)

I overensstemmelse med tabel 6-1 i bilag VII til denne forordning,

Tillæg 5

Model for EU-typegodkendelsesattest for en separat teknisk enhed eller komponent

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

MODEL D

(anvendes ved typegodkendelse af komponenter/separate tekniske enheder)

EU-TYPEGODKENDELSESATTEST

Den godkendende myndigheds stempel

Meddelelse vedrørende:

EU-typegodkendelse (1)

udvidelse af EU-typegodkendelse (1)

nægtelse af EU-typegodkendelse (1)

inddragelse af EU-typegodkendelse (1)

for en komponent/separat teknisk enhed (1) (0)

med hensyn til bilag (5) … til Kommissionens delegerede forordning (EU) (1) …/… (og bilag … (5) til Kommissionens delegerede forordning (EU) (1) …/…) (1), senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) (Europa-Parlamentets og Rådets) (1) forordning (EU) (1) …/… (6) (1)

EU-typegodkendelsesnummer (1): …

Grund til udvidelse/nægtelse/inddragelse (1): …

AFDELING I

2.1.   Mærke (fabrikantens varemærke): …

2.2.   Type: …

2.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.3.   Fabrikantens navn og adresse: …

2.3.1.   Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker): …

2.3.2.   Navn og adresse på fabrikantens eventuelle bemyndigede repræsentant: …

2.4.   I tilfælde af en separat teknisk enhed angives det/de køretøj(er), som den er beregnet til (6):

2.4.1.   Type (2): …

2.4.2.   Variant(er) (2): …

2.4.3.   Version(er) (2): …

2.4.4.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

2.4.5.   Køretøjets klasse, underkategori og hastighedsindeks (3): …

2.6.   EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde: …

AFDELING II

1.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne: …

2.   Prøvningsrapportens dato: …

3.   Prøvningsrapportens nummer: …

AFDELING III

Undertegnede attesterer herved rigtigheden af fabrikantens beskrivelse i vedlagte oplysningsskema af en type komponent/separat teknisk enhed (1) (0), som beskrevet ovenfor, hvoraf den EU-typegodkendende myndighed har udvalgt et eller flere eksemplarer, som fabrikanten har udleveret som prototyper for typen (0), … og at vedlagte prøvningsresultater gælder for køretøjstypen (0) …

1.   Komponenttypen/den separate tekniske enhed (1) (0) opfylder/opfylder ikke (1) de tekniske krav i de relevante retsakter.

2.   Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget (1)

2.1.   Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013 og er gyldig indtil dd/mm/yy (4).

3.   Begrænsninger med hensyn til gyldighed (1) (4): …

Sted: …

Dato: …

Navn og underskrift (eller visuel fremstilling af en »avanceret elektronisk signatur« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF, herunder verificeringsdata): …

Bilag:

 

Informationspakke

 

Prøvningsrapport

NB:

Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af en komponent eller en separat teknisk enhed som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal attestens overskrift være »FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ… (3) OMRÅDE«. Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden i henhold til artikel 25, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013.

Forklarende noter til tillæg 5

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på EU-typeattesten for en separat tekniske enhed eller komponent)

(0)

Angiv komponenten/den separate tekniske enhed i første kolonne af tabel 6-1 i bilag VI til denne forordning (f.eks. styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning)).

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller »TVV-kode«, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning. Til identifikation af variant og version kan skemaet i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I til denne forordning anvendes.

(3)

Angiv medlemsstaten.

(4)

Gælder udelukkende typegodkendelse af en komponent eller en separat teknisk enhed som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 35 i forordning (EU) nr. 167/2013.

(5)

Romertallet for det relevante bilag til Kommissionens delegerede forordning eller flere romertal for de relevante bilag til den samme delegerede forordning.

(6)

Angiv disse oplysninger for hver køretøjstype.

Tillæg 6

Model for addendum til EU-typegodkendelsesattesten for en separat teknisk enhed eller komponent

Addendum til EU-typegodkendelsesattesten

ADDENDUM TIL EU-TYPEGODKENDELSESATTESTEN MED TYPEGODKENDELSESNUMMER …

1.   Begrænsninger i anvendelsen af (1)  (2) (3): …

2.   Særlige monteringsforskrifter for (1)  (2): … (3): …

3.   Bemærkninger (1): …

Forklarende noter til tillæg 6

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på addendummet til EU-typegodkendelsesattesten)


(1)  Det ikke gældende overstreges.

(2)  Angiv komponenten/den separate tekniske enhed i første kolonne af tabel 6-1 i bilag VI til denne forordning (EU) (f.eks. styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning)).

(3)  I overensstemmelse med artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 167/2013 angives begrænsninger i anvendelsen af komponenten eller den separate tekniske enhed og eventuelle særlige monteringsforskrifter.


BILAG VI

Nummereringssystem for EU-typegodkendelsesattester

1.   EU-typegodkendelsesattesterne nummereres efter den metode, der er beskrevet i dette bilag.

2.   EU-typegodkendelsesnummeret består af i alt fire dele for typegodkendelser af hele køretøjer og fem dele for typegodkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder som beskrevet nedenfor. I alle tilfælde adskilles delene af en asterisk (»*«).

2.1.   Afdeling 1: Et lille »e« efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har meddelt EU-typegodkendelse, gælder for alle typegodkendelsesnumre.

1

Tyskland

19

Rumænien

2

Frankrig

20

Polen

3

Italien

21

Portugal

4

Nederlandene

23

Grækenland

5

Sverige

24

Irland

6

Belgien

25

Kroatien

7

Ungarn

26

Slovenien

8

Tjekkiet

27

Slovakiet

9

Spanien

29

Estland

11

Det Forenede Kongerige

32

Letland

12

Østrig

34

Bulgarien

13

Letland

36

Litauen

17

Frankrig

49

Cypern

18

Danmark

50

Μalta

2.2.   Afdeling 2: Nummeret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning eller på Kommissionens delegerede forordning.

2.2.1.   I tilfælde af EU-typegodkendelser af hele køretøjer angives »167/2013«.

2.2.2.   I tilfælde af nationale typegodkendelser af små serier af hele køretøjer, jf. artikel 37 i forordning (EU) nr. 167/2013, angives med store bogstaver »NKS« foran »167/2013«.

2.2.3.   I tilfælde af typegodkendelser af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed angives nummeret på den tilsvarende delegerede kommissionsforordning om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 167/2013: »2015/208«, »2015/68«, »1322/2014« eller »2015/96«.

2.3.   Afdeling 3: Den seneste ændring af Kommissionens delegerede forordning (f.eks. »RRR/2016«) efterfulgt af kodeidentifikation for systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, gennemførelsesfasen og/eller anordningens klasse, afhængigt af hvad der er relevant for typegodkendelsen, jf. tabel 6-1.

I tilfælde af EU-typegodkendelser af hele køretøjer udelades afdeling 3.

2.3.2.   I tilfælde af EU-typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed angives nummeret på den seneste ændring af Kommissionens delegerede forordning efterfulgt af en alfanumerisk kode som fastlagt i tabel 6-1, der entydigt identificerer systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed.

2.4.   Afdeling 4: Typegodkendelsesattestens løbenummer.

Et løbenummer (om nødvendigt med foranstillede nuller) til angivelse af typegodkendelsens nummer. Løbenummeret består af fem cifre og begynder ved »00001«.

2.5.   Afdeling 5: Løbenummer, som angiver antal udvidelser af typegodkendelsen, er

et tocifret løbenummer, om nødvendigt udfyldt med et foranstillet nul, der begynder ved »00«, for hver udstedt typegodkendelsesnummer.

3.   Alene på køretøjets lovpligtige fabrikationsplade(r), del 5 udelades.

4.   Arrangement af typegodkendelsesnumrene (med fiktive løbenumre og et fiktivt ændringsnummer af Kommissionens delegerede forordning (»RRR/2016«) til orientering)

Eksempel på en komponenttypegodkendelse af et dæk, der endnu ikke er blevet udvidet, og som er udstedt i Frankrig:

e2*2015/208*2015/208M*00003*00

=

e2

=

Frankrig (afdeling 1)

=

2015/208

=

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208 (afdeling 2)

=

2015/208M

=

gentag Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/208) for at angive, at denne ikke er blevet ændret og bogstavet »M« for at angive, at der er tale om et dæk (afdeling 3)

=

00003

=

typegodkendelsesløbenummer (afdeling 4)

=

00

=

nummer for antal udvidelser (afdeling 5)

Eksempel på en typegodkendelse for et køretøjssystem for så vidt angår montering af en motor/motorfamilie, ændret ved Kommissionens delegerede forordning RRR/2016, som er blevet udvidet to gange, udstedt i Bulgarien:

e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

=

e34

=

Bulgarien (afdeling 1)

=

2015/96

=

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… 2015/96 (afdeling 2)

=

RRR/2016A

=

ændring af Kommissionens delegerede forordning (RRR/2016) og bogstavet »A« for at angive, at der er tale om montering af en motor/motorfamilie (afdeling 3)

=

00403

=

typegodkendelsesløbenummer (afdeling 4)

=

02

=

nummer for antal udvidelser (afdeling 5)

Eksempel på en national typegodkendelse af hele køretøjer i små serier, som er blevet udvidet en gang, udstedt i Østrig og meddelt i henhold til artikel 42 i forordning (EU) nr. 167/2013:

e12*NKS167/2013*00001*01

=

e12

=

Østrig (afdeling 1)

=

NKS167/2013

=

forordning (EU) nr. 167/2013 efter betegnelsen for national typegodkendelse af små serier (afdeling 2)

=

00001

=

typegodkendelsesløbenummer (afdeling 4)

=

01

=

nummer for antal udvidelser (afdeling 5)

Eksempel på et typegodkendelsesnummer for hele køretøjer, som er blevet udvidet fem gange, udstedt i Nederlandene:

e4*167/2013*10690*05

=

e4

=

Nederlandene (afdeling 1)

=

167/2013

=

forordning (EU) nr. 167/2013 (afdeling 2)

=

10690

=

typegodkendelsesløbenummer (afdeling 4)

=

05

=

nummer for antal udvidelser (afdeling 5)

Tabel 6-1

Kodificering af nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester for systemer, komponenter og separate tekniske enheder

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU)

Alfanumerisk kode

System: Montering af en motor/motorfamilie

2015/96

A

System: Eksternt støjniveau

2015/96

B

Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

2015/96

C


LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU)

Alfanumerisk kode

System: Førerinformation

2015/208

D

System: Montering af lygter og lyssignaler

2015/208

E

System: Elektromagnetisk kompatibilitet

2015/208

F

System: Montering af lydsignalapparat(er)

2015/208

G

System: Montering af førerspejle

2015/208

H

System: Montering af bælteundervogn

2015/208

I

Separat teknisk enhed: Elektriske/elektroniske enheders elektromagnetiske kompatibilitet

2015/208

J

Komponent/separat teknisk enhed: Ballastmasse

2015/208

K

Komponent/separat teknisk enhed: Anordninger til beskyttelse bagtil og/eller mod siderne

2015/208

L

Komponent: Dæk

2015/208

M

Komponent/separat teknisk enhed: Mekanisk kobling (dynamisk prøvning)

2015/208

ND

Komponent/separat teknisk enhed: Mekanisk kobling (statisk prøvning)

2015/208

NS


LISTE III — Krav til køretøjets bremseevne

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU)

Alfanumerisk kode

System: Bremsesystem

2015/68

P


LISTE IV — Krav til køretøjskonstruktion og generelle typegodkendelseskrav

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU)

Alfanumerisk kode

System: Førerens støjeksponering

1322/2014

R

System: Sikkerhedsselers forankringer

1322/2014

S

System: Beskyttelse mod farlige stoffer

1322/2014

T

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning)

1322/2014

U1

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (bæltetraktorer)

1322/2014

U2

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (dynamisk prøvning)

1322/2014

U3

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (frontmonteret på smalsporede traktorer, statisk prøvning)

1322/2014

U4S

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (frontmonteret på smalsporede traktorer, dynamisk prøvning)

1322/2014

U4D

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (bagtil monteret på smalsporede traktorer, statisk prøvning)

1322/2014

U5S

Separat teknisk enhed: Styrtsikkert førerværn (ROPS) (bagtil monteret på smalsporede traktorer, dynamisk prøvning)

1322/2014

U5D

Separat teknisk enhed: Førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (FOPS)

1322/2014

V

Komponent/separat teknisk enhed: Førersæde (kategori A — klasse I)

1322/2014

W1

Komponent/separat teknisk enhed: Førersæde (kategori A — klasse II)

1322/2014

W2

Komponent/separat teknisk enhed: Førersæde (kategori A — klasse III)

1322/2014

W3

Komponent/separat teknisk enhed: Førersæde (kategori B)

1322/2014

W4

Komponent/separat teknisk enhed: sikkerhedsseler

1322/2014

X

Separat teknisk enhed: Beskyttelse mod indtrængende genstande

1322/2014

Y


BILAG VII

Skabelon for prøvningsresultatarket

1.   Generelle krav

1.1.   Den typegodkendende myndighed skal, jf artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013, til EU-typegodkendelsesattesten vedlægge prøvningsresultatarket, som udformes som angivet i tillæg 1 til dette bilag.

1.2.   I hvert tilfælde skal det af oplysningerne klart fremgå, hvilken variant og version, de gælder for. For én given version må der kun foreligge ét resultat. Det er dog tilladt at angive en kombination af flere resultater pr. version, som viser den mest ugunstige situation. I sidstnævnte tilfælde skal der anføres en bemærkning om, at for punkter mærket (*) er kun angivet de resultater, som viser den mest ugunstige situation.

Tillæg 1

Model for prøvningsresultatarket

EU-PRØVNINGSRESULTATARK

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

PRØVNINGSRESULTATER

(udfyldes af EU-typegodkendelsesmyndighederne og vedføjes som bilag til EU-typegodkendelsesattest)

1.   Resultater af støjniveauprøvning (udvendigt):

Målt i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (3)

Variant/version:

Ved kørsel:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Standmåling:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Motorhastighed:

… min– 1

… min– 1

… min– 1

2.   Resultater af målingen af udstødningsgassen

Målt i overensstemmelse med:

Bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/96, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (3) ja/nej (1)

Bilag XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF, senest ændret ved (Kommissionens) (1) direktiv (EU) …/… (1) (4): ja/nej (1)

(Europa-Parlamentets og Rådets) (1) forordning (EF) nr. 595/2009, senest ændret ved (Kommissionens delegerede) (1) forordning (EU) (1) …/… (1) (5): ja/nej (1) eller

Bilag 4B til FN/ECE-regulativ nr. 96, ændringsserie 04 (EUT L 88 af 22.3.2014, s. 1): ja/nej (1).

2.1.   Endelige prøvningsresultater for NRSC/ESC/WHSC (1) (inklusive forringelsesfaktor):

Variant/version

Etape

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx (6)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

2.2.   Endelige prøvningsresultater for NRTC/ETC/WHTC (1) (inklusive forringelsesfaktor og vægtet gennemsnit for ikke stationære varmstarts- og koldstartscyklusser) (2):

Variant/version

Etape

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC varm cyklus CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Arbejde i NRTC varm cyklus

… kWh

… kWh

… kWh

Arbejde i cyklussen for varm start uden regenerering

… kWh

… kWh

… kWh

3.   Støjniveau i førerens ørehøjde

Målt i overensstemmelse med bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (3)

Variant/version:

Førerens støjeksponering

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Anvendt prøvningsmetode:

 

 

 

Prøvningsmetode 1 i overensstemmelse med afdeling 2 i bilag XIII til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014 (1)

Prøvningsmetode 2 i overensstemmelse med: afdeling 3 i bilag XIII til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1322/2014) (1)

 

 

 

4.   Bremseevne

Målt i overensstemmelse med bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/68, senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… (1) (3)

 

Køretøjets aksler

Referenceaksler

Statisk akseltryk (P)

Nødvendig bremsekraft ved hjul

Hastighed

Prøvningsmasse

Pe= Fe/g

Udviklet bremsekraft ved hjul

Hastighed

kg

n

km/h

kg

n

km/h

Aksel 1

Aksel 2

Aksel 3

Aksel 4

 

 

 

 

 

 


Bremsekraft T pr. aksel (N)

Type I

Type III

Aksel 1

Aksel 2

Aksel 3

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

T1 = … % Fe

T2 = … % Fe

T3 = … % Fe

Forventet stempelvandring (mm)

Formula

Aksel 1

Aksel 2

Aksel 3

s1 = …

s2 = …

s3 = …

s1 = …

s2 = …

s3 = …

Gennemsnitlig resulterende kraft ThA (N)

Aksel 1

Aksel 2

Aksel 3

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

ThA1 = …

ThA2 = …

ThA3 = …

Bremseevne (N)

Formula

Aksel 1

Aksel 2

Aksel 3

T1 = …

T2 = …

T3 = …

T1 = …

T2 = …

T3 = …

Køretøjets bremseevne

Formula

Resultat (E) af type 0-prøvning af påhængskøretøj

Type I varm

(forventet)

Type III varm

(forventet)

 

 

 

Præstationskrav ved varme for type I-, type II- eller type III-prøvning

 

≥ 0,36 vmax > 30 km/h

eller

≥ 0,26 vmax > 30 km/h eller

og

≥ 0,60 E

≥ 0.40

og

≥ 0,60 E

Forklarende noter til tillæg 1

(Der må ikke anføres fodnotemarkører, fodnoter eller forklarende noter på prøvningsresultatarket)

(1)

Det ikke gældende overstreges.

(2)

Slet de muligheder, som ikke er gældende.

(3)

Angiv den seneste ændring af Kommissionens delegerede forordning, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.

(4)

I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i direktiv 97/68/EF, angives den ændring, der finder anvendelse på EF-typegodkendelsen.

(5)

I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 595/2009, angives den ændring, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.

(6)

Angiv ikke NOx-niveauet, hvis kun værdien for kombinationen NOx + HC er angivet i prøvningsrapporten.


BILAG VIII

Prøvningsrapportens format

1.   Generelle krav til prøvningsrapportens format

1.1.   For hver af de retsakter, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 167/2013, udarbejder den godkendende myndighed en skabelon for prøvningsrapporten i overensstemmelse med god praksis.

1.2.   Formatet skal være således udformet, at det er anvendeligt ved hver type prøvning, der foretages, og potentielle misforståelser og misbrug undgås. Der bør være særlig opmærksomhed på præsentationen af prøvningsdata og på brugervenlighed.

1.2.1.   Overskrifterne skal så vidt muligt standardiseres.

1.3.   Prøvningsrapporten udfærdiges på et eller flere officielle EU-sprog, som fastsættes af den godkendende myndighed.

1.3.1.   Hvis prøvningsrapporten er udarbejdet i en anden medlemsstat end den, som behandler ansøgningen om godkendelse, kan den godkendende myndighed kræve, at ansøgeren fremlægger en bekræftet oversættelse af prøvningsrapporten.

1.4.   Der må kun fremlægges bekræftede kopier af en prøvningsrapport.

1.5.   Hvis der kræves kalibrering i forbindelse med prøvningerne, skal de(t) relevante kalibreringscertifikat(er) vedlægges prøvningsrapporterne. Kalibreringscertifikatet skal opfylde bestemmelserne i punkt 5.10 om rapportering i standarden EN ISO/IEC 17025:2005 (Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence).

2.   Krav til prøvningsrapportens indhold

Prøvningsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:

2.1.   en titel (f.eks. »Prøvningsrapport vedrørende … «)

2.2.   navn og adresse på den tekniske tjeneste og det sted, hvor prøvning og/eller kalibrering blev foretaget, hvis forskellig fra adressen på den tekniske tjeneste

2.3.   en entydig identifikation af prøvningsrapporten eller kalibreringscertifikat (f.eks. serienummeret), og på hver side en identifikation, der sikrer, at siden genkendes som en del af prøvningsrapporten eller kalibreringscertifikatet, samt en klar identifikation af, hvor prøvningsrapporten eller kalibreringscertifikatet slutter

2.3.1.   papirudgaver af prøvningsrapporten og kalibreringscertifikatet skal desuden være forsynet med sidenummer og antal sider

2.4.   en erklæring om, at prøvningsrapporten uden den tekniske tjenestes skriftlige accept ikke må reproduceres, undtagen i fuld udgave

2.5.   generelle oplysninger om køretøjer, som fastsat i punkt 1 i oplysningsskemaets rubrikker, jf. punkt 5, del B, i bilag I til denne forordning.

2.5.1.   Oplysningerne skal vise, hvilken variant og/eller version prøvningen vedrører. En version må ikke have flere prøvningsresultater. Det er dog tilladt at angive en kombination af flere prøvningsresultater pr. version, som viser den værst tænkelige situation. I så fald skal der anføres en bemærkning om, at der for punkter mærket (*) kun er angivet de resultater, som viser den værst tænkelige situation.

2.6.   generelle oplysninger om de prøvede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller køretøjer, som fastsat i punkt 2 i oplysningsskemaets rubrikker, jf. punkt 5, del B, i bilag I til denne forordning.

2.7.   Identifikationsnummer og beskrivelse af de dele og udstyr, der har betydelig indflydelse på bestemmelsen af prøvningsresultaterne.

2.8.   Identifikation af den anvendte prøvningsmetode.

2.8.1.   Datoen for modtagelsen af prøvnings- eller kalibreringsemnerne, såfremt dette er afgørende for resultaternes anvendelse og gyldighed, samt dato(er) for udførelse af prøvningen eller kalibreringen.

2.9.   Omgivende forhold, der kan påvirke prøvningen: Atmosfæretryk (kPa), relativ luftfugtighed (%), omgivende temperatur (K), vindhastighed og -retning på prøvebanen (km/h) osv.

2.10.   Forhold ved køretøjets tilstand, der påvirker prøvningen, f.eks. fastmonteret tilbehør, faktiske masser, prøvespænding, dækstørrelse, dæktryk, osv.)

2.11.   En detaljeret beskrivelse af de af køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds egenskaber, som har indvirkning på prøvningsresultaterne.

2.12.   Når prøvningerne udføres på et køretøj, et system, en komponent eller en teknisk enhed, som kombinerer en række af de mest ugunstige egenskaber med hensyn til det krævede ydelsesniveau (dvs. den værst tænkelige situation), skal prøvningsrapporten indeholde en reference, der angiver, hvorledes udvælgelsen er foretaget af fabrikanten efter aftale med den tekniske tjeneste.

2.13.   Måleresultaterne, som anført i de relevante retsakter, og, såfremt det er relevant, grænse- eller tærskelværdier, som skal overholdes, og måleenheder.

2.14.   For så vidt angår målingerne nævnt i punkt 2.12, den relevante afgørelse: godkendt eller ikke godkendt.

2.15.   Hvis det er relevant, en erklæring om, at resultaterne kun vedrører de prøvede eller kalibrerede emner.

2.16.   En detaljeret erklæring om overensstemmelse med de bestemmelser, der skal overholdes, dvs. bestemmelser, i forbindelse med hvilke der ikke kræves målinger.

2.17.   Når der er tilladt andre prøvningsmetoder end dem, der er foreskrevet i retsakterne, skal prøvningsrapporten indeholde en beskrivelse af de anvendte prøvningsmetoder. Det gælder også, når der kan anvendes alternative ordninger til retsakternes.

2.18.   Antallet af fotografier, som skal tages under prøvningen, fastsættes af den godkendende myndighed. Hvis der er tale om virtuel prøvning, kan fotografier erstattes af skærmprint eller anden egnet dokumentation;

2.19.   Teknisk tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af prøvningen, og navne, funktion og underskrift eller tilsvarende identificering af personer, som godkender prøvningsrapporten.

2.20.   Udarbejdede konklusioner.

2.21.   Hvis der er tale om synspunkter, antagelser og fortolkninger, skal grundlaget herfor behørigt dokumenteres af den tekniske tjeneste markeres som sådanne i prøvningsrapporten.

2.21.1.   Hvis det er nødvendigt for fortolkningen af undersøgelsesresultaterne, medtages følgende:

a)

afvigelser fra, tilføjelser til eller fritagelser for prøvningsmetoden, og oplysninger om specifikke prøvninger

b)

hvis det er relevant, en erklæring om opfyldelse/manglende opfyldelse af kravene og/eller specifikationerne

c)

hvis det er relevant, en erklæring om den anslåede måleusikkerhed; der er behov for oplysninger om usikkerhed i prøvningsrapporter, når dette er relevant for gyldigheden eller anvendelsen af prøvningsresultaterne, når det fremgår af fabrikantens anvisninger, eller når usikkerheden har indvirkning på opfyldelsen af en specificeret grænse

d)

hvis det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, synspunkter og fortolkninger i henhold til punkt 2.21.2

e)

eventuelle yderligere oplysninger.

2.21.2.   Synspunkter og fortolkninger i en prøvningsrapport, kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:

a)

et synspunkt vedrørende en erklæring om, hvorvidt resultaterne opfylder/ikke opfylder kravene

b)

anbefalinger angående anvendelsen af resultaterne

c)

vejledning med henblik på forbedringer

d)

såfremt synspunkterne og fortolkningerne er meddelt ved direkte dialog med fabrikanten, nedskrives en sådan dialog.

3.   Særlige bestemmelser

3.1.   For så vidt angår tekniske forskrifter, som er angivet i de delegerede retsakter vedtaget i henhold forordning (EU), nr. 167/2013 og baseret på

a)

FN/ECE-regulativer, f.eks. FN/ECE-regulativ nr. 13 om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse M, N og O, hvad angår bremsesystemet (EUT L 257 af 30.9.2010, s. 1)

b)

standardiserede OECD-regulativer om officiel prøvning af førerværn på landbrugs- og skovbrugstraktorer, e. g. OECD-regulativ 7 om officiel prøvning af bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, eller

c)

EN/ISO-standarder, f.eks. EN 15695-1 om klassifikation af førerhus, krav og prøvningsprocedurer for beskyttelsen af føreren mod farlige stoffer.

Prøvningsrapporter skal indeholde de samme tekniske oplysninger og præsentere disse i samme rækkefølge som i de skabeloner for prøvningsrapporter, der er fastlagt i EN/ECE-regulativet, OECD-regulativet og EN/ISO-standarden.

3.2.   Prøvningsrapporter, som er udstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, direktiv 97/68/EF, forordning (EF) nr. 595/2009, direktiv 2007/46/EF eller internationale regulativer som omhandlet i kapitel XIII i forordning (EU) 167/2013 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til nævnte forordning, accepteres med henblik på typegodkendelse efter forordning (EU) nr. 167/2013 for følgende komponenter og separate tekniske enheder som angivet i tabel 8-1:

Tabel 8-1

Prøvningsrapporter om komponenter og separate tekniske enheder, som kan forelægges ved ansøgning om typegodkendelse i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013

Komponent/separat teknisk enhed:

Godkendelsesbetingelser

Komponent/separat teknisk enhed: motor/motorfamilie

Prøvningsrapport udstedt i henhold til direktiv 2000/25/EF (1), ændret ved Kommissionens direktiv 2014/43/EU (2)

Prøvningsrapport udstedt i henhold til direktiv 97/68/EF, ændret ved Kommissionens direktiv 2012/46/EU (3)

Prøvningsrapport udstedt i henhold til forordning (EF) nr.