24.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/490

af 23. marts 2015

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (2) udgøres Det Europæiske Lægemiddelagenturs (i det følgende benævnt »agenturet«) indtægter af et bidrag fra Unionen og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastsættes kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

Disse gebyrer bør ajourføres i overensstemmelse med inflationssatsen for 2014. Inflationssatsen i Unionen, som offentliggjort af Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (Eurostat), var -0,1 % i 2014.

(3)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(4)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2015.

(6)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2015. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, ændres »278 500 EUR« til »278 200 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »108 100 EUR« til »108 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »180 000 EUR« til »179 800 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »83 600 EUR« til »83 500 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 600 EUR«.

b)

Stk. 2, litra b), ændres således:

i)

I første afsnit ændres »83 600 EUR« til »83 500 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 600 EUR«.

c)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »99 900 EUR« til »99 800 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 24 900 EUR og 74 900 EUR« til »mellem 24 900 EUR og 74 800 EUR«.

2)

I artikel 4 ændres »69 400 EUR« til »69 300 EUR«.

3)

Artikel 5, stk. 1, ændres således:

a)

I litra a) foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »139 400 EUR« til »139 300 EUR«.

ii)

i fjerde afsnit ændres »69 400 EUR« til »69 300 EUR«.

b)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »69 400 EUR« til »69 300 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »117 700 EUR« til »117 600 EUR«.

4)

I artikel 7, første afsnit, ændres »69 400 EUR« til »69 300 EUR«.

5)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »83 600 EUR« til »83 500 EUR«.

ii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 20 900 EUR og 62 700 EUR« til »mellem 20 900 EUR og 62 600 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »278 500 EUR« til »278 200 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »139 400 EUR« til »139 300 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 240 000 EUR« til »mellem 3 000 EUR og 239 800 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 120 200 EUR« til »mellem 3 000 EUR og 120 100 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet den 1. april 2015.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).