20.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/463

af 19. marts 2015

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår polyvinylalkohol (E 1203)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) er der fastlagt specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 7. september 2011 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet polyvinylalkohol (E 1203). Ansøgningen er blevet forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

Den nuværende specifikation vedrørende opløselighed for fødevaretilsætningsstoffet polyvinylalkohol (E 1203) hedder: »Opløseligt i vand; svagt opløseligt i ethanol«. Institut for Sundheds- og Forbrugerbeskyttelse (IHCP) under Kommissionens Fælles Forskningscenter har gennemført undersøgelser (4) af polyvinylalkohols opløselighed med henblik på ajourføring af oplysningerne om opløselighed i de eksisterende EU-specifikationer for så vidt angår stoffets opløselighed i ethanol.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har evalueret resultaterne af opløselighedstesten med polyvinylalkohol udført af IHCP samt oplysningerne fra ansøgeren (5). Efter autoritetens opfattelse har ændringen af specifikationen for opløseligheden af polyvinylalkohol i ethanol ikke nogen virkninger for sikkerheden ved anvendelse af polyvinylalkohol som fødevaretilsætningsstof.

(6)

Under hensyntagen til den indsendte ansøgning, undersøgelserne gennemført af IHCP og den evaluering, der er foretaget af autoriteten, bør beskrivelsen af opløseligheden af fødevaretilsætningsstoffet polyvinylalkohol (E 1203) i ethanol (≥ 99,8 %) ændres til »praktisk taget uopløseligt eller uopløseligt«.

(7)

Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(4)  João F. A. Lopes and Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 s.

(5)  EFSA Journal 2014;12(9):3820.


BILAG

I oplysningerne i bilaget til forordning (EU) nr. 2318/2012 vedrørende polyvinylalkohol (E 1203) affattes specifikationen for opløselighed således:

»Opløselighed

Opløseligt i vand; praktisk taget uopløseligt eller uopløseligt i ethanol (≥ 99,8 %)«