12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/404

af 11. marts 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsen af aktivstofferne captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb udløber den 30. september 2017, og godkendelsen af aktivstoffet beflubutamid udløber den 30. november 2017. Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse aktivstoffer. Da bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) finder anvendelse på disse aktivstoffer, er det nødvendigt at sikre, at ansøgerne har tilstrækkelig tid til at afslutte fornyelsesproceduren i overensstemmelse med nævnte forordning. Som følge heraf kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at udvide deres godkendelsesperioder.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor der ikke senest 30 måneder før den relevante udløbsdato som fastsat i bilaget til nærværende forordning indgives noget supplerende dossier i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, fastsætte udløbsdatoen til den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller på den tidligst mulige dato derefter.

(5)

Under hensyntagen til formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommissionen i tilfælde, hvor Kommissionen vedtager en forordning om afvisning af at forny godkendelsen af et af de i bilaget til nærværende forordning omhandlede aktivstoffer, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttræden, eller ikrafttrædelsesdatoen for forordningen om afvisning af at forny godkendelsen af aktivstoffet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

(1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 145 (vedrørende captan) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 146 (vedrørende folpet) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 147 (vedrørende formetanat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 148 (vedrørende methiocarb) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 149 (vedrørende dimethoat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 150 (vedrørende dimethomorph) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 151 (vedrørende glufosinat) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 152 (vedrørende metribuzin) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 153 (vedrørende phosmet) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 154 (vedrørende propamocarb) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 155 (vedrørende ethoprophos) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 156 (vedrørende pirimiphos-methyl) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 157 (vedrørende fipronil) ændres »30. september 2017« til »31. juli 2018«.

(14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 158 (vedrørende beflubutamid) ændres »30. november 2017« til »31. juli 2018«.