25.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/281

af 26. november 2014

om indsættelse af et nyt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handels-retlige område (1), særlig artikel 77, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 1215/2012 skaber bevægelighed for retsafgørelser, officielt bekræftede dokumenter og retsforlig i Unionen. Forordningen anvendes fra den 10. januar 2015.

(2)

I bilag I og II til forordning (EU) nr. 1215/2012 fastlægges, hvordan attesten angående en retsafgørelse og attesten angående officielt bekræftede dokumenter/retsforlig på det civil- og handelsretlige område skal udformes.

(3)

Letland indførte euroen fra den 1. januar 2014. Letlands tidligere valuta bør derfor ikke længere fremgå af attesterne. Litauen indfører euroen fra den 1. januar 2015. Litauens valuta bør derfor ikke længere fremgå af attesterne.

(4)

Kroatien tiltrådte Unionen den 1. juli 2013. Kroatien og Kroatiens valuta bør derfor indføjes i attesterne.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1215/2012, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark meddelte (2) Danmark ved brev af 20. december 2012 Kommissionen sin beslutning om at gennemføre indholdet af forordning (EU) nr. 1215/2012. Danmark og Danmarks valuta bør derfor indføjes i attesterne.

(7)

Af hensyn til klarheden er det hensigtsmæssigt at indsætte et nyt bilag I og II.

(8)

Forordning (EU) nr. 1215/2012 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 1215/2012 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 79 af 21.3.2013, s. 4.


BILAG

»

BILAG I

Image

Image

Image

Image

BILAG II

Image

Image

Image

«