3.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/262

af 17. februar 2015

om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr (1), særlig artikel 4, stk. 2, litra c) og d), artikel 6, stk. 2, andet led, og artikel 8, nr. 1), første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 90/427/EØF er der fastlagt zootekniske betingelser for samhandel inden for Unionen med dyr af hestefamilien. Direktivet foreskriver, at medlemsstaterne skal påse, at registrerede dyr af hestefamilien, når de flyttes, ledsages af et identifikationsdokument udstedt af de i samme direktiv omhandlede godkendte avlsorganisationer eller avlsforeninger.

(2)

Ved direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for flytning og import af dyr af hestefamilien fra tredjelande. Direktivet foreskriver, at registrerede dyr af hestefamilien skal være identificeret ved et identifikationsdokument udstedt i overensstemmelse med direktiv 90/427/EØF eller af en international forening eller organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste. Avls- og brugsdyr af hestefamilien skal identificeres efter en metode, som fastlægges af Kommissionen.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 (3), som har fundet anvendelse siden den 1. juli 2009, er der fastsat regler om identifikation af dyr af hestefamilien, som er født i eller importeret til Unionen, og fastlagt et identifikationsdokument (hestepas) for dyr af hestefamilien, som er et dokument, der tjener flere formål, nemlig såvel dyre- og folkesundhedsmæssige som zootekniske og hestesportsrelaterede behov. Idet der fokuseres på identifikationsdokumentet som det centrale element i systemet til identifikation af dyr af hestefamilien, giver nævnte forordning kun mulighed for at indlæse de oplysninger, der er indeholdt i flere forskellige udstedende organers databaser, i en central database eller at netværksforbinde disse organers databaser med den centrale database.

(4)

Man er i medlemsstaterne stødt på vanskeligheder i forbindelse med implementeringen af de foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 504/2008. Disse vanskeligheder vedrører hovedsagelig metoden til identifikation af dyr af hestefamilien ved hjælp af identifikationsdokumentet.

(5)

Undersøgelser foretaget af medlemsstater har vist, at identifikationsdokumentet er genstand for omfattende svindel. Den største risiko består i, at dyr af hestefamilien, som tidligere er blevet udelukket fra slagtning til konsum, og som er behandlet med lægemidler, der ikke er godkendt til dyr bestemt til fødevareproduktion, bringes ind i fødevarekæden igen. Efter vedtagelsen af Kommissionens beslutning 2000/68/EF (4) er tusindvis af dyr af hestefamilien definitivt blevet udelukket fra slagtning til konsum. Manglen på alternativer til livslangt hold af dyr af hestefamilien, der ikke kan bruges og er uønskede, og som er blevet udelukket fra slagtning til konsum, har ført til vanrøgt og svigt — med alvorlige dyresundheds- og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser til følge. Denne situation er blevet yderligere forværret af den nuværende økonomiske situation, som i mange tilfælde gør det økonomisk uoverkommeligt at holde dyr, der er i slutningen af deres produktive liv. I nogle medlemsstater har problemerne antaget et sådant omfang, at de kompetente myndigheder har iværksat programmer for slagtning af dyr af hestefamilien, der ikke kan bruges, uden for fødevarekæden.

(6)

I de senere år er »fly-grazing« opstået som et nyt fænomen, der har konsekvenser for ejerne af de berørte græsningsarealer, eftersom de juridisk set bliver brugere af dyr af hestefamilien og uforvarende ifalder ansvar i henhold til forordning (EF) nr. 504/2008. Usikkerheden for så vidt angår statussen for disse dyr af hestefamilien kan også have betydning for, om EU-reglerne på andre områder kan anvendes på rette vis.

(7)

Det har vist sig, at de oplysninger, der registreres i det udstedende organs database på tidspunktet for udstedelse af identifikationsdokumentet, hurtigt bliver forældede. Det er derfor uhyre vanskeligt — for ikke at sige umuligt — for de kompetente myndigheder i forbindelse med attestering eller identitetskontrol at kontrollere, hvorvidt et identifikationsdokument er ægte, og hvorvidt oplysningerne i dokumentet er opdaterede og pålidelige og ikke er blevet ændret på svigagtig vis, især med hensyn til dyrenes status som bestemt til slagtning, men også med henblik på anvendelse af de mere gunstige dyresundheds- og dyrevelfærdsmæssige betingelser for flytning af registrerede dyr af hestefamilien.

(8)

I de fleste medlemsstater er de forskellige pasudstedende organers databaser ikke forbundet med hinanden, og af juridiske og administrative årsager er det ikke umiddelbart en oplagt løsning kun at have ét pasudstedende organ. Oprettelse af en central database anses derfor for at være den mest effektive løsning med hensyn til udveksling og synkronisering af data mellem de forskellige aktører i medfør af Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF, i den udstrækning det er nødvendigt for at forvalte identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien med henblik på ikke blot at kunne give de krævede dyresundhedsgarantier, men også for at gøre det muligt at anvende de EU-retsforskrifter om dyrevelfærd og folkesundhed, for hvilke en korrekt og pålidelig identifikation af dyr af hestefamilien er en forudsætning.

(9)

En undersøgelse gennemført af Kommissionen på baggrund af hestekødssagerne i 2013 viste, at 23 medlemsstater har oprettet en central database, og to medlemsstater har en enkelt database til henholdsvis registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien. Tre medlemsstater, som tegner sig for ca. 20 % af de 6,7 mio. dyr af hestefamilien i Unionen, har ingen central database.

(10)

Det er derfor nødvendigt at tage Unionens system til identifikation af dyr af hestefamilien op til revision med henblik på at sikre, at systemet er sikkert, men også brugervenligt.

(11)

Import af dyr af hestefamilien til de områder, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (5), er omfattet af de betingelser, der er fastsat i henhold til direktiv 2009/156/EF, og er tilladt fra de tredjelande, der er opført i bilaget til Kommissionens beslutning 2004/211/EF (6). Der indføres typisk ca. 4 000 registrerede dyr og avls- og brugsdyr af hestefamilien i Unionen på de betingelser, der er fastsat i Kommissionens beslutning 93/197/EØF (7).

(12)

I forbindelse med anvendelse af toldprocedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (8) er det nødvendigt også at henvise til Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 (9). Unionens veterinærlovgivning har i medfør af forordning (EØF) nr. 706/73 fundet anvendelse på Kanaløerne og Isle of Man siden den 1. september 1973.

(13)

Ved Kommissionens beslutning 96/78/EF (10) er der fastsat kriterier for indførelse og registrering af registrerede dyr af hestefamilien i stambøger til avlsmæssige formål. Beslutningen foreskriver blandt andet, at et dyr af hestefamilien for at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races stambog skal være identificeret som føl i følge med moderen ifølge stambogsreglerne, som i det mindste bør kræve et certifikat herom. Af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen og en gnidningsløs anvendelse heraf bør reglerne vedrørende identifikationsdokumentet ikke rokke ved anvendelsen af reglerne om identifikation af dyr af hestefamilien med henblik på indførelse heraf i stambøger.

(14)

De metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, der fastlægges ved denne forordning, bør også være i overensstemmelse med de principper, der er fastsat af avlsorganisationer godkendt i henhold til Kommissionens beslutning 92/353/EØF (11). Ifølge samme beslutning påhviler det den organisation eller forening, der fører den oprindelige stambog for racen, at etablere et grundlag for identifikation af dyr af hestefamilien, inddeling af stambogen i klasser og indskrivning af forældre og bedsteforældre i stambogen.

(15)

Med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau for identifikationsdokumenter og registrering for alle dyr af hestefamilien i Unionen bør medlemsstaterne sørge for, at systemerne til identifikation af registrerede dyr af hestefamilien, der er indført eller registreret i stambøger oprettet af godkendte eller anerkendte avlsorganisationer eller avlsforeninger, opfylder betingelserne for den kompetente myndigheds udpegelse af organer, der udsteder identifikationsdokumenter for avls- og brugsdyr af hestefamilien, for så vidt angår udstedelse af identifikationsdokumenter.

(16)

Definitionen af »dyr af hestefamilien«, som falder nøje inden for rammerne af anvendelsesområdet for artikel 2, litra b), i direktiv 2009/156/EF, bør være i overensstemmelse med den anvendte taksonomi i EU-lovgivningen, f.eks. i listerne/tillæggene til Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 (12) og Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (13).

(17)

Eftersom definitionen af en bedrift i Rådets direktiv 92/35/EØF (14) omfatter naturreservater med fritgående dyr af hestefamilien og dermed er bredere end definitionen i direktiv 2009/156/EF, bør definitionen af en bedrift i denne forordning også omfatte naturreservater med fritgående dyr af hestefamilien.

(18)

Det dyrlægetilsyn, der er nødvendigt for at give de dyresundhedsgarantier, der kræves i henhold til direktiv 2009/156/EF, kan kun sikres, hvis den kompetente myndighed har kendskab til bedriften som defineret i samme direktiv. Der følger tilsvarende krav af anvendelsen af afsnit I, kapitel II, del A, i bilag I til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (15) vedrørende dyr af hestefamilien, der bruges som dyr bestemt til fødevareproduktion. I betragtning af den hyppighed, hvormed dyr af hestefamilien flyttes, er det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at indføre et system, hvor dyr af hestefamilien skal være sporbare i realtid. I stedet bør den kompetente myndighed have adgang til identifikationsoplysninger, og i det øjemed er en central database i hver enkelt medlemsstat et effektivt redskab til forvaltning af de oplysninger om dyr af hestefamilien, den pågældende medlemsstat ligger inde med.

(19)

Der sondres i EU-lovgivningen mellem ejere og brugere af dyr. Termen »bruger« af dyr er defineret og anvendes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (16). I direktiv 2009/156/EF henvises der derimod til dyrets ejer eller opdrætter. Direktiv 92/35/EØF indeholder en kombineret definition af ejer og bruger. Eftersom ejeren af et dyr af hestefamilien i henhold til EU-forskrifterne og national lovgivning ikke nødvendigvis er ansvarlig for dyret, bør det specificeres, at det først og fremmest er brugeren af det pågældende dyr af hestefamilien, som også kan være ejeren, der er ansvarlig for at identificere dyret i overensstemmelse med denne forordning.

(20)

Lovgivningen i visse medlemsstaterne og nogle udstedende organers regler foreskriver, at der skal indsættes oplysninger om dyrets ejer i identifikationsdokumentet og dermed også i det udstedende organs database. Disse oplysninger om ejerskab, samt om ejerskifte, kan gives i forskellige formater i diverse ejercertifikater eller registreringsbeviser, herunder det »carte d'immatriculation«, der anvendes med held i én medlemsstat.

(21)

I henhold til Rådets direktiv 2008/73/EF (17) skal medlemsstaterne udarbejde og ajourføre lister over godkendte virksomheder på veterinærområdet og det zootekniske område og gøre listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og for offentligheden. For at lette de øvrige medlemsstaters og offentlighedens adgang til listerne over godkendte virksomheder bør medlemsstaterne gøre listerne tilgængelige i elektronisk form ved hjælp af internetbaserede informationssider. Kommissionen bør hjælpe medlemsstaterne med at gøre listerne tilgængelige for de øvrige medlemsstater og offentligheden ved at oplyse internetadressen på et websted, hvor der er nationale links til medlemsstaternes internetbaserede informationssider.

(22)

For at lette elektronisk udveksling af oplysninger på tværs af medlemsstaterne og for at sikre gennemsigtighed og forståelighed er det vigtigt, at listerne præsenteres efter en ensartet model i hele Unionen. Ved Kommissionens beslutning 2009/712/EF (18) er der derfor fastsat standardlayout til de ovenfor nævnte lister på de internetbaserede informationssider, der oprettes af medlemsstaterne.

(23)

I henhold til forordning (EF) nr. 504/2008 må dyr af hestefamilien ikke holdes, medmindre de er identificeret i henhold til samme forordning. Kommissionen har måttet svare på adskillige klager vedrørende populationer af tamheste, der levede uden for bedrifter under forhold, som ikke var i overensstemmelse med dem, der beskrives som »delvis vildt« i forordningen. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at dyr af hestefamilien, der lever i Unionen, skal identificeres, og som et næste skridt fastsætte bestemmelser om undtagelse fra denne regel i tilfælde, hvor denne betingelse ikke kan opfyldes.

(24)

Dyr af hestefamilien, der lever i Unionen, bør være identificeret ved et identifikationsdokument, som er gyldigt i hele dyrets levetid, og som — i ord og diagramform — beskriver det pågældende dyr af hestefamilien og indeholder oplysninger om dyrets individuelle mærker til identitetskontrolformål. Disse mærker kan enten være medfødte, såsom mere end tre hvirvler, kastanjer, hvide aftegninger, sjældne øjenpigmenteringsfejl eller særlige forsænkninger i muskellaget, men også detaljerige strukturer i iris eller nethinden eller specifikke genetiske markører (DNA-profil), eller dyret kan have fået/være blevet påført dem, såsom depigmentering som følge af saddelsår samt ar, herunder kastrationsar hos hingste, eller et brændemærke.

(25)

Identifikationsdokumenter bør ikke udstedes, medmindre de er udfyldt med de krævede identifikationsoplysninger, som skal registreres i det udstedende organs database i overensstemmelse med denne forordning.

(26)

Oprindelsescertifikatet, jf. direktiv 90/427/EØF, som skal være indeholdt i identifikationsdokumentet, bør desuden indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at dyr af hestefamilien, der flyttes mellem forskellige stambøger, indskrives i den relevante klasse i stambogen i overensstemmelse med de kriterier, dyrene opfylder.

(27)

I henhold til Kommissionens beslutning 96/510/EF (19) skal det zootekniske afstamningscertifikat for registrerede dyr af hestefamilien svare til identifikationsdokumentet i Kommissionens beslutning 93/623/EØF (20). Eftersom beslutning 93/623/EØF og 2000/68/EF blev ophævet ved forordning (EF) nr. 504/2008, er det nødvendigt at præcisere, at alle henvisninger til disse beslutninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

(28)

De organer, der udsteder identifikationsdokumenter for registrerede dyr af hestefamilien, bør være de organisationer eller foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede dyr af hestefamilien, som er officielt godkendt eller anerkendt af en medlemsstats kompetente myndighed, jf. beslutning 92/353/EØF, eller en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, som fører den stambog, hvori dyret af hestefamilien er indført eller registreret til avlsmæssige formål i henhold til beslutning 96/78/EF. Desuden bør også nationale afdelinger af internationale organisationer eller foreninger, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste og har hovedsæde i en medlemsstat, kunne udstede identifikationsdokumenter for registrerede heste.

(29)

Medlemsstaterne bør have større skønsbeføjelser i forhold til de udstedende organer, der udsteder identifikationsdokumenter for avls- og brugsdyr af hestefamilien. Disse identifikationsdokumenter bør kunne udstedes af den kompetente myndighed for den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på på tidspunktet for dets identifikation, eller af et udstedende organ, som er udpeget af og arbejder under tilsyn af den kompetente myndighed.

(30)

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at godkende eller anerkende organisationer eller foreninger, som opretter stambøger, jf. bilaget til beslutning 92/353/EØF, bør samarbejde med den kompetente myndighed som omhandlet i forordning (EF) nr. 882/2004 for, om nødvendigt ved hjælp af samarbejde på tværs af grænserne, at sikre, at identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien udstedes og anvendes i overensstemmelse med nærværende forordning.

(31)

Alle dyr af hestefamilien, der fødes i eller importeres til Unionen, bør identificeres i henhold til denne forordning ved ét enkelt identifikationsdokument, som udstedes for hele dyrets levetid, og der er derfor behov for særlige bestemmelser, der gælder i de tilfælde, hvor et dyrs status som avls- og brugsdyr af hestefamilien ændres til registreret dyr af hestefamilien efter betydningen i direktiv 2009/156/EF. På grund af de vidtrækkende konsekvenser af en sådan ændring i forhold til flytning af, handel med og import til Unionen af dyr af hestefamilien fra tredjelande, for så vidt angår de gældende dyresundhedsbestemmelser som fastsat i direktiv 2009/156/EF, men også med hensyn til dyrevelfærdsbestemmelserne for sådanne flytninger, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (21), er det nødvendigt for den kompetente myndighed at have ét enkelt adgangspunkt, nemlig en central database, til kontrol af de oplysninger til identifikation af dyr af hestefamilien, der kræves til attesteringsformål eller offentlig kontrol.

(32)

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre særlige ordninger for identifikation af dyr af hestefamilien, der strejfer vildt eller delvis vildt om i særlige områder, herunder naturreservater, for at skabe overensstemmelse med definitionen af en bedrift i direktiv 92/35/EØF. Enhver sådan undtagelse fra den generelle forpligtelse til at identificere dyr af hestefamilien bør dog kun indrømmes, hvis de pågældende populationer af dyr af hestefamilien, som lever vildt eller delvis vildt, er effektivt adskilt fra dyr af hestefamilien, der indgår i husdyrhold af enhver art, og ikke blot vedblivende overlever og formerer sig uden for menneskers kontrol, men også forbliver uden for anvendelsesområdet for Rådets direktiv 98/58/EF (22), som ikke finder anvendelse på vilde dyr.

(33)

Med henblik på kontrol af identiteten af et dyr af hestefamilien bør identifikationsdokumentet først og fremmest indeholde en beskrivelse af høj kvalitet af det pågældende dyr af hestefamilien, bestående af en beskrivelse i ord af dyret og dets mærker samt et detaljeret oversigtsdiagram, som viser dyrets individuelle, særlige mærker.

(34)

Med henblik på at sikre, at dyr af hestefamilien er korrekt beskrevet i de identifikationsdokumenter, der ledsager dem, bør de udstedende organer bestræbe sig på at følge bedste praksis og uddanne det personale, der skal beskrive dyrene, for eksempel ved at følge de retningslinjer, der er udarbejdet af Det Internationale Rideforbund (23) og Weatherbys (24).

(35)

Mærkerne på et dyr af hestefamilien og de anvendte identifikationsmidler, som anvendes i kombination til identitetskontrolformål, bør ikke blot gøre det muligt at fastslå en entydig forbindelse mellem det pågældende dyr af hestefamilien og dets identifikationsdokument, men bør også vise, at dyret har gennemgået identifikationsprocessen i overensstemmelse med denne forordning, således at der ikke er udstedt mere end ét identifikationsdokument for et enkelt dyr. Anvendelsen af elektroniske identifikatorer (»transpondere«) til dyr af hestefamilien er allerede meget udbredt på internationalt plan. Der bør gøres brug af denne teknologi til at sikre en tæt forbindelse mellem dyret af hestefamilien og dets identifikationsdokument, samtidig med at det dog bør være muligt at anvende alternative metoder til kontrol af dyrets identitet, forudsat at disse alternative metoder giver tilsvarende garantier, så udstedelse af flere forskellige identifikationsdokumenter undgås.

(36)

Transpondere, der anvendes til mærkning af dyr af hestefamilien, og de læseenheder, der bruges til at aflæse transponderens kode, bør opfylde internationalt anerkendte standarder. I henhold til de pågældende standarder anvendes to forskellige systemer til at sikre, at transponderkoden er unik. De fleste medlemsstater har implementeret forordning (EF) nr. 504/2008 på en sådan måde, at de anvender en 3-tegns alfanumerisk landekode og forvalter fordelingen af transpondere via deres kompetente myndigheder.

(37)

Dette system til at sikre, at transponderkoden er unik, bør integreres i de udstedende organers databaser og den centrale database og implementeres på en sådan måde, at handelen med og importen til Unionen af dyr af hestefamilien, der også er mærket med en transponder, som viser en alfanumerisk kode med et andet udseende, ikke bringes i fare.

(38)

I henhold til Rådets direktiv 90/425/EØF (25) skal der foretages veterinærkontrol af bestemte dyr og produkter på deres bestemmelsessted. Direktivet foreskriver blandt andet, at de modtagere, der er anført i det certifikat eller dokument, som er omhandlet i samme direktiv, efter anmodning fra bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed og i det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af denne kontrol, på forhånd skal give meddelelse om ankomst af dyr eller produkter fra en anden medlemsstat, herunder navnlig sendingens art og den forventede ankomstdato. Denne underretning kræves ikke for registrerede heste med et identifikationsdokument som fastsat i direktiv 90/427/EØF.

(39)

Dyr af hestefamilien skal i henhold til gældende EU-lovgivning altid være ledsaget af deres identifikationsdokumenter, men det bør være muligt at dispensere fra dette krav, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt at bevare identifikationsdokumentet i hele dyrets levetid, eller hvis et sådant dokument ikke er udstedt, fordi dyret slagtes, inden det når den maksimumsalder, hvor der kræves identifikation.

(40)

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at tillade, at der anvendes et forenklet identifikationsdokument for dyr af hestefamilien, der flyttes inden for medlemsstatens eget område. Visse steder er der indført plastickort med en indbygget computerchip (»smartkort«) til lagring af de relevante data. Det bør være tilladt at udstede sådanne smartkort som supplement til identifikationsdokumentet og under visse omstændigheder at bruge disse i stedet for det identifikationsdokument, der ledsager registrerede dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien i forbindelse med flytning inden for en medlemsstat.

(41)

Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser for situationer, hvor det originale identifikationsdokument, som er udstedt i henhold til denne forordning for hele det pågældende dyr af hestefamiliens levetid, bortkommer, ikke længere er læseligt eller indeholder forkerte oplysninger, som ikke er resultatet af en ulovlig handling. Disse bestemmelser bør så vidt muligt forhindre ulovlig besiddelse af mere end ét identifikationsdokument med henblik på en korrekt angivelse af dyret af hestefamiliens status som bestemt til slagtning til konsum. Foreligger der fyldestgørende og verificerbare oplysninger, bør der udstedes et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet, der er mærket som værende en kopi og generelt sikrer, at det pågældende dyr af hestefamilien er udelukket fra slagtning til konsum. I andre tilfælde bør der udstedes et erstatningsidentifikationsdokument, der ligeledes er mærket som sådant og udelukker det pågældende dyr af hestefamilien fra slagtning til konsum, og som derudover definerer dyret som et avls- og brugsdyr af hestefamilien.

(42)

Disse procedurer bør også gælde for dyr af hestefamilien, der frembydes til identifikation efter den fastsatte frist for den første identifikation, fordi svigagtig praksis og forsøg på at få fat på et supplerende identifikationsdokument ikke kan udelukkes.

(43)

I visse tilfælde, hvor dyr af hestefamilien indføres eller registreres med henblik på indførelse i stambøger, der føres af avlsorganisationer i tredjelande, er der behov for særlige bestemmelser, som muliggør, at registreringen af det pågældende dyr af hestefamilien i stambogen opretholdes, samtidig med at det sikres, at dyret holdes ude fra fødevarekæden med de relevante påtegninger i identifikationsdokumentet.

(44)

Identifikationsdokumentet er, jf. direktiv 2009/156/EF, et redskab, der skal gøre det muligt at begrænse flytning af dyr af hestefamilien i tilfælde af udbrud af en anmeldepligtig sygdom på den bedrift, hvor dyrene holdes eller opdrættes. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, at dette identifikationsdokuments gyldighed til flytning i tilfælde af udbrud af visse sygdomme midlertidigt ophæves med en påtegning i identifikationsdokumentet.

(45)

Direktiv 2009/156/EF foreskriver desuden, at registrerede dyr af hestefamilien, hvis de forlader bedriften, skal være identificeret ved et identifikationsdokument, der blandt andet skal attestere, at det pågældende dyr af hestefamilien ikke stammer fra en bedrift, der er omfattet af visse bestemte forbud. Det særlige afsnit i standardidentifikationsdokumentet bør derfor gøres obligatorisk for alle dyr af hestefamilien og omformuleres i overensstemmelse hermed.

(46)

Når et dyr af hestefamilien dør, undtagen hvis det slagtes på et slagteri, bør identifikationsdokumentet, hvis det i overensstemmelse med national lovgivning ledsager slagtekroppen, returneres til det udstedende organ af den myndighed, der fører tilsyn med forarbejdningen af det døde dyr i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (26) eller kremering i lavkapacitetsforbrændingsanlæg som omhandlet i kapitel III i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (27), ligesom det bør sikres, at transponderen eller alternative metoder til kontrol af dyrets identitet ikke kan genanvendes.

(47)

For at forhindre, at transpondere kommer til at indgå i fødevarekæden, bør kød fra dyr af hestefamilien, fra hvilke det ikke har været muligt at fjerne transponderen på slagtetidspunktet, erklæres uegnet til konsum, jf. afsnit II, kapitel V, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004. Med henblik på at gøre det lettere at lokalisere de implanterede transpondere bør det standardiseres, hvor transponderen skal implanteres, ligesom dette sted bør registreres i identifikationsdokumenterne.

(48)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (28) defineres levende dyr, der er forberedt til markedsføring med henblik på konsum, som fødevarer. Fødevarevirksomhedslederne pålægges ved samme forordning et vidtrækkende ansvar i alle faser af fødevareproduktionen, herunder vedrørende sporbarhed for dyr bestemt til fødevareproduktion.

(49)

Avls- og brugsdyr af hestefamilien og registrerede dyr af hestefamilien kan på et tidspunkt i deres liv blive til slagtedyr af hestefamilien (»slagtedyr«) efter betydningen i direktiv 2009/156/EF. Kød af dyr af hestefamilien er defineret i punkt 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (29), som indeholder særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

(50)

Kravene vedrørende oplysninger om fødevarekæden for dyr af hestefamilien er — efter udløbet af overgangsordningerne for implementeringen af forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (30) — blevet gennemført siden den 1. januar 2010.

(51)

I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal slagteriernes ledere modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden omfattende nærmere oplysninger om oprindelse, livsforløb og håndtering for dyr bestemt til fødevareproduktion. Den kompetente myndighed kan tillade, at oplysningerne om fødevarekæden for tamdyr af hestefamilien ikke sendes til slagteriet i forvejen, men sammen med dyrene. Oplysningerne om fødevarekæden bør derfor omfatte identifikationsdokumentet, der ledsager slagtedyr af hestefamilien.

(52)

Det følger af forordning (EF) nr. 854/2004, at embedsdyrlægen skal kontrollere, at lederen af fødevarevirksomheden overholder forpligtelsen til at sikre, at dyr, der godtages til slagtning til konsum, er korrekt identificeret.

(53)

Forordning (EF) nr. 853/2004 foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal kontrollere de pas, der ledsager tamdyr af hestefamilien, for at sikre, at dyret er bestemt til slagtning til konsum, og hvis de modtager dyret til slagtning, skal de overdrage passet til embedsdyrlægen.

(54)

I lyset af den særlige situation for dyr af hestefamilien, der fødes som dyr af arter bestemt til fødevareproduktion, men ikke i alle tilfælde først og fremmest opdrættes til dette formål og i de fleste tilfælde ikke i hele deres levetid holdes af ledere af fødevarevirksomheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EF) nr. 178/2002, er det nødvendigt at indføre en procedure, der sikrer en problemfri forbindelse fra kontrollen af identifikationsdokumentet til folkesundhedsformål til forvaltningen af dette dokument i overensstemmelse med direktiv 2009/156/EF. En central database i hver enkelt medlemsstat er derfor et effektivt redskab til at kontrollere visse oplysninger om og i et identifikationsdokument, inden der træffes beslutning om at godtage det pågældende dyr til slagtning til konsum. I tilfælde, hvor oplysningerne vedrørende udelukkelse fra slagtning til konsum i identifikationsdokumentets afsnit II ikke stemmer overens med de oplysninger, der er registreret i den centrale database, bør det være de oplysninger i enten nævnte dokument eller nævnte base, der fører til udelukkelse af det pågældende dyr af hestefamilien fra slagtning til konsum, der har forrang.

(55)

Rådets direktiv 96/22/EF (31) finder anvendelse på husdyr, herunder tamdyr af hestefamilien, samt vildtlevende dyr af disse arter, såfremt de er opdrættet på en bedrift. Samme direktivs artikel 7 åbner mulighed for handel med registrerede dyr af hestefamilien, som har fået indgivet veterinærlægemidler, der indeholder trenbolonallyl eller beta-agonister med henblik på zooteknisk behandling, inden udløbet af tilbageholdelsestiden, såfremt betingelserne for indgivelse er overholdt, og arten af og datoen for behandlingen er angivet i det certifikat eller pas, der ledsager disse dyr.

(56)

I artikel 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 (32) defineres dyr bestemt til fødevareproduktion som »dyr, der avles, opdrættes, holdes, slagtes eller udtages med henblik på fødevareproduktion«. Det følger af forordningens artikel 16, at kun farmakologisk virksomme stoffer, der er klassificeret efter samme forordnings artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), må indgives til dyr bestemt til fødevareproduktion i Unionen, og forudsat at dette sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (33).

(57)

Artikel 6 i direktiv 2001/82/EF foreskriver, at der ikke må gives tilladelse til markedsføring af et veterinærlægemiddel med henblik på indgivelse til en eller flere fødevareproducerende dyrearter, medmindre de farmakologisk virksomme stoffer, som lægemidlet indeholder, er opført i bilag I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90. De regler, der er fastsat i nævnte bilag, er nu indeholdt i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (34). Som undtagelse herfra kan et veterinærlægemiddel, der indeholder farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er opført i bilag I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, i specifikke tilfælde dog godkendes til dyr af hestefamilien, der i henhold til Unionens dyresundhedslovgivning er blevet erklæret for uegnede til slagtning til konsum. Sådanne veterinærlægemidler må ikke indeholde virksomme stoffer, der er opført i bilag IV til forordning (EØF) nr. 2377/90, eller være beregnet til behandling af tilstande, jf. det godkendte resumé af produktegenskaber, for hvilke der findes et veterinærlægemiddel, der er tilladt til dyr af hestefamilien. Det bør følgelig foreskrives, at et dyr af hestefamilien kan udelukkes fra slagtning til konsum på dyrets ejers initiativ.

(58)

Artikel 10, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/82/EF indeholder bestemmelser om særlige undtagelser for dyr af hestefamilien fra samme direktivs artikel 11 vedrørende behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion med lægemidler, for hvilke der er fastsat en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer for andre arter end dem, lægemidlet er beregnet for, eller som er godkendt til behandling af en anden tilstand, forudsat at de pågældende dyr af hestefamilien er identificeret i overensstemmelse med EU-lovgivningen og i identifikationsdokumentet er erklæret for ikke bestemt til slagtning til konsum eller som bestemt til slagtning til konsum efter en tilbageholdelsestid på mindst seks måneder, efter at dyrene er blevet behandlet med stoffer opført i Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006 (35).

(59)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 2001/82/EF sørge for, at en person, der ejer eller er bruger af (»ansvarlig for«) dyr bestemt til fødevareproduktion, kan dokumentere at have købt og opbevaret veterinærlægemidler eller at have behandlet sådanne dyr hermed, i en periode på fem år efter behandlingen, herunder i tilfælde, hvor dyret er blevet slagtet i løbet af femårsperioden. Det er derfor nødvendigt for anvendelsen af nævnte lovgivning, at slagtningen af et dyr af hestefamilien straks indlæses i den centrale database i den medlemsstat, hvor den bedrift, som dyret holdes på, er beliggende.

(60)

For at opretholde kontrollen med udstedelsen af identifikationsdokumenter bør et vist minimum af relevante data vedrørende udstedelsen af disse dokumenter registreres i en database, som administreres af det udstedende organ.

(61)

Universal Equine Life Number (UELN)-systemet er godkendt på verdensplan af de største hesteavls- og konkurrenceorganisationer. Systemet er udviklet på initiativ af World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe (CIAA), Det Internationale Rideforbund (FEI) og Union Européenne du Trot (UET), og der findes oplysninger om systemet på UELN-hjemmesiden (36).

(62)

UELN-systemet er velegnet til registrering af både registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien og gør det muligt gradvis at indarbejde EDB-baserede net, så det sikres, at dyrenes identitet fortsat kan kontrolleres i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 90/427/EØF, når der er tale om registrerede dyr af hestefamilien.

(63)

De koder, der gives til databaserne, samt det format, der anvendes til de registrerede identifikationsnumre for de enkelte dyr, bør ikke på nogen måde være i uoverensstemmelse med det etablerede UELN-system. Listen over tildelte UELN-koder bør derfor konsulteres, inden en database tildeles en ny kode.

(64)

I henhold til direktiv 2009/156/EF skal embedsdyrlægen i et register indføre identifikationsnummeret eller identifikationsdokumentets nummer for det dyr af hestefamilien, der er slagtet, og på anmodning af den kompetente myndighed på afsendelsesstedet til denne fremsende en erklæring, hvorved det bekræftes, at dyret er blevet slagtet. Det bør derfor præciseres, at identifikationsdokumenterne i sådanne tilfælde skal destrueres på slagtestedet for at forhindre svigagtig anvendelse af identifikationsdokumenter fra slagtede dyr af hestefamilien.

(65)

Nævnte direktiv foreskriver også, at identifikationsdokumenter for registrerede heste, der slagtes, herunder aflives, som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, efter slagtningen skal returneres til den myndighed, der har udstedt dem. Disse krav bør også gælde for identifikationsdokumenter udstedt for andre registrerede dyr af hestefamilien end registrerede heste og for avls- og brugsdyr af hestefamilien.

(66)

For at sikre, at de udstedende organers databaser indeholder ajourførte oplysninger, er det nødvendigt at indføre informationsudveksling med oplysninger om et dyrs død eller forsvinden i databasen hos den myndighed, der har udstedt dokumentet, og i den centrale database i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien blev holdt på, er beliggende.

(67)

Registrering af et UELN-kompatibelt individnummer og anvendelse af dette til identifikation af de myndigheder eller organer, der har udstedt identifikationsdokumentet, burde gøre det lettere at opfylde disse krav. Medlemsstaterne bør så vidt muligt gøre brug af de forbindelsesorganer, de har udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

(68)

Med en kombination af obligatorisk registrering af ansøgeren til et identifikationsdokument, som — inden for fristen på under 12 måneder efter dyrets fødsel — er opdrætter og normalt ejer af det dyr, for hvilket et identifikationsdokument udstedes, og pligt til at underrette det udstedende organ om enhver ændring af det pågældende dyr af hestefamiliens sædvanlige opholdssted til en anden medlemsstat kan der opbygges en informationskæde, som gør det muligt at spore et dyr, når det er nødvendigt.

(69)

Det følger af forordning (EF) nr. 504/2008, at identifikationsoplysninger skal opdateres i identifikationsdokumentet af det udstedende organ, der har udstedt dokumentet. Medlemsstaterne har rapporteret om modvilje blandt ejerne af dyr af hestefamilien mod at sende de udstedende organer identifikationsdokumentet (til opdatering af identifikationsoplysninger) pr. e-mail, så meget desto mere når det udstedende organ befinder sig i udlandet. Denne modvilje bygger på en frygt for at miste identifikationsdokumentet og som følge heraf skulle have det pågældende dyr af hestefamilien identificeret ved et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet eller et erstatningsidentifikationsdokument, som udelukker dyret fra slagtning til konsum og reducerer dyrets værdi væsentligt.

(70)

For at lette forvaltningen af identifikationsdokumentet i hele dyrets levetid er det nødvendigt at indføre procedurer for registrering af identifikationsdokumentet i den medlemsstat, der er det sædvanlige opholdssted, især hvis identifikationsdokumentet er udstedt i en anden medlemsstat. Den nødvendige kommunikation med det udstedende organ, der foretog den oprindelige identifikation, sikres bedst med udveksling af oplysninger mellem de centrale databaser i de berørte medlemsstater.

(71)

Udstedende organer kan desuden miste deres godkendelse eller udpegelse, hvorimod udstedte identifikationsdokumenter forbliver gyldige i dyre- og folkesundhedsmæssig henseende. Det er derfor nødvendigt at sikre backup af oplysningerne i identifikationsdokumentet ved hjælp af en database, der er tilgængelig for de kompetente myndigheder på dyre- og folkesundheds- samt dyrevelfærdsområdet.

(72)

Da der normalt er mere end ét udstedende organ i hver medlemsstat, da dyr af hestefamilien ofte flyttes mellem bedrifter og mellem medlemsstater, da disse dyr ændrer status fra »avls- og brugsdyr af hestefamilien« til »registrerede dyr af hestefamilien« eller fra dyr bestemt til fødevareproduktion til dyr, der er udelukket fra slagtning til konsum, og da registrerede dyr af hestefamilien kan identificeres af en organisation, der fører en stambog og har hovedsæde i en anden medlemsstat, er det uomgængeligt, nødvendigt og hensigtsmæssigt med henblik på en effektiv gennemførelse af direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF at oprette en central database i hver medlemsstat, som indeholder optegnelser over identifikationsoplysninger for alle dyr af hestefamilien, der holdes på bedrifter i den pågældende medlemsstat.

(73)

Det ville dog være acceptabelt, at medlemsstater, der har oprettet én database for registrerede dyr af hestefamilien og en anden for avls- og brugsdyr af hestefamilien, fortsat opererede med et sådant system, forudsat at databaserne kan kommunikere med hinanden og veterinærmyndighederne har fuld adgang til begge baser.

(74)

Med dette for øje bør de centrale databaser i diverse medlemsstater samarbejde i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/608/EØF (37) med henblik på at lette udvekslingen af data vedrørende et dyr og det identifikationsdokument, der udstedes for dyret.

(75)

Med henblik på en ensartet anvendelse af EU-forskrifterne om identifikation af dyr af hestefamilien i medlemsstaterne og for at sikre, at lovgivningen er klar og gennemskuelig, bør forordning (EF) nr. 504/2008 ophæves og afløses af nærværende forordning.

(76)

I henhold til punkt 24 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 (38) skal dyr af hestefamilien, der er født i Kroatien senest den 30. juni 2013, og som ikke er identificeret i henhold til forordning (EF) nr. 504/2008, identificeres senest den 31. december 2014 i henhold til sidstnævnte forordning.

(77)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 1. januar 2016, så medlemsstaterne og virksomhederne har tid til at tilpasse sig de nye regler. I Grækenland, Sverige og Det Forenede Kongerige bør kravet om oprettelse og drift af en central database dog gælde fra den 1. juli 2016.

(78)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder og Den Stående Zootekniske Komité —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler om identifikation af dyr af hestefamilien, som:

a)

er født i Unionen eller

b)

er overgået til fri omsætning i Unionen i overensstemmelse med toldproceduren i artikel 5, nr. 16), litra a), i forordning (EU) nr. 952/2013.

2.   Denne forordning berører ikke anvendelsen af beslutning 96/78/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »dyr af hestefamilien«: vildtlevende eller domesticerede enhovede dyr af alle arter i slægten Equus i familien Equidae samt krydsninger heraf

b)   »bedrift«: en landbrugs- eller træningsvirksomhed, en stald eller ethvert lokale eller anlæg, hvor dyr af hestefamilien sædvanligvis holdes eller opdrættes, uanset deres anvendelse, og naturreservater med fritgående dyr af hestefamilien

c)   »bruger«: enhver fysisk eller juridisk person, der er i besiddelse af dyr af hestefamilien eller har til opgave at passe dyret mod eller uden vederlag, også midlertidigt, herunder under transport, på markeder eller i forbindelse med konkurrencer, væddeløb eller kulturelle arrangementer

d)   »ejer«: den eller de fysiske eller juridiske personer, der ejer det pågældende dyr af hestefamilien

e)   »registrerede dyr af hestefamilien«: alle dyr af hestefamilien, som er:

i)

indført i eller er registreret og kan indføres i en stambog i henhold til regler vedtaget i medfør af artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 90/427/EØF, og som er identificeret ved et identifikationsdokument som omhandlet i samme direktivs artikel 8, stk. 1, eller

ii)

heste, herunder ponyer, registreret hos en international forening eller organisation, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, og identificeret ved et identifikationsdokument udstedt af den nationale afdeling af den pågældende forening eller organisation

f)   »stambog«: enhver bog eller ethvert register, kartotek eller databærende medium:

i)

som føres af en organisation eller forening, der er officielt godkendt eller anerkendt af en medlemsstat, eller føres af en officiel tjeneste i den pågældende medlemsstat, og

ii)

hvori dyr af hestefamilien er indført eller er registreret og kan indføres, med angivelse af deres kendte slægtninge i opstigende linje

g)   »avls- og brugsdyr af hestefamilien«: andre dyr af hestefamilien end de i litra e) og h) nævnte

h)   »slagtedyr af hestefamilien«: dyr af hestefamilien, der enten direkte eller via et godkendt samlested som omhandlet i artikel 7 i direktiv 2009/156/EF skal føres til slagteriet for at slagtes dér

i)   »kompetent myndighed«: den centrale myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol, eller en anden myndighed, som er blevet bemyndiget hertil, herunder den i artikel 2, litra h), i direktiv 2009/156/EF nævnte kompetente myndighed

j)   »zooteknisk myndighed«: den centrale myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for gennemførelsen af direktiv 90/427/EØF, eller en anden myndighed, som er blevet bemyndiget hertil, herunder de i artikel 2, stk. 1, i beslutning 92/353/EØF nævnte myndigheder

k)   »midlertidig indførsel«: status for en registreret hest fra et tredjeland, som indføres i Unionen for et tidsrum på mindre end 90 dage i medfør af en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 19, litra b), i direktiv 2009/156/EF

l)   »endelig indførsel«: status for et dyr af hestefamilien med oprindelse i et tredjeland, som importeres til Unionen for et tidsrum på 90 dage eller derover

m)   »mærke«: ethvert særligt kendetegn hos et dyr af hestefamilien, som er synligt eller kan gøres synligt, og som er medfødt, eller som dyret har fået/er blevet påført, og som registreres i identifikationsøjemed

n)   »transponder«: en passiv anordning til radiofrekvensidentifikation, der kun kan aflæses, og som:

i)

er i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og anvender fuld dupleks (FDX eller FDX-B)- eller halv dupleks (HDX)-teknologi og

ii)

kan aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785, på en afstand af mindst 12 cm

o)   »unikt individnummer«: en unik 15-tegns alfanumerisk kode med oplysninger om det individuelle dyr af hestefamilien samt database og land, hvor disse oplysninger første gang er registreret i overensstemmelse med Universal Equine Life Number (UELN)-kodesystemet, og som omfatter:

i)

en 6-tegns UELN-kompatibel identifikationskode til den i artikel 39 omhandlede database, efterfulgt af

ii)

et 9-tegns individuelt identifikationsnummer, som det pågældende dyr af hestefamilien er tildelt

p)   »medlemsstat, der er fri for afrikansk hestepest«:

i)

enhver medlemsstat, på hvis område der ikke er noget klinisk, serologisk (hos dyr, der ikke er vaccineret) eller epidemiologisk bevis på, at der har kunnet konstateres afrikansk hestepest i løbet af de sidste to år, og

ii)

hvor der ikke er vaccineret imod denne sygdom i de sidste 12 måneder

q)   »anmeldepligtige sygdomme«: de i bilag I til direktiv 2009/156/EF opførte sygdomme

r)   »embedsdyrlæge«: dyrlæge, der er udpeget af den kompetente myndighed i en medlemsstat eller et tredjeland

s)   »smartkort«: en plasticanordning med en indbygget computerchip, hvorpå der kan lagres data, og som elektronisk kan overføre disse til kompatible EDB-systemer

t)   »den ansvarlige dyrlæge«: den i artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/82/EF omhandlede dyrlæge.

Artikel 3

Almindelige principper og krav vedrørende identifikation af dyr af hestefamilien

1.   Dyr af hestefamilien, som lever i et af de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004, skal identificeres i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.   Hvis brugeren ikke er ejeren eller en af ejerne af det pågældende dyr af hestefamilien, skal han handle i overensstemmelse med denne forordning på vegne af og efter aftale med ejeren.

3.   Medlemsstaterne og de i artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra b), udstedende organer kan foreskrive, at ansøgningen til et udstedende organ om udstedelse af et identifikationsdokument, jf. artikel 11, eller om ændring af identifikationsoplysninger i et eksisterende identifikationsdokument, jf. artikel 27, skal indgives af ejeren.

4.   Medlemsstaterne sikrer, hvis det er hensigtsmæssigt ved offentlig kontrol i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004, at brugere af dyr af hestefamilien og udstedende organer opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

Artikel 4

EU-systemet til identifikation af dyr af hestefamilien

1.   Ved anvendelsen af denne forordning omfatter EU-systemet til identifikation af dyr af hestefamilien følgende:

a)

ét enkelt identifikationsdokument, som er gyldigt i hele dyrets levetid, som det udstedende organ, der har udstedt dokumentet, forbliver ejer af, medmindre andet er fastsat af det udstedende organ eller i denne forordning, og som indeholder:

i)

en beskrivelse i ord af det pågældende dyr af hestefamilien og dets mærker

ii)

et udfyldt oversigtsdiagram med en grafisk fremstilling af de mærker, der er noteret i den skriftlige beskrivelse

iii)

et felt til godkendte påtegninger om ændringer i identifikationsoplysningerne

b)

en identitetskontrolmetode, som:

i)

sikrer en entydig forbindelse mellem identifikationsdokumentet og det dyr af hestefamilien, som dokumentet er udstedt for

ii)

viser, at det pågældende dyr af hestefamilien allerede har gennemgået en identifikationsproces

c)

en database, som, jf. artikel 38, bruges til registrering af identifikationsoplysningerne for det dyr af hestefamilien, som identifikationsdokumentet er udstedt for, og for brugeren, der har indgivet ansøgningen om identifikationsdokumentet, samt til tildeling af det unikke individnummer til dyret

d)

en central database oprettet i henhold til artikel 39.

2.   Et dyr af hestefamilien anses kun for at være identificeret i henhold til denne forordning, hvis det:

a)

ledsages af et identifikationsdokument udstedt i henhold til en af følgende bestemmelser:

i)

artikel 9 for dyr af hestefamilien, der er født i Unionen, eller

ii)

artikel 14 for dyr af hestefamilien, der er importeret til Unionen, eller

iii)

artikel 29 eller 30, hvis dyret ledsages af et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet, eller

iv)

artikel 32, hvis dyret ledsages af et erstatningsidentifikationsdokument, eller

b)

er identificeret i henhold til:

i)

artikel 24, for så vidt angår undtagelser for flytning eller transport af dyr af hestefamilien, der ledsages af et midlertidigt dokument, eller

ii)

artikel 26, stk. 2, for så vidt angår undtagelser for visse flytninger og transport af slagtedyr af hestefamilien i visse tilfælde.

KAPITEL II

IDENTIFIKATION AF DYR AF HESTEFAMILIEN FØDT I UNIONEN

Artikel 5

Udstedende organer for dyr af hestefamilien født i Unionen

1.   Det i artikel 7 omhandlede identifikationsdokument udstedes af et af følgende udstedende organer:

a)

for registrerede dyr af hestefamilien som omhandlet i denne forordnings artikel 2, litra e), nr. i), af en organisation eller forening, der er officielt godkendt eller anerkendt i henhold til artikel 2, stk. 1, i beslutning 92/353/EØF, eller af en officiel tjeneste i en medlemsstat, som fører den stambog, hvori dyret af hestefamilien er indført eller er registreret og kan indføres i henhold til beslutning 96/78/EF

b)

for registrerede heste som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. ii), af en national afdeling af en international organisation eller forening, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste, under tilsyn af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den har hovedsæde

c)

for avls- og brugsdyr af hestefamilien som omhandlet i artikel 2, litra g), af:

i)

den kompetente myndighed for den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på på tidspunktet for dets identifikation, eller

ii)

et udstedende organ, som er udpeget af og arbejder under tilsyn af den i litra i) omhandlede kompetente myndighed, og som har fået delegeret denne opgave.

2.   Den kompetente myndighed må kun udpege udstedende organer som omhandlet i stk. 1, litra c), nr. ii), der opfylder følgende betingelser:

a)

Der skal foreligge en nøjagtig beskrivelse af de opgaver og ansvarsområder, som det udstedende organ skal varetage, og af de betingelser, hvorunder det kan varetage dem.

b)

Der skal være dokumentation for, at det udstedende organ:

i)

har de(n) fornødne sagkundskab, hjælpemidler og infrastruktur til at kunne varetage de opgaver, det har fået delegeret

ii)

har et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaring

iii)

er upartisk og uden interessekonflikter for så vidt angår varetagelsen af de opgaver, det har fået delegeret

iv)

ligger inde med et standardidentifikationsdokument, der opfylder kravene i denne forordning.

c)

Det udstedende organ skal arbejde tæt sammen med den kompetente myndighed om at forebygge og om nødvendigt afhjælpe eventuelle tilfælde af manglende overholdelse af kravene i denne forordning.

d)

Der er sikret en effektiv og konkret koordinering mellem den kompetente myndighed og det udpegede udstedende organ.

3.   Har den kompetente myndighed rimelig grund til at konkludere, at et udstedende organ handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, undersøger den de pågældende tilfælde af manglende overholdelse. Identifikationsdokumenter må ikke udstedes af det udstedende organ, indtil undersøgelsen er afsluttet og eventuelle tilfælde af manglende overholdelse er udelukket eller afhjulpet.

4.   Hvis et udstedende organ som omhandlet i stk. 1, trods de foranstaltninger, der gennemføres i henhold til stk. 3, ikke opfylder kravene i denne forordning, inddrager den kompetente myndighed tilladelsen til at udstede identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien.

Efter inddragelsen af tilladelsen til at udstede identifikationsdokumenter sikrer den kompetente myndighed, at dyr af hestefamilien under dens ansvar fortsat er identificeret i overensstemmelse med denne forordning, og at de identifikationsdokumenter, der er returneret eller skal returneres i henhold til artikel 34, afleveres til og opbevares af den kompetente myndighed eller et udstedende organ, som af den kompetente myndighed har fået delegeret denne opgave.

Artikel 6

Oplysninger vedrørende udstedende organer

1.   Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører listen over udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og gør listen tilgængelig for de øvrige medlemsstater, de øvrige udstedende organer og offentligheden på et websted oprettet af den kompetente myndighed.

2.   Den i stk. 1 omhandlede liste skal:

a)

omfatte de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i artikel 35 samt artikel 37, stk. 4, artikel 38, stk. 3, og artikel 40, stk. 1

b)

være i overensstemmelse med standardskemaet i kapitel 2, afsnit I, litra f), i bilag II til beslutning 2009/712/EF og kravene i bilag III til samme beslutning

c)

være direkte tilgængelig via det internetlink, der sendes til Kommissionen i henhold til stk. 3, og være umiddelbart forståelig for ikke-indfødte sprogbrugere.

3.   Kommissionen opretter, med det formål at hjælpe medlemsstaterne med at gøre de i stk. 1 omhandlede ajourførte lister tilgængelige, et websted, som hver enkelt medlemsstat linker direkte til, så der er adgang til de krævede oplysninger på det i stk. 1 omhandlede websted.

Artikel 7

Form og indhold af identifikationsdokumenter, der udstedes for dyr af hestefamilien født i Unionen

1.   Dyr af hestefamilien, der fødes i Unionen, skal identificeres ved ét enkelt identifikationsdokument for dyr af hestefamilien, som udstedes for hele dyrets levetid i overensstemmelse med:

a)

standardidentifikationsdokumentet i bilag I, del 1

b)

de supplerende krav i samme bilags del 2.

2.   Udstedende organer skal sikre, at identifikationsdokumentet indeholder et tilstrækkeligt antal sider med felter til angivelse af de krævede oplysninger i følgende afsnit i standardidentifikationsdokumentet i bilag I, del 1:

a)

som minimum afsnit I-IX for registrerede dyr af hestefamilien

b)

som minimum afsnit I-IV for avls- og brugsdyr af hestefamilien.

3.   Udstedende organer skal sikre, at rækkefølgen og nummereringen af afsnittene i identifikationsdokumenterne i bilag I, del 1, forbliver uændret, og at identifikationsdokumentet indeholder et tilstrækkeligt antal sider til afsnittene, hvor der er plads til flere påtegninger.

4.   De udstedende organer er ansvarlige for en sikker forvaltning af uudfyldte og udfyldte identifikationsdokumenter på deres adresse.

Hvis et udstedende organs vedtægter, uden at det berører artikel 4, stk. 1, litra a), giver mulighed for det, skal det udstedende organ sørge for, at de i artikel 34, stk. 1, litra c), nr. ii), og artikel 35 omhandlede identifikationsdokumenter på effektiv vis gøres ugyldige, med henblik på at forhindre enhver form for svigagtig anvendelse af selve dokumentet og de oplysninger, det indeholder, inden dokumentet udleveres til ejeren til minde om dyret.

5.   Den kompetente myndighed kan sammen med den zootekniske myndighed indføre administrative procedurer med henblik på at sikre en harmoniseret udformning af de identifikationsdokumenter, der udstedes af udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, under deres tilsyn, forudsat at de almindelige krav i stk. 1, 2 og 3 er overholdt.

Artikel 8

Den kompetente myndigheds forpligtelser med hensyn til udstedelse af identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien født i Unionen

Den zootekniske myndighed og den kompetente sikrer, at de udstedende organer på deres område, som de hver især er ansvarlige for:

a)

udsteder identifikationsdokumenter, der opfylder kravene i artikel 7, stk. 1, 2 og 3

b)

har etableret de nødvendige systemer til, hvis det kræves af den kompetente myndighed, at kontrollere, hvorvidt et identifikationsdokument, der angiveligt er udstedt af dem:

i)

er unikt og ægte og rent faktisk er udstedt for det pågældende dyr

ii)

hvis der anvendes fortrykte uudfyldte identifikationsdokumenter, er forsynet med et løbenummer, der som minimum er trykt på de sider, der indeholder identifikationsdokumentets afsnit I, II og III.

Artikel 9

Udstedelse af identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien født i Unionen

1.   Udstedende organer må kun udstede identifikationsdokumenter, for hvilke det gælder, at:

a)

kravene i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, er opfyldt

b)

afsnit I er behørigt udfyldt med oplysninger, som er bekræftet af eller på vegne af det udstedende organ, der er angivet i afsnit I, del A, punkt 11

c)

afsnit IV er udfyldt, hvis dette er et krav i henhold til national lovgivning eller i henhold til regler og forskrifter fastsat af det udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b)

d)

afsnit V er udfyldt i overensstemmelse med stk. 2 i nærværende artikel.

2.   Det i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede udstedende organ identificerer registrerede dyr af hestefamilien som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. i), i overensstemmelse med reglerne i den i samme bestemmelse nævnte stambog og indsætter i identifikationsdokumentets afsnit V oplysningerne i oprindelsescertifikatet, jf. artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 90/427/EØF samt bilaget dertil.

3.   Identifikationsdokumentets afsnit V skal, i overensstemmelse med de principper, der er opstillet af den organisation eller forening, som har oprettet den oprindelige stambog for den race, som det pågældende registrerede dyr af hestefamilien tilhører, indeholde:

a)

fuldstændige oplysninger om stamtavle

b)

det afsnit i stambogen, der er omhandlet i artikel 2 eller 3 i beslutning 96/78/EF

c)

hvis stambogen indeholder flere klasser, den klasse i stambogens hovedafsnit, som det registrerede dyr af hestefamilien er indført i.

4.   Til registrering af en konkurrence- eller væddeløbshest som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. ii), skal det i artikel 5, stk. 1, litra b), omhandlede udstedende organ enten:

a)

i overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b), og de af det pågældende udstedende organ fastsatte regler udstede et identifikationsdokument, som overholder bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, eller

b)

anerkende og validere det identifikationsdokument, der er udstedt for den pågældende hest i overensstemmelse med stk. 1 i nærværende artikel, eller

c)

udstede et nyt identifikationsdokument i henhold til artikel 12, stk. 3, litra c).

Artikel 10

Dispensation vedrørende angivelse af visse oplysninger i identifikationsdokumentets afsnit I og IV

1.   Uanset artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), og artikel 9, stk. 1, litra b), kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at udstedende organer ikke indtegner oplysningerne i punkt 12-18 i identifikationsdokumentets oversigtsdiagram som fastlagt i bilag I, afsnit I, del B, i hånden, forudsat at følgende to betingelser er opfyldt:

a)

Der er implanteret en transponder i henhold til artikel 18, eller der er anvendt en tilsvarende, godkendt alternativ identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21.

b)

Det pågældende dyr af hestefamilien er afbildet med et tilstrækkelig detaljeret fotografi eller print.

2.   De i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), omhandlede udstedende organer kan:

a)

vælge ikke at benytte sig af den dispensation, der er givet i henhold til stk. 1 i nærværende artikel

b)

tilpasse identifikationsdokumenter udstedt i henhold til stk. 1 i nærværende artikel til kravene i artikel 9, stk. 1.

3.   Uanset artikel 9, stk. 1, litra c), kan oplysningerne om ejeren gives i form af et ejercertifikat eller registreringsbevis, som er registreret i den i henhold til artikel 38 oprettede database, og hvori følgende er angivet:

a)

dyret af hestefamiliens unikke individnummer

b)

identifikationsdokumentets nummer, hvis et sådant er påført, og koden for transponderen eller en godkendt alternativ identitetskontrolmetode, jf. artikel 21.

Ejercertifikatet eller registreringsbeviset, jf. første afsnit, returneres til det udstedende organ, hvis dyret dør eller sælges, forsvinder, stjæles, slagtes eller aflives.

Artikel 11

Ansøgninger om identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien født i Unionen

1.   Brugere skal indgive ansøgninger om identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien, der er født i Unionen, til det pågældende udstedende organ i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, og skal fremlægge alle oplysninger, der er nødvendige for at opfylde denne forordnings bestemmelser.

2.   Medlemsstaterne fastsætter frister for indgivelse af ansøgninger som omhandlet i stk. 1, som sikrer, at fristen for identifikation som omhandlet i artikel 12 og artikel 13, stk. 1, kan overholdes.

3.   Uanset stk. 1 i nærværende artikel og i overensstemmelse med artikel 1 i beslutning 96/78/EF kan brugeren indgive en ansøgning som omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel til det relevante udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), som har hovedsæde i en anden medlemsstat end den, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende.

Artikel 12

Frist for identifikation af dyr af hestefamilien født i Unionen

1.   Dyr af hestefamilien, der fødes i Unionen, skal identificeres ved et identifikationsdokument udstedt i overensstemmelse med artikel 9 senest 12 måneder efter dyrets fødsel, og under alle omstændigheder inden det forlader fødselsbedriften permanent, undtagen hvis flytningen sker i henhold til artikel 23, stk. 2, litra c), som føl i følge med moderen, som føllet er afhængigt af, eller i henhold til artikel 26, stk. 2.

2.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstat beslutte at begrænse den tilladte maksimumsperiode til identifikation af det pågældende dyr af hestefamilien til seks måneder eller til det kalenderår, hvor dyret er født.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan der til enhver tid udstedes et nyt identifikationsdokument i overensstemmelse med artikel 9:

a)

efter anmodning fra eller af den kompetente myndighed, hvis det eksisterende identifikationsdokument ikke opfylder kravene i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, eller hvis bestemte identifikationsoplysninger i afsnit I, II, III eller V ikke er indsat korrekt af det udstedende organ, eller

b)

hvis et avls- og brugsdyr af hestefamilien opgraderes til et registreret dyr af hestefamilien i henhold til regler fastsat af det i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede udstedende organ, og det eksisterende identifikationsdokument ikke kan tilpasses i overensstemmelse hermed, eller

c)

hvis en hest opgraderes til eller registreres som en registreret hest som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. ii), i henhold til regler fastsat af det i artikel 5, stk. 1, litra b), omhandlede udstedende organ, og det eksisterende identifikationsdokument ikke kan tilpasses i overensstemmelse hermed, eller

d)

hvis et identifikationsdokument er udstedt i henhold til artikel 10, stk. 1, og ikke kan tilpasses til kravene i artikel 9, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra b), eller

e)

i tilfælde som omhandlet i artikel 18, stk. 4 og 5, hvis det eksisterende identifikationsdokument ikke kan tilpasses i overensstemmelse hermed, eller

f)

hvis identifikationsdokumentet konfiskeres af den kompetente myndighed i forbindelse med en undersøgelse.

I tilfælde som beskrevet i første afsnit skal det eksisterende identifikationsdokument afleveres til det udstedende organ til ugyldiggørelse, og ugyldiggørelsen af det eksisterende identifikationsdokument og udstedelsen af det nye identifikationsdokument registreres i den i henhold til artikel 38 oprettede database.

Artikel 13

Dispensationer for identifikation af visse dyr af hestefamilien, der lever vildt eller delvis vildt

1.   Uanset artikel 12 kan den kompetente myndighed beslutte, at dyr af hestefamilien, der udgør bestemte populationer, som lever vildt eller delvis vildt i særlige områder, som afgrænset af den kompetente myndighed, kun skal identificeres ved et identifikationsdokument udstedt i overensstemmelse med artikel 9 eller artikel 17, stk. 4, når de:

a)

fjernes fra sådanne populationer, undtagen hvis de under officielt tilsyn overføres fra én defineret population til en anden, eller

b)

overgår til husdyrhold.

2.   Medlemsstater, der agter at gøre brug af den i stk. 1 omhandlede dispensationsmulighed, underretter under henvisning til denne artikel Kommissionen om de pågældende populationer og områder, som de har afgrænset i henhold til stk. 1, inden de gør brug af denne dispensationsmulighed.

KAPITEL III

IDENTIFIKATION AF DYR AF HESTEFAMILIEN, DER IMPORTERES TIL UNIONEN

Artikel 14

Identifikation af dyr af hestefamilien, der importeres til Unionen

Identifikationsdokumenter udstedt i tredjelande anses for at være gyldige i henhold til denne forordning, hvis de opfylder følgende betingelser:

a)

De er udstedt:

i)

hvis der er tale om registrerede dyr af hestefamilien, af et organ i et tredjeland, opført på den liste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/28/EF, som udsteder afstamningscertifikater, eller

ii)

hvis der er tale om en registreret hest, af en national afdeling af en international organisation eller forening, der administrerer konkurrence- eller væddeløbsheste og har hovedsæde i det tredjeland, som den internationale organisation eller forening som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), er beliggende i, eller

iii)

i alle andre tilfælde af den kompetente myndighed i det pågældende dyr af hestefamiliens oprindelsestredjeland.

b)

De opfylder alle krav i artikel 7, stk. 2.

Artikel 15

Ansøgninger om identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien, der importeres til Unionen

1.   Brugeren af et dyr af hestefamilien skal ansøge det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ, der er relevant i forhold til den pågældende kategori af dyr af hestefamilien, om udstedelse, jf. artikel 9, af et identifikationsdokument i henhold til artikel 7 eller om registrering af det eksisterende identifikationsdokument i den database, der er oprettet af det pågældende udstedende organ i henhold til denne forordnings artikel 38, senest 30 dage efter at toldproceduren som defineret i artikel 5, stk. 16, litra a), i forordning (EU) nr. 952/2013 er afsluttet, hvis:

a)

dyr af hestefamilien importeres til Unionen, eller

b)

den kompetente myndighed i overensstemmelse med en afgørelse vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 19, litra b), i direktiv 2009/156/EF har ændret statussen for en registreret hest fra midlertidig indførsel til endelig indførsel i overensstemmelse med samme direktivs artikel 19, litra c).

2.   Hvis det i stk. 1 omhandlede identifikationsdokument ikke opfylder kravene i artikel 7, stk. 2, skal det udstedende organ efter anmodning fra brugeren:

a)

udfylde identifikationsdokumentet, således at det opfylder kravene i artikel 7, stk. 2

b)

registrere oplysningerne til identifikation af det pågældende dyr af hestefamilien samt de supplerende oplysninger i den i henhold til artikel 38 oprettede database.

3.   Er det ikke muligt at ændre det i stk. 1 omhandlede eksisterende identifikationsdokument, så det opfylder kravene i artikel 7, stk. 2, anses dokumentet ikke for gyldigt identifikationsmiddel i henhold til denne forordning, og det pågældende dyr af hestefamilien identificeres ved udstedelse i overensstemmelse med artikel 9 af et nyt identifikationsdokument, som opfylder kravene i artikel 7, stk. 1, 2 og 3, baseret på det fremlagte identifikationsdokument, der som minimum skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilaget til direktiv 90/427/EØF.

KAPITEL IV

PÅKRÆVET KONTROL FORUD FOR UDSTEDELSE AF IDENTIFIKATIONSDOKUMENTER OG IDENTITETSKONTROLMETODER

Artikel 16

Kontrol af identifikationsdokumenter udstedt for dyr af hestefamilien

1.   Inden udstedelsen af et identifikationsdokument træffer det udstedende organ eller den person, der handler på det udstedende organs vegne, alle passende foranstaltninger til at:

a)

kontrollere, at et sådant identifikationsdokument ikke allerede er udstedt for det pågældende dyr af hestefamilien

b)

forhindre ulovlig udstedelse af flere identifikationsdokumenter for et enkelt dyr af hestefamilien.

2.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal omfatte:

a)

gennemgang af de tilgængelige relevante papirer og elektroniske optegnelser

b)

vurdering af dyret af hestefamiliens alder

c)

undersøgelse af dyret af hestefamilien, jf. artikel 17, for eventuelle tegn eller mærker, der giver formodning om, at dyret er blevet identificeret på et tidligere tidspunkt.

Artikel 17

Foranstaltninger til påvisning af tidligere identifikation af dyr af hestefamilien

1.   Foranstaltningerne til påvisning af eventuelle tegn eller mærker, der giver formodning om, at dyret er blevet identificeret på et tidligere tidspunkt, jf. artikel 16, skal som minimum omfatte forholdsregler, der gør det muligt at opdage følgende:

a)

enhver tidligere implanteret transponder, idet der anvendes en læseenhed, der er i overensstemmelse med ISO-standard 11785, og som mindst kan læse HDX- og FDX-B-transpondere, som minimum når læseren er i direkte kontakt med kroppens overflade på det sted, hvor en transponder normalt implanteres

b)

ethvert klinisk tegn på, at en tidligere implanteret transponder eller et i henhold til artikel 21 tidligere anbragt mærke er blevet fjernet ved et kirurgisk indgreb eller ændret

c)

ethvert tegn på, at der er anvendt en alternativ identitetskontrolmetode til det pågældende dyr af hestefamilien i henhold til artikel 21.

2.   Påvises det med de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, efter at brugeren har indgivet en ansøgning i henhold til artikel 11, stk. 1, at der allerede er implanteret en transponder eller anvendt en alternativ identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21, som giver formodning om, at dyret er blevet identificeret i overensstemmelse med artikel 9 på et tidligere tidspunkt, skal det udstedende organ:

a)

udstede et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet eller et erstatningsidentifikationsdokument i henhold til artikel 29 eller 32, afhængigt af hvilke oplysninger der foreligger

b)

på passende vis angive de pågældende oplysninger, dvs. transpondernummeret eller den alternative identitetskontrolmetode, i felterne i del A og oversigtsdiagrammet i del B i identifikationsdokumentets afsnit I.

3.   Bekræftes det, at en transponder eller en alternativ identitetskontrolmetode som omhandlet i stk. 1, litra b), er blevet fjernet fra et dyr af hestefamilien født i Unionen, uden at den relevante dokumentation foreligger, udsteder det udstedende organ et erstatningsdokument i henhold til artikel 32.

4.   Uanset stk. 2 kan den kompetente myndighed tillade, at der udstedes et identifikationsdokument i overensstemmelse med artikel 9 for dyr af hestefamilien, der lever vildt eller delvis vildt, jf. artikel 13, og er forsynet med en transponder, men som der i henhold til artikel 13 ikke er udstedt et identifikationsdokument for, hvis transponderkoden på implanteringstidspunktet blev registreret i databasen hos det udstedende organ, der er ansvarligt for den pågældende population af dyr af hestefamilien.

Artikel 18

Elektroniske identitetskontrolmetoder

1.   Det udstedende organ sikrer, at der implanteres en transponder i dyr af hestefamilien, første gang det pågældende dyr identificeres i henhold til artikel 12.

2.   Transponderen implanteres parenteralt under aseptiske forhold på dyrets hals midt mellem nakken og manken ved overgangen mellem muskel og spækkam.

Den kompetente myndighed kan dog tillade, at transponderen implanteres et andet sted i dyrets hals, forudsat at en sådan alternativ implantering ikke:

a)

er til potentiel skade for dyret af hestefamiliens velfærd

b)

øger risikoen for, at transponderen migrerer, i forhold til den i første afsnit beskrevne metode.

3.   Medlemsstaterne fastsætter, hvilke minimumskvalifikationer der kræves for at kunne foretage det i stk. 2 omhandlede indgreb, eller udpeger en person (i det følgende benævnt »den kvalificerede person«) eller en faggruppe, der skal varetage disse aktiviteter.

4.   Udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), kan foreskrive, at dyr af hestefamilien, der er identificeret efter en alternativ identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21, skal mærkes ved implantering af en transponder med henblik på indførelse eller registrering af dyr af hestefamilien i stambøger eller registrering af registrerede heste som konkurrenceheste.

5.   Udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og den kompetente myndighed kan foreskrive, at dyr af hestefamilien, der anses for at være identificeret i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og artikel 43, stk. 1, skal mærkes ved implantering af en transponder til identitetskontrolformål, i tilfælde hvor:

a)

tidligere implanterede og registrerede transpondere ikke længere fungerer

b)

det medfødte eller pådragede/påførte mærke, der er registreret som alternativ identitetskontrolmetode som omhandlet i artikel 21, ikke længere egner sig til formålet, eller

c)

den kompetente myndighed vurderer, at det er nødvendigt at sikre identitetskontrol.

Artikel 19

Foranstaltninger til at sikre, at den kode, der vises af en transponder, er unik

1.   Medlemsstaterne fastsætter, i overensstemmelse med de i artikel 2, litra n), nr. i), nævnte standarder, regler med henblik på at sikre, at de koder, der vises af de transpondere, der implanteres af udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, når de udsteder identifikationsdokumenter i overensstemmelse med artikel 9, er unikke.

2.   De regler, der fastsættes i henhold til stk. 1, anvendes, så de ikke giver anledning til problemer i forhold til det identifikationssystem, der er etableret af det udstedende organ i en anden medlemsstat, som foretog identifikationen af et registreret dyr af hestefamilien i henhold til denne forordning.

Artikel 20

Registrering af transponderkoden i identifikationsdokumentet

1.   Hvis en transponder er implanteret i henhold til artikel 18, angiver det udstedende organ følgende oplysninger i identifikationsdokumentet:

a)

i afsnit I, del A, punkt 5, som minimum de sidste 15 tegn i den kode, læseenheden viser ved aflæsning af transponderen efter implantering, samt, hvis det er relevant:

i)

en selvklæbende mærkat med en stregkode, forudsat at siden efterfølgende lamineres, eller

ii)

et print af denne stregkode, der som minimum indeholder de sidste 15 tegn i den kode, der er aflæst fra transponderen

b)

i punkt 12 eller 13 (afhængigt af hvilken side transponderen er implanteret i) i oversigtsdiagrammet i afsnit I, del B, angivelse af, hvor transponderen er implanteret i det pågældende dyr af hestefamilien og aflæst efter implanteringen

c)

i punkt 19 i oversigtsdiagrammet i del B underskrift fra enten dyrlægen eller den kvalificerede person, der har foretaget identifikationen af dyret ved at udfylde del A, punkt 3, og oversigtsdiagrammet i del B i afsnit I og aflæst den kode, der er vist af transponderen efter implantering heraf, eller fra den person, der gengiver disse oplysninger med henblik på udstedelse af identifikationsdokumentet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af det udstedende organ.

2.   Uanset stk. 1, litra a), angives navnet på producenten eller aflæsningssystemet i identifikationsdokumentets afsnit I, del A, punkt 5, hvis et dyr af hestefamilien er mærket med en tidligere implanteret transponder, som ikke opfylder ISO-standarderne i artikel 2, litra n), nr. i).

Artikel 21

Godkendelse af alternative identitetskontrolmetoder

1.   Uanset artikel 18, stk. 1, kan en medlemsstat give tilladelse til passende alternative metoder til identitetskontrol af dyr af hestefamilien født i Unionen, herunder mærker, som opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b), og sikrer, at identiteten af det pågældende dyr af hestefamilien som registreret i identifikationsdokumentet kan kontrolleres.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

de alternative metoder til identitetskontrol af dyr af hestefamilien ikke anvendes som eneste identitetskontrolmiddel for hovedparten af de dyr af hestefamilien, der identificeres på deres område i henhold til denne forordning

b)

synlige mærker, som avls- og brugsdyr af hestefamilien påføres, ikke kan forveksles med de mærker, der på deres område er reserveret til brug for udstedende organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), til registrerede dyr af hestefamilien

c)

enhver godkendt alternativ identitetskontrolmetode eller enhver kombination af disse metoder som minimum giver de samme garantier som en transponder implanteret i henhold til artikel 18

d)

oplysningerne om den alternative identitetskontrolmetode, der er anvendt til et individuelt dyr af hestefamilien, kan angives i et format, der kan digitaliseres og lagres, så der er mulighed for at søge i oplysningerne, i en database oprettet i henhold til artikel 38.

3.   Medlemsstater, der agter at gøre brug af den i stk. 1 omhandlede dispensationsmulighed, gør oplysninger om deres godkendte alternative identitetskontrolmetoder tilgængelige for Kommissionen, de øvrige medlemsstater og offentligheden på det i artikel 6, stk. 1, omhandlede websted.

Artikel 22

Forpligtelser for udstedende organer og brugere, der anvender alternative identitetskontrolmetoder

1.   Det udstedende organ sikrer, at der ikke udstedes et identifikationsdokument for et dyr af hestefamilien, medmindre:

a)

det er kontrolleret, at den godkendte alternative identifikationsmetode som omhandlet i artikel 21 er anvendt korrekt

b)

den anvendte identitetskontrolmetode angives i identifikationsdokumentets afsnit I, del A, punkt 6 eller 7, eller, hvis det er relevant, afsnit XI, og registreres i databasen, jf. artikel 38, stk. 1, litra f).

2.   Er der anvendt en alternativ identitetskontrolmetode, tilvejebringer brugeren redskaberne til at få adgang til disse identifikationsoplysninger eller afholder/accepterer eventuelle udgifter til/forsinkelser i forbindelse med kontrollen af dyret af hestefamiliens identitet.

KAPITEL V

FLYTNING OG TRANSPORT AF DYR AF HESTEFAMILIEN

Artikel 23

Flytning og transport af registrerede dyr af hestefamilien og avls- og brugsdyr af hestefamilien

1.   Identifikationsdokumenter udstedt for registrerede dyr af hestefamilien eller for avls- og brugsdyr af hestefamilien i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, artikel 14, artikel 29, artikel 30 eller artikel 32 skal til enhver tid ledsage de dyr af hestefamilien, de er udstedt for, herunder, hvis dette er et krav i henhold til national lovgivning, under transport af slagtekroppen af det pågældende dyr af hestefamilien til forarbejdning i en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller omhandlet i kapitel III, litra a), nr. iii), i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011.

2.   Uanset stk. 1 er det ikke et krav, at identifikationsdokumentet ledsager registrerede dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien, når disse:

a)

er opstaldet eller på græs, og identifikationsdokumentet kan fremvises umiddelbart af brugeren

b)

midlertidigt rides, drives, herunder forspændt køretøj, eller føres:

i)

i nærheden af bedriften i en medlemsstat, således at identifikationsdokumentet kan fremvises umiddelbart, eller

ii)

under flytning i forbindelse med græsningsskifte af dyr af hestefamilien til og fra registrerede sommergræsningsarealer, forudsat at identifikationsdokumenterne kan fremvises på afsendelsesbedriften

c)

ikke er fravænnet og ledsager moderen eller ammehoppen

d)

deltager i træning eller en prøve som led i en hestesportskonkurrence eller et hestesportsarrangement og i den forbindelse er nødt til midlertidigt at forlade det område, hvor træningen, konkurrencen eller arrangementet finder sted

e)

flyttes eller transporteres i en nødsituation, som vedrører de pågældende dyr af hestefamilien selv eller den bedrift, hvor de holdes.

Artikel 24

Dispensation for flytning eller transport af dyr af hestefamilien, der ledsages af et midlertidigt dokument

1.   Det udstedende organ udsteder efter ansøgning fra brugeren eller efter anmodning fra den kompetente myndighed et midlertidigt dokument, der som minimum indeholder de oplysninger, der er foreskrevet i bilag III, og som giver mulighed for, at det pågældende dyr af hestefamilien flyttes eller transporteres inden for samme medlemsstat i en periode, der ikke må overstige 45 dage, mens identifikationsdokumentet afleveres til det udstedende organ eller den kompetente myndighed med henblik på opdatering af identifikationsoplysningerne.

2.   Dyr af hestefamilien, der ledsages af et midlertidigt dokument som omhandlet i stk. 1, må ikke flyttes til et slagteri til slagtning til konsum.

3.   Uanset stk. 1 skal et dyr af hestefamilien, som i løbet af den i samme stykke omhandlede periode på 45 dage skal transporteres til en anden medlemsstat eller gennem en anden medlemsstat til et tredjeland, uanset dyrets registreringsstatus, ud over det i stk. 1 omhandlede midlertidige dokument også ledsages af et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2009/156/EF.

Artikel 25

Dispensation for flytninger med et smartkort

1.   Uanset artikel 23, stk. 1, kan den kompetente myndighed give tilladelse til flytning eller transport inden for samme medlemsstat af registrerede dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien, der ikke ledsages af deres identifikationsdokument, hvis de ledsages af et smartkort, der er udstedt af det samme udstedende organ, som udstedte deres identifikationsdokument, og indeholder de i bilag II angivne oplysninger.

2.   Medlemsstater, der gør brug af dispensationsmuligheden i stk. 1, kan give hinanden dispensationer for flytning eller transport af registrerede dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien på deres egne områder.

De meddeler Kommissionen, at de agter at give sådanne dispensationer.

Artikel 26

Flytning og transport af slagtedyr af hestefamilien

1.   Følgende skal ledsage slagtedyr af hestefamilien, der flyttes eller transporteres til slagteriet:

a)

det i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, eller artikel 14 udstedte identifikationsdokument eller

b)

duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet udstedt i henhold til artikel 29 eller 30, som var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 31.

2.   Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til, at slagtedyr af hestefamilien, for hvilke der ikke er udstedt et identifikationsdokument i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, transporteres direkte fra fødselsbedriften til slagteriet i samme medlemsstat, forudsat at:

a)

slagtedyrene af hestefamilien er under 12 måneder gamle og har synlige tandstjerner på de midlertidige laterale fortænder

b)

der er sikret ubrudt sporbarhed for transporten fra fødselsbedriften til slagteriet

c)

slagtedyrene af hestefamilien er individuelt mærket under transporten til slagteriet i henhold til artikel 18 eller 21

d)

sendingen i overensstemmelse med afsnit III i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 ledsages af oplysningerne om fødevarekæden, som skal omfatte angivelse af den individuelle mærkning som omhandlet i litra c) i dette stykke

e)

transponderen eller enhver anden fysisk identifikator, som dyret af hestefamilien måtte være forsynet med i henhold til artikel 21, beskyttes mod efterfølgende svigagtig anvendelse, først og fremmest ved indsamling, destruktion eller bortskaffelse på stedet.

3.   Artikel 34, stk. 1, litra b) og c), finder ikke anvendelse på flytning eller transport af slagtedyr af hestefamilien i henhold til stk. 2 i nærværende artikel.

KAPITEL VI

FORVALTNING, DUPLIKATUDSTEDELSE, ERSTATNING OG MIDLERTIDIG UGYLDIGGØRELSE AF IDENTIFIKATIONSDOKUMENTER

Artikel 27

Brugeres forpligtelser med hensyn til forvaltningen af identifikationsdokumenter, der skal sikre kontinuitet i identificeringen af dyret af hestefamilien i hele dets levetid

1.   Brugeren af et dyr af hestefamilien skal sikre, at følgende identifikationsoplysninger i identifikationsdokumentet til enhver tid er ajourført og korrekte:

a)

dyret af hestefamiliens status for så vidt angår dets egnethed til slagtning til konsum

b)

den læsbare transponderkode eller det mærke, der er anvendt som alternativ identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21

c)

statussen som enten et registreret dyr af hestefamilien eller et avls- og brugsdyr af hestefamilien

d)

oplysningerne om ejerskab, hvis dette er et krav i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor det pågældende dyr af hestefamilien holdes, eller regler fastsat af det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ.

2.   Uanset hvilket udstedende organ der har udstedt identifikationsdokumentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, artikel 14, artikel 29 eller artikel 32, skal brugeren af et dyr af hestefamilien sikre, at identifikationsdokumentet indgives til det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ, der er relevant i forhold til den pågældende kategori af dyr af hestefamilien i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, således at de i artikel 38, stk. 1, omhandlede identifikationsoplysninger fremlægges, senest 30 dage efter at:

a)

et udstedende organ uden for den medlemsstat, hvor bedriften er beliggende, har udstedt identifikationsdokumentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1

b)

det pågældende dyr af hestefamilien er indført i den medlemsstat, hvor bedriften er beliggende, fra en anden medlemsstat, med undtagelse af

i)

dyr af hestefamilien, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning og trækdyrsaktiviteter i højst 90 dage

ii)

hingste, der opholder sig i medlemsstaten i bedækningssæsonen

iii)

hopper, der opholder sig i medlemsstaten med henblik på bedækning i højst 90 dage

iv)

dyr af hestefamilien, der befinder sig i veterinærfaciliteter af medicinske årsager

v)

dyr af hestefamilien, der skal slagtes, senest 10 dage efter at de er indført.

3.   Når som helst der er behov for at opdatere de i artikel 38, stk. 1, omhandlede identifikationsoplysninger i identifikationsdokumentet, skal brugeren indgive identifikationsdokumentet senest 30 dage efter den begivenhed, der påvirkede identifikationsoplysningerne:

a)

for så vidt angår registrerede dyr af hestefamilien som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. i), til det i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede udstedende organ, som

i)

enten har udstedt identifikationsdokumentet for det pågældende registrerede dyr af hestefamilien eller

ii)

er godkendt i henhold til beslutning 92/353/EØF i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, og har oprettet en stambog, hvori dyret af hestefamilien kan indføres eller registreres i henhold til beslutning 96/78/EF, eller

b)

for så vidt angår registrerede heste som omhandlet i artikel 2, litra e), nr. ii), til det i artikel 5, stk. 1, litra b), omhandlede udstedende organ i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af det udstedende organ, som udstedte identifikationsdokumentet for den pågældende registrerede hest, eller

c)

til den kompetente myndighed eller et hvilket som helst udstedende organ udpeget i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende.

Artikel 28

Udstedende organers forpligtelser med hensyn til forvaltningen af identifikationsdokumenter, der skal sikre kontinuitet i identificeringen af dyret af hestefamilien i hele dets levetid

Det i artikel 27, stk. 3, omhandlede udstedende organ skal:

a)

foretage de nødvendige opdateringer af identifikationsoplysningerne i identifikationsdokumentet

b)

i identifikationsdokumentets afsnit I, del C, indsætte de krævede oplysninger om det udstedende organ, der som minimum skal bestå af det UELN-kompatible nummer i databasen, såfremt det udstedende organ ikke i første omgang udstedte identifikationsdokumentet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1

c)

udfylde felterne i identifikationsdokumentets afsnit IV, hvis national lovgivning eller regler fastsat af det udstedende organ foreskriver ejerskifte

d)

indlæse eller supplere de i det indgivne identifikationsdokument registrerede identifikationsoplysninger i den database, som det udstedende organ har oprettet i henhold til artikel 38

e)

fremsende oplysningerne til den centrale database, jf. artikel 39.

Artikel 29

Udstedelse af duplikateksemplarer af identifikationsdokumenter

1.   Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ udsteder et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet, såfremt:

a)

det originale identifikationsdokument bortkommer, og det er muligt at fastslå dyrets identitet, først og fremmest ved hjælp af den kode, der er aflæst fra transponderen, eller efter den alternative identitetskontrolmetode, jf. artikel 21, eller

b)

dyret ikke er blevet identificeret inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 12, artikel 14 eller artikel 43, stk. 2, forudsat at bedækningscertifikatet foreligger og den biologiske moder eller, hvis der er tale om embryooverførsel, rugehoppen er identificeret i henhold til denne forordning, eller

c)

den kompetente myndighed har dokumentation for, at visse identifikationsoplysninger i det eksisterende identifikationsdokument ikke stemmer overens med det pågældende dyr af hestefamilien, og artikel 12, stk. 3, litra a), ikke kan bringes i anvendelse.

2.   I tilfælde som beskrevet i stk. 1 skal det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ efter ansøgning fra brugeren eller efter anmodning fra den kompetente myndighed:

a)

om nødvendigt forsyne dyret med en transponder i henhold til artikel 18 eller anvende en godkendt identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21

b)

udstede et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet, der er tydeligt mærket som sådant (»duplikateksemplar af identifikationsdokument«) og forsynet med en reference til det unikke individnummer, der er registreret i databasen hos det udstedende organ, som:

i)

foretog den første identifikation af dyret og udstedte det bortkomne originale identifikationsdokument eller

ii)

udsteder duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet for et dyr som omhandlet i stk. 1, litra b)

c)

i afsnit II, del II, i duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet klassificerer det pågældende dyr af hestefamilien som ikke bestemt til slagtning til konsum.

3.   Nærmere oplysninger om det i henhold til stk. 2 udstedte duplikateksemplar af identifikationsdokumentet indlæses med angivelse af det unikke individnummer i den i artikel 38 omhandlede database og fremsendes til den centrale database, jf. artikel 39.

4.   Er det bortkomne identifikationsdokument udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, af et udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, der ikke længere eksisterer, udstedes duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet i henhold til stk. 2 i nærværende artikel af et udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende.

Artikel 30

Udstedelse af identifikationsdokumenter for dyr af hestefamilien, der importeres til Unionen

Uanset artikel 29, stk. 2, kan der, hvis det bortkomne originale identifikationsdokument er udstedt af et udstedende organ som omhandlet i artikel 14, litra a), i et tredjeland, udstedes et nyt identifikationsdokument af det pågældende udstedende organ i tredjelandet, forudsat at det nye identifikationsdokument:

a)

af det i artikel 14, litra a), omhandlede udstedende organ sendes til det i artikel 29, stk. 2, omhandlede udstedende organ, hvis det mærkes som duplikateksemplar af identifikationsdokumentet, dyret klassificeres i henhold til artikel 29, stk. 2, litra c), og oplysningerne indlæses i databasen i henhold til artikel 29, stk. 3

b)

af det udstedende organ eller den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, fremsendes til brugeren eller, hvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor det pågældende dyr af hestefamilien befinder sig, udtrykkeligt foreskriver det, til ejeren.

Artikel 31

Suspendering af status som slagtedyr af hestefamilien til konsum

1.   Uanset artikel 29, stk. 2, litra c), og artikel 30 kan den kompetente myndighed, undtagen i tilfælde som beskrevet i artikel 43, stk. 2, beslutte at suspendere et dyr af hestefamiliens status som bestemt til slagtning til konsum for en seksmåneders periode, hvis:

a)

brugeren senest 30 dage efter den anmeldte dato for identifikationsdokumentets bortkomst på tilfredsstillende vis kan dokumentere, at det pågældende dyr af hestefamiliens status som bestemt til slagtning til konsum ikke er bragt i fare med medicinsk behandling

b)

ansøgningen om identifikation er indgivet i dyrets første leveår i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, andet led, i beslutning 96/78/EF, men efter udløbet af den i artikel 12, stk. 2, i denne forordning omhandlede tilladte maksimumsperiode.

2.   I det i stk. 1 beskrevne tilfælde angiver den kompetente myndighed i første kolonne i afsnit II, del III, i duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet datoen for starten på den seksmåneders suspenderingsperiode og udfylder tredje kolonne sammesteds.

Artikel 32

Udstedelse af erstatningsidentifikationsdokumenter

1.   Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organ udsteder et erstatningsidentifikationsdokument, såfremt:

a)

det originale identifikationsdokument bortkommer, og:

i)

dyrets identitet ikke kan fastslås

ii)

der ikke er nogen tegn på eller beviser for, at et udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, allerede har udstedt et identifikationsdokument for det pågældende dyr

b)

dyret ikke er blevet identificeret inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 12, stk. 1 eller 2, artikel 14 eller artikel 43, stk. 2.

2.   I tilfælde som beskrevet i stk. 1 skal et udstedende organ som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c), der er ansvarligt for det område, hvor den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, efter ansøgning fra brugeren eller efter anmodning fra den kompetente myndighed:

a)

implantere en transponder i dyret i henhold til artikel 18 eller anvende en alternativ identitetskontrolmetode i henhold til artikel 21

b)

udstede et erstatningsidentifikationsdokument, der er tydeligt mærket som sådant (»erstatningsidentifikationsdokument«) og forsynet med en reference til et nyligt tildelt unikt individnummer, som svarer til det, der er registreret i databasen på tidspunktet for udstedelse af erstatningsidentifikationsdokumentet

c)

i afsnit II, del II, i erstatningsidentifikationsdokumentet klassificere det pågældende dyr af hestefamilien som ikke bestemt til slagtning til konsum.

3.   Nærmere oplysninger om det i henhold til stk. 2 udstedte erstatningsidentifikationsdokument indlæses med angivelse af det unikke individnummer i den i artikel 38 omhandlede database og fremsendes til den centrale database, jf. artikel 39.

Artikel 33

Midlertidig ophævelse af identifikationsdokumentets gyldighed til flytning

Embedsdyrlægen ophæver identifikationsdokumentets gyldighed til flytning med en påtegning herom i dokumentets afsnit III, hvis et dyr af hestefamilien holdes på eller kommer fra en bedrift, som:

a)

er omfattet af et forbud som omhandlet i artikel 4, stk. 5, i direktiv 2009/156/EF eller

b)

er beliggende i en medlemsstat, som ikke er en medlemsstat, der er fri for afrikansk hestepest, eller i en del af en medlemsstats område, som i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2009/156/EF betragtes som angrebet af afrikansk hestepest.

KAPITEL VII

DØDSFALD BLANDT DYR AF HESTEFAMILIEN/DYR AF HESTEFAMILIEN BESTEMT TIL SLAGTNING TIL KONSUM OG REGISTRERING AF MEDICINSK BEHANDLING

Artikel 34

Embedsdyrlægens og den kompetente myndigheds forpligtelser, i forbindelse med at et dyr af hestefamilien slagtes eller dør

1.   Når et dyr af hestefamilien slagtes eller dør, træffes følgende foranstaltninger:

a)

Transponderen beskyttes mod efterfølgende svigagtig anvendelse, først og fremmest ved indsamling, destruktion eller bortskaffelse på stedet.

b)

Identifikationsdokumentet ugyldiggøres, som minimum ved at det stemples »ugyldigt« på alle sider, eller ved at samtlige sider gennemhulles, idet hullet skal have en passende diameter, der ikke er mindre end den, der fås med en standardhullemaskine

c)

Under henvisning til det pågældende dyr af hestefamiliens unikke individnummer:

i)

destrueres identifikationsdokumentet under officielt tilsyn på det slagteri, hvor dyret blev slagtet, idet der sendes en erklæring til det udstedende organ, enten direkte eller via det i artikel 36, stk. 2, omhandlede kontaktpunkt, med angivelse af datoen for slagtning af dyret på et slagteri og datoen for destruktion af identifikationsdokumentet, eller også

ii)

returneres det ugyldiggjorte identifikationsdokument til det udstedende organ, der er angivet i identifikationsdokumentets afsnit I, del A, punkt 11, eller i del C i samme afsnit, opdateret i overensstemmelse med artikel 28, litra b), enten direkte eller via det i artikel 36, stk. 2, omhandlede kontaktpunkt, sammen med oplysninger om datoen for slagtning eller aflivning af dyret som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.

2.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger gennemføres af eller under tilsyn af:

a)

embedsdyrlægen;

i)

i tilfælde af slagtning eller aflivning som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, jf. artikel 4, stk. 4, litra a), andet afsnit, i direktiv 2009/156/EF, eller

ii)

efter slagtning, jf. artikel 7, stk. 3, i direktiv 2009/156/EF, eller

b)

den kompetente myndighed som defineret i artikel 3, nr. 10), i forordning (EF) nr. 1069/2009 i tilfælde af bortskaffelse eller forarbejdning af en slagtekrop, som ledsagedes af identifikationsdokumentet i overensstemmelse med national lovgivning, jf. nærværende forordnings artikel 23, stk. 1, i:

i)

en virksomhed, der er godkendt i henhold til artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller

ii)

et lavkapacitetsforbrændingsanlæg som omhandlet i kapitel III, litra a), nr. iii), i bilag III til forordning (EU) nr. 142/2011.

3.   Er det ikke muligt at opfylde kravet i stk. 1, litra a), om fjernelse af transponderen fra kroppen af et dyr af hestefamilien slagtet til konsum, erklærer embedsdyrlægen kødet eller den del af kødet, der indeholder transponderen, uegnet til konsum i henhold til afsnit II, kapitel V, punkt 1, litra n), i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 35

Brugerens og det udstedende organs forpligtelser, i forbindelse med at et dyr af hestefamilien dør eller forsvinder

1.   I alle tilfælde, hvor et dyr af hestefamilien dør eller forsvinder, herunder ved tyveri, på anden måde end som omhandlet i artikel 34, returnerer brugeren identifikationsdokumentet til det relevante udstedende organ, som angivet i afsnit I, del A, eller som opdateret, jf. artikel 28, litra b), i identifikationsdokumentets afsnit I, del C, senest 30 dage efter dyrets død eller forsvinden.

2.   Det udstedende organ, der modtager oplysninger om et dyr af hestefamiliens død eller forsvinden i overensstemmelse med artikel 34 eller stk. 1 i nærværende artikel, træffer de i artikel 28, litra d) og e), omhandlede foranstaltninger.

Artikel 36

Medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til at sikre udveksling af informationer efter et dyr af hestefamiliens død

1.   Medlemsstaterne indfører procedurer for returnering af de ugyldiggjorte identifikationsdokumenter til det udstedende organ, jf. artikel 34, stk. 1, litra c), nr. ii).

2.   Medlemsstaterne kan oprette et kontaktpunkt, som tager imod erklæringer som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra c), nr. i), eller identifikationsdokumenter som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra c), nr. ii), og videresender dem til de respektive udstedende organer på deres område.

Kontaktpunktet kan være et forbindelsesorgan som omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 882/2004.

3.   I givet fald, jf. stk. 2, skal nærmere oplysninger om kontaktpunktet, som kan indlæses i den i artikel 39 omhandlede centrale database, gøres tilgængelige for de øvrige medlemsstater og offentligheden på det i artikel 6, stk. 1, omhandlede websted.

Artikel 37

Dyr af hestefamilien bestemt til slagtning til konsum og registrering af medicinsk behandling

1.   Et dyr af hestefamilien anses for at være bestemt til slagtning til konsum, medmindre det i overensstemmelse med denne forordning i identifikationsdokumentets afsnit II, del II, uigenkaldeligt erklæres for ikke bestemt til dette formål, idet denne erklæring skal være:

a)

underskrevet af ejeren på dennes eget initiativ og attesteret af det udstedende organ, eller

b)

underskrevet af brugeren og den ansvarlige dyrlæge, som handler i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i direktiv 2001/82/EF, eller

c)

forsynet med det udstedende organs påtegning i forbindelse med udstedelsen af et duplikateksemplar af identifikationsdokumentet i henhold til artikel 29 eller 30 eller et erstatningsidentifikationsdokument i henhold til artikel 32.

2.   Inden enhver behandling, der foretages i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2001/82/EF, eller enhver behandling med et lægemiddel, der er godkendt i henhold til samme direktivs artikel 6, stk. 3, fastslår den ansvarlige dyrlæge som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/82/EF det pågældende dyr af hestefamiliens status som enten:

a)

bestemt til slagtning til konsum, hvilket er standardproceduren, eller

b)

ikke bestemt til slagtning til konsum, jf. identifikationsdokumentets afsnit II, del II.

3.   Er behandling som omhandlet i denne artikels stk. 2 ikke tilladt for et dyr af hestefamilien bestemt til slagtning til konsum, påser den ansvarlige dyrlæge som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/82/EF, at det pågældende dyr af hestefamilien inden behandlingen i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelsen i artikel 10, stk. 2, i direktiv 2001/82/EF uigenkaldeligt erklæres for ikke bestemt til slagtning til konsum, ved at:

a)

udfylde og underskrive identifikationsdokumentets afsnit II, del II, og

b)

ugyldiggøre identifikationsdokumentets afsnit II, del III, i overensstemmelse med instrukserne i afsnit II, del III.

4.   Når de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger er truffet, skal brugeren af det pågældende dyr af hestefamilien senest 14 dage efter underskrivelsen af identifikationsdokumentets afsnit II, del II, indgive identifikationsdokumentet til et udstedende organ i den medlemsstat, hvor den bedrift, som dyret af hestefamilien holdes på, er beliggende, eller fremlægge oplysningerne online, for så vidt der er etableret en sådan adgang til databasen.

5.   Uanset stk. 4 kan en medlemsstat træffe foranstaltninger til at sikre, at den ansvarlige dyrlæge meddeler de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 3, senest 14 dage efter underskrivelsen af identifikationsdokumentets afsnit II, del II:

a)

enten direkte til det i stk. 4 omhandlede udstedende organ og fremlægger de oplysninger, som det udstedende organ har brug for for at kunne opdatere den i henhold til artikel 39 oprettede database, eller

b)

direkte til den i henhold til artikel 39 oprettede centrale database, hvor det sikres, at oplysningerne indlæses i den i henhold til artikel 38 oprettede database af det i stk. 4 omhandlede udstedende organ.

6.   Skal et dyr af hestefamilien behandles under de i artikel 10, stk. 3, i direktiv 2001/82/EF omhandlede betingelser, angiver den ansvarlige dyrlæge i identifikationsdokumentets afsnit II, del III, de nødvendige oplysninger om lægemidlet, der indeholder stoffer, som er uundværlige til eller indebærer ekstra kliniske fordele for behandling af dyr af hestefamilien, jf. listen i forordning (EF) nr. 1950/2006.

Den ansvarlige dyrlæge angiver datoen for seneste indgivelse af det pågældende lægemiddel som ordineret og meddeler i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i direktiv 2001/82/EF brugeren datoen for udløbet af den i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i samme direktiv fastsatte tilbageholdelsestid.

KAPITEL VIII

OPTEGNELSER OG SANKTIONER

Artikel 38

Database

1.   I forbindelse med udstedelsen af identifikationsdokumentet eller registreringen af tidligere udstedte identifikationsdokumenter registrerer det udstedende organ som minimum følgende oplysninger vedrørende det pågældende dyr af hestefamilien i sin database:

a)

det unikke individnummer

b)

art

c)

køn

d)

farve

e)

fødselsdato (dd/mm/åååå) som oplyst af brugeren omhandlet i litra i)

f)

hvis det er relevant, som minimum de sidste 15 tegn i den kode, der er aflæst fra transponderen, eller den kode, der er aflæst med en anordning til radiofrekvensidentifikation, der ikke opfylder ISO-standard 11784, sammen med oplysninger om det påkrævede aflæsningssystem, eller den alternative identitetskontrolmetode anvendt i henhold til artikel 21

g)

fødeland som oplyst af brugeren omhandlet i litra i)

h)

dato for udstedelse og enhver ændring af identifikationsdokumentet

i)

navn og adresse på den bruger, der har indgivet ansøgningen, jf. artikel 11, stk. 1, artikel 15, stk. 1, artikel 29, stk. 2, eller artikel 32, stk. 2, eller i givet fald har indgivet identifikationsdokumentet som omhandlet i artikel 27, stk. 3

j)

statussen som enten registreret dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien

k)

dyrets navn (fødselsnavn og, hvis det er relevant, handelsnavn) som oplyst af brugeren omhandlet i litra i)

l)

dyrets status som ikke bestemt til slagtning til konsum (hvis kendt)

m)

løbenummeret, hvis identifikationsdokumentet som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 3 er forsynet med et sådant løbenummer, samt alle oplysninger vedrørende nye identifikationsdokumenter, duplikateksemplarer af identifikationsdokumenter eller erstatningsidentifikationsdokumenter udstedt i henhold til artikel 12, stk. 3, artikel 29, artikel 30 eller artikel 32

n)

landet, hvori den bedrift, som det pågældende dyr af hestefamilien holdes på, er beliggende, som oplyst af brugeren, jf. litra i)

o)

den anmeldte dato for dyrets død eller forsvinden som oplyst af brugeren omhandlet i litra i) eller slagtedatoen.

2.   Det udstedende organ opbevarer de i stk. 1 omhandlede registrerede oplysninger i sin database i mindst 35 år eller i mindst to år efter datoen for meddelelsen om det pågældende dyr af hestefamiliens død, jf. artikel 34.

3.   Senest 15 dage efter registreringen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger videregiver det i samme stykke omhandlede udstedende organ de i samme stykke, litra a)-j) og litra l)-o), omhandlede oplysninger til den centrale database, der er oprettet i henhold til artikel 39 i den medlemsstat:

a)

hvor det udstedende organ er godkendt, anerkendt eller udpeget eller har hovedsæde, jf. artikel 5, stk. 1

b)

hvor det pågældende dyr af hestefamilien er født.

Artikel 39

Oprettelse af en central database

1.   Medlemsstaterne opretter en central database med henblik på anvendelsen af denne forordning.

2.   Uanset stk. 1 er oprettelse af en central database ikke et krav i medlemsstater, der har én database for registrerede dyr af hestefamilien og én database for avls- og brugsdyr af hestefamilien, forudsat at:

a)

begge databaser kan kommunikere effektivt med hinanden og kan samarbejde med centrale databaser, jf. artikel 40, om opdatering af identifikationsoplysningerne for dyr af hestefamilien, hvis status ændres til enten registrerede dyr af hestefamilien eller avls- og brugsdyr af hestefamilien

b)

den kompetente myndighed har direkte adgang til begge disse databaser.

3.   Medlemsstaterne gør navn, adresse og kontaktoplysninger på deres centrale databaser tilgængelige for de øvrige medlemsstater og offentligheden på det i artikel 6, stk. 1, omhandlede websted.

Artikel 40

Forvaltning af og samarbejde mellem de centrale databaser

1.   Hver medlemsstat sikrer, at de i artikel 5, stk. 1, omhandlede udstedende organer indlæser de i artikel 28, litra e), og artikel 38, stk. 1, omhandlede oplysninger vedrørende dyr af hestefamilien, der identificeres på medlemsstatens område, i den centrale database, eller at databaserne for de udstedende organer på medlemsstatens område netværksforbindes med den centrale database.

2.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med direktiv 89/608/EØF ved forvaltningen af deres centrale databaser og sikrer, at:

a)

den centrale database i overensstemmelse med denne forordnings artikel 28, under henvisning til det unikke individnummer, kommunikerer enhver ændring af de i artikel 38, stk. 1, omhandlede identifikationsoplysninger til den centrale database i den medlemsstat, hvor identifikationsdokumentet er udstedt

b)

de kompetente myndigheder i andre medlemsstater har gratis adgang til en vis minimumsmængde af oplysninger i den centrale database, således at de kan forhøre sig om, hvorvidt en transponderkode, et unikt individnummer eller et pasnummer er blevet registreret i databasen.

Artikel 41

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. januar 2016 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

KAPITEL IX

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 504/2008 ophæves med virkning fra den 1. januar 2016.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 43

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset artikel 4, stk. 2, anses følgende dyr af hestefamilien for at være identificeret i henhold til denne forordning:

a)

dyr af hestefamilien, der er født senest den 30. juni 2009, og som pr. denne dato var identificeret i henhold til beslutning 93/623/EØF eller 2000/68/EF, forudsat at de identifikationsdokumenter, der er udstedt for de pågældende dyr af hestefamilien:

i)

var registreret i henhold til artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 504/2008 pr. 31. december 2009 og

ii)

indeholder et afsnit, der svarer til afsnit IX i modellen til identifikationsdokument i bilaget til beslutning 93/623/EF, og identifikationsdokumentets del III-A er udfyldt, hvor der er indsat oplysninger i dokumentets del III-B

b)

dyr af hestefamilien, der er født senest den 30. juni 2009, og som pr. denne dato ikke var identificeret i henhold til beslutning 93/623/EØF eller 2000/68/EF, forudsat at de var identificeret i henhold til forordning (EF) nr. 504/2008 pr. 31. december 2009

c)

dyr af hestefamilien, der var identificeret i henhold til forordning (EF) nr. 504/2008 pr. 31. december 2015.

2.   Dyr af hestefamilien, der er født i Unionen eller er importeret til Unionen fra et tredjeland efter den 30. juni 2009, og som ikke er identificeret i henhold til forordning (EF) nr. 504/2008 pr. 31. december 2015, identificeres i henhold til nærværende forordnings artikel 29 eller 32, afhængigt af hvilke oplysninger om deres identitet der er til rådighed, og klassificeres i afsnit II, del II, i duplikateksemplaret af identifikationsdokumentet som ikke bestemt til slagtning til konsum.

3.   Uanset artikel 13, stk. 2, er det ikke påkrævet for medlemsstater, der har givet dispensation i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 504/2008 inden den 1. januar 2016 og har underrettet Kommissionen herom inden denne dato, at anmelde dem til Kommissionen endnu en gang.

4.   Medlemsstater, der ikke har oprettet en central database som omhandlet i artikel 39, opretter en central database i henhold til artikel 39 og sikrer, at den er operationel i overensstemmelse med artikel 40 senest den 30. juni 2016.

Artikel 44

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016. Artikel 39 anvendes dog fra den 1. juli 2016 i medlemsstater, der ikke har oprettet en operationel central database senest den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 55.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 3).

(4)  Kommissionens beslutning 2000/68/EF af 22. december 1999 om ændring af beslutning 93/623/EØF og om identifikation af hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 23 af 28.1.2000, s. 72).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(6)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(7)  Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (EFT L 68 af 15.3.1973, s. 1).

(10)  Kommissionens beslutning 96/78/EF af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (EFT L 19 af 25.1.1996, s. 39).

(11)  Kommissionens beslutning 92/353/EØF af 11. juni 1992 om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr (EFT L 192 af 11.7.1992, s. 63).

(12)  Rådets forordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (EFT L 384 af 31.12.1982, s. 1).

(13)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(14)  Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

(17)  Rådets direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 om forenkling af procedurerne for udarbejdelse af lister og offentliggørelse af oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område og om ændring af direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF (EUT L 219 af 14.8.2008, s. 40).

(18)  Kommissionens beslutning 2009/712/EF af 18. september 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/73/EF for så vidt angår internetbaserede informationssider med lister over virksomheder og laboratorier, som medlemsstaterne har godkendt i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning på veterinærområdet og det zootekniske område (EUT L 247 af 19.9.2009, s. 13).

(19)  Kommissionens beslutning 96/510/EF af 18. juli 1996 om de zootekniske afstamningscertifikater ved indførsel af avlsdyr og deres sæd, æg og embryoner (EFT L 210 af 20.8.1996, s. 53).

(20)  Kommissionens beslutning 93/623/EØF af 20. oktober 1993 om et identifikationsdokument (pas), der skal ledsage registrerede hovdyr (EFT L 298 af 3.12.1993, s. 45).

(21)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(22)  Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23).

(23)  http://www.cwbc.be/bibliotheque/File/livret_fei_en.pdf.

(24)  http://www.weatherbys.co.uk/sites/default/files/Identification%20of%20Horses%20Booklet.pdf.

(25)  Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(27)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(28)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(29)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(30)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).

(31)  Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3).

(32)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11).

(33)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).

(34)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).

(35)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/2006 af 13. december 2006 om fastlæggelse af en liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EUT L 367 af 22.12.2006, s. 33).

(36)  http://www.ueln.net.

(37)  Rådets direktiv 89/608/EØF af 21. november 1989 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af de veterinære og zootekniske bestemmelser (EFT L 351 af 2.12.1989, s. 34).

(38)  Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse (EUT L 158 af 10.6.2013, s. 74).


BILAG I

DEL 1

Det i artikel 7 omhandlede identifikationsdokument skal have følgende indhold:

DOCUMENT D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d'assister l'utilisateur et n'entravent pas l'application des règles établies par le règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission (*1).

I.

Le document d'identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l'organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l'État membre ou du pays dans lequel l'organisme émetteur a son siège.

II.

Le document d'identification doit contenir les renseignements suivants:

1.   Section I — Identification

L'équidé doit être identifié par l'organisme émetteur. Le numéro unique d'identification valable à vie doit permettre d'identifier clairement l'équidé ainsi que l'organisme émetteur du document d'identification et doit être compatible avec le système UELN (numéro universel d'identification des équidés). Dans le signalement figurant à la section I, partie A, notamment au point 3, l'utilisation d'abbréviations doit être évitée autant que possible. À la section I, partie A, point 5, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

À la section I, partie B, le signalement graphique doit être effectué à l'aide d'un stylo à bille à encre rouge pour les marques et d'un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou à l'aide de ces mêmes couleurs s'il est effectué par voie électronique, selon les lignes directrices fournies par la Fédération équestre internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La section I, partie C, doit servir à enregistrer toute modification des données d'identification.

2.   Section II — Administration de médicaments vétérinaires

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

3.   Section III — Validité des documents pour les mouvements d'équidés

Les suspensions ou rétablissements de la validité du document conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE doivent être consignés.

4.   Section IV — Propriétaire

Le nom du propriétaire ou celui de son agent ou représentant doit être mentionné si l'organisme émetteur le requiert.

5.   Section V — Certificat d'origine

Si l'équidé est inscrit ou enregistré et susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation d'élevage agréée ou reconnue, le document d'identification doit indiquer le pedigree de l'équidé ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle celui-ci est inscrit conformément aux règles de l'organisation d'élevage agréée ou reconnue délivrant le document d'identification.

6.   Section VI — Enregistrement des contrôles d'identité

À chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet de contrôles enregistrés par l'autorité compétente, au nom de l'organisme émetteur, ou par l'organisation gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

7.   Section VII — Enregistrement des vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations contre la grippe équine, y compris par administration de vaccins combinés, doivent être enregistrées à la section VII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

8.   Section VIII — Enregistrement des vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine

Toutes les vaccinations autres que les vaccinations contre la grippe équine doivent être enregistrées à la section VIII. Ces informations peuvent être fournies moyennant l'apposition d'un autocollant.

9.   Section IX — Examens de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.

III.

Le document d'identification peut contenir les renseignements suivants:

10.   Section X — Conditions sanitaires de base (obligatoire pour les équidés enregistrés)

Ces conditions ne s'appliquent qu'aux mouvements d'équidés enregistrés qui ont lieu sur le territoire d'un même État membre.

11.   Section XI — Châtaignes

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d'identification de la Fédération équestre internationale (FEI).

IV.

Sauf s'il est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir, le document d'identification doit être restitué à l'organisme émetteur en cas de mort, d'élimination, de perte ou de vol de l'animal, ou si celui-ci est abattu à des fins de lutte contre les maladies.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 (*2).

I.

The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the issuing body in French, English and one of the official language(s) of the Member State or country where the issuing body has its headquarters.

II.

The identification document must contain the following information:

1.   Section I — Identification

The equine animal shall be identified by the issuing body.The unique life number shall clearly identify the equine animal and the issuing body which issued the identification document and shall becompatible with the universal equine life number (UELN).

In the narrative in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or by use of these colours respectively if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the World Equestrian Federation (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2.   Section II — Administration of veterinary medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3.   Section III — Validity of document for movement of equidae

Invalidation or revalidation of the indentification document in accordance with the second subparagraph of Article 4(4)(a) of Directive 2009/156/EC must be indicated.

4.   Section IV — Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the issuing body.

5.   Section V — Certificate of orgin

In the case of equidae entered or registered and eligible for entry in a studbook maintained by an approved or recognised breeding organisation, the identification document shall contain the pedigree and the studbook class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the approved or recognised breeding organisation issuing the identification document.

6.   Section VI — Recording of identity checks

Whenever laws and regulations require to conduct checks on the identity of the equine animal, those checks should be recorded by the competent authority, on behalf of the issuing body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7.   Section VII — Record of vaccination against equine influenza

All equine influenza vaccinations, including by use of combined vaccines, must be recorded in Section VII. The information may take the form of a sticker.

8.   Section VIII — Record of vaccination against other diseases

All vaccinations other than those against equine influenza must be recorded in Section VIII. The information may take the form of a sticker.

9.   Section IX — Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases must be recorded.

III.

The identification document may contain the following information:

10.   Section X — Basic health conditions (mandatory for registered equidae)

These conditions shall apply only for movement of registered equidae on the territory of a Member State.

11.   Section XI — Chestnuts

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the World Equestrian Federation (FEI).

IV.

Except where it is destroyed under official supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the issuing body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

IDENTIFIKATIONSDOKUMENT FOR DYR AF HESTEFAMILIEN

Denne vejledning er ment som en hjælp til brugeren og indskrænker ikke reglerne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 (*3).

I.

Identifikationsdokumentet skal indeholde en komplet vejledning i, hvordan det anvendes, og oplysninger om det udstedende organ på fransk, engelsk og det/et af de officielle sprog i den medlemsstat/det land, hvor det udstedende organ har hovedsæde.

II.

Identifikationsdokumentet skal indeholde følgende oplysninger:

1.   Afsnit I — Identifikation

Dyret af hestefamilien skal identificeres af det udstedende organ. Det unikke individnummer skal på tydelig vis identificere dyret og det organ, der udstedte identifikationsdokumentet, og skal være kompatibelt med UELN-nummeret (Universal Equine Life Number).

Det skal så vidt muligt undgås at anvende forkortelser i de beskrivende oplysninger i afsnit I, del A, især i punkt 3. I afsnit I, del A, punkt 5, skal der være afsat plads til mindst 15 tegn i transponderkoden.

I oversigtsdiagrammets afsnit I, del B, angives mærker med rødt og hvirvler med sort, og de samme farver anvendes, hvis del B udfyldes elektronisk, under hensyntagen til de retningslinjer, der er udarbejdet af Det Internationale Rideforbund (FEI) eller Weatherbys.

Ændringer i identifikationsoplysninger angives i afsnit I, del C.

2.   Afsnit II — Behandling med veterinærlægemidler

Del I og II eller del III i dette afsnit udfyldes behørigt i overensstemmelse med vejledningen i dette afsnit.

3.   Afsnit III — Dokumentets gyldighed til flytning af dyr af hestefamilien

Ugyldiggørelse eller fornyet gyldiggørelse af identifikationsdokumentet, jf. artikel 4, stk. 4, litra a), andet afsnit, i direktiv 2009/156/EF, angives.

4.   Afsnit IV — Ejer

Navnet på ejeren eller dennes stedfortræder eller repræsentant skal anføres, såfremt dette er et krav fra det udstedende organ.

5.   Afsnit V — Oprindelsescertifikat

Hvis der er tale om dyr af hestefamilien, som er indført i eller er registreret og kan indføres i en stambog, der føres af en godkendt avlsorganisation, skal identifikationsdokumentet indeholde oplysninger om afstamning og den stambogsklasse, dyret er indskrevet i, jf. de regler, der er fastsat af den godkendte eller anerkendte avlsorganisation, som udsteder identifikationsdokumentet.

6.   Afsnit VI — Registrering af identitetskontrol

I alle tilfælde, hvor love og administrative bestemmelser indeholder krav om kontrol af dyret af hestefamiliens identitet, registreres denne kontrol af den kompetente myndighed på vegne af det udstedende organ eller af den organisation, der forvalter registrerede konkurrence- eller væddeløbsheste.

7.   Afsnit VII — Registrering af vaccination mod hesteinfluenza

Alle vaccinationer mod hesteinfluenza, også kombinerede vacciner, skal registreres i afsnit VII. Oplysningerne kan påføres i form af en selvklæbende mærkat.

8.   Afsnit VIII — Registrering af vaccination mod andre sygdomme

Alle andre vaccinationer end vaccinationer mod hesteinfluenza skal registreres i afsnit VIII. Oplysningerne kan påføres i form af en selvklæbende mærkat.

9.   Afsnit IX — Laboratorieundersøgelse af dyrs sundhedstilstand

Resultatet af enhver form for undersøgelse foretaget for at påvise eventuelle overførbare sygdomme skal registreres.

III.

Identifikationsdokumentet kan indeholde følgende oplysninger:

10.   Afsnit X — Sundhedsmæssige basiskrav (obligatorisk for registrerede dyr af hestefamilien)

Disse betingelser gælder kun for flytning af registrerede dyr af hestefamilien på en medlemsstats område.

11.   Afsnit XI — Kastanjer

Dette afsnit er påkrævet for at sikre overensstemmelse med Det Internationale Rideforbunds (FEI) standardidentifikationsdokument.

IV.

Identifikationsdokumentet skal, medmindre det destrueres under officielt tilsyn på slagteriet, returneres til det udstedende organ, når dyret er afgået ved døden, måtte destrueres, forsvandt eller blev stjålet eller blev slagtet som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.

AFSNIT I

Partie A — Données d'identification

Part A — Identification details

Del A — Identifikationsoplysninger

(1)(a)

Espèce/Species/Art:

(4)

Numéro unique d'identification valable à vie (15 chiffres)/Unique Life Number: (15 digits)/Unikt individnummer (15 tegn):

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(1)(b)

Sexe/Sex/Køn:

(2)(a)

Date de naissance/Date of birth/Fødselsdato:

(5)

Code du transpondeur (si disponible)/Transponder code (where available)/Transponderkode (hvis transponder er anvendt):

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si différent de ISO 11784)/Reading system (if not ISO 11784)/Aflæsningssystem (hvis ikke ISO 11784):

Code-barres (optionnel)/Bar-Code (optional)/Stregkode (ikke obligatorisk):

(2)(b)

Pays de naissance/Country of birth/Fødeland:

(3)

Signalement/Description/Beskrivelse:

(3)(a)

Robe/Colour/Farve:

(3)(b)

Tête/Head/Hoved:

(6)

Méthode alternative de vérification d'identité (si applicable)/Alternative method of identity verification (if applicable)/Alternativ identitetskontrolmetode (hvis en sådan er anvendt):

(3)(c)

Ant. G/Foreleg L/Venstre forben:

(3)(d)

Ant. D/Foreleg R/Højre forben:

(7)

Informations sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l'identité de l'animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional)/Oplysninger om enhver anden relevant metode, som giver garanti for, at dyrets identitet kan kontrolleres (blodgruppe/DNA-kode) (ikke obligatorisk):

(3)(e)

Post G/Hindleg L/Venstre bagben:

(3)(f)

Post D/Hindleg R/Højre bagben:

(8)

Nom et adresse du destinataire du document/Name and address of person to whom document is issued/Navn og adresse på den person, dokumentet er udstedt til:

(3)(g)

Corps/Body/Krop:

(3)(h)

Marques/Markings/Aftegninger:

(11)

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Den kvalificerede persons underskrift (navn med blokbogstaver):

Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/stamp of issuing body or competent authority/Det udstedende organs eller den kompetente myndigheds stempel:

(9)

Date/Date/Dato:

(10)

Lieu/Place/Sted:

Partie B — Signalement graphique

Part B — Outline Diagram

Del B — Oversigtsdiagram

Image 1

TRANSPONDER

(18) Postérieurs

Vue postérieure

Hind

Rear view

Bagparti set bagfra

(16) Encolure

Vue inférieure

Neck

Lower view

Halslængde set nedefra

(14) Ligne supérieure des yeux

Upper eye level Øvre øjenlinje

Droit

Right

Højre

Gauche

Left

Venstre

(17) Nez

Muzzle

Mule

Gauche

Left

Venstre

Droit

Right

Højre

(15) Antérieurs

Vue postérieure

Fore

Rear view

Forparti set bagfra

(13) Côté gauche

Left side

Venstre side

(12) Côté droit

Right side

Højre side

Signature et cachet du vétérinaire ou de la personne qualifiée ou de l’autorité compétente (nom en lettres capitales)/

Signature and stamp of the veterinarian or qualified person or competent authority (name in capital letters)/

Dyrlægens eller den kvalificerede persons eller den kompetente myndigheds underskrift og stempel (navn med blokbogstaver)

Bemærkning til det udstedende organ [trykkes ikke i identifikationsdokumentet]: Mindre afvigelser fra dette standardoversigtsdiagram er tilladt for diagrammer, der allerede var i anvendelse ved denne forordnings ikrafttræden.

Partie C — Castration, vérification du signalement, enregistrement dans la base de données

Part C — Castration, verification of the description, recording in database

Del C — Kastration, kontrol af beskrivelsen, databaseregistrering

Castration/Castration/Kastration

Identification/Identification/Identifikation

Date et lieu de la castration/Date and place of castration/Dato og sted for kastration:

Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian/Dyrlægens underskrift og stempel:

Vérification du signalement/Verification of the description/Kontrol af beskrivelsen

Mentionner/Include/Angiv:

1.

Modifications/Amendments/Ændringer:

2.

Adjonctions/Additions/Tilføjelser:

3.

Enregistrement d'un document d'identification dans la base de données d'un organisme émetteur autre que celui qui a délivré le document/Registration of an identification document in the database of an issuing body other than the body which issued the original document/Registrering af et identifikationsdokument i databasen hos et andet udstedende organ end det organ, der udstedte det originale dokument:

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Den kvalificerede persons underskrift (navn med blokbogstaver):

Cachet de l'organisme émetteur ou de l'autorité compétente/stamp of issuing body or competent authority/Det udstedende organs eller den kompetente myndigheds stempel:

Date et lieu/Date and place/Dato og sted:

Bemærkning til det udstedende organ [trykkes ikke i identifikationsdokumentet]: Mindre afvigelser fra dette standardskema er tilladt for skemaer, der allerede var i anvendelse ved denne forordnings ikrafttræden. Afsnit I, del C, kan udfyldes i hånden.

AFSNIT II