7.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/182

af 2. februar 2015

om ophævelse af forordning (EU) nr. 827/2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 (2) blev blåt polymethinfarvestof (fluorescerende farvestof), i en blanding af opløsningsmidlerne etylenglycol og metanol til brug i automatiske blodanalysatorer til farvning af leukocytter med en fluorescerende markør, efter at de har gennemgået en specifik forberedende behandling, tariferet under position 3212 i den kombinerede nomenklatur som farvestoffer. Tarifering under position 3822 i den kombinerede nomenklatur udelukkedes med den begrundelse, at farvestoffer henhørende under position 3204, som foreligger i detailsalgspakninger, tariferes under position 3212.

(2)

I sag C-480/13 Sysmex Europe GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3) fastslog Den Europæiske Unions Domstol, at en vare, som består af opløsningsmidler og en polymethinsubstans, skal tariferes under position 3822 i den kombinerede nomenklatur som reagensmidler til laboratoriebrug. Domstolen fandt på baggrund af de fremlagte oplysninger, at anvendelsen af produktet som et farvestof alene er en rent teoretisk mulighed.

(3)

Den vare, der blev undersøgt af Domstolen i sag C-480/13, er identisk med den vare, hvis tarifering er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011.

(4)

Følgelig bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 ophæves for at undgå potentielt divergerende tarifering af blåt polymethinfarvestof (fluorescerende farvestof), i en blanding af opløsningsmidlerne etylenglycol og metanol, og sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur i Unionen.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 bør derfor ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2015.

På Kommissionens vegne

For formanden

Heinz ZOUREK

Generaldirektør for beskatning og toldunion


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2011 af 12. august 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 211 af 18.8.2011, s. 9).

(3)  Dom af 17. juli 2014, endnu ikke offentliggjort i Sml., præmis 42, 44 og 45.