12.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/32


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2015/104 af 19. januar 2015 om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande, om ændring af forordning (EU) nr. 43/2014 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 779/2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 22 af 28. januar 2015 )

Side 24, artikel 48, sjette punktum:

I stedet for:

»De bestemmelser om fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 samt …«

læses:

»De bestemmelser om fiskerimuligheder, der er fastsat i artikel 24, 25 og 26 samt …«.